LPC283/2012
ID intern unic:  347421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 283
din  13.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 267
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 261 litera f), cuvintele „organului de tutelă şi curatelă” se substituie cu cuvintele „autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei”.
    2. Articolele 286, 287, 288, 289 şi 290 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 286. Depunerea cererii
   (1) Adoptatorul domiciliat în Republica Moldova care doreşte să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova depune cerere de încuviinţare a adopţiei la judecătoria din raza domic iliului copilului adoptabil.
    (2) Adoptatorul cetăţean al Republicii Moldova domiciliat în străinătate sau cetăţean străin, sau apatrid care doreşte să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova depune, direct sau prin intermediul organizaţiei străine acreditate cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale, cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale la judecătoria din raza domiciliului copilului  adoptabil.
    Articolul 287. Conţinutul cererii
    Cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină:
    a) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, domiciliul acestuia;
    b) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, domiciliul acestuia;
    c) solicitarea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta copilul în cazul în care adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de naştere;
    d) numărul atestatului de adoptator, data emiterii acestuia şi autoritatea care l-a emis, în cazul adopţiei naţionale;
    e) alte date şi informaţii solicitate de instanţa de judecată.
    Articolul 288. Actele anexate la cererea de încuviinţare
                           a adopţiei naţionale
    La cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, adoptatorul anexează:
    a) atestatul de adoptator;
    b) copia de pe actul de identitate;
    c) copia de pe certificatul de naştere;
    d) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, în cazul adopţiei de către persoane divorţate;
    e) certificatul de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului sau o copie de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar privind veniturile obţinute în ultimele 12 luni;
    f) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă a unui spaţiu locativ;
    g) cazierul judiciar;
    h) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de instituţia medicală din raza domiciliului acestuia;
    i) datele biografice ale adoptatorului, motivele care îl determină să adopte, alte acte permise de lege.
    Articolul 289. Actele anexate la cererea de
                           încuviinţare a adopţiei internaţionale
    (1) La cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, adoptatorul anexează:
    1) raportul autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul adopţiei din statul primitor, însoţit de documente relevante, care să cuprindă informaţii privind:
    a) identitatea adoptatorului, confirmată printr-o copie legalizată de pe actul de identitate;
    b) capacitatea şi aptitudinile adoptatorului de a adopta;
    c) situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmate prin copii legalizate de pe certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau de divorţ, prin certificat de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe, prin alte documente ce îi atestă veniturile;
    d) starea de sănătate confirmată printr-un certificat medical în original, separat pentru fiecare adoptator;
    e) mediul social al adoptatorului;
    f) motivele care îl determină să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova, informaţia privind copilul/copiii pe care are capacitatea să-i adopte;
    2) actul care garantează dreptul copilului adoptabil de a intra şi a locui permanent în statul primitor în cazul încuviinţării adopţiei, eliberat de către autoritatea competentă din statul primitor;
    3) declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Moldova pînă la atingerea majoratului;
    4) consimţămîntul la adopţie internaţională al adoptatorului sau consimţămîntul ambilor soţi, dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită;
    5) declaraţia adoptatorului privind acceptarea acţiunilor de monitorizare postadopţie;
    6) cazierul judiciar al adoptatorului;
    7) datele biografice ale adoptatorului;
    8) garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei internaţionale;
    9) copia de pe actul care atestă capacitatea adoptatorului de a adopta.
    (2) Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale şi actele anexate se depun împreună cu traducerile lor, autentificate, în limba de stat, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
    Articolul 290. Pregătirea pricinii pentru dezbateri
                           judiciare
    (1) În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul emite o încheiere prin care copiile de pe cererea de încuviinţare a adopţiei şi de pe actele anexate se expediază autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei în a cărei rază domiciliază copilul, împreună cu solicitarea avizului privind adopţia şi a dosarului copilului. Prin încheiere, procesul se suspendă pînă la primirea avizului şi dosarului copilului de la autoritatea teritorială.
    (2) În cazul adopţiei internaţionale, pe lîngă actele menţionate la alin. (1), judecătorul va solicita autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei acordurile privind continuarea procedurii de adopţie internaţională eliberate de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei din statul primitor şi de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei din Republica Moldova.
