*HGM1140/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  347323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1140
din  15.12.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor
 şi beneficiarilor de protecţie umanitară
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1284
    MODIFICAT
    HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284

    
    În conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art.145), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1622 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului bănesc refugiaţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 13-15, art. 99);
    punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 11 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 871).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                     Victor Catan

    Nr. 1140. Chişinău, 15 decembrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1140
din 15 decembrie 2010

REGULAMENT
cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil
refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de examinare a cererilor de acordare a ajutorului bănesc rambursabil.
    2. Competenţa de a examina cererile de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară revine Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne.
CAPITOLUL II
Depunerea şi examinarea cererii
    3. Ajutorul bănesc rambursabil se acordă o singură dată şi este destinat persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat sau cărora le-a fost acordată protecţie umanitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4. În conformitate cu prevederile art.33 alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară care este lipsit de mijloacele necesare pentru existenţă poate beneficia de ajutor bănesc cu condiţia:
    a) depunerii unei cereri;
    b) asumării unui angajament de rambursare a sumei primite;
    c) existenţei disponibilităţilor financiare ale statului.
    5. Refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară care solicită acordarea ajutorului bănesc rambursabil depune la Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne următoarele acte:
    a) cererea de acordare a ajutorului bănesc rambursabil prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    b) copia documentului de identitate.
    6. Cererile pentru acordarea ajutorului bănesc rambursabil pot fi depuse în termen de două luni de la data acordării statutului de refugiat sau protecţiei umanitare. Cererea se depune personal, iar în cazul minorilor neînsoţiţi şi persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), care au obţinut o formă de protecţie, cererea este depusă de către reprezentantul legal.
    7. Biroul migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne examinează cererea în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii. La examinarea cererii se vor lua în considerare:
    a) declaraţia solicitantului privind lipsa mijloacelor de existenţă (modelul declaraţiei este aprobat prin ordinul directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne);
    b) numărul membrilor familiei solicitantului şi numărul persoanelor aflate la întreţinere;
    c) raportul de evaluare a nivelului de trai, întocmit de angajaţii Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne.
CAPITOLUL III
Acordarea ajutorului bănesc rambursabil
    8. După evaluarea fiecărui caz în parte, prin ordinul directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne este acordat ajutorul bănesc rambursabil pe un termen de 6 luni, din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    9. Plata ajutorului bănesc rambursabil se efectuează lunar, în mărimea stabilită anual prin hotărîre de Guvern. Prima plată a ajutorului bănesc rambursabil se efectuează începînd cu luna următoare celei în care a fost aprobată cererea.
    10. La prima plată a ajutorului bănesc rambursabil, persoana completează şi semnează un angajament de rambursare a ajutorului bănesc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    11. Ajutorul bănesc rambursabil se acordă refugiatului sau beneficiarului de protecţie umanitară numai la prezentarea documentului de identitate. În cazul minorilor neînsoţiţi şi persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), care au obţinut o formă de protecţie, ajutorul se ridică de reprezentantul legal, la prezentarea documentelor confirmative.
    12. Refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară este obligat să-şi ridice ajutorul bănesc în termen de 15 zile lucrătoare de la data informării acestuia de către persoana  responsabilă pentru evidenţa acordării şi rambursării ajutorului bănesc.
    13. În cazul în care refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară nu-şi ridică nemotivat ajutorul bănesc în termenul stabilit, acesta va fi exclus din lista de plată pentru luna în care urma să-şi ridice ajutorul bănesc.
    14. Dreptul la ajutor rambursabil pentru refugiaţi sau beneficiarii de protecţie umanitară se sistează în cazul refuzului de a completa şi de a semna angajamentul de rambursare a ajutorului bănesc la acordarea primei plăţi.
    15. Dreptul la ajutor rambursabil pentru refugiaţi sau beneficiarii de protecţie umanitară încetează:
    a) la încheierea perioadei de 6 luni;
    b) la încetarea sau la anularea formei de protecţie;
    c) dacă raportul de evaluare a nivelului de trai, întocmit de angajaţii Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne, conţine informaţii ce atestă faptul că persoana dispune de suficiente resurse financiare care să acopere necesităţile sale şi ale familiei sale.
    15.1 Ajutorul rambursabil îi este retras beneficiarului programului de integrare în cazul:
    a) neparticipării în mod regulat la activităţile stabilite în planul individual de integrare;
    b) nedepunerii eforturilor pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit angajamentului de integrare semnat;
    c) nerespectării normelor de disciplină, de conduită şi a celor stabilite de conducătorii cursurilor, precum şi a reglementărilor interne ale centrelor de cazare sau, după caz, ale altor locuinţe;
    d) neinformării Biroului migraţie şi azil cu privire la orice schimbare de natură să afecteze prezenţa la activităţile de integrare.
    [Pct. 151 introdus prin HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284]
CAPITOLUL IV
Rambursarea ajutorului bănesc
    16. În cazul în care refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară are venituri salariale sau alte venituri declarate pe teritoriul Republicii Moldova, el urmează să ramburseze ajutorul bănesc. În acest scop Biroul migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne solicită anual Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţii privind veniturile beneficiarilor de ajutor bănesc rambursabil.
    17. În cazul în care refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară nu dispune de venituri pe teritoriul Republicii Moldova, suma primită în calitate de ajutor bănesc nu se rambursează.
    18. Biroul migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne determină dacă veniturile obţinute de refugiat sau beneficiarul de protecţie umanitară permit rambursarea sumei  ridicate în calitate de ajutor bănesc. La luarea deciziei privind rambursarea ajutorului bănesc se vor lua în considerare:
    a) informaţiile prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    b) declaraţia prevăzută în punctul 7 din prezentul Regulament;
    c) numărul membrilor familiei solicitantului şi numărul persoanelor aflate la întreţinere;
    d) rapoartele de evaluare a nivelului de trai, întocmite de angajaţii Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne.
    19. Suma primită în calitate de ajutor se rambursează de refugiat sau de beneficiarul de protecţie umanitară în termen de doi ani de la încetarea perioadei pentru care a fost acordat acest ajutor, cu condiţia că persoana a realizat venituri salariale sau alte venituri care permit acest lucru, fără să fie afectată întreţinerea sa şi a familiei sale.
    20. Suma rambursată de refugiat sau de beneficiarul de protecţie umanitară se transferă în calitate de venit la bugetul de stat.
    21. Neîndeplinirea obligaţiilor privind rambursarea sumelor atrage după sine răspunderea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL V
Evidenţa acordării şi rambursării ajutorului bănesc
    22. Directorul Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne desemnează prin ordin o persoană din cadrul Biroului responsabilă pentru evidenţa acordării şi rambursării ajutorului bănesc.
    23. Evidenţa acordării şi rambursării ajutorului bănesc se ţine în Registrul de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    24. Registrul de evidenţă este numerotat, şnuruit şi certificat prin semnătura directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne şi ştampila Biroului.