*LPC228/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  347050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  23.09.2010
cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 748     Data intrarii in vigoare : 10.06.2011
    Prezenta lege este armonizată cu articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13a şi 13e, 14, 16, 20 şi 22 ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspîndirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE nr. L 169 din 10 iulie 2000).
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul de reglementare
                        al prezentei legi
    (1) Scopul prezentei legi constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional, în crearea de condiţii economico-juridice adecvate organizării şi desfăşurării protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, care să asigure:
    a) preîntîmpinarea răspîndirii în masă a organismelor dăunătoare, evitarea pierderii recoltelor şi obţinerea unei înalte producţii agricole, în special ecologice;
    b) protecţia teritoriului ţării împotriva introducerii, răspîndirii şi/sau migrării, inclusiv din alte ţări, a organismelor de carantină.
    (2) Obiectul de reglementare al prezentei legi constă în:
    a) organizarea şi desfăşurarea protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) măsurile şi activităţile de protecţie împotriva apariţiei sau introducerii pe teritoriul Republicii Moldova din alte ţări, inclusiv prin intermediul bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, a organismelor dăunătoare;
    c) relaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale persoanelor fizice şi juridice, rezidente şi nerezidente, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, implicate în activităţi ce ţin de producerea, depozitarea, transportarea, importul, exportul, tranzitul şi comercializarea plantelor, părţilor vii ale plantelor, seminţelor şi produselor vegetale, bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, precum şi relaţiile ce apar în procesul exercitării controlului asupra acestor activităţi.
    (3) Prezenta lege se aplică şi lemnului, produselor din lemn, cu excepţia cazurilor în care o altfel de menţiune este făcută în mod expres. Ambalajele din lemn vor purta o marcare specială în corespundere cu cerinţele Standardului internaţional privind măsurile fitosanitare nr. 15 „Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerţul internaţional”, aprobat de Guvern.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    analiză a riscului fitosanitar – proces de evaluare a dovezilor biologice, a altor dovezi ştiinţifice, a dovezilor economice, de constatare a caracterului nociv al unui organism dăunător, indiferent dacă acesta ar trebui să fie reglementat, şi de stabilire a severităţii eventualelor măsuri fitosanitare;
    bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară – orice spaţiu de depozitare, mijloc de transport, unealtă agricolă, marfă industrială, ambalaj, material de ambalare sau orice alt material susceptibil de a purta şi de a răspîndi organisme de carantină;
    certificare fitosanitară – utilizare a procedurilor fitosanitare (inspecţie, investigaţie de laborator, prospectare sau tratament) care permit eliberarea certificatului fitosanitar;
    certificat fitosanitar – document oficial, întocmit şi eliberat în modul stabilit în prezenta lege, care atestă statutul fitosanitar al oricărui lot de marfă afectat de reglementările fitosanitare;
    control fitosanitar – control oficial al plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară prin aplicarea activă a proceselor (supraveghere, monitorizare, inspecţie), a reglementărilor (măsură, normă) şi a procedurilor (metodă, procedeu) fitosanitare obligatorii avînd ca obiectiv eradicarea sau izolarea organismelor de carantină, sau gestionarea organismelor dăunătoare reglementate nesupuse carantinei;
    declaraţie suplimentară – declaraţie solicitată de o ţară importatoare de a fi menţionată într-un certificat fitosanitar, care oferă informaţii suplimentare specifice despre starea unei încărcături în raport cu organismele dăunătoare reglementate;
    domeniu al carantinei fitosanitare – sferă de activitate specială ce cuprinde un complex de măsuri imperative, concepute să prevină introducerea şi/sau răspîndirea organismelor de carantină, să le localizeze, să le combată şi să le lichideze în scopul protecţiei plantelor şi a produselor vegetale, precum şi măsuri pentru izolarea oficială a organismelor (obiectelor) reglementate pentru observare şi cercetare sau pentru control, analiză şi/sau tratament ulterior;
    domeniu al protecţiei plantelor – sferă de activitate ce cuprinde exercitarea unui complex de măsuri de protecţie a culturilor agricole şi silvice, a solurilor, a materialului semincer şi săditor, precum şi a recoltelor depozitate, împotriva organismelor dăunătoare, monitorizarea şi prognoza fitosanitară, supravegherea şi controlul;
    focar – populaţie recent detectată a unui organism dăunător, inclusiv incursiune sau proliferare rapidă şi importantă a unei populaţii deja stabilită într-o anumită zonă;
    inspecţie – proces de examinare vizuală şi fizică oficială, cu implicarea ulterioară a testelor, analizei, a plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară pentru detectarea prezenţei organismelor dăunătoare, reziduurilor de pesticide şi pentru evaluarea conformităţii lor cu reglementările fitosanitare;
    lemn şi produse din lemn – produse în care lemnul îşi păstrează total sau parţial suprafaţa rotundă naturală, cu sau fără scoarţă, ori sub formă de aşchii, de particule, de rumeguş, de deşeuri din lemn, precum şi produse sub formă de dunaj, de distanţiere, de palete sau de material de ambalaj folosite la transportul obiectelor de orice fel, în cazul în care acestea prezintă un risc fitosanitar;
    măsură fitosanitară – acţiune promptă, activitate şi/sau metodă oficială de protecţie a plantelor şi a produselor vegetale, de prevenire a introducerii şi/sau diseminării organismelor de carantină sau de limitare a incidenţei economice a organismelor reglementate nesupuse carantinei şi de combatere a organismelor dăunătoare, inclusiv prin dezinfestare şi dezinfectare;
    mijloace de protecţie a plantelor – produse de uz fitosanitar, utilaj tehnic folosit în protecţia plantelor;
    monitorizare fitosanitară – proces oficial, în desfăşurare, de verificare a gradului de răspîndire a organismelor dăunătoare, antagoniştilor lor fireşti, precum şi a intensităţii de dezvoltare a acestora şi a întinderii daunelor provocate de ei;
    norme fitosanitare – totalitate de reglementări de drept tehnice şi uzuale, care vizează prevenirea introducerii şi/sau a răspîndirii organismelor de carantină, limitarea impactului economic al organismelor reglementate nesupuse carantinei, inclusiv stabilirea de proceduri de certificare fitosanitară care se aplică în procesul controlului fitosanitar asupra producerii, depozitării, transportării, comercializării şi folosirii plantelor, părţilor vii ale plantelor, seminţelor şi produselor vegetale, bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    organism de carantină – dăunător, agent patogen al plantelor şi al produselor vegetale ori buruiene, care nu sînt atestate sau care au o arie limitată de răspîndire pe teritoriul ţării, dar care pot provoca daune economiei naţionale, prezente sau nu într-o zonă ameninţată, dar puţin diseminate, şi care fac obiectul prevenirii şi al combaterii oficiale;
    organism dăunător – orice specie, varietate sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice alt agent patogen, inclusiv viruşi, micoplasme sau alţi patogeni, dăunător plantelor şi produselor vegetale, care aduce prejudiciu economic;
    organism dăunător extrem de periculos – organism capabil să-şi mărească rapid efectivul populaţiei şi să prejudicieze culturile agricole şi silvice, solurile, materialul semincer şi săditor, precum şi recoltele depozitate;
    paşaport fitosanitar – etichetă oficială, întocmită şi eliberată de organul de control fitosanitar în modul stabilit în prezenta lege, care însoţeşte plantele şi produsele vegetale importate şi care atestă că normele şi standardele fitosanitare sînt respectate;
    permis fitosanitar de import (tranzit) – document oficial prin care se autorizează importul sau tranzitarea unei mărfi în conformitate cu cerinţele fitosanitare de import (tranzit) ale ţării importatoare sau ale ţării de tranzit;
    plante – plante vii şi părţile vii ale acestora, inclusiv seminţele destinate însămînţării;
    părţi vii ale plantelor – fructe, din punct de vedere botanic, altele decît cele păstrate prin congelare, legume, altele decît cele păstrate prin congelare, tuberculi, bulbi, rizomi, cormi, frunze şi foliaj, flori tăiate, ramuri cu frunze, pomi tăiaţi cu frunze, culturi de ţesut vegetal, polen viu, altoi şi ramuri altoite, alte părţi ale plantelor;
    produse vegetale – produse de origine vegetală neprelucrate ori supuse unei prelucrări simple, astfel încît acestea nu mai sînt plante;
    prognoză fitosanitară – previziune, fundamentată ştiinţific, privind apariţia, răspîndirea, parametrii cantitativi, intensitatea dezvoltării organismelor dăunătoare şi a antagoniştilor lor fireşti, întinderea daunelor aduse de ei;
    punct de intrare – punct de trecere a frontierei de stat prin care se introduc şi se scot de pe teritoriul Republicii Moldova plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară şi unde pot fi efectuate, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările fitosanitare;
    regim de carantină fitosanitară – complex de măsuri de siguranţă şi de prevenire a pericolului introducerii şi răspîndirii organismelor de carantină aplicate în relaţiile comerciale interstatale şi/sau interne; de localizare sau de lichidare în cazul pătrunderii şi al existenţei lor pe teritoriul ţării;
    sistem integrat de protecţie a plantelor – sistem de combatere a organismelor dăunătoare caracterizat prin aplicarea raţională a unei combinaţii de măsuri ştiinţifice biologice, biotehnologice, chimice, fizice, agrotehnice ori de măsuri de selecţie a plantelor, în cadrul căruia produsele de uz fitosanitar sînt limitate la strictul necesar pentru a menţine prezenţa organismelor dăunătoare sub limita de la care se produc daune sau pierderi economice inacceptabile;
    supraveghere – proces oficial în care se colectează şi se înregistrează date despre prezenţa sau absenţa organismului dăunător, prin sondaj, monitorizare sau prin alte proceduri;
    stare fitosanitară – situaţie determinată de diseminarea organismelor dăunătoare culturilor agricole şi silvice, solurilor;
    zonă ameninţată – zonă în al cărei hotar condiţiile sînt favorabile stabilirii unui organism de carantină a cărui prezenţă poate provoca pierderi economice considerabile;
    zonă de carantină – zonă în care este stabilit un regim special de carantină fitosanitară, în ea fiind prezent un organism de carantină care face obiectul combaterii şi al lichidării;
    zonă protejată – zonă reglementată în vederea protecţiei eficiente a unui spaţiu teritorial pentru a se preveni introducerea şi/sau răspîndirea organismelor de carantină sau pentru a se limita impactul lor economic.