    (3) În termen de 15 zile, autoritatea teritorială cu atribuţii în domeniul adopţiei prezintă instanţei de judecată avizul privind adopţia şi dosarul copilului, care va conţine:
    a) copia de pe certificatul de naştere al copilului;
    b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia medicală din raza domiciliului acestuia;
    c) consimţămîntul autentificat al adoptatorului, în care acesta confirmă că a luat cunoştinţă de starea de sănătate a copilului;
    d) consimţămîntul la adopţie al copilului adoptabil, dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani, precum şi consimţămîntul copilului la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui şi la înscrierea adoptatorilor în calitate de părinţi;
    e) consimţămîntul la adopţie al părinţilor biologici, al tutorelui sau al curatorului copilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei;
    f) actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul (re)integrării copilului în familia biologică sau în familia extinsă;
    g) alte date şi informaţii relevante.
    (4) Instanţa de judecată poate solicita şi alte date necesare pentru examinarea cauzei.
    (5) După primirea documentelor solicitate, instanţa dispune, printr-o încheiere, reluarea procesului, stabilind data examinării cauzei în şedinţa de judecată, citarea participanţilor la proces, inclusiv a autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei
    3. La articolul 291, cuvîntul „adopţie” se substituie cu cuvintele „încuviinţare a adopţiei”, iar cuvintele „organului de tutelă şi curatelă” se substituie cu cuvintele „autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei”.
    4. Articolul 292:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „cererea de adopţie” se substituie cu cuvintele „cererea de încuviinţare a adopţiei”;
    la alineatul (3), cuvîntul „data” se substituie cu cuvintele „numele, prenumele”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „şi o altă copie autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul adopţiei, în cazul încuviinţării adopţiei internaţionale”.
    Art. II. – Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 441) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea „copil adoptabil” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „copil adoptabil fără nevoi speciale – copil adoptabil cu vîrsta de pînă la 7 ani;
    copil adoptabil cu nevoi speciale – copil adoptabil:
    a) încadrat în grad de dizabilitate sau care prezintă un risc sporit de dezvoltare ulterioară a maladiilor ereditare şi/sau o anamneză ereditară/genetică agravată;
    b) care a împlinit vîrsta de 7 ani;
    c) care are unul sau mai mulţi fraţi care au împlinit vîrsta de 7 ani;”.
    2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pe lîngă autoritatea centrală activează Consiliul Consultativ pentru Adopţii, a cărui componenţă şi al cărui regulament de activitate sînt aprobate de Guvern.”
    3. După articolul 6 se introduce articolul  61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Atribuţiile Consiliului Consultativ pentru
                           Adopţii
    Consiliul Consultativ pentru Adopţii are următoarele atribuţii:
    a) avizarea prealabilă a deciziilor autorităţii centrale privind selectarea adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil în baza criteriilor aprobate de autoritatea centrală în cadrul procedurilor de adopţie internaţională;
    b) examinarea şi eliberarea avizelor privind oportunitatea separării fraţilor prin adopţie naţională sau internaţională.”
    4. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvîntul „nonprofit” se substituie cu cuvîntul „necomerciale”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Lista serviciilor şi activităţilor în domeniul adopţiei internaţionale pe care le pot presta/desfăşura organizaţiile străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale se aprobă de Guvern.”
