LPC304/2012
ID intern unic:  346954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 304
din  26.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 150     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    Prezenta lege asigură transpunerea dispoziţiilor articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize).
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 55 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Terenurile destinate necesităţilor de apărare,
                           trupelor de interne, întreţinerii şi controlului
                           frontierei de stat
    Sînt considerate terenuri destinate necesităţilor de apărare, trupelor de interne, întreţinerii şi controlului frontierei de stat terenurile repartizate pentru amplasarea şi desfăşurarea permanentă a activităţii unităţilor militare, a instituţiilor militare de învăţămînt şi a organizaţiilor Forţelor Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne şi a organelor din subordine.
Folosirea terenurilor menţionate în alte  scopuri este interzisă.
    Dimensiunile terenurilor repartizate pentru necesităţile de apărare, trupele de interne, întreţinerea şi controlul frontierei de stat se stabilesc conform normativelor în vigoare şi cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.
    Modul de repartizare şi de utilizare a terenurilor destinate necesităţilor de apărare, trupelor de interne, întreţinerii şi controlului frontierei de stat este stabilit de Guvern.”
    Art. II. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 punctul 3), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) în situaţii de excepţie, pentru eliberarea vizei de către Poliţia de Frontieră  la punctele de trecere a frontierei de stat, în condiţiile legii conform tarifelor stabilite în anexa nr. 2 la Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (se achită în lei)”.
    2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) cetăţenii Republicii Moldova pentru eliberarea paşaportului sau pentru servicii legate de ieşirea din Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, dacă plecarea este legată de decesul unor persoane apropiate (părinţi, copii, soţ, fraţi, surori) sau de vizitarea mormintelor, cel mult o dată pe an;”.
    Art. III. – La articolul 10 alineatul (2) litera g) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, cuvîntul „lucrătorilor” se substituie cu cuvîntul „personalului”, iar cuvintele  „al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    Art. IV. – La articolul 10 alineatul (2), la articolul 48, la articolul 49 alineatul (1), la articolul 52 alineatul (2) şi la articolul 58 alineatul (2) din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se exclud.
    Art. V. – La articolul 22 alineatul (15) din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, cuvintele „subunităţile şi unităţile” se substituie cu cuvintele „subunităţile, unităţile şi organele din subordinea”, iar cuvintele „al Republicii Moldova şi ale Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    Art. VI. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (2), litera m) se abrogă.
    2. La articolul 32, alineatul (2) se completează cu litera z2) cu următorul cuprins:
    „z2) şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră.”
    3. La articolul 9 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) eschivarea de la controlul actelor de identitate în timpul efectuării controlului pentru trecerea frontierei de stat;”.
    Art. VII. – La articolul 29 din Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65–66, art. 711), cu modificările ulterioare, cuvîntul „frontieră” se substituie cu cuvintele „trecere a frontierei de stat”.     
    Art. VIII. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea securităţii statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    Art. IX. – Legea nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 115), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1) litera h), cuvintele „Trupele de Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvîntul „pazei” se substituie cu cuvîntul „controlului”.
    2. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”;
    la alineatul (4), cuvintele „unităţile militare ale trupelor de grăniceri” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile Poliţiei de Frontieră aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Poliţia de Frontieră
    Poliţia de Frontieră este organul administraţiei publice, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului privind managementul integrat al frontierei de stat, combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.”
    Art. X. – La articolul 31 alineatul (4) din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    Art. XI. – Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4–5, art. 36), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 43, cuvintele „comandamentul trupelor de grăniceri” se substituie cu cuvintele „conducerea Poliţiei de Frontieră”.
    2. La articolul 57 alineatul (3), cuvintele „al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    Art. XII. – La poziţia 06.01.07.00 din Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr. 1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, textul „Frontiera de Stat. Trupe de grăniceri. Puncte de control” se substituie cu textul „Frontiera de stat. Poliţia de Frontieră. Punctele de trecere a frontierei de stat”.
    Art. XIII. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, după cuvintele „Ministerului Afacerilor Interne” se introduc cuvintele „şi organelor din subordinea lui, precum şi”, iar cuvintele „al Republicii Moldova şi Serviciului Grăniceri” se exclud.
    Art. XIV. – Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 89, cuvintele „de frontieră” se substituie cu cuvîntul „frontierei”.