Capitolul II
ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ, ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN
 DOMENIUL PROTECŢIEI PLANTELOR

ŞI AL CARANTINEI FITOSANITARE
    Articolul 3. Atribuţiile autorităţii administrative centrale
                        în domeniul agriculturii
    Autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii are următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi promovează politica unică de stat în domeniul fitosanitar;
    2) propune Guvernului spre aprobare:
    a) lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise;
    b) lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale;
    c) lista plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme a căror introducere în Republica Moldova este interzisă;
    d) lista plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă;
    e) cerinţe speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme pe teritoriul anumitelor zone protejate;
    f) modelul certificatului fitosanitar, al certificatului fitosanitar de reexport, al permisului fitosanitar de import (tranzit), al paşaportului fitosanitar;
    3) declară situaţii fitosanitare excepţionale, cu informarea Guvernului, la propunerea organului de control fitosanitar;
    4) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare:
    a) măsuri de prevenire şi de combatere a organismelor dăunătoare;
    b) metode de prelevare a probelor şi de efectuare a expertizei de laborator a plantelor, a produselor vegetale, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate şi exportate;
    5) stabileşte, în caz de pericol fitosanitar iminent, cu informarea Guvernului, cerinţe suplimentare în domeniul protecţiei plantelor şi a produselor vegetale, măsuri de limitare sau de interzicere a comercializării şi a importului anumitelor tipuri de plante şi de produse vegetale, al lemnului şi al produselor din lemn care provin din zone contaminate din alte state;
    6) asigură:
    a) colaborarea Republicii Moldova în domeniul fitosanitar cu autorităţile publice de profil ale altor state;
    b) cercetările ştiinţifice în domeniul fitosanitar, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu;
    c) controlul activităţii organului de control fitosanitar;
    7) coordonează şi asigură controlul folosirii utilajelor tehnice de protecţie a plantelor şi al utilizării produselor de uz fitosanitar.
    Articolul 4. Atribuţiile organului de control fitosanitar
    (1) Organul de control fitosanitar este o autoritate administrativă, subordonată autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii.
    (2) Organul de control fitosanitar dispune de subdiviziuni teritoriale în interiorul ţării şi la frontiera de stat.
    (3) Organul de control fitosanitar colaborează pe probleme fitosanitare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu alte instituţii de cercetări ştiinţifice, cu instituţii de învăţămînt şi asociaţii obşteşti de profil, cu alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, după caz.
    (4) Organul de control fitosanitar:
    a) asigură promovarea politicii de stat în domeniul fitosanitar;
    b) asigură implementarea sistemului integrat de protecţie a plantelor în scopul sporirii productivităţii şi ridicării calităţii culturilor agricole şi silvice;
    c) exercită controlul fitosanitar, inclusiv supravegherea, monitorizarea şi inspecţia organismelor dăunătoare, în special a celor de carantină;
    d) asigură menţinerea unui echilibru ecologic şi ameliorarea stării fitosanitare pe întreg teritoriul ţării;
    e) elaborează, aprobă şi implementează programe speciale de pronosticare, prevenire, combatere şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare şi de organisme de carantină;
    f) pune în aplicare cerinţe speciale privind introducerea şi circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme;
    g) dispune luarea unor măsuri de urgenţă privind detectarea şi lichidarea promptă a focarelor şi/sau a invaziilor de organisme dăunătoare;
    h) eliberează certificat fitosanitar, certificat fitosanitar de reexport prin intermediul subdiviziunilor interne, permis fitosanitar de import (tranzit) şi paşaport fitosanitar prin intermediul subdiviziunilor de la frontiera de stat pentru plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    i) efectuează controlul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, la orice etapă a producerii, a comercializării sau a circulaţiei acestora, precum şi orice investigaţie ce ţine de permise fitosanitare de import (tranzit) /certificate/paşapoarte fitosanitare sau de registre oficiale;
    j) ţine evidenţa producătorilor, importatorilor, exportatorilor, centrelor de expediere şi a depozitelor colective de plante şi de produse vegetale, gestionează filierele de risc din sectoarele de producţie;
    k) prezintă autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii propuneri privind necesarul de mijloace financiare pentru măsurile fitosanitare finanţate de la bugetul de stat;
    l) exercită controlul asupra produselor importate şi exportate supuse carantinei fitosanitare, inclusiv a conţinutului vegetal al coletelor poştale, al bagajelor de mînă, altor bagaje, precum şi asupra ambalajului, a materialelor de ambalare, a mijloacelor de transport şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, în condiţiile prezentei legi;
    m) asigură, după caz, limitarea solicitării de probe ale plantelor, produselor vegetale şi ale bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară în scopul efectuării controlului, ţinîndu-se cont de oportunitate şi de necesitate;
    n) efectuează observare permanentă asupra dezvoltării organismelor dăunătoare şi cercetare sistematică a suprafeţelor agricole, avertizează la timp beneficiarii funciari despre apariţia dăunătorilor şi a bolilor, determină compoziţia de specii şi stabileşte diagnosticul maladiilor plantelor, ţine evidenţa eficienţei biologice şi economice a măsurilor de protecţie aplicate;
    o) întocmeşte procese-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul fitosanitar şi remite dosare în instanţă de judecată;
    p) impune restricţii privind introducerea în ţară a mărfurilor contaminate cu organisme de carantină;
    q) organizează şi supraveghează dezinfestarea/dezinfectarea produselor agricole, a materialului semincer şi săditor, a ambalajului, a materialelor de ambalare, a mijloacelor de transport, altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    r) declară măsurile fitosanitare aplicate în statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului ca fiind echivalente cu cele autohtone, chiar dacă diferă;
    s) asigură realizarea de măsuri fitosanitare în ţară, monitorizează astfel de măsuri în statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, unde există condiţii similare, astfel încît aceste măsuri să nu creeze discriminare între statele membre şi nici obstacole camuflate în comerţul internaţional la produsele importate în comparaţie cu produse autohtone similare;
    t) propune autorităţilor administraţiei publice locale instituirea şi ridicarea regimului de carantină fitosanitară, a regimului de zonă ameninţată sau de zonă protejată;
    u) organizează un sistem informaţional unic pentru înregistrarea şi monitorizarea plantelor, produselor vegetale, bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară care se plasează în regim vamal de import, export sau de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a producătorilor, importatorilor, exportatorilor şi altor deţinători de plante şi de produse vegetale, a centrelor de expediere şi a depozitelor de plante şi de produse vegetale;
    v) prelevează probe şi dispune efectuarea expertizei de laborator a plantelor, a produselor vegetale, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate şi exportate;
    w) interzice introducerea în ţară de plante şi de produse vegetale originare din alte ţări în cazul în care există indicii clare că nu se respectă una din normele şi unul din standardele fitosanitare;
    x) respectă confidenţialitatea informaţiei despre produsele importate, care derivă din efectuarea controlului, inspectării sau aprobării acestor produse, în acelaşi mod ca şi faţă de produsele autohtone astfel încît să fie protejate interesele comerciale legitime.