    5. După capitolul II se introduce capitolul II1 cu următorul cuprins:
„Capitolul II1
PROCEDURA DE ACREDITARE ŞI MODUL DE
FUNCŢIONARE A ORGANIZAŢIILOR STRĂINE

CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL ADOPŢIEI
INTERNAŢIONALE
    Articolul 91.  Actele necesare pentru acreditarea în
                          Republica Moldova a organizaţiilor
                          străine cu atribuţii în domeniul adopţiei
                          internaţionale
    (1) Acreditarea în Republica Moldova a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale se face în baza următoarelor acte şi informaţii:
    1) actele (licenţe, autorizaţii şi certificate) eliberate de autorităţile competente din statul primitor, care confirmă dreptul organizaţiei străine de a activa în domeniul adopţiei internaţionale, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, dacă legislaţia statului primitor prevede o astfel de procedură, precum şi actele ce confirmă că organizaţia îndeplineşte criteriile de calificare necesare pentru a activa în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga, în cazul în care statul primitor este parte la această Convenţie;
    2) statutul şi structura organizaţiei în statul primitor;
    3) documentele ce atestă calificarea personalului organizaţiei care activează pe teritoriul statului primitor şi confirmă experienţa de lucru a acestuia în domeniul adopţiei internaţionale;
    4) istoricul activităţii organizaţiei în domeniul adopţiilor internaţionale, descrierea programelor de cooperare şi de asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statul  primitor şi în statele de origine;
    5) informaţia privind numărul de copii adoptaţi în ultimii 10 ani prin procedura de adopţie internaţională, cu specificarea numărului de copii cu nevoi speciale;
    6) informaţia privind metodologia de lucru în domeniul adopţiei internaţionale pe teritoriul statului primitor, inclusiv descrierea detaliată a etapelor pe care le parcurge solicitantul:
    a) depunerea şi examinarea cererii;
    b) criteriile de evaluare multilaterală a adoptatorilor (starea psihoemoţională, sănătatea, situaţia materială şi condiţiile de trai, mediul social);
    c) procedura şi programul de pregătire a adoptatorilor; asistenţa oferită copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în perioada postadopţie;
    7) informaţia privind eventuale avertizări, suspendări sau retrageri ale acreditării/autorizaţiei în statul primitor sau alte state în care organizaţia activează sau a activat, precum şi motivele acestora, fie declaraţia scrisă, pe propria răspundere, privind lipsa acestora;
    8) dosarul persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, care trebuie să conţină:
    a) copia de pe actul de identitate;
    b) copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, medicinei sau al dreptului;
    c) Curriculum Vitae;
    d) copia de pe carnetul de muncă sau alte acte care atestă activitatea desfăşurată şi experienţa profesională;
    e) cazierul judiciar;
    f) copia de pe certificatele care atestă instruirea în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopţiei;
    g) certificatul medical privind starea de sănătate a persoanei;
    9) documentul prin care se confirmă împuternicirea persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, eliberat de organizaţia în cauză.
    (2) Toate actele prezentate pentru acreditare urmează să fie traduse în limba de stat şi legalizate.
    (3) Pot activa în calitate de reprezentanţi ai organizaţiilor străine numai persoanele care au cetăţenia Republicii Moldova cu domiciliul pe teritoriul acesteia.
    Articolul 92. Termenul de acreditare şi de prelungire
                         a acreditării în Republica Moldova a
                         organizaţiilor străine  cu atribuţii în
                         domeniul adopţiei internaţionale
    (1) Cererea de acreditare însoţită de actele menţionate la art. 91 se depune la autoritatea centrală pînă în data de 31 ianuarie a anului în curs.
    (2) Cererea pentru prelungirea acreditării, însoţită de raportul de activitate pe anul precedent întocmit conform prevederilor alin. (3), tradus în limba de stat şi legalizat, se prezintă la autoritatea centrală de către organizaţia străină acreditată pînă în data de 31 ianuarie.
    (3) Raportul de activitate pe anul precedent va conţine informaţii cu privire la:
    1) activitatea organizaţiei străine în domeniul adopţiei internaţionale pe anul precedent în statul primitor şi în Republica Moldova, inclusiv informaţii privind:
    a) numărul de adopţii internaţionale realizate;
    b) profilul copiilor adoptaţi, programele implementate pentru pregătirea adoptatorilor;
    c) asistenţa acordată copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în procesul de adopţie şi în perioada postadopţie;
    d) programele de cooperare în domeniul promovării drepturilor copilului;
    2) costurile fiecărei adopţii internaţionale realizate pe teritoriul Republicii Moldova, cu descifrarea sumelor achitate de către adoptatori, direct sau indirect, către organizaţia străină, autorităţi, instituţii şi prestatori de servicii din statul primitor, precum şi a sumelor achitate către reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, către autorităţi, instituţii şi prestatori de  servicii din Republica Moldova în procesul adopţiei, inclusiv costurile şi taxele suportate de adoptatori în perioada preadopţie, costul examenului medical al copilului adoptabil, costurile călătoriei şi ale şederii în Republica Moldova, taxele pentru acoperirea costurilor operaţionale ale organizaţiei străine, taxele pentru serviciile reprezentantului în Republica Moldova.
    (4) Cererile de acreditare sau de prelungire a acreditării organizaţiilor străine se examinează de autoritatea centrală pînă pe data de 15 februarie.
    (5) În cazul prelungirii acreditării, menţiunea corespunzătoare se face în certificatul de acreditare.
    (6) În cazul rezilierii contractului cu reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, organizaţia străină este obligată să informeze despre acest fapt autoritatea centrală din Republica Moldova în termen de 3 zile lucrătoare.