    2. La articolul 95 alineatul (2) litera d), cuvintele „organul de frontieră” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră”.
    Art. XV. – Articolul 9 din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la litera e), cuvintele „trupelor de grăniceri,” se exclud;
    la litera k), cuvintele „trupele de grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvîntul „pazei” se substituie cu cuvîntul „controlului”.
    Art. XVI. – Punctul 18 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XVII. – Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, adoptat prin Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94–97, art. 676), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La poziţia „1000 Jurisprudenţă” se introduce o specialitate nouă „1004 Securitatea  frontierei”.
    2. La poziţia „3000 Militărie”, specialitatea „3004 Grăniceri” se exclude.
    Art. XVIII. – La articolul 12 alineatele (1) şi (5) din Legea nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144–145, art. 1056), cu modificările ulterioare, după cuvintele „tehnico-criminalistice operative” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „sau de expertiză judiciară”.     
    Art. XIX. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,   nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, cuvintele „Serviciul Grăniceri,” se exclud.
    Art. XX. – Legea nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1163), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (5), literele d) şi h) vor avea următorul cuprins:
    „d) Poliţia de Frontieră;”
    „h) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;”.
    2. Articolul 7:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Poliţia de Frontieră combate terorismul internaţional prin asigurarea securităţii frontierei de stat, reţinerea persoanelor bănuite de participare la organizarea infracţiunilor cu caracter terorist, neadmiterea  trecerii frontierei de stat de către persoane în privinţa cărora există informaţii că prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau care au fost date în consemn nominal privind interzicerea intrării în Republica Moldova.”
    la alineatul (9), cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    Art. XXI. – La articolul 362 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , eludîndu-se controlul de frontieră sau tăinuindu-se de el” se substituie cu cuvintele „prin eludarea sau sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia”.
    Art. XXII. – La articolul 21 alineatul (1) din Legea nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile bunuri şi prestările de servicii în interes public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178–181, art. 1352), cu modificările ulterioare, litera i) se abrogă.
    Art. XXIII. – La articolul 10 alineatul (1) punctul 1) din Legea nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 51), cu modificările ulterioare, litera e) se abrogă.
    Art. XXIV. – La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, cuvintele „Serviciul Grăniceri,” se exclud.
    Art. XXV. – Articolul 273 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) Poliţia de Frontieră – pentru infracţiuni atribuite prin lege în competenţa sa;”
    la alineatul (3), după cuvîntul „poliţiei,” se introduc cuvintele „Poliţiei de Frontieră, ”.
    Art. XXVI. – Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226–228, art. 892), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 70 alineatul (1), cuvintele „de frontieră sau” se substituie cu cuvintele „în care se efectuează controlul pentru trecerea frontierei sau în staţiile”.
    2. La articolul 104 alineatul (2), cuvintele „control vamal sau control de frontieră” se substituie cu cuvintele „trecere a frontierei de stat”, iar cuvintele „celor de frontieră” se substituie cu cuvintele „Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”. 
    Art. XXVII. – Articolul 5 din Legea nr. 448-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele „Departamentului Tehnologii Informaţionale” se substituie cu cuvintele „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;
    în partea introductivă a alineatului (3), cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri este autorizat” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne este autorizată”, iar după cuvîntul „frontierei” se introduc cuvintele „de stat a”;
    la alineatul (7), cuvintele „Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Departamentului Vamal” se substituie cu cuvintele „Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Serviciului Vamal”;
    la alineatul (9), cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Vamal”.
    Art. XXVIII. – La articolul 42 din Legea nr. 212-XV din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 696), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins: 
    „a) închiderea frontierei de stat a Republicii Moldova şi întărirea controlului acesteia, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei de stat;”.
    Art. XXIX. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 63 alineatul (4), cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    2. La articolul 72 alineatul (5), cuvintele „sau ai Serviciului Grăniceri” se exclud.
    3. La articolul 175 alineatul (2), cuvintele „şi de către Serviciul Grăniceri” se exclud.
    4. La articolul 296 alineatul (2), cuvintele „organelor de frontieră (Serviciul Grăniceri şi Serviciul Vamal)” se substituie cu cuvintele „Serviciului Vamal”.
    Art. XXX. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Domeniul general de studii „38 Drept” se completează cu specialitatea „381.2 Drept. Securitatea frontierei”.