    (5) În procesul comercializării plantelor şi a produselor vegetale, organul de control fitosanitar supune controlului:
    a) existenţa licenţei în cazul producerii şi/sau comercializării seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;
    b) existenţa paşaportului fitosanitar în cazul comercializării pe piaţa internă a plantelor şi a produselor vegetale importate;
    c) existenţa certificatului fitosanitar în cazul operaţiunilor de import, de export, de reexport şi de tranzitare a plantelor şi a produselor vegetale;
    d) existenţa permisului fitosanitar de import al plantelor, produselor vegetale şi al altor încărcături supuse regimului de carantină fitosanitară;
    e) modul în care sînt respectate normele şi standardele fitosanitare în procesul producerii, comercializării şi utilizării plantelor şi a produselor vegetale.
    (6) În procesul operaţiunilor de export al plantelor şi al produselor vegetale, organul de control fitosanitar va efectua periodic, cel puţin o dată în trimestru, controale fitosanitare la locul de producere a plantelor şi a produselor vegetale.
    (7) Inspectorii organului de control fitosanitar deţin legitimaţii speciale, iar inspectorii în exerciţiul funcţiunii la punctele de intrare trebuie să poarte uniformă de un model stabilit, cu semne de distincţie corespunzătoare. Modelul de uniformă, termenele de purtare şi modul de echipare se aprobă de Guvern.
    Articolul 5. Atribuţiile autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale (consiliile de nivelul I şi II):
    a) la propunerea organului de control fitosanitar, în funcţie de aria de răspîndire a organismelor de carantină, iau decizii privind instituirea regimului de carantină fitosanitară, a regimului de zonă ameninţată sau de zonă protejată;
    b) colaborează cu subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar şi coordonează măsurile fitosanitare ce se impun în localităţile din subordine.
    Articolul 6. Asociaţiile profesionale ale specialiştilor
                        în domeniul fitosanitar
    Înfiinţarea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti naţionale şi locale ale specialiştilor în domeniul fitosanitar se efectuează în condiţiile Legii nr. 837-XIII  din  17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.
Capitolul III
SISTEMUL INTEGRAT DE PROTECŢIE
A PLANTELOR. CARANTINA FITOSANITARĂ.
CONTROLUL FITOSANITAR

    Articolul 7. Sistemul integrat de protecţie a plantelor
                       şi monitorizarea fitosanitară
    (1) Sistemul integrat de protecţie a plantelor se realizează prin:
    a) elaborarea şi realizarea unor programe complexe de stat, fundamentate ştiinţific, de prevenire a pericolului introducerii şi răspîndirii organismelor dăunătoare, în special a celor extrem de periculoase, şi de lichidare a lor;
    b) organizarea de cercetări ştiinţifice, elaborarea şi aplicarea unui sistem de protecţie a plantelor, capabil să prevină înmulţirea în masă şi răspîndirea dăunătorilor, agenţilor patogeni şi a buruienilor;
    c) îmbinarea raţională a produselor chimice cu cele biologice, folosirea metodelor fizico-mecanice şi aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice în procesul prevenirii apariţiei organismelor dăunătoare şi al combaterii acestora;
    d) monitorizarea şi prognoza fitosanitară, perfecţionarea sistemelor de prognoză, de avertizare a atacurilor organismelor dăunătoare şi de tratamente împotriva acestora;
    e) constituirea unui sistem integral de pregătire şi de reciclare a specialiştilor în domeniul protecţiei plantelor;
    f) crearea unui fond de rezervă al produselor de uz fitosanitar destinat protecţiei plantelor în situaţii excepţionale şi acţionarea de urgenţă în lichidarea promptă a focarelor/incursiunilor de organisme dăunătoare extrem de periculoase, în cazuri excepţionale apelîndu-se la fondul de rezervă al Guvernului;
    g) extinderea cultivării unor soiuri şi hibrizi rezistenţi la atacul organismelor dăunătoare;
    h) elaborarea unui sistem de cartare a răspîndirii buruienilor în vederea optimizării tratamentelor chimice;
    i) executarea de lucrări agrotehnice în condiţii care să asigure distrugerea resturilor vegetale din sol, diminuarea surselor de agenţi patogeni şi dăunători, crearea unor condiţii optime pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor;
    j) tratarea materialului semincer şi săditor de toate culturile;
    k) administrarea uniformă şi echilibrată a fertilizanţilor naturali şi chimici;
    l) respectarea rotaţiei culturilor în cadrul asolamentelor şi asigurarea densităţii optime a plantelor cultivate în vederea folosirii eficiente a tratamentelor de combatere a organismelor dăunătoare;
    m) limitarea utilizării produselor chimice cu efecte negative asupra mediului şi a echilibrului biologic în natură prin acumularea de reziduuri în sol, în produsele agroalimentare, în organismul uman;
    n) perfecţionarea tehnologiilor de producere şi de utilizare a produselor biologice eficiente în combaterea organismelor dăunătoare;
    o) utilizarea eficientă a produselor de uz fitosanitar şi reducerea numărului de tratamente chimice;
    p) asigurarea cu echipamente multifuncţionale care să permită efectuarea lucrărilor de protecţie a plantelor.
    (2) Monitorizarea fitosanitară se realizează prin:
    a) efectuarea de observări sistematice asupra fazelor fenologice ale culturilor agricole în raport cu stadiile de dezvoltare a dăunătorilor şi a bolilor, asupra caracteristicii calitative a populaţiei dăunătorilor, precum şi efectuarea cercetărilor de traseu;
    b) detectarea focarelor în scopul combaterii şi prevenirii diseminării organismelor dăunătoare;
    c) acumularea şi sistematizarea datelor informative de monitorizare a răspîndirii organismelor dăunătoare în scopul elaborării unui pronostic al dezvoltării acestora;
    d) determinarea arealului şi a zonelor de răspîndire şi de nocivitate a dăunătorilor şi a bolilor culturilor agricole;
    e) prognoza fazelor de dezvoltare a organismelor dăunătoare în baza datelor meteo;
    f) avertizarea oportună a deţinătorilor de terenuri privind apariţia organismului dăunător şi termenele de efectuare a măsurilor fitosanitare;
    g) controlul respectării reglementărilor privind utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare.
    Articolul 8. Sistemul măsurilor în domeniul carantinei
                       fitosanitare
    Măsurile în domeniul carantinei fitosanitare se realizează prin:
    a) elaborarea şi aplicarea unor acţiuni de protecţie a teritoriului ţării împotriva introducerii sau migrării din alte ţări a organismelor de carantină;
    b) detectarea, localizarea şi lichidarea promptă a organismelor de carantină;
    c) exercitarea supravegherii şi a controlului fitosanitar la producerea, depozitarea, transportarea, prelucrarea, comercializarea şi folosirea plantelor, a produselor vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară;
    d) aprobarea şi implementarea normelor fitosanitare;
    e) aprobarea listei organismelor de carantină şi a nomenclatorului mărfurilor supuse regimului de carantină fitosanitară;
    f) controlul de carantină fitosanitară al producţiei supuse carantinei, importată şi exportată, inclusiv al conţinutului vegetal al coletelor poştale, al bagajelor de mînă, altor bagaje, precum şi controlul ambalajului, al materialelor de ambalare, al mijloacelor de transport, altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    g) organizarea şi efectuarea dezinfestării/dezinfectării producţiei agricole, materialului semincer şi săditor, bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    h) exercitarea controlului asupra pepinierelor, parcelelor experimentale de încercare a soiurilor, asupra serelor de producere a materialului semincer şi săditor, asupra materialului importat;
    i) eliberarea de certificate fitosanitare, de permise fitosanitare de import (tranzit), de paşapoarte fitosanitare;
    j) instituirea regimului de carantină fitosanitară;
    k) reprezentarea şi apărarea intereselor Republicii Moldova privind carantina fitosanitară în organizaţiile de profil regionale şi internaţionale;
    l) aplicarea de măsuri fitosanitare, în comun cu alte ţări, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 9. Controlul fitosanitar
    (1) Controlul fitosanitar este exercitat de către organul de control fitosanitar şi de subdiviziunile lui, în modul şi în limitele stabilite de prezenta lege.