    (7) În perioada în care organizaţia străină nu are un reprezentant angajat pe teritoriul Republicii Moldova, procedurile de adopţie internaţională aflate în derulare prin intermediul organizaţiei străine respective se suspendă pînă la angajarea unui nou reprezentant conform procedurii în vigoare.
    (8) În cazul schimbării reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, dosarul specificat la art. 91 alin. (1) pct. 8) se examinează, în termen de 3 zile lucrătoare, de către autoritatea centrală din Republica Moldova.
    Articolul 93. Suspendarea acreditării în Republica Moldova
                         a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul
                         adopţiei internaţionale
    Autoritatea centrală solicită instanţei de judecată suspendarea acreditării organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în următoarele cazuri:
    a)  prezentarea rapoartelor de activitate fără respectarea cerinţelor stabilite;
    b) prezentarea rapoartelor sau a informaţiilor false privind adopţia internaţională a copiilor domiciliaţi în Republica Moldova;
    c) la sesizarea organelor de drept sau a organelor de control financiar;
    d) pornirea unei urmăriri penale în privinţa organizaţiei străine;
    e) la solicitarea autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor.
    Articolul 94. Anularea acreditării în Republica Moldova
                         a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul
                         adopţiei internaţionale
    Autoritatea centrală solicită instanţei de judecată anularea acreditării organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în următoarele cazuri:
    a) neprezentarea raportului de activitate pe anul precedent pînă în data de 31 ianuarie, conform art. 92 alin. (2);
    b) retragerea acreditării organizaţiei străine de către autorităţile competente din statul primitor;
    c) reorganizarea şi/sau modificarea statutului organizaţiei străine, dacă acest fapt conduce la încălcarea condiţiilor de acreditare;
    d) neprezentarea rapoartelor de evaluare postadopţie, conform prevederilor prezentei legi.”
    6. Articolul 10:
    la alineatul (3), cuvintele „sau cînd unul dintre fraţi nu poate fi adoptat din motive de sănătate” se exclud;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Oportunitatea separării fraţilor prin adopţie naţională sau internaţională se examinează de către Consiliul Consultativ pentru Adopţii în baza criteriilor, procedurilor şi termenelor aprobate de autoritatea centrală.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Adopţia fraţilor de către adoptatori din state diferite, indiferent dacă fraţii se cunosc sau nu, se admite doar în cazul în care s-a constatat imposibilitatea adopţiei fraţilor de către:
    a) acelaşi adoptator, indiferent de statul în care acesta îşi are domiciliul;
    b) un alt adoptator domiciliat în statul în care este domiciliat fratele adoptat anterior, doar dacă statul respectiv este semnatar al Convenţiei de la Haga sau este parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei încheiat cu Republica Moldova.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul separării fraţilor prin adopţie, autoritatea centrală sau, după caz, autoritatea teritorială în colaborare cu organizaţiile străine, avînd în vedere interesul superior al copilului, va întreprinde măsurile necesare pentru a facilita comunicarea şi menţinerea legăturilor dintre fraţi, ţinînd cont de vîrsta, gradul de maturitate, dorinţele, sentimentele fraţilor şi de gradul de informare a acestora cu privire la adopţie.”
    7. Articolul 12:
    la alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor;”
     la alineatul (7), după cuvîntul „legi” se introduc cuvintele „ , conform procedurii de adopţie naţională,”.
    8. La articolul 15 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, în care se indică aptitudinea de a adopta din punct de vedere medical;”.
    9. Articolul 16 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dacă în procesul de evaluare a capacităţii de adopţie a adoptatorului este necesar să se examineze suplimentar în ce măsură maladia adoptatorului limitează capacitatea acestuia de a îndeplini obligaţiile şi responsabilităţile privind îngrijirea şi educarea copilului, la solicitarea autorităţii teritoriale instituţia medicală din raza domiciliului acestuia organizează consultaţiile şi investigaţiile necesare şi eliberează documentul cu concluziile de rigoare.”
    10. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) După stabilirea statutului de copil adoptabil, autoritatea teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul copilul, în termen de 30 de zile, întocmeşte şi transmite autorităţii centrale raportul privind situaţia copilului adoptabil, conform modelului aprobat de autoritatea centrală.
