*LPM180/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  347518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  19.12.2011
cu privire la Comisia Naţională de Integritate
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 2
    MODIFICAT
   
LP48 din 22.03.2013, MO83-90/19.04.2013 art.271
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) Regulamentul Comisiei Naţionale de Integritate (anexa nr. 1);
    b) structura Comisiei Naţionale de Integritate (anexa nr. 2);
    c) personalul-limită al Comisiei Naţionale de Integritate în număr de 26 de unităţi.
    Art. 2. – (1) Activitatea Comisiei Naţionale de Integritate este finanţată de la bugetul de stat.
    (2) Comisia Naţională de Integritate estimează costurile activităţii sale şi planifică propriul buget anual şi pe cel puţin 2 ani ulteriori.
    (3) Bugetul Comisiei Naţionale de Integritate pe anul următor se aprobă de Parlament pînă la 1 iulie a anului în curs.
    (4) Parlamentul remite Guvernului bugetul aprobat al Comisiei Naţionale de Integritate pentru includerea lui în proiectul legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor.
    (5) Preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate este executorul de buget al Comisiei, în limita mijloacelor aprobate.
    (6) Comisia Naţională de Integritate publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova raportul anual cu privire la activitatea sa financiară.
    [ Art.2 în redacţia LP48 din 22.03.2013, MO83-90/19.04.2013 art.271]
   
Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 martie 2012, cu excepţia punctelor 5–9 şi 11 din Regulamentul Comisiei Naţionale de Integritate, care intră în vigoare la 1 februarie 2012.
    Art. 4. – Guvernul, de la 1 martie 2012:
    a) va deschide finanţarea Comisiei Naţionale de Integritate;
    b) va asigura Comisia Naţională de Integritate cu sediu.
    Art. 5. – Organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru realizarea atribuţiilor Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult o lună de la data solicitării de către aceasta, vor încheia contracte de furnizare on-line a informaţiilor relevante.
   

   
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 180. Chişinău, 19 decembrie 2011.

Anexa nr. 1
REGULAMENTUL
COMISIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Comisia Naţională de Integritate, denumită în continuare Comisie, este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care îşi exercită atribuţiile ce îi sînt date în competenţă prin Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi prin Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
    2. Comisia are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, ale judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţie de conducere şi al declaraţiilor de interese personale, precum şi a mecanismului de soluţionare a conflictelor de interese, acţionînd conform principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, ale dreptului la apărare şi ale bunei administrări.
    3. Sediul Comisiei se află în municipiul Chişinău.
Capitolul  II
ATRIBUŢIILE  COMISIEI
    4. Comisia exercită următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor prevăzute la pct. 2 din prezentul regulament:
    a) efectuează controlul declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese personale;
    b) constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită ce nu poate fi justificată şi sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal;
    c) solicită efectuarea controlului veridicităţii informaţiilor ce se conţin în declaraţiile de interese personale de către organele în a căror competenţă, potrivit Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008, este pus controlul informaţiilor prezentate în declaraţiile respective;
    d) constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi privind incompatibilitatea, sesizînd organele competente în vederea atragerii persoanelor respective la răspundere disciplinară sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestora;
    e) sesizează instanţa de judecată în cazul în care constată că una dintre persoanele supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, în vederea constatării nulităţii actului respectiv;
    f) pregăteşte raportul anual de activitate al Comisiei;
    g) publică toate declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese personale pe pagina web a Comisiei şi asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepţia informaţiilor specificate la art. 13 alin. (2) şi (3) al Legii  nr. 1264-XV din 19 iulie 2002;
    h) elaborează şi aprobă Instrucţiunea privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale;
    i) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează încălcarea regulilor de declarare a veniturilor şi proprietăţii, de declarare a intereselor personale, precum şi procese-verbale cu privire la neexecutarea solicitărilor Comisiei.
Capitolul  III
ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  COMISIEI
    5. Comisia este un organ colegial, formată din 5 membri, egali în drepturi, care se numesc în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani. Membrul Comisiei poate exercita doar un singur mandat.
    6. Pentru funcţia de membru al Comisiei se propun:
    3 candidaturi din partea majorităţii parlamentare, o candidatură din partea opoziţiei parlamentare şi o candidatură din partea societăţii civile, selectată în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului din lista de candidaţi propuşi de asociaţiile obşteşti. În cazul în care Parlamentul nu a votat  candidatul propus la funcţia de membru al Comisiei, subiectul care l-a propus, în termen de 15 zile lucrătoare, va desemna un alt candidat.
    7.  Conducerea Comisiei este exercitată de preşedintele acesteia, numit de Parlament din rîndul membrilor Comisiei care nu au deţinut o înaltă funcţie de răspundere, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Comisiei după consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare.
    8. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Comisiei este asistat de un vicepreşedinte, care este numit în funcţie de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea preşedintelui Comisiei. În absenţa preşedintelui Comisiei, vicepreşedintele îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.
    9. La numirea în funcţie, preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei depun următorul jurămînt: „Jur să exercit obligaţiile funcţionale cu credinţă şi integritate în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului”. Jurămîntul se depune în şedinţa plenară a Parlamentului după adoptarea actului de numire în funcţie.
