LPM305/2012
ID intern unic:  347200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 305
din  26.12.2012
cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 197
    MODIFICAT
   
LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18

    NOTĂ:
    în textul Legii sintagma „portal guvernamental unic de date deschise”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „platforma de interoperabilitate” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    În scop de înlăturare a barierelor la reutilizarea informaţiilor din sectorul public, de creare a produselor şi serviciilor informaţionale noi, bazate pe date deschise, precum şi de asigurare a unor condiţii echitabile, proporţionale şi nediscriminatorii de reutilizare a documentelor din autorităţile şi instituţiile publice,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii 
    (1) Prezenta lege creează cadrul necesar pentru aplicarea Directivei 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345/90 din 31 decembrie 2003.
    (2) Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în procesul de reutilizare a documentelor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice şi/sau deţinute de alte persoane juridice în numele acestora în scopuri comerciale sau necomerciale.
    (3) Prezenta lege are scopul să faciliteze reutilizarea documentelor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice, pe care le-au creat în cadrul activităţii publice proprii şi care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Raporturile apărute la reutilizarea informaţiilor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte normative, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Documentele a căror elaborare a fost finanţată din bugetul public sau din donaţii externe devin accesibile pentru reutilizare, inclusiv după digitalizare, cu excepţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) Prezenta lege nu se aplică:
    a) documentelor a căror punere la dispoziţie constituie o activitate ce excede din sfera serviciului public;
    b) documentelor, programelor de calculator asupra cărora un terţ deţine dreptul de proprietate intelectuală şi/sau documentelor reglementate de dreptul de proprietate industrială, precum sînt brevetele de invenţie, mărcile comerciale, desenele şi modelele industriale, indicaţiile geografice, denumirile de origine sau specialităţile tradiţionale garantate, conform legislaţiei în vigoare;
    c) documentelor elaborate ca urmare a unor proiecte de cercetare în curs, care nu sînt publicate sau care nu se regăsesc într-o bază de date publicate;
    d) informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie; documentelor cu acces limitat în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.
    (3) Prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legislative privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 4. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi,  următoarele noţiuni semnifică:
    a) reutilizare – folosire de către persoane fizice sau juridice a documentelor şi informaţiilor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice în scop comercial sau necomercial, diferit de scopul iniţial din cadrul sarcinii publice pentru care au fost elaborate. Schimbul de documente dintre autorităţile şi instituţiile publice în procesul de îndeplinire a sarcinilor publice nu constituie reutilizare;
    b) document  –  conţinut informaţional sau parte a unui asemenea conţinut, indiferent de forma  de stocare a datelor (pe suport de hîrtie, în format electronic, audio şi/sau video);
    c) scop comercial – urmărire a obţinerii, în mod direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. Folosirea informaţiilor de către organizaţiile necomerciale nu constituie reutilizare în scop comercial;
    d) terţ –  persoană fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, care deţine un drept de proprietate intelectuală asupra informaţiilor cuprinse în documentul solicitat, alta decît o autoritate publică sau o instituţie publică;
    e) prelucrabil automat – caracteristică a documentelor digitale de a fi suficient de structurate, încît aplicaţiile software să poată identifica în mod fiabil declaraţiile factuale individuale şi structura lor internă;
    f) date structurate – date organizate într-un mod care permite identificarea corectă a declaraţiilor factuale individuale şi a tuturor componentelor lor, aşa cum se exemplifică în bazele de date şi în tabele;
    g) metadate – date ce descriu alte date, altfel spus date despre date;
    h) platforma de interoperabilitate – punct unic de acces la documentele din sectorul public din diverse surse. Sursele generează atît datele, cît şi metadatele aferente. Platforma de interoperabilitate permite căutarea, utilizarea şi schimbul de documente dintre sectorul public şi persoanele fizice şi juridice prin reţele de comunicaţii electronice;
    i) autorizaţie – document ce stabileşte obligaţiile reutilizatorului de a lua cunoştinţă de sursa informaţiilor, de a nu denatura sensul iniţial sau mesajul informaţiilor şi nu presupune răspunderea autorităţii sau instituţiei publice pentru consecinţele care decurg din procesul de reutilizare a informaţiei;
    j) costuri marginale – costurile suportate în legătură cu colectarea, producerea, reproducerea şi diseminarea documentelor.
    Articolul 5. Principii fundamentale de reutilizare
                       a documentelor din sectorul public
    Reutilizarea documentelor din sectorul public se bazează pe următoarele principii:
    a) nediscriminare – condiţiile de reutilizare sînt nediscriminatorii în ce priveşte categoriile comparabile de reutilizare. În cazul în care documentele sînt reutilizate de către o autoritate publică sau de către o instituţie publică în calitate de bază pentru activităţile sale comerciale desfăşurate în afara domeniului de aplicare a sarcinii publice, pentru furnizarea documentelor necesare activităţilor în cauză se aplică aceleaşi taxe şi condiţii ca şi pentru ceilalţi utilizatori;
    b) transparenţă – condiţiile aplicabile şi orice taxe standard privind reutilizarea documentelor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv a informaţiilor cu privire la căile de atac, sînt prestabilite şi publicate, prin mijloace electronice, ori de cîte ori este posibil şi oportun;
    c) echitate – condiţiile de reutilizare a documentelor din autorităţile şi instituţiile publice creează oportunităţi egale pentru toţi participanţii la procesul respectiv.
