LPM94/2013
ID intern unic:  347506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  19.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 302
    MODIFICAT
    LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII  din  21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după noţiunea „circumscripţie electorală” se introduc  două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „circumscripţie naţională – circumscripţie electorală de nivel naţional în care se organizează şi se desfăşoară alegerile deputaţilor în Parlament pe baza votului proporţional pe liste de partid;
    circumscripţie uninominală – circumscripţie electorală în care se organizează şi se desfăşoară alegerile uninominale ale unui deputat în Parlament pe baza votului majoritar;”.
    2. La articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se  completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cadrul oricărui scrutin al alegerilor parlamentare generale, fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru, votînd cu două buletine, unul pentru circumscripţia naţională şi celălalt pentru circumscripţia uninominală. Fiecare vot are putere juridică egală.”
    3. La articolul 10, după cuvintele „concurent electoral” se introduce textul „şi are dreptul la un singur vot atît în circumscripţia naţională, cît şi în circumscripţia uninominală”.
    4. Articolul 22:
    se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) constituie circumscripţii uninominale permanente;”
    la litera t), textul „art. 87 şi 88” se substituie cu textul „art. 89, 91 şi 92”.
    5. La articolul 27 alineatul (1), după cuvintele „care corespund” se introduc cuvintele „ , de regulă,”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Excepţiile de la această regulă sînt prevăzute de prezentul cod.”
    6. La articolul 39, alineatul (9) se completează în final cu textul: „În cazul alegerilor parlamentare, certificatul pentru drept de vot se eliberează dacă alegătorul doreşte să voteze în altă secţie de votare din circumscripţia uninominală unde este înscris în lista electorală  de bază.”
    7. La articolul 42 alineatul (1), după cuvîntul „alegerilor” se introduce textul „parlamentare pe circumscripţii uninominale şi în cazul alegerilor”.
    8. La articolul 46 alineatul (6),  cuvintele „orice modificări  în listele”  se substituie cu cuvintele „modificări în interiorul listelor”, iar cifra „79” – cu cifra „81”.
    9. La articolul 48  alineatul (1),  cuvîntul „buletinului” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „buletinelor”.
    10. Articolul 53:
    la alineatul (2) litera a), după cuvintele „certificatul pentru drept de vot” se introduc cuvintele „în circumscripţia respectivă”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31)  În secţiile de votare constituite peste  hotarele Republicii Moldova, alegătorul completează şi depune o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informat despre răspunderea penală în caz de încălcare  a acestei obligaţii.”
     11. Titlul III va avea următorul cuprins:
    „Titlul III
    ALEGERILE PARLAMENTARE
    Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 72–945) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor Parlamentului.
    Articolul 73. Alegerile Parlamentului
    (1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale.
    (3) În circumscripţia naţională se aleg 51 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile uninominale se aleg 50 de deputaţi în baza votului majoritar, cîte unul de la fiecare circumscripţie.
    Articolul 74. Circumscripţiile electorale
    (1) Alegerile parlamentare se organizează în baza unei circumscripţii naţionale, care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova şi secţiile de votare de peste hotare, precum şi în baza a 50de circumscripţii uninominale.
    (2) Circumscripţiile electorale sînt constituite de către Comisia Electorală Centrală în bază permanentă.
    (3) Circumscripţiile uninominale se formează după principiul teritorial-demografic în una sau mai multe localităţi vecine, avînd la bază un număr similar de alegători în fiecare circumscripţie, cu o deviere de cel mult 5 la sută. Baza de calcul pentru formarea circumscripţiilor uninominale constituie numărul alegătorilor de la ultimele alegeri generale.
    (4) Circumscripţia uninominală se formează, de regulă, din localităţile unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    (5) În cazul în care numărul alegătorilor dintr-o localitate este mai mare decît cel mediu calculat pentru o circumscripţie uninominală, în această localitate se formează mai multe circumscripţii uninominale.
    (6) Peste hotarele Republicii Moldova nu se constituie circumscripţii uninominale. Secţiile de votare constituite peste hotarele ţării vor organiza şi desfăşura votarea doar în circumscripţia naţională.
    (7) Lista circumscripţiilor uninominale, cu indicarea numerelor şi a hotarelor, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 75. Consiliile electorale de circumscripţie şi
                         birourile electorale ale secţiilor de votare
    (1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 50 de zile înainte de efectuarea lor, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art. 27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele expuse la art. 28, cu excepţia celor de la lit. g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
     (2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29 şi 291, care se aplică în modul corespunzător.