    (32) Autoritatea teritorială actualizează informaţia din raportul privind situaţia copilului adoptabil o dată la doi ani, precum şi:
    a) la solicitarea autorităţii centrale;
    b) în cazurile în care, pînă la expirarea termenului de actualizare a informaţiei din raportul privind situaţia copilului adoptabil, copilului i-a fost stabilit, modificat sau retras gradul de dizabilitate, au fost identificate date privind existenţa riscului sporit de dezvoltare ulterioară a maladiilor ereditare şi/sau a anamnezei ereditare/genetice agravate, fie a fost luat la evidenţă un frate al acestuia cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil adoptabil, născut în familia părinţilor biologici ai acestuia (după caz, în familia mamei biologice sau a tatălui biologic).”
    11. Articolul 22:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Autoritatea centrală şi autorităţile teritoriale vor asigura confidenţialitatea şi securitatea informaţiei privind copiii adoptabili.”
    12. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul adopţiei copilului de către celălalt soţ, eliberarea avizului privind adopţia se efectuează după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16, 23, 24 şi 26.”
    13. Articolul 31:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul adopţiei copilului de către celălalt soţ, adoptatorul depune cererea de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată competentă din raza domiciliului copilului adoptabil.”
    la alineatul (2), litera c) se completează în final cu cuvintele „ , solicitarea schimbării locului de naştere”;
    la alineatul (3), după textul „alin. (1)” se introduce textul „sau (11)”.
    14. Articolul 33:
    alineatul (2):
    literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „c) copilul adoptabil fără nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil;
    d) copilul adoptabil cu nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de 6 luni din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.”
    litera e) se abrogă;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care copilul adoptabil fără nevoi speciale este trecut în categoria copiilor adoptabili cu nevoi speciale, la calculul perioadei după care adopţia internaţională devine posibilă se va lua în considerare perioada anterioară de aflare la evidenţă.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul adopţiei internaţionale, la selectarea adoptatorului potrivit autoritatea centrală va ţine cont de necesitatea asigurării continuităţii în îngrijirea şi educarea copilului, avînd în vedere originea sa etnică, culturală şi lingvistică, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.”
    15. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 34. Depunerea cererii de adopţie
                            internaţională
    (1) Cetăţenii străini sau apatrizii cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova pot depune cererea de adopţie internaţională numai prin intermediul organizaţiilor străine din statul primitor acreditate şi înregistrate în condiţiile prezentei legi.
    (2) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în Republica Moldova în scop de serviciu şi cu reşedinţa pe teritoriul acesteia de cel puţin 2 ani (în continuare – cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa  în Republica Moldova) care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova pot depune cererea de adopţie internaţională:
    a) numai prin intermediul organizaţiilor străine din statul primitor acreditate şi înregistrate în Republica Moldova în condiţiile prezentei legi, dacă în statul primitor există astfel de organizaţii;
    b) direct sau prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor, dacă în statul respectiv nu există organizaţii cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale acreditate şi înregistrate în Republica Moldova în condiţiile prezentei legi.
    (3) Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova pot depune cererea de adopţie:
    a) conform procedurii de adopţie internaţională în condiţiile alin. (2);
    b) conform procedurii de adopţie naţională prevăzute de prezenta lege, anexînd la cererea de adopţie, prezentată autorităţii teritoriale, actele specificate la art. 15 alin. (1) lit. d)–g), eliberate de către autorităţile/instituţiile competente din statul primitor, în cazul în care legislaţia statului primitor prevede posibilitatea recunoaşterii hotărîrilor de încuviinţare a adopţiei naţionale pronunţate de judecătoriile din Republica Moldova.
    (4) În cazul cererilor depuse de către cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate sau de către cetăţenii străini sau apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova, actele anexate la cererea de adopţie internaţională prevăzute la art. 36 vor fi perfectate de autorităţile competente din statul/statele primitoare şi de autorităţile din Republica Moldova în funcţie de disponibilitatea, relevanţa şi actualitatea informaţiilor necesare pentru asigurarea unei informări complete în procesul de examinare a cererii.
    (5) În cazul adopţiei copilului de către celălalt soţ, adoptatorii pot depune cererea de adopţie internaţională prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor sau prin intermediul altor autorităţi/organizaţii cărora li s-au conferit atribuţii corespunzătoare ale autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga.
    (6) Drept confirmare a primirii cererii de adopţie internaţională şi a actelor specificate la art. 36, autoritatea centrală din Republica Moldova va elibera solicitantului un certificat.”
    16. La articolul 35 alineatul (2), cuvintele „autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor sau, după caz, organizaţiile străine acreditate şi înregistrate în condiţiile art. 9” se substituie cu cuvintele „autorităţile/organizaţiile cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor menţionate la  art. 34”.