Capitolul II
CONDIŢII GENERALE DE REUTILIZARE
    Articolul 6. Formate disponibile
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice pun la dispoziţia utilizatorilor documentele pe care le deţin în formatul ce oferă posibilitatea de a prelucra automat documentele şi metadatele.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu sînt obligate să creeze, să adapteze, să extindă sau să traducă documentele puse la dispoziţia publicului în scop de reutilizare.
    (3) În cazul în care documentele oficiale nu vor putea fi accesate prin platforma de interoperabilitate, acestea vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unei cereri, în conformitate cu Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
    Articolul 7. Platforma de interoperabilitate
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice publică documentele disponibile pentru reutilizare pe platforma de interoperabilitate instituit în modul stabilit de Guvern.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice întocmesc şi publică pe platforma de interoperabilitate liste de documente destinate reutilizării, precum şi desemnează persoane responsabile de plasarea progresivă şi de actualizarea documentelor.
    Articolul 8.  Drept de preemţiune
    (1) Reutilizarea documentelor trebuie să fie accesibilă pentru toţi participanţii potenţiali de pe piaţă, chiar dacă unul sau mai  mulţi participanţi au exploatat deja pe piaţă produse noi obţinute pe baza acestor documente.
    (2) Cu excepţiile prevăzute la alin. (3), o autoritate publică sau instituţie publică nu va semna un contract cu drept de preemţiune.
    (3) O autoritate publică sau o instituţie publică poate încheia un contract cu drept de preemţiune în cazul în care este necesar pentru efectuarea unei activităţi de interes public.
    (4) Validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul de preemţiune în temeiul alin. (3) se revizuieşte periodic, dar cel puţin o dată la 3 ani.
    (5) Orice contract cu drept de preemţiune încheiat după data intrării în vigoare a prezentei legi potrivit alin. (3) va fi transparent şi va fi făcut public pe platforma de interoperabilitate.
    (6) Orice contract cu drept de preemţiune care există la data intrării în vigoare a acestei legi şi pentru care prevederile alin. (3) nu se aplică ia sfîrşit nu mai tîrziu de:
    a) data la care un contract încetează să mai fie valabil, după cum este stabilit în textul acestui contract; sau
    b) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 9. Condiţiile de accesare şi reutilizare
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice permit reutilizarea documentelor în baza unei autorizaţii.
    (2) Condiţiile din autorizaţie trebuie să fie formulate astfel încît să nu restricţioneze, în mod inutil, posibilităţile de reutilizare.
    (3) Autorizaţia se va baza pe următoarele criterii:
    a) documentele vor fi plasate pe platforma de interoperabilitate în formatele disponibile, conform art. 6;
    b) persoanele fizice şi juridice sînt libere să copieze, să publice, să distribuie şi să transmită documentele destinate reutilizării;
    c) persoanele fizice şi juridice sînt libere să utilizeze documentele în scop comercial, inclusiv prin combinarea cu alte documente, prin includerea în propriul produs ori prin utilizarea documentelor pasibile reutilizării;
    d) persoanele fizice şi juridice trebuie să confirme sursa informaţiei, inclusiv orice declaraţie de atribuţie specificată de către autoritatea sau instituţia publică ce a plasat documentul pe platforma de interoperabilitate;
    e) autoritatea sau instituţia publică care a publicat documentul pe platforma de interoperabilitate asigură veridicitatea acestuia;
    f) persoana fizică sau juridică poartă răspundere pentru consecinţele şi efectele reutilizării documentelor. Autorităţile şi instituţiile publice nu poartă răspundere pentru daunele cauzate terţilor în urma reutilizării documentelor.
    Articolul 10. Normele privind taxarea
    (1)  Cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice vor pune la dispoziţie documentele gratuit.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice pot stabili taxe pentru reutilizarea în scop comercial a documentelor. Pentru reutilizarea documentelor în scop necomercial taxele nu se percep.
    (3) Taxa percepută de autorităţile şi instituţiile publice pentru reutilizarea în scop comercial a documentelor deţinute nu trebuie să depăşească costurile marginale.
    (4) Modul de stabilire a taxelor se instituie prin hotărîre de Guvern. Autorităţile şi instituţiile publice vor prezenta, la cerere, metodologiile de calcul al taxelor percepute, precum şi factorii ce trebuie luaţi în considerare la calcularea taxelor pentru situaţii atipice. Taxele se calculează ţinîndu-se cont de costurile din perioada contabilă în cauză şi pe baza formulelor contabile aplicabile organizaţiilor din sectorul public respectiv.
    (5) Veniturile acumulate din plata taxelor pentru reutilizarea documentelor se varsă integral în bugetul de stat.
    (6) Taxele pentru reutilizarea documentelor nu vor fi discriminatorii.
    (7) În cazul în care documentele sînt reutilizate de către o autoritate sau de către o instituţie publică pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, care nu intră în sfera sarcinilor publice, se aplică aceleaşi condiţii, inclusiv taxe, ca pentru oricare alt utilizator. Autorităţile şi instituţiile publice vor oferi o justificare rezonabilă în cazul în care preţul depăşeşte costul marginal.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 11 
    (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.
    (2) De la data publicării prezentei legi, toate autorităţile şi instituţiile publice sînt obligate să întocmească liste de documente pentru reutilizare prin mijloace electronice şi într-un format prelucrabil automat.
    (3) Din momentul publicării prezentei legi, toate autorităţile şi instituţiile publice sînt obligate să desemneze o persoană responsabilă de întocmirea listelor şi directoarelor de documente pentru reutilizare, precum şi de plasarea acestora pe pagina web a autorităţii sau instituţiei publice şi pe platforma de interoperabilitate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 305. Chişinău, 26 decembrie 2012.