    (3) La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii sînt prevăzute la art. 29, 291 şi 30, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 76. Candidaţii la funcţia de deputat
                          în Parlament
    Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 77. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile parlamentare se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului sau de la dizolvarea Parlamentului.
     (2) În cazul expirării mandatului Parlamentului, data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
     (3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.
    Articolul 78. Desemnarea candidaţilordin partea
                         partidelor
    (1) Desemnarea candidaţilor la funcţia de deputat pentru circumscripţia naţională şi pentru circumscripţiile uninominale se face potrivit prevederilor statutare ale partidelor sau/şi blocurilor electorale.
    (2) Partidul sau/şi blocul electoral poate înainta:
    a) lista de candidaţi pentru circumscripţia naţională, care nu va depăşi numărul de 53 de persoane;
    b) cîte un candidat pentru fiecare circumscripţie uninominală.
    (3) Modelul listei de candidaţi se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 79. Înregistrarea concurenţilor electorali
    (1) Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, concurenţii electorali depun actele indicate la art. 44.
    (2) Aceeaşi persoană  poate fi inclusă doar într-o singură listă de candidaţi, din partea unui singur concurent electoral.
    (3) Persoana inclusă în lista de candidaţi din partea unui concurent electoral pentru alegerile în baza circumscripţiei naţionale poate candida doar într-o singură circumscripţie uninominală din  partea aceluiaşi concurent electoral sau în calitate de candidat independent.
    Articolul 80. Condiţiile speciale pentru listele de
                         subscripţie
     (1) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă, în condiţiile art. 42 şi art. 43, liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 1500 de susţinători cu drept de vot din circumscripţia uninominală unde intenţionează să candideze, dar nu mai mult de 2000 de semnături, sau, dacă intenţionează să candideze pe circumscripţia naţională, care conţin cel puţin 2000 de semnături, dar nu mai mult de 3000 de semnături.
    (2) În cazul în care, la verificarea de către Comisia Electorală Centrală, în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective se exclud. Dacă pe parcursul verificărilor se depistează 5% de semnături eronate, verificările încetează şi listele se resping.
    (3) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus şi este mai mic decît plafonul minim prevăzut la alin. (1), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea motivată în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 44.
    Articolul 81. Condiţiile speciale pentru înregistrarea
                          listelor de candidaţi în circumscripţia
                          naţională
    Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 30 de persoane şi nici mai mare de 51, plus doi candidaţi supleanţi.
    Articolul 82. Modificarea listelor de candidaţi
                         sau retragerea candidatului
    (1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.
    (2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi     şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, care o face publică imediat.
    (3) Dacă în circumscripţia uninominală a fost înregistrat un singur candidat şi acesta s-a retras ori nu a participat la alegeri din alte motive, în circumscripţia electorală respectivă se organizează alegeri  noi în condiţiile prezentului cod.
    Articolul 83. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 84. Campania electorală pentru alegerile
                          Parlamentului
    Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art. 45–art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 85. Buletinele de vot
    (1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul independent se înscrie în buletin într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi menţiunea „Candidat independent”.
    Articolul 86. Votarea
    (1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art. 50–art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Alegătorul votează în secţia de votare din circumscripţia uninominală unde îşi are domiciliul.
    (3) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în  această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
    a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
    b) să prezinte carnetul de student al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
    c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
     (4) Alegătorii specificaţi la alin. (3) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.
    Articolul 87. Numărarea voturilor şi totalizarea 
                         rezultatelor alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art. 56–art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 88. Stabilirea pragului de reprezentare pentru
                         alegerile în circumscripţia naţională
    (1) După primirea din toate circumscripţiile electorale a proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie, în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, de fiecare bloc electoral şi candidat independent, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.
     (2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
    a) pentru un partid, o organizaţie social-politică – 4 la sută;
    b) pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice – 7 la sută;
    c) pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută;
    d) pentru un candidat independent – 2 la sută.
    (3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin. (2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din procesul de atribuire a mandatelor.
    Articolul 89. Numărarea mandatelor obţinute de
                         concurentul electoral în circumscripţia
                         naţională
     (1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare stabilit la art. 88.
    (2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează numai după ce se stabileşte numărul candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate ale alegătorilor şi se scade numărul respectiv de candidaţi independenţi din numărul total de mandate de deputat în Parlament.
    (3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate se scade din numărul total de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii independenţi, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral al alegerilor parlamentare respective.