    17. Articolul 36:
    alineatul (1):
    litera a):
    în partea introductivă, după cuvintele „din statul primitor” se introduc cuvintele „sau al autorităţilor/organizaţiilor cărora li s-au conferit atribuţii corespunzătoare ale autorităţii centrale în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga,”;
    textul „– situaţia medicală confirmată prin rapoarte medicale în original, separat pentru fiecare adoptator;” se substituie cu textul „starea de sănătate confirmată printr-un certificat medical în  original, separat pentru fiecare adoptator, iar în cazul în care adoptatorul suferă de o maladie sau afecţiune, informaţii suplimentare cu privire la măsura în care maladia sau afecţiunea adoptatorului limitează capacitatea acestuia de a-şi îndeplini corespunzător obligaţiile şi responsabilităţile privind îngrijirea şi educarea copiilor;”.
    litera b) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(3) Organizaţiile străine au dreptul să aibă depuse şi înregistrate concomitent la autoritatea centrală din Republica Moldova cel mult 2 cereri de adopţie internaţională a copiilor fără nevoi  speciale, cu posibilitatea substituirii cererilor respective.
    (4) Adoptatorul este obligat să actualizeze anual informaţia din actele anexate la cererea de adopţie internaţională sau, după caz, să confirme în scris faptul că informaţia respectivă nu s-a modificat.
    (5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), cererea adoptatorului şi actele anexate nu se examinează în procesul de potrivire a adoptatorului cu copilul adoptabil şi se restituie adoptatorului.”
    18. După articolul 36 se introduc articolele 361, 362, 363 şi 364 cu următorul cuprins:
    „Articolul 361. Datele depersonalizate privind copiii
                             adoptabili cu nevoi speciale
    (1) În baza rapoartelor privind situaţia copiilor adoptabili, autoritatea centrală din Republica Moldova întocmeşte extrase de date depersonalizate privind copiii adoptabili cu nevoi speciale.
    (2) Tipul de date conţinute în extrasele menţionate la alin. (1) se stabileşte şi se aprobă de către autoritatea centrală.
    (3) Conform procedurii stabilite de autoritatea centrală, aceasta asigură accesul la extrasele de date depersonalizate privind copiii adoptabili cu nevoi speciale:
    a) pentru reprezentanţii organizaţiilor străine;
    b) pentru adoptatorii cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate şi adoptatorii cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa în Republica Moldova care au depus cerere de adopţie internaţională la autoritatea centrală din Republica Moldova.
    Articolul 362. Potrivirea prealabilă a copiilor
                           adoptabili cu nevoi speciale în cazul
                           adopţiei de către adoptatorii cetăţeni
                           străini sau apatrizi cu domiciliul în
                           străinătate
    (1) Reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova transmite datele depersonalizate privind copiii adoptabili cu nevoi speciale organizaţiei străine din statul primitor în scopul identificării adoptatorilor capabili şi disponibili să adopte copii cu nevoi speciale ale căror date depersonalizate le-au fost prezentate.
    (2) Cetăţeanul străin sau apatridul cu domiciliul în străinătate interesat de adopţia unui copil adoptabil cu nevoi speciale transmite, prin intermediul organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor, un formular de intenţie însoţit de confirmarea oficială a capacităţii sale de a adopta un copil adoptabil cu nevoi speciale similare cu cele din extrasul de date depersonalizate ale copilului faţă de care adoptatorul îşi exprimă intenţia.
    (3) Organizaţia străină va transmite autorităţii centrale din Republica Moldova formularele de intenţie însoţite de confirmările respective, luîndu-se în considerare faptul că în proces de examinare se pot afla concomitent cel mult 2 formulare prezentate de aceeaşi organizaţie străină cu privire la acelaşi copil.
    (4) Autoritatea centrală din Republica Moldova va realiza procedura de potrivire prealabilă a cetăţenilor străini sau apatrizilor cu domiciliul în străinătate în termen de cel mult o lună de la expirarea perioadei de 2 luni din data recepţionării primului formular de intenţie.
    (5) Despre rezultatele potrivirii prealabile autoritatea centrală din Republica Moldova va informa cetăţenii străini sau apatrizii cu domiciliul în străinătate, solicitîndu-le celor potriviţi prealabil să depună cererea şi actele corespunzătoare conform prevederilor art. 34–36.