    10. Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi membru al Comisiei sînt funcţii de demnitate publică.
    11. Poate fi numită în funcţia de membru al Comisiei persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) are capacitatea deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare;
    d) are o vechime în muncă de cel puţin  7 ani şi o reputaţie ireproşabilă;
    e) nu are antecedente penale;
    f) la momentul numirii, nu face parte din nici un partid politic;
    g) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform certificatului medical de sănătate eliberat conform legislaţiei în vigoare;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară drept urmare a hotărîrii judecătoreşti definitive;
    j) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991, nu a fost şi nu este agent sau colaborator operativ, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.
    Dovada îndeplinirii cerinţelor specificate la lit. f) şi j) se face în baza declaraţiei pe propria răspundere.
    12. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce, organizează, controlează şi poartă răspundere pentru activitatea Comisiei;
    b) numeşte în funcţie funcţionarii publici ai aparatului Comisiei, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, în bază de contract, personalul aparatului Comisiei, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale acestuia;
    c) soluţionează, conform legislaţiei în vigoare, chestiunile ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi de acordarea primelor;
    d) aprobă regulamentul aparatului Comisiei şi structura acestuia;
    e) aprobă regulamentul intern al Comisiei;
    f) aprobă modelul legitimaţiei de serviciu;
    g) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului Comisiei;
    h) asigură organizarea unui proces sistematic şi planificat de perfecţionare profesională continuă a funcţionarilor publici ai aparatului Comisiei;
    i) prezintă în plenul Parlamentului raportul de activitate al Comisiei pentru anul calendaristic expirat şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a Comisiei;
    j) reprezintă Comisia în raporturile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice;
    k) aprobă Instrucţiunea privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale.
     În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine.
    13. Membrul Comisiei este obligat:
    a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, respectînd principiile legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, ale dreptului la apărare şi ale bunei administrări;
    b)  să participe la şedinţele Comisiei;
    c) să-şi exprime votul „pro” sau „contra”. Abţinerea de la vot nu se permite, cu excepţia cazului cînd el este în conflict de interese;
    d) să comunice în scris preşedintelui Comisiei orice situaţie ce ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
    e) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţie de interese personale;
    f) să nu divulge datele sau informaţiile care nu sînt publice sau care constituie secret de stat;
    g) să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrară calităţii de membru al Comisiei.
    14. Membrul Comisiei are dreptul:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Comisiei spre examinare şi să participe la examinarea acestora;
    b) să solicite instituţiilor publice asistenţă în verificarea informaţiei şi a datelor expuse în declaraţii şi prezentarea documentelor necesare;
    c) să participe la adoptarea de către Comisie a deciziilor şi să-şi expună opinia;
    d)  să exercite alte drepturi în condiţiile legii.
    15. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrul Comisiei nu are dreptul:
    a) să practice orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
    b) să fie membru al vreunui partid politic;
    c) să primească ori să acorde recompense băneşti sau alte avantaje necuvenite, ce contravin intereselor legitime ale societăţii şi ale statului;
    d) să divulge datele sau informaţiile la care a avut acces altfel decît în condiţiile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
    16. Mandatul de membru al Comisiei încetează în cazul:
    a) demisiei;
    b) revocării;
    c) expirării mandatului;
    d) atingerii vîrstei de pensionare;
    e) decesului.
    17. Încetarea mandatului de membru al Comisiei în cazul demisiei, revocării, atingerii vîrstei de pensionare sau decesului se constată în şedinţă plenară a Parlamentului prin adoptarea unei hotărîri, în care se ia act de cauza ce determină încetarea mandatului.
    18. În cazul încetării mandatului de membru al Comisiei ca urmare a expirării mandatului, membrul Comisiei al cărui mandat a expirat rămîne în funcţie pînă la numirea succesorului său.
    19. Revocarea membrului comisiei se face în cazul:
    a) încălcării obligaţiilor prevăzute la pct. 13;
    b) rămînerii definitive a sentinţei de condamnare;
    c) necorespunderii cerinţelor stabilite la pct. 11;
    d) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 4 luni consecutiv;
    e) declarării dispariţiei fără urmă, conform legii.
    20. Hotărîrea privind încetarea mandatului membrului Comisiei se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi
    21. În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Comisiei, vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca şi în cazul numirii.
    22. Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, convocate saptămînal, sau, după caz, în şedinţe extraordinare, convocate din iniţiativa preşedintelui Comisiei sau a cel puţin 2 membri ai acesteia.
    23. Şedinţele Comisiei sînt deliberative cu prezenţa a cel puţin 3 membri, ele se desfăşoară în limba de stat şi sînt publice. Preşedintele Comisiei poate dispune desfăşurarea şedinţelor închise în cazul cînd acest lucru este necesar pentru păstrarea secretului de stat, comercial sau a altui secret protejat prin lege.
    24. Şedinţele Comisiei sînt conduse de preşedintele acesteia şi se consemnează în procese-verbale semnate de preşedinte şi de membrii comisiei.
