LPC44/2013
ID intern unic:  347350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 44
din  22.03.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 239
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins.
    „(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către consiliul respectiv, iar în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c), f) şi g) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Comisia Electorală Centrală iniţiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de incompatibilitate a funcţiei doar la sesizarea comisiei de către persoanele interesate, cu prezentarea actelor confirmative în acest sens. În baza documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării mandatului de consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării comisiei asupra situaţiei de incompatibilitate a funcţiei.”
    2. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvîntul „consilierul,” şi textul „din care acesta face parte sau” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit la alin. (1) al prezentului articol.”
    Art. II. – Articolul 24 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), literele b) şi d) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În caz de deces al consilierului, secretarul consiliului local, în termen de 15 zile calendaristice, informează Comisia Electorală Centrală care declară vacant mandatul consilierului decedat.”
    Art. III. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 22 se completează cu literele u) şi v) cu următorul cuprins:
    „u) ridică mandatul de consilier local, în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere), în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale;
    v) declară vacant mandatul de consilier, în caz de deces, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.”
    2. La articolul 133 alineatul (12), după textul „în condiţiile prezentului articol” se introduce textul „ , ale Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 44. Chişinău, 22 martie 2013.