    (6) După selectarea adoptatorului potrivit în condiţiile art. 37 alin. (1), cererile şi actele anexate depuse de mai mulţi adoptatori potriviţi prealabil pentru adopţia unui copil adoptabil cu nevoi speciale se restituie adoptatorilor nepotriviţi în termen de o lună.
    Articolul 363. Potrivirea prealabilă a copiilor adoptabili
                           cu nevoi speciale în cazul adopţiei de către
                           adoptatorii cetăţeni ai Republicii Moldova
                           cu domiciliul în străinătate
    (1) În baza informaţiei din cererea şi actele depuse de către adoptatorii cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate, autoritatea centrală din Republica Moldova prezintă acestora extrasele de date depersonalizate ale copiilor cu nevoi speciale:
    a) prin intermediul reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, în cazul în care cererea de adopţie internaţională a fost depusă în condiţiile art. 34 alin. (2) lit. a);
    b) direct sau prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor, în cazul în care cererea de adopţie internaţională a fost depusă în condiţiile art. 34 alin. (2) lit. b).
    (2) În baza extrasului de date depersonalizate, adoptatorul cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate interesat de adopţia unui copil adoptabil cu nevoi speciale transmite, direct sau prin intermediul organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor, o scrisoare de intenţie privind adopţia unuia dintre copiii adoptabili cu nevoi speciale.
    (3) După primirea scrisorii de intenţie din partea adoptatorului cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate, autoritatea centrală, în termen de  o lună, selectează adoptatorul potrivit în condiţiile art. 37 alin. (1).
    Articolul 364. Potrivirea prealabilă a copiilor adoptabili
                           cu nevoi speciale în cazul adopţiei de către
                           adoptatorii cetăţeni străini sau apatrizi cu
                           reşedinţa în Republica Moldova
    Potrivirea prealabilă a copiilor adoptabili cu nevoi speciale în cazul adopţiei de către adoptatorii cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa în Republica Moldova se realizează în condiţiile art.363.”
    19. Articolul 37:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea centrală din Republica Moldova selectează, conform criteriilor stabilite, adoptatorul potrivit pentru copilul adoptabil şi transmite adoptatorului selectat raportul privind situaţia copilului adoptabil, fără a dezvălui identitatea copilului şi locul său de naştere/de trai, solicitîndu-i să-şi exprime acordul sau dezacordul privind adopţia copilului respectiv.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care certificatul medical al adoptatorului conţine informaţii privind existenţa unei maladii sau afecţiuni, în procesul de luare a deciziei autorităţii centrale privind selectarea adoptatorului potrivit vor fi consultaţi specialişti de profil din cadrul instituţiilor medicale de nivel republican, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, pentru a determina în ce măsură maladia sau afecţiunea adoptatorului limitează capacitatea acestuia de a-şi îndeplini corespunzător obligaţiile şi responsabilităţile privind îngrijirea şi educarea copilului.”
    alineatul (10) se completează în final cu cuvintele „în instanţa de judecată”.
    20. La articolul 38, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , precum şi de actul care garantează dreptul copilului adoptabil de a intra şi a locui permanent în statul primitor în cazul încuviinţării adopţiei, eliberat de către autoritatea competentă din statul primitor”.
    21. După capitolul V se introduce capitolul V1 cu următorul cuprins:
„Capitolul  V1
 ADOPŢIA COPILULUI DE CĂTRE CELĂLALT SOŢ
    Articolul 391. Durata căsătoriei
    Adopţia copilului de către celălalt soţ este permisă numai în cazul în care, la data depunerii cererii de adopţie, durata căsătoriei soţilor este de cel puţin un an.
    Articolul 392. Adopţia copilului de către celălalt soţ
                           conform procedurii de adopţie naţională
    (1) Copilul cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid al cărui părinte este cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid poate fi adoptat de către soţul părintelui său conform procedurii de adopţie naţională numai în cazul în care se confirmă prin acte corespunzătoare că copilul, părintele acestuia şi adoptatorul domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin un an la momentul depunerii cererii de adopţie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1):
    a) adoptatorul va prezenta, suplimentar faţă de actele anexate la cererea de adopţie, cazierul judiciar şi actele care confirmă lipsa impedimentelor la adopţie menţionate la art. 12 alin. (4) lit. a), c)–g), eliberate de autorităţile statului străin, în cazul în care adoptatorul este cetăţean străin;
    b) procedura de adopţie se realizează prin derogare de la art. 17–22, art. 25, art. 27–29, art. 31 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) lit. f), art. 45 şi art. 46 alin. (4).