    (2) Controlul fitosanitar se efectuează, în mod obligatoriu, la locul de producţie şi se aplică asupra tuturor plantelor şi produselor vegetale cultivate, produse, folosite sau prezente altfel în perimetrul spaţiilor de producţie, precum şi asupra mediului de creştere folosit în spaţiul respectiv.
    (3) Controlul fitosanitar se exercită prin:
    a) supravegherea asupra realizării măsurilor economico-organizatorice, agrotehnice, biologice şi chimice de protecţie a plantelor, asupra respectării regulilor de păstrare, transportare şi de utilizare a mijloacelor de protecţie a plantelor de către persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    b) controlul aplicării şi respectării prezentei legi privind producerea, depozitarea, transportarea, prelucrarea, comercializarea şi folosirea plantelor şi a produselor vegetale, precum şi a produselor de uz fitosanitar, de către persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    c) monitorizarea cauzelor şi a condiţiilor de apariţie şi de răspîndire a organismelor dăunătoare şi a organismelor de carantină, determinarea complexului de măsuri de combatere a acestora;
    d) stabilirea modului de utilizare a produselor de uz fitosanitar pentru protecţia plantelor, a produselor vegetale, a lemnului şi a produselor din lemn;
    e) prelevarea de probe, asigurarea controlului oficial al reziduurilor de produse de uz fitosanitar din plante şi din produse vegetale, în condiţii de siguranţă alimentară, în laboratoare de control toxicologic;
    f) monitorizarea calităţii postomologare a produselor de uz fitosanitar în laboratoare de control toxicologic;
    g) prelevarea de probe, controlul de carantină fitosanitară şi expertiza de laborator a plantelor, a produselor vegetale importate sau exportate, inclusiv a conţinutului vegetal al coletelor poştale, al bagajelor de mînă, altor bagaje, precum şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    h) inspecţia pepinierelor de carantină introductivă, altor pepiniere, a parcelelor experimentale de încercare a soiurilor, a serelor de producere a materialului semincer şi săditor;
    i) întocmirea de procese-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul protecţiei plantelor şi al carantinei fitosanitare, remiterea dosarelor în instanţă de judecată;
    j) supravegherea dezinfestării/dezinfectării materialului semincer şi săditor, altor produse vegetale, ambalajelor destinate comercializării, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, precum şi supravegherea curăţării seminţelor de seminţe de buruieni;
    k) inspecţii efectuate de cel puţin o dată în an şi de cel puţin prin observare vizuală;
    l) supravegherea terenurilor agricole şi a celor silvice, a loturilor de pe lîngă casă şi a loturilor din cadrul întovărăşirilor pomicole, a terenurilor utilizate în alt scop decît cel agricol, inclusiv a benzilor de separaţie a drumurilor şi a terenurilor de sub liniile de transport al energiei electrice;
    m) supravegherea colecţiilor de insecte, de agenţi patogeni ai bolilor de plante, a mostrelor de deteriorări provocate de aceştia, a ierbarelor şi a colecţiilor de seminţe;
    n) aplicarea unor alte măsuri de protecţie şi de prevenire prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 10. Procedura controlului de carantină
                         fitosanitară
    (1) Controlul de carantină fitosanitară se realizează prin:
    a) examinarea documentelor însoţitoare ale unei încărcături pentru export, import şi tranzit în vederea constatării completivităţii, exactităţii, lizibilităţii, valabilităţii, precum şi a punctului de intrare a încărcăturii;
    b) verificarea identităţii şi a integrităţii încărcăturii, descrierii exacte a încărcăturii în documentele de însoţire, corespunderii certificatului fitosanitar primit sau care urmează a fi eliberat tipului de produse vegetale şi de bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, verificarea absenţei de încărcături neautorizate, marcării materialelor de ambalaj din lemn;
    c) examinarea vizuală şi controlul fizic de identificare a organismelor dăunătoare, de constatare a nivelului de prelucrare, dezinfestare/dezinfectare, de stabilire a contaminanţilor (frunze, sol), cu prelevarea de mostre de la fiecare lot de încărcătură pentru investigare în laborator;
    d) perfectarea actelor de control fitosanitar al plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, al locului de producţie, emiterea deciziei privind conformitatea cu cerinţele fitosanitare.
    (2) În cazul conformităţii cu cerinţele fitosanitare, se permite exportul încărcăturilor şi se eliberează certificat fitosanitar ori se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau tranzitarea încărcăturilor importate/tranzitate.
    (3) În cazul în care nu există conformitate cu cerinţele fitosanitare, încărcăturile destinate exportului sau reexportului nu se certifică pînă la luarea de măsuri în vederea respectării cerinţelor fitosanitare, iar încărcăturile importate sau tranzitate, în funcţie de nivelul de risc, sînt returnate în ţara exportatoare ori sînt nimicite.
    (4) Controalele şi inspecţiile fitosanitare inopinate se organizează fără nici o discriminare, cu regularitate, la locurile de producţie, de comercializare, depozitare, de utilizare, la sediul producătorilor şi/sau al cumpărătorilor de plante, de produse vegetale sau de bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, precum şi la punctele de intrare.
    (5) Controalele pot fi efectuate concomitent cu orice verificare a documentelor din alte motive decît cele legate de sănătatea plantelor, precum şi în cazul prezumţiei că una sau mai multe prevederi legale nu au fost respectate, şi pot fi asistate de experţi independenţi.
    (6) Transporturile originare din alte ţări declarate că nu conţin plante, produse vegetale şi nici bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară sînt inspectate în cazul în care există temei că s-au încălcat cerinţele în această privinţă.
    Articolul 11. Dezinfestarea/dezinfectarea plantelor,
                          a produselor vegetale şi a bunurilor
                          conexe supuse regimului de carantină
                          fitosanitară
    (1) Dezinfestarea/dezinfectarea plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate şi exportate, se efectuează, la propunerea organului de control fitosanitar, de către persoana juridică abilitată de autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii.
    (2) Cheltuielile de dezinfestare/dezinfectare a plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se acoperă din contul posesorului sau al destinatarului încărcăturii, la tarifele specificate în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei legi.
Capitolul IV
REGIMUL DE CARANTINA FITOSANITARĂ.
RISCUL FITOSANITAR
    Articolul 12. Instituirea şi ridicarea regimului de
                          carantină fitosanitară, de zonă ameninţată
                          sau de zonă protejată
    (1) La propunerea organului de control fitosanitar, în cazul detectării prezenţei organismului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale decid instituirea regimului de carantină fitosanitară în aria de răspîndire a organismului de carantină, regimului de zonă ameninţată sau de zonă protejată şi întreprind măsuri imediate de localizare şi de lichidare a focarelor.
    (2) După emiterea deciziei de instituire a regimului de carantină fitosanitară, de zonă ameninţată sau de zonă protejată, subdiviziunile organului de control fitosanitar aduc la cunoştinţă persoanelor juridice şi persoanelor fizice implicate aplicarea restricţiilor de carantină şi necesitatea efectuării măsurilor de lichidare a focarelor organismului de carantină.
    (3) În teritoriul în care s-a instituit regimul de carantină fitosanitară, de zonă ameninţată sau de zonă protejată are loc limitarea sau interzicerea intrării şi ieşirii plantelor, produselor vegetale, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, se efectuează supravegherea, monitorizarea şi inspecţia acestora, dezinfestarea/dezinfectarea, prelucrarea termică sau nimicirea lor.
    (4) Plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, scoase fără permisiunea organului de control fitosanitar din zona în care au fost stabilite restricţii de carantină fitosanitară urmează a fi restituite, dezinfestate/dezinfectate, rechiziţionate, confiscate şi predate societăţilor comerciale sau de prelucrare respective ori nimicite, după caz.
    (5) Organul de control fitosanitar exercită controlul asupra respectării regimului de carantină fitosanitară, de zonă ameninţată sau de zonă protejată fără nici o discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, a produselor vegetale şi/sau a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.
    (6) Regimul de carantină fitosanitară, de zonă ameninţată şi de zonă protejată se ridică, la propunerea organului de control fitosanitar, de către organele care l-au instituit, după efectuarea măsurilor de carantină şi după lichidarea totală a focarelor de organisme de carantină detectate.