    2. La domeniul general de studii „87 Militărie”, domeniul de formare profesională „Grăniceri” se exclude.
    Art. XXXI. – Articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2), cuvintele „ , Serviciul Grăniceri” se exclud;
    la punctul 3), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne”.
    Art. XXXII. – Articolul 16 din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Evidenţa circulaţiei turistice
    Evidenţa circulaţiei turistice este realizată de către organul central de specialitate al administraţiei publice, numit de Guvern, prin colectarea şi prelucrarea datelor privind persoanele care traversează frontiera de stat, privind frecventarea structurilor de primire turistică, vizitarea destinaţiilor turistice, prestarea serviciilor turistice etc.”
    Art. XXXIII. – La articolul 30 alineatul (3) litera a) din Legea nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „frontierei” se introduc cuvintele „de stat a Republicii Moldova”, iar cuvintele „şi al Serviciului Grăniceri” se exclud.
    Art. XXXIV. – Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 112), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (4), cuvintele „control al” se substituie cu cuvintele „trecere a”.
    2. La articolul 39 alineatul (2), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvintele „ , la punctele de trecere ale” se substituie cu cuvintele „la intrarea în ţară, în punctele de trecere a”.
    Art. XXXV. – La articolul 8 din Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54–56, art. 250), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne”.
    Art. XXXVI. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 316), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) terenurile destinate necesităţilor de apărare, necesităţilor organelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 393), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) acordă sprijin serviciilor de securitate aeronautică pentru prevenirea plasării ilegale la bordul aeronavelor a articolelor şi substanţelor ce pot periclita securitatea aeronautică şi colaborează cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi cu serviciile de securitate aeronautică în vederea identificării persoanelor care prezintă pericol din punctul de vedere al securităţii aeronautice.”
    alineatul (6) se abrogă.
    2. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „Serviciului Grăniceri,” se exclud.
    Art. XXXVIII. – La articolul 27 alineatul (7) şi la articolul 30 alineatul (4) din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103–106, art. 443), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , Serviciului de Grăniceri” se exclud.
    Art. XXXIX. – La articolul 3 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 153), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , Serviciului Grăniceri” se exclud.
    Art. XL. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 332:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 332. Încălcarea regimului frontierei de stat,
                             a regimului zonei de frontieră, a regimului
                             punctelor de trecere a frontierei de stat şi
                             a regulilor de trecere a frontierei de stat”;
    dispoziţia alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat şi a regulilor de trecere a frontierei de stat”.
    2. La articolul 423 alineatul (3), după cuvintele „prevăzute la” se introduce textul „art. 3321 şi”.
    Art. XLI. – Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (3), la articolul 9 alineatul (1) şi la articolul 41, cuvîntul „frontieră” se substituie cu cuvintele „frontiera de stat”.
    2. La articolul 32 alineatul (5), cuvintele „control al” se substituie cu cuvintele „trecere a”.
    3. La articolul 33 alineatul (1) litera b), după cuvîntul „frontierei” se introduc cuvintele „de stat”.
    4. La articolul 52, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;”.
    5. Articolul 54:
    la alineatul (1), cuvintele „autorităţilor competente de supraveghere şi de control al frontierei de stat” se substituie cu cuvintele „Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”;
    la alineatul (3), cuvintele „Autorităţile competente de supraveghere şi de control al frontierei de stat vor asigura” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va asigura”.
    Art. XLII. – La articolul 25 alineatul (3) litera a) din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, cuvintele „al Serviciului Grăniceri,” se exclud.
    Art. XLIII. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (3), la articolul 9 alineatul (1) litera b) şi alineatul (4), la articolul 11 alineatul (3), la articolul 14 alineatul (1), la articolul 25 alineatele (1) şi (2) şi la articolul 83 alineatul (1), cuvintele „organul de control al frontierei de stat” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    2. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „autoritatea competentă pentru străini” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    3. Articolul 25:
    la alineatul (2), cuvintele „punctul de control al” se substituie cu cuvintele „punctul de trecere a”;
    la alineatul (4), cuvintele „La controlul de trecere a frontierei de stat organul de control” se substituie cu cuvintele „La controlul pentru trecerea frontierei de stat Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    Art. XLIV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia  punctului 2 din art. XXX, care se va pune în aplicare începînd cu 1 august 2014.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 304. Chişinău, 26 decembrie 2012.