    (3) Adopţia copiilor cetăţeni străini menţionaţi la alin. (1) se realizează cu acordul prealabil al autorităţilor competente ale statului al cărui cetăţean este copilul.
    Articolul 393. Adopţia copilului de către celălalt soţ
                           conform procedurii de adopţie
                           internaţională
    (1) Copilul cetăţean al Republicii Moldova sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova de cel puţin un an, al cărui părinte este cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid poate fi adoptat de către soţul părintelui cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în străinătate conform procedurii de adopţie internaţională.
    (2) În situaţiile menţionate la alin. (1) din prezentul articol, procedura de adopţie se realizează prin derogare de la art. 20–22, art. 25, art. 31 alin. (4) lit. f), art. 35 alin. (2) lit. c)–e), art. 36 alin. (1) lit. c) şi e), art. 37, art. 38 alin. (7) şi (8) şi art. 45.
    (3) După luarea la evidenţă a cererii de adopţie internaţională de către autoritatea centrală din Republica Moldova, aceasta va solicita autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor să se exprime asupra oportunităţii continuării procedurii de adopţie şi, în cazul unei atitudini favorabile, să elibereze acordul de continuare a procedurii de adopţie internaţională.
    (4) În baza acordului de continuare a procedurii de adopţie internaţională al autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor, autoritatea centrală din Republica Moldova va solicita autorităţii teritoriale în a cărei rază domiciliază copilul să se exprime asupra faptului corespunderii adopţiei cu interesul superior al copilului şi să-i expedieze avizul său motivat.
    (5) În baza avizului autorităţii teritoriale privind oportunitatea adopţiei, autoritatea centrală din Republica Moldova, în termen de 5 zile, eliberează sau refuză eliberarea acordului de continuare a procedurii de adopţie internaţională, transmiţîndu-l autorităţii teritoriale în a cărei rază domiciliază copilul.
    (6) Refuzul autorităţii centrale de a accepta continuarea procedurii de adopţie internaţională poate fi contestat la Curtea de Apel Chişinău.
    (7) Pe baza acordurilor de continuare a procedurii de adopţie internaţională eliberate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor şi de autoritatea centrală din Republica Moldova şi fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 23, 24 şi 26, autoritatea teritorială în a cărei rază domiciliază copilul elaborează, în termen de 10 zile, un aviz privind adopţia internaţională, care va conţine informaţii referitoare la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil şi corespunderea adopţiei cu interesul superior al copilului.
    (8) Copia de pe avizul privind adopţia internaţională se remite autorităţii centrale în termen de 3 zile.
    (9) Dacă avizul privind adopţia internaţională nu este favorabil, autoritatea teritorială va comunica acest fapt adoptatorului, explicîndu-i dreptul de a-l contesta în instanţa de judecată.
    Articolul 394. Adopţia copilului cetăţean al Republicii
                           Moldova domiciliat în străinătate de
                           către celălalt soţ
    (1) Copiii cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în străinătate sînt adoptaţi de către celălalt soţ al părintelui biologic conform legislaţiei statului străin, cu acordul prealabil al autorităţii centrale din Republica Moldova, în cazul în care legislaţia statului respectiv prevede acest lucru.
    (2) Acordul autorităţii centrale din Republica Moldova se eliberează pe baza demersului autorităţilor competente ale statului străin, la care se anexează copiile de pe actele care confirmă capacitatea de a adopta, garanţiile morale şi materiale ale adoptatorului.”
    22. La articolul 55 alineatul (1), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) raportul privind situaţia copilului adoptabil;”.
    23. La articolul 56 alineatul (3), după cuvîntul „anularea” se introduc cuvintele „sau suspendarea”, iar cuvintele „şi suspendarea activităţii ei” se exclud.
    24. Articolul 57:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Primirea sau oferirea unor informaţii conţinute în rapoartele privind situaţia copiilor adoptabili persoanelor fizice sau juridice pentru care nu este autorizat accesul la informaţiile respective se pedepseşte conform legislaţiei contravenţionale sau penale.”
    Art. III. – (1) Cererile de adopţie luate la evidenţă de către autorităţile competente şi cererile de încuviinţare a adopţiei aflate pe rol pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se examinează de către autorităţile competente conform dispoziţiilor legale în vigoare la data luării la evidenţă a cererii/depunerii cererii în instanţă.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 283. Chişinău, 13 decembrie 2012.