    Articolul 13. Zona protejată şi monitorizarea ei
    (1) Zonă protejată este zona:
    a) în care unul sau mai multe organisme de carantină, stabilite în una sau în mai multe localităţi din ţară, nu sînt endemice ori în care nu s-au stabilit, deşi există condiţii favorabile pentru stabilirea lor în acel loc;
    b) în care există pericolul stabilirii anumitor organisme de carantină, date fiind condiţii ecologice favorabile pentru anumite culturi, deşi aceste organisme nu sînt endemice ori nu s-au stabilit în ţară; şi
    c) care, în urma monitorizării şi a controalelor efectuate, a fost declarată astfel de către organul de control fitosanitar prin coordonare prealabilă cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile ştiinţifice şi cu asociaţiile obşteşti de profil, cu alte persoane juridice de drept public sau privat competente.
    (2) În cazul în care instituirea regimului de zonă protejată se face în temeiul alin. (1) lit. b), monitorizarea şi controlul fitosanitar sînt la latitudinea organului de control fitosanitar.
    (3) Se consideră că un organism dăunător s-a stabilit într-o anumită zonă atunci cînd se ştie apriori de existenţa lui acolo şi nu s-a luat nici o măsură oficială pentru eradicarea lui ori măsurile aplicate s-au dovedit a fi ineficiente pentru o perioadă de cel puţin doi ani consecutivi.
    (4) Organul de control fitosanitar va efectua monitorizări şi controale frecvente şi sistematice asupra prezenţei organismelor dăunătoare în zona protejată.
    (5) Riscul prezentat de organismul dăunător identificat se analizează de către organul de control fitosanitar, luîndu-se măsurile de rigoare în conformitate cu art. 4.
    (6) Numărul şi calitatea monitorizărilor şi a controalelor se stabilesc în funcţie de principiile ştiinţifice şi statistice unanim acceptate la nivel naţional şi internaţional.
    (7) Rezultatele controalelor se aduc la cunoştinţă autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii şi Guvernului. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, aceste rezultate se transmit, după caz, statelor vecine şi altor state interesate.
    Articolul 14. Verificarea executării măsurilor
                          fitosanitare
    (1) La verificarea executării măsurilor fitosanitare, organul de control fitosanitar, în termen de pînă la 7 zile calendaristice, asigură:
    a) echivalarea fără întîrziere şi în condiţii nu mai puţin favorabile pentru producţia importată, în comparaţie cu producţia autohtonă similară, a procedurilor;
    b) publicarea sau comunicarea promptă a informaţiei privind perioada de desfăşurare a fiecărei proceduri, la cererea solicitantului, în volum deplin, vizînd toate neajunsurile, pentru a i se da acestuia posibilitatea de a le lichida. Orice întîrziere a comunicării va fi însoţită de explicaţiile de rigoare;
    c) motivarea solicitării informaţiei necesare procedurilor de control şi de inspectare;
    d) echivalarea tarifelor pentru proceduri la produsele importate cu tarifele pentru proceduri la produsele autohtone, făcîndu-le similare sau identice celor din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, astfel încît să nu depăşească costul lucrărilor efectuate;
    e) utilizarea unor criterii similare celor utilizate la produsele autohtone în efectuarea procedurilor obligatorii şi în prelevarea probelor de produse importate, astfel încît să se reducă la maximum inconvenienţele provocate solicitanţilor, importatorilor, exportatorilor sau agenţilor acestora;
    f) limitarea procedurii, în toate cazurile de modificare a specificaţiei unui produs, după efectuarea, în conformitate cu regulile stabilite, a controlului şi a inspectării, acestea fiind necesare convingerii că produsul corespunde normelor fitosanitare;
    g) acordarea de asistenţă pentru facilitarea controlului;
    h) respectarea procedurii de examinare a plîngerilor asupra efectuării unor astfel de proceduri şi de corectare atunci cînd plîngerea este justificată.
    (2) La decizia organului de control fitosanitar şi/sau a subdiviziunilor sale, anumite plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se verifică în baza setului de documente însoţitoare şi a inspecţiei fitosanitare a acestor categorii de bunuri, începînd cu originea, în funcţie de natura produselor, de condiţiile de producere şi de comercializare.
    Articolul 15.  Riscul fitosanitar
    (1) Riscul pătrunderii şi al răspîndirii organismelor de carantină se determină în baza unei tehnici, stabilită de Guvern.
    (2) La determinarea riscului se iau în considerare dovezile ştiinţifice, metodele şi procedeele de producere, inspectările, probele prelevate din producţie, răspîndirea bolilor, a dăunătorilor de plante şi a buruienilor, existenţa unor zone în care nu apar organisme de carantină, condiţiile ecologice ale mediului, regimul de carantină fitosanitară etc.
    (3) În procesul determinării riscului de contaminare a plantelor cu organisme de carantină şi al elaborării de măsuri pentru atingerea unui nivel corespunzător de protecţie fitosanitară, se iau în calcul pierderile potenţiale ale recoltei sau ale volumelor de comercializare a producţiei agricole, cheltuielile suportate la desfăşurarea acţiunilor de combatere a acestor organisme şi eficienţa cheltuielilor aferente realizării măsurilor de minimalizare a riscului.
    (4) Analiza riscului fitosanitar se efectuează în trei etape:
    a) la etapa întîi, se identifică organismele dăunătoare, în special organismele de carantină, şi căile lor de pătrundere în teritoriul Republicii Moldova;
    b) la etapa a doua, se efectuează clasificarea organismelor dăunătoare în scopul determinării criteriilor de combatere a lor, evaluarea probabilităţii de pătrundere, de stabilire şi de răspîndire a acestor organisme, se face prognoza potenţialelor consecinţe economice şi a impactului asupra mediului;
    c) la etapa a treia, se determină ansamblul măsurilor de control pentru reducerea riscului identificat la etapa a doua.
    Articolul 16. Acţiunile organului de control fitosanitar
                          în cazul lipsei unor reglementări naţionale
                          şi internaţionale în domeniul carantinei
                          fitosanitare
    În cazul unor situaţii fitosanitare referitor la care lipsesc reglementări, norme şi standarde fitosanitare naţionale ori internaţionale sau în cazul în care conţinutul celor naţionale ori recomandările propuse nu corespund reglementărilor, normelor şi standardelor fitosanitare internaţionale, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra comerţului interstatal, organul de control fitosanitar:
    a) notifică autorităţilor publice competente din alte state informaţii privind modificarea stării fitosanitare cu o succintă descriere (argumentare) a reglementării propuse vizavi de situaţia creată. Asemenea notificări se prezintă în termene rezonabile pentru a se face modificări sau completări la ele, avîndu-se în vedere propunerile parvenite;
    b) prezintă, la solicitare, unor alte state interesate copii de pe recomandările propuse, identificînd elementele care diferă în fond de reglementările, de normele şi de standardele fitosanitare internaţionale;
    c) prezintă, la solicitare, unor alte state interesate comentarii scrise şi ţine evidenţa rezultatelor examinărilor;
    d) elaborează şi stabileşte măsuri fitosanitare în baza recunoaşterii şi aplicării măsurilor fitosanitare ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, inclusiv în baza rezultatelor confruntării circumstanţelor corespunzătoare legate de riscul pătrunderii şi al răspîndirii organismelor de carantină.
Capitolul V
MIJLOACELE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
    Articolul 17. Mijloacele de protecţie a plantelor
    În protecţia plantelor şi a produselor vegetale contra organismelor dăunătoare se aplică utilaje tehnice şi produse de uz fitosanitar omologate, care au trecut cercetarea-testarea-experimentarea obligatorie de stat, sînt recomandate spre aplicare de către instituţii specializate de cercetări ştiinţifice, se permit să fie produse, importate, comercializate şi utilizate, în conformitate cu Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, şi sînt înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor permişi spre utilizare în Republica Moldova.
    Articolul 18. Cercetarea-testarea-experimentarea de
                          stat şi omologarea produselor de uz
                          fitosanitar
    Cercetarea-testarea-experimentarea de stat şi omologarea produselor de uz fitosanitar se efectuează în modul stabilit de Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
Capitolul VI
IMPORTUL, EXPORTUL, COMERCIALIZAREA
ŞI UTILIZAREA PLANTELOR ŞI A PRODUSELOR
 VEGETALE

    Articolul 19. Importul şi tranzitul plantelor, al produselor
                         vegetale şi al bunurilor conexe supuse
                         regimului de carantină fitosanitară
    (1) Importul sau tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se admite la prezentarea permisului fitosanitar de import (tranzit), eliberat de organul de control fitosanitar, în care se indică condiţiile de import şi de utilizare a produselor, şi la prezentarea certificatului fitosanitar, eliberat de autorităţile fitosanitare competente ale statului exportator, care certifică starea fitosanitară a fiecărui lot de plante, de produse vegetale (încărcătură) şi de bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.