    25. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt asigurate de aparatul acesteia în conformitate cu regulamentul intern  al Comisiei.
    26. Deciziile în cadrul Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor numiţi. Membrii care au votat împotrivă îşi pot consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.
Capitolul  IV
ACTELE  COMISIEI
    27. În exercitarea atribuţiilor sale de control al veniturilor şi al proprietăţii, al conflictului de interese şi al incompatibilităţii, Comisia adoptă acte de constatare şi aprobă procese-verbale de iniţiere a procedurilor de control din oficiu.
    28. Actul de constatare emis de Comisie trebuie să cuprindă data şi locul adoptării, denumirea instituţiei care l-a adoptat, numele şi prenumele membrilor participanţi la şedinţa de adoptare a actului, numele, prenumele şi alte date de identificare ale persoanei supuse controlului, obiecţiile şi explicaţiile acestora, numele, prenumele şi funcţia persoanelor care asistă la constatare sau care reprezintă persoana supusă controlului, obiecţiile şi explicaţiile acestora, descrierea amănunţită a faptelor constatate, precum şi argumentele ce stau la baza constatării. Actul de constatare se semnează de către preşedintele Comisiei.
    29. Actul de constatare rămas definitiv este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.
    30. Procesul-verbal privind efectuarea controlului din oficiu trebuie să cuprindă data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi alte date de identificare ale persoanei la care se referă, temeiurile şi motivele pe care se întemeiază începerea procedurii de control. Procesul-verbal se semnează de către preşedintele Comisiei.
    31. În procesul de constatare a contravenţiilor, preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei întocmesc procese-verbale cu privire la contravenţii care se perfectează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    32. În vederea exercitării atribuţiilor sale, Comisia formulează cereri de chemare în judecată în modul stabilit de legislaţia de procedură civilă.
Capitolul  V
APARATUL  COMISIEI
    33. Aparatul Comisiei este compus din funcţionari publici şi din personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare. Aparatul dispune de legitimaţii de serviciu.
    34.  Ocuparea funcţiei publice în aparatul Comisiei are loc în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    35. Funcţionarul public al aparatului Comisiei este obligat:
    a) să-şi exercite atribuţiile de serviciu conform legislaţiei în vigoare;
    b) să-şi execute atribuţiile de serviciu cu profesionalism şi celeritate;
    c) să respecte cu stricteţe regulamentul aparatului Comisiei;
    d) să-şi perfecţioneze permanent pregătirea profesională;
    e) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţie de interese personale.
    36. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public al aparatului Comisiei nu are dreptul:
    a) să practice orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
    b) să fie membru al vreunui partid politic;
    c) să primească ori să acorde recompense băneşti sau alte avantaje necuvenite, ce contravin intereselor legitime ale societăţii şi ale statului;
    d) să divulge datele sau informaţiile care nu sînt publice sau care constituie secret de stat;
    e) să-şi exprime în mod public opinia cu privire la cauzele aflate în proces de examinare în Comisie.
Capitolul  VI
CONTROLUL VENITURILOR ŞI AL
PROPRIETĂŢII, AL CONFLICTULUI DE
INTERESE ŞI AL INCOMPATIBILITĂŢII
    37. Comisia efectuează controlul veniturilor şi al proprietăţii, al conflictului de interese şi al incompatibilităţii din oficiu ori la sesizarea persoanelor fizice sau juridice interesate.
    38. Controlul din oficiu, inclusiv ca urmare a publicaţiilor din mass-media, se face în baza unui proces-verbal privind efectuarea controlului din oficiu, aprobat de Comisie.
    39. Controlul din oficiu este început de Comisie şi în cazul cînd subiecţii care au obligaţia de a depune declaraţii nu le-au depus în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării termenului în care trebuiau să le depună.
    40. Sesizarea formulată de persoana fizică sau juridică trebuie să fie semnată şi datată, trebuie să indice datele şi informaţiile pe care se întemeiază, precum şi sursele de unde acestea pot fi solicitate.
    41. Neîndeplinirea condiţiilor menţionate la pct. 40 conduce la clasarea sesizării prin întocmirea actului de constatare respectiv.
    42. Sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice se examinează de Comisie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii lor.
    43. Ca urmare a sesizării depuse de persoana fizică sau juridică ori, după caz, ca urmare a aprobării de către Comisie a procesului-verbal privind efectuarea controlului din oficiu, se examinează datele şi informaţiile incluse în sesizare sau în procesul-verbal, comparîndu-se cu datele din declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi din declaraţia de interese personale.
    44. Comisia comunică imediat persoanei supuse controlului despre începerea procedurii de control.
    45. În cazul în care se constată că, în perioada supusă controlului, persoana supusă controlului a dobîndit şi alte bunuri decît cele înscrise în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate ori se constată diferenţe vădite între venituri şi proprietatea dobîndită, Comisia solicită persoanei în cauză informaţii şi dovezi suplimentare.
    46. Comisia este în drept să solicite tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului, precum şi efectuarea controlului veridicităţii datelor expuse în declaraţii de către autorităţile abilitate.
    47. La solicitarea motivată a Comisiei, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice implicate, persoanele fizice sau juridice sînt obligate să