   (4) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 88 se împarte la coeficientul electoral, obţinînd astfel numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc în partea descrescîndă.
    (5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă.
    Articolul 90. Alegerea deputatului în Parlament
                         pe circumscripţie uninominală
    (1) Candidatul pentru funcţia de deputat se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare în circumscripţia uninominală în care a candidat.
    (2) În cazul în care niciun candidat nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Aceşti doi candidaţi se înscriu în buletinele de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripţie efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
    (3) În al doilea tur de scrutin se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
    Articolul 91. Atribuirea mandatelor obţinute
                          în circumscripţia naţională
    (1)   Mandatele se atribuie candidaţilor din listele concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înregistrării lor în liste.
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 88, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie scrisă la Comisia Electorală Centrală.
    (3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid, acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de candidaţi din listă.
    (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 89 alin. (5). La fel se va proceda în caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are candidaţi supleanţi ori dacă devine vacant mandatul de deputat obţinut de candidatul independent ales în circumscripţia naţională.
    Articolul 92. Atribuirea mandatelor obţinute
                          în circumscripţia uninominală
    (1) După primirea din toate secţiile de votare dintr-o circumscripţie uninominală a proceselor-verbale ale birourilor electorale, în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de circumscripţie totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare candidat, pentru a stabili cine a fost ales.
    (2) Comisia Electorală Centrală atribuie mandatele candidaţilor aleşi în circumscripţii uninominale.
    (3) Dacă candidatul ales în circumscripţia uninominală a fost ales şi pe  lista de partid în circumscripţia naţională, se consideră că a fost ales doar în circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid.
    Articolul 93. Confirmarea rezultatelor alegerilor
                          şi validarea mandatelor de către
                          Curtea Constituţională
     (1) Comisia Electorală Centrală prezintă, în termen de 48 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, Curţii Constituţionale actele menţionate la art. 60 şi listele deputaţilor aleşi şi ale candidaţilor supleanţi.
     (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
     (3) Dacă alegerile sînt declarate legale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.
    Articolul 94. Atestarea rezultatelor alegerilor de către
                         Comisia Electorală Centrală
    (1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat, se transmite Parlamentului în termen de 2 zile. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.
    Articolul 941. Alegerile nevalabile
    (1) Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale, în cazul alegerilor în circumscripţia naţională, şi mai puţin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale, în cazul alegerilor pe circumscripţii uninominale.
    (2) Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nevalabile se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie.
    Articolul 942. Alegerile nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor, alegerile, în circumscripţiile respective,  sînt declarate nule.
    Articolul 943. Alegeri parţiale
    (1) În cazul în care, în urma alegerilor parlamentare, în circumscripţia uninominală niciun deputat nu a fost ales, inclusiv în cazul stipulat la art. 82 alin. (3), sau funcţia de deputat a devenit vacantă, Comisia Electorală Centrală va fixa, în termen de 2 săptămîni, data alegerilor parţiale în circumscripţia uninominală respectivă.
    (2) Mandatul deputatului ales va dura pînă la expirarea mandatului general al Parlamentului.
    (3) Dacă vacanţa funcţiei de deputat a apărut în ultimele 6 luni ale mandatului Parlamentului, alegeri noi în circumscripţia uninominală respectivă nu se organizează.
    Articolul 944. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule ori în cazul prevăzut la art. 90 alin. (2), Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, votarea repetată în circumscripţiile electorale respective.
    (2) Votarea repetată se organizează în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.
    (3) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor prezentului cod se sancţionează sau se exclud din buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi  birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.
     Articolul 945. Alegerile noi
    (1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile sau nule.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care după alegerile parţiale nu au fost validate mandatele a cel puţin 2/3 din deputaţii aleşi pe circumscripţii uninominale.
    (3) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat la art. 76 alin. (3).
    (4) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.”
    Art. II. – Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
     „(11) În caz de vacanţă a mandatului de deputat obţinut în circumscripţie electorală uninominală, Comisia Electorală Centrală organizează, la sesizarea Parlamentului sau din oficiu, alegeri parţiale.”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Deputatul ales în urma alegerilor parţiale intră în exerciţiul mandatului după validarea acestuia de către Curtea Constituţională şi îşi exercită funcţiile pe durata mandatului Parlamentului.”
    2. Articolul 3 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) funcţia de ales local;”.
    [Art.III abrogat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 94. Chişinău, 19 aprilie 2013