    (2) Pentru prevenirea apariţiei şi răspîndirii organismelor dăunătoare, importul anumitor plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se permite doar în cazul în care, înainte de a fi introduse pe teritoriul ţării, sînt supuse unei inspecţii fitosanitare la locul de producţie în statul de origine.
    (3) Importul (tranzitul) plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se efectuează prin punctele de intrare indicate în permisul fitosanitar de import (tranzit).
    (4) În cazul în care rezultatele controalelor sînt satisfăcătoare, pentru plantele şi produsele vegetale importate se va elibera paşaport fitosanitar în condiţiile art. 29 şi 30, care să asigure libera lor circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care se constată că o parte din lotul de plante, de produse vegetale sau de bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară este contaminată cu organisme dăunătoare, introducerea altor loturi/părţi ale acestora se permite cu condiţia de a nu exista pericolul unei contaminări sau diseminări, luîndu-se una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) tratament corespunzător în cazul în care se consideră că, în urma inspecţiei, cerinţele au fost îndeplinite;
    b) eliminare din lot a produselor infestate/infectate;
    c) impunere a unei perioade de carantină pînă la obţinerea rezultatelor investigaţiilor sau ale testelor oficiale;
    d) refuz al permisiunii de import (tranzit);
    e) distrugere a plantelor, produselor vegetale şi, după caz, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    f) efectuarea unor alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (6) În cazul luării măsurii indicate la alin. (5) lit. c) sau al refuzului indicat la lit. d), certificatele fitosanitare sau certificatele fitosanitare de reexport, la intrarea în teritoriul ţării a plantelor, produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, sînt anulate de către organul de control fitosanitar. În momentul anulării, pe certificatul menţionat, o persoană responsabilă a organului de control fitosanitar va aplica pe faţă, într-un loc vizibil, o ştampilă triunghiulară de culoare roşie cu marca “certificat anulat”, în care va scrie, cu litere mari şi, cel puţin, în una din limbile de circulaţie internaţională, numele şi prenumele său, ora şi data anulării.
    (7) Importatorii sînt obligaţi să stipuleze în contractele sau în angajamentele comerciale condiţiile fitosanitare privind importul plantelor, al produselor vegetale sau al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară şi executarea acestor condiţii de către exportator.
    (8) Organul de control fitosanitar informează autorităţile abilitate cu protecţia plantelor din statul expeditor despre toate cazurile în care plantele, produsele vegetale şi/sau alte obiecte care provin din statul respectiv sînt interceptate ca fiind supuse interdicţiilor sau restricţiilor fitosanitare în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (9) Prezentarea informaţiei conform alin. (8) nu exclude aplicarea de măsuri potrivit alin. (5) pe care organul de control fitosanitar le consideră necesare cu privire la lotul interceptat.
    (10) La trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, toate mijloacele de transport sînt supuse controlului de carantină fitosanitară de către subdiviziunile organului de control fitosanitar la punctele de intrare sau la punctele interne, la decizia organului de control fitosanitar. Plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se supun controlului fitosanitar la punctele de intrare în cazul în care lucrătorii serviciului vamal deschid mijloacele de transport aflate în tranzit.
    Articolul 20. Exportul şi reexportul plantelor, al
                          produselor vegetale şi al bunurilor
                          conexe supuse regimului de carantină
                           fitosanitară
    (1) Plantele, produsele vegetale, bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului şi/sau reexportului sînt însoţite în mod obligatoriu de certificat fitosanitar.
    (2) Pentru prevenirea apariţiei şi răspîndirii organismelor dăunătoare, exportul anumitor plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se permite doar în cazul în care, înainte de a fi exportate, au fost supuse inspecţiei fitosanitare la locul de producţie.
    (3) Se interzice solicitarea unor declaraţii suplimentare în cazul în care plantele şi/sau produsele vegetale sînt însoţite de certificat fitosanitar.
    Articolul 21. Comercializarea plantelor şi a produselor
                          vegetale importate pe piaţa internă
    Comercializarea plantelor şi a produselor vegetale importate pe piaţa internă se efectuează în baza:
    a) paşaportului fitosanitar la mărfurile importate supuse controlului de carantină;
    b) licenţei de producere şi/sau comercializare a seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;
    c) contractului de vînzare-cumpărare sau unui alt contract de înstrăinare a plantelor şi a produselor vegetale.
    Articolul 22.  Cerinţele speciale de protecţie în cadrul
                          operaţiunilor de import al unor anumite
                           plante şi produse vegetale
    (1) Pentru prevenirea apariţiei şi răspîndirii organismelor dăunătoare, introducerea şi circulaţia pe teritoriul ţării a unor anumite organisme incluse în lista plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme a căror introducere în Republica Moldova este interzisă şi în lista plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă se permit doar în cazul în care sînt îndeplinite cerinţele speciale de introducere şi de circulaţie a plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cerinţele speciale de introducere şi de circulaţie a plantelor, a produselor vegetale şi altor organisme pe teritoriul unor anumite zone protejate, aprobate de Guvern.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care plantele, produsele vegetale şi alte organisme sînt folosite în scopuri experimentale sau ştiinţifice, precum şi în scop de selecţie varietală.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nu există nici un risc al răspîndirii organismelor dăunătoare, dacă plantele şi produsele vegetale sînt folosite sau introduse spre utilizare în cazuri individuale în apropierea zonei de frontieră la o distanţă de 30 km, caz în care se specifică locul şi numele persoanei care foloseşte planta sau produsul respectiv, se actualizează datele şi se informează permanent organul de control fitosanitar.
    Articolul 23. Interdicţii privind introducerea în ţară
                          a unor anumite organisme dăunătoare
    (1) Se interzice introducerea şi răspîndirea în ţară a unor anumite organisme dăunătoare incluse în lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise, precum şi în lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale, aprobate de Guvern.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care organismele dăunătoare respective se folosesc în scopuri experimentale şi ştiinţifice sau în scop de selecţie varietală.
    (3) Organismele dăunătoare se împart în:
    a) organisme dăunătoare a căror apariţie nu s-a constatat în nici o localitate din ţară;
    b) organisme dăunătoare a căror apariţie în ţară este cunoscută, dar nu sînt endemice ori nu s-au stabilit în întreaga ţară;
    c) celelalte organisme dăunătoare care nu sînt endemice, dar care sînt relevante pentru zona protejată;
    d) organisme dăunătoare endemice ori care s-au stabilit în una sau în mai multe localităţi din ţară, cu excepţia celor menţionate la lit. b) şi c).
    Articolul 24. Evidenţa producătorilor, importatorilor
                          şi exportatorilor de plante şi de produse
                          vegetale
    (1) Organul de control fitosanitar, prin subdiviziunile sale, ţine evidenţa producătorilor, importatorilor şi a exportatorilor de plante, de produse vegetale, inclusiv a titularilor de licenţă de producere şi/sau de comercializare a seminţelor, a materialului de înmulţire şi săditor, în modul stabilit prin ordin al conducătorului autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii.
    (2) Evidenţa persoanelor care produc sau prelucrează plante şi produse vegetale în scopuri personale nu este obligatorie.
    Articolul 25. Utilizarea plantelor şi a produselor
                          vegetale
    (1) Se interzice utilizarea plantelor şi a produselor vegetale, a materialului semincer şi săditor care nu au fost supuse controlului fitosanitar şi/sau care, în procesul exploatării, au devenit purtătoare de organisme de carantină, fapt despre care agenţii economici sau alţi deţinători vor informa organul de control fitosanitar şi/sau subdiviziunile lui.
    (2) Utilizarea plantelor şi a produselor vegetale în scopul creării unor noi soiuri de plante şi al comercializării lor se efectuează în instituţiile ştiinţifice şi în instituţiile de învăţămînt de profil, la întreprinderi de stat, municipale sau private specializate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3).
    (3) Se permite utilizarea, în activităţile persoanelor fizice, a plantelor şi a produselor vegetale în scopul creării a noi soiuri de plante, cu excepţia cazurilor în care subdiviziunile organului de control fitosanitar constată apariţia şi/sau existenţa pericolului răspîndirii organismelor de carantină.
Capitolul VII
CERTIFICATUL FITOSANITAR. PAŞAPORTUL
 FITOSANITAR. PERMISUL FITOSANITAR DE
 IMPORT (TRANZIT)

    Articolul 26. Certificatul fitosanitar
    (1) Certificatul fitosanitar este un document oficial, elaborat potrivit certificatului model din Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor, întocmit conform art. 27 din prezenta lege, care certifică faptul că plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului, reexportului corespund cerinţelor fitosanitare.
    (2) Modelul certificatului fitosanitar se aprobă de Guvern.
    (3) Organul de control fitosanitar eliberează certificate fitosanitare în cazul în care statele importatoare impun o astfel de cerinţă.
    (4) Certificatul fitosanitar se eliberează exportatorului de către subdiviziunea organului de control fitosanitar în a cărei rază de acţiune sînt produse mărfurile supuse carantinei pentru a fi prezentat organului fitosanitar competent din statul importator.
    (5) Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, exportatorul prezintă, cu cel puţin 24 de ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de control fitosanitar:
    a) cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
    b) certificat privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea ţării importatoare;
    c) certificat de origine a plantelor, a produselor vegetale;
    d) certificat de expertiză de carantină a plantelor şi a produselor vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară care urmează să fie exportate, eliberat de persoana juridică abilitată de autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii;
    e) copie de pe licenţa de producere şi/sau de comercializare a seminţelor, a materialului de înmulţire şi săditor, în cazul comercializării lor;
    f) copie de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe un alt act juridic civil în a cărui bază se efectuează exportul sau reexportul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    g) copie de pe factura fiscală sau de pe factura de expediţie a încărcăturii;
    h) act privind efectuarea controlului fitosanitar al unităţilor de transport şi al altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.
    (6) Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării.
    (7) Plata pentru eliberarea certificatului fitosanitar este specificată la anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei legi.
    Articolul 27. Întocmirea certificatului fitosanitar
    (1) Certificatul fitosanitar se eliberează în termen de pînă la 10 zile.
    (2) Certificatul fitosanitar se întocmeşte în limba de stat şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, după caz, în limba oficială a statului de destinaţie şi se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat. Denumirea botanică a plantelor se indică în limba latină. Modificările neautorizate sau ştersăturile atrag nulitatea certificatului.
    (3) Dacă în certificatul fitosanitar nu există spaţiu suficient pentru declaraţii suplimentare, acestea pot fi scrise pe verso.
    (4) Certificatul fitosanitar nu poate fi întocmit cu mai mult de 14 zile înainte de data la care plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară părăsesc statul exportator.
    (5) Se permite certificarea electronică în cazul în care sînt îndeplinite condiţiile de aplicare.
    Articolul 28. Inspecţia suplimentară şi certificatul
                          fitosanitar de reexport
    (1) Plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară care au fost separate, stocate sau reambalate pe teritoriul unui stat şi introduse pe teritoriul unui alt stat nu pot fi supuse unei noi inspecţii dacă există declaraţie oficială că ele nu au fost expuse nici unui risc care ar pune sub semnul întrebării starea lor fitosanitară. În acest caz, se emite un certificat fitosanitar de reexport, într-un singur exemplar.
    (2) Certificatul fitosanitar de reexport se anexează la certificatul fitosanitar emis de primul stat sau la o copie autentificată de pe acest certificat. Certificatul fitosanitar de reexport nu poate fi întocmit cu mai mult de 14 zile înainte de data la care plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară părăsesc ţara reexportatoare.
    Articolul 29. Paşaportul fitosanitar
    (1) Paşaportul fitosanitar este o etichetă oficială care însoţeşte plantele şi produsele vegetale importate şi care atestă că normele şi standardele fitosanitare sînt respectate.
    (2) Paşaportul fitosanitar este eliberat de subdiviziunile organului de control fitosanitar amplasate la punctele de intrare şi este valabil pe tot teritoriul ţării, pe un anumit teritoriu sau în o zonă protejată, cu condiţia că, prin control fitosanitar, s-a constatat absenţa organismelor de carantină la plantele, produsele vegetale şi la bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.
    (3) Paşaportul fitosanitar va conţine:
    a) denumirea „Paşaport fitosanitar”;
    b) codul ţării – MD;
    c) denumirea subdiviziunii organului de control fitosanitar;
    d) numărul său de înregistrare;
    e) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, posesoara mărfii, codul de identificare (codul fiscal);
    f) numărul de identificare al lotului (codul marfar);
    g) denumirea botanică;
    h) cantitatea;
    i) indicaţia „ZP” (zonă protejată), după caz;
    j) indicaţia „PΔ (paşaport fitosanitar de înlocuire), după caz;
    k) numele ţării de origine sau al ţării expeditoare.
    (4) Modelul paşaportului fitosanitar se aprobă de Guvern.
    (5) Paşaportul fitosanitar se completează prin imprimare sau dactilografiere de către subdiviziunea organului de control fitosanitar amplasată la punctul de intrare.
    Articolul 30. Înlocuirea certificatului fitosanitar
                          cu paşaportul fitosanitar
    (1) În cazul în care, prin inspecţie, se constată că au fost respectate cerinţele fitosanitare, în loc de certificat fitosanitar se emite un paşaport fitosanitar pentru a se asigura libera circulaţie a plantelor şi a produselor vegetale importate.
    (2) Paşaportul fitosanitar poate fi înlocuit, la o dată ulterioară, de către subdiviziunile interne ale organului de control fitosanitar din raza de activitate a posesorului de marfă, cu un alt paşaport în cazul:
    a) divizării pe loturi, combinării mai multor loturi sau părţi ale acestora, schimbării statutului fitosanitar al loturilor, fără a se aduce atingere cerinţelor speciale;
    b) cererii scrise a persoanei fizice sau juridice interesate;
    c) autorizării din partea subdiviziunii organului de control fitosanitar, responsabilă de teritoriul din raza de activitate a posesorului de marfă, şi în cazul posibilităţii de garantare a identităţii produsului, al absenţei oricărui risc de infestare/infectare cu organisme dăunătoare.
    (3) Paşaportul fitosanitar de înlocuire va conţine numărul certificatului înregistrării de stat al importatorului iniţial, numele şi prenumele persoanei responsabile care a efectuat înlocuirea paşaportului.
    Articolul 31. Restricţii privind eliberarea paşaportului
                          fitosanitar
    (1) În cazul în care, prin inspecţie, se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele fitosanitare din art. 19, 21 şi 22, nu se eliberează paşaport fitosanitar, fără a aduce atingere alin. (2) din prezentul articol.
    (2) În cazul în care se aplică alin. (1), faţă de plantele, de produsele vegetale sau de mediul de cultură în cauză se iau una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) un tratament corespunzător, urmat de eliberarea paşaportului fitosanitar, în cazul în care se consideră că, în urma tratamentului, condiţiile se îndeplinesc;
    b) un permis de circulaţie, sub control oficial, către zonele în care acestea nu prezintă nici un risc suplimentar;
    c) un permis de circulaţie, sub control oficial, către zonele unde are loc prelucrarea industrială;
    d) distrugerea.
    (3) În cazul în care se aplică alin. (1), activităţile importatorului sînt suspendate, parţial sau total, la produsele respective importate pînă cînd se asigură eliminarea riscului de răspîndire a organismelor dăunătoare.
    Articolul 32. Permisul fitosanitar de import (tranzit)
    (1) Permisul fitosanitar de import (tranzit), de un model aprobat de Guvern, este eliberat de organul de control fitosanitar.
    (2) Pentru obţinerea permisului fitosanitar de import (tranzit), posesorul încărcăturii prezintă, cu cel puţin 10 zile înainte de import (tranzit), organului de control fitosanitar:
    a) cerere de eliberare a permisului fitosanitar de import (tranzit);
    b) copie de pe licenţa de producere şi/sau comercializare a seminţelor, a materialului de înmulţire şi săditor, în caz de import;
    c) copie de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe un alt act juridic civil în a cărui bază se efectuează importul şi/sau tranzitul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    d) act al controlului fitosanitar al încăperii în care se va depozita încărcătura importată.
    (3) Termenul de valabilitate a permisului fitosanitar de import (tranzit) este de 180 de zile din data eliberării.
    (4) Plata pentru eliberarea permisului fitosanitar de import (tranzit) este specificată la anexa nr. 2.
Capitolul VIII
FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ A
ORGANULUI FITOSANITAR. PROTECŢIA
SOCIALĂ A
LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL PROTECŢIEI PLANTELOR
ŞI AL CARANTINEI FITOSANITARE

    Articolul 33. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
                          a organului de control fitosanitar
                          şi a măsurilor speciale de carantină
                          fitosanitară
    (1) Organul de control fitosanitar, subdiviziunile sale se finanţează de la bugetul de stat şi din mijloacele speciale provenite din prestarea cu plată a serviciilor, potrivit anexei nr. 2.
    (2) Măsurile şi activităţile de localizare şi de lichidare a focarelor de organisme de carantină se finanţează din mijloacele deţinătorilor de teren, iar dezinfestarea/dezinfectarea plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, din mijloacele posesorului lor.
    (3) În cazul apariţiei de organisme dăunătoare care pun în pericol producţia agricolă, acţiunile ce se impun pentru combaterea lor, achiziţionarea produselor de uz fitosanitar şi lucrările de combatere se finanţează din alocaţiile prevăzute în acest scop la bugetul de stat.
    (4) Organismele dăunătoare, acţiunile de combatere a lor ce se impun, precum şi mijloacele financiare necesare în acest scop, se nominalizează şi se stabilesc prin ordin al autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii în limitele mijloacelor de la bugetul de stat.
    (5) Măsurile specifice de supraveghere şi de control şi, după caz, de eradicare a infestărilor/infecţiilor cu organisme dăunătoare originare din alte state, repararea daunelor şi a prejudiciilor cauzate se finanţează din alocaţiile prevăzute în acest scop la bugetul de stat.
    (6) În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul de control fitosanitar poate solicita acoperirea parţială sau totală a cheltuielilor de combatere a organismelor dăunătoare, de eradicare ori de izolare a acestora din contul importatorului vinovat de pătrunderea lor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) În cazul unui pericol real sau posibil de apariţie, de introducere sau de răspîndire în ţară a organismelor dăunătoare, organul de control fitosanitar poate beneficia de contribuţii financiare pentru acoperirea cheltuielilor aferente efectuării măsurilor fitosanitare de combatere a organismelor dăunătoare în scopul eradicării sau, după caz, al izolării acestora.
    Articolul 34. Protecţia socială a specialiştilor şi altor
                         lucrători din domeniul protecţiei plantelor
                         şi al carantinei fitosanitare
    Înlesnirile şi compensaţiile pentru specialişti şi alţi lucrători din domeniul protecţiei plantelor şi al carantinei fitosanitare implicaţi nemijlocit în activităţi cu produse de uz fitosanitar se acordă în condiţiile Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi şi ale Codului muncii.
Capitolul IX
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI. SOLUŢIONAREA
 LITIGIILOR. SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR
 FITOSANITARE EXCEPŢIONALE

    Articolul 35. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în
                         domeniul protecţiei plantelor şi al carantinei
                          fitosanitare
    În procesul de cultivare a plantelor, precum şi de import, export, depozitare, transportare, comercializare şi de utilizare a plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligate să efectueze:
    a) cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor, controlul producţiei vegetale pentru a fi detectate la timp organismele de carantină;
    b) realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi diseminării organismelor dăunătoare;
    c) întreţinerea într-o stare fitosanitară adecvată a încăperilor unde se păstrează şi se prelucrează plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    d) respectarea cerinţelor privind importul, depozitarea, transportarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor de protecţie a plantelor pentru neadmiterea poluării mediului şi a producţiei agricole;
    e) prezentarea, la cererea specialiştilor organului de control fitosanitar, a informaţiei necesare privitor la starea fitosanitară a terenurilor agricole, la derularea măsurilor de protecţie şi la aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor, la stocarea şi comercializarea produselor de uz fitosanitar;
    f) crearea de condiţii pentru exercitarea fără obstacole a prevederilor prezentei legi de către lucrătorii organului de control fitosanitar;
    g) respectarea regimului de zonă protejată, zonă ameninţată sau a regimului de carantină fitosanitară;
    h) informarea imediată, în cel mult 7 zile calendaristice, a organului de control fitosanitar despre prezenţa neobişnuită a organismelor dăunătoare, despre simptome sau orice alte anomalii în dezvoltarea plantelor;
    i) păstrarea, în decursul a cel puţin unui an din data eliberării, a paşapoartelor fitosanitare.
    Articolul 36. Răspunderea pentru nerespectarea
                         prezentei legi
    (1) Nerespectarea prezentei legi atrage răspundere disciplinară (inclusiv materială), civilă, contravenţională şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Instituirea fără just temei a regimului de carantină fitosanitară, de zonă ameninţată sau de zonă protejată şi/sau efectuarea de controale fitosanitare în scopul defavorizării sau favorizării unor agenţi economici, ceea ce implică elemente de concurenţă neloială, atrag, în funcţie de consecinţe, răspundere civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu legea, precum şi reparaţia prejudiciilor cauzate, inclusiv a venitului ratat.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea lor se efectuează în conformitate cu Codul contravenţional.
    (4) Sînt contravenţii şi se sancţionează conform Codului contravenţional următoarele acţiuni:
    a) încălcarea regulilor de producere, evidenţă, depozitare şi/sau de transportare a plantelor, a produselor vegetale şi a produselor de uz fitosanitar;
    b) comercializarea, importarea, exportarea, tranzitarea plantelor, a produselor vegetale fără documentele de însoţire prevăzute de legislaţie;
    c) importul şi/sau comercializarea fără licenţă a produselor de uz fitosanitar;
    d) producerea, importul, comercializarea, publicitatea, reambalarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar nesupuse cercetării-testării-experimentării, omologării şi certificării de stat, precum şi a celor cu termenul de valabilitate expirat sau a celor radiate din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor permise spre utilizare în Republica Moldova;
    e) încălcarea regulilor de realizare a măsurilor de combatere a organismelor dăunătoare sau nerealizarea acestor măsuri, ceea ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea în masă a organismelor;
    f) introducerea în tară a plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară a căror introducere este interzisă;
    g) scoaterea plantelor, a producţiei vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară din punctele de intrare fără documente fitosanitare de import, export;
    h) obstrucţionarea organului de control fitosanitar în exercitarea atribuţiilor privind controlul respectării normelor şi a standardelor fitosanitare de către importatori, exportatori, comercianţi, producători, proprietari şi/sau deţinători ai depozitelor, centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau în circulaţia plantelor, a produselor vegetale, a produselor de uz fitosanitar sau a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
    i) împiedicarea executării atribuţiilor lucrătorilor din organul de control fitosanitar;
    j) nefurnizarea informaţiilor scrise, solicitate de lucrătorii organului de control fitosanitar, în termenul stabilit de aceştia;
    k) refuzul de a permite accesul lucrătorilor organului de control fitosanitar pe teritoriul staţiilor de cale ferată, al porturilor şi al debarcaderelor fluviale, al aeroporturilor aviaţiei civile, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviaţiei civile, în vagoanele de marfă şi de persoane, în automobile, pe terenurile producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări ştiinţifice, în alte locuri, precum şi accesul la bunuri conexe supuse regimului fitosanitar, unde se impune efectuarea controlului fitosanitar.
    (5) Aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale nu degrevează de răspundere civilă persoanele vinovate de cauzarea de daune unor alte ţări, statului, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
    Articolul 37. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute în relaţiile privind protecţia plantelor şi carantina fitosanitară se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţă de judecată, în modul stabilit de lege.
    Articolul 38. Soluţionarea situaţiilor fitosanitare
                          excepţionale
    (1) În cazul situaţiilor fitosanitare excepţionale, declarate de autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii, organul de control fitosanitar informează imediat, din oficiu sau la cererea unui alt stat, autorităţile de resort despre problemele apărute.
    (2) Organul de control fitosanitar prezintă autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii un plan de acţiuni privind măsurile în situaţii excepţionale.
    (3) În cazul aprobării măsurilor prevăzute la alin. (2), organul de control fitosanitar le aplică imediat.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 39
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va asigura revizuirea sau anularea de către ministere şi de alte autorităţi administrative centrale a actelor normative care contravin prezentei legi.
    Articolul 40
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr. 506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38–39, art. 427);
    Legea nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133–134, art. 651);
    Legea nr. 1165-XIV din 26 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106–108, art. 769);
    Legea nr. 994-XV din 18 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69–70, art. 557);
    articolul XXI din Legea nr. 333-XV din 24 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 773);
    articolul XIII din Legea nr. 482-XV din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 48);
    articolele XII şi XXXI din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349);
    articolul I din Legea nr. 102-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 102, art. 380);
    articolele III şi VI din Legea nr. 187-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138–139, art. 567);
    articolele III şi VI din Legea nr. 226-XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204–205, art. 750);
    articolul IV din Legea nr. 9-XVI din 3 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 157);
    articolul VII din Legea nr.131-XVIII din 23 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.23–24, art.35).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                    Mihai  GHIMPU

    Nr. 228. Chişinău, 23 septembrie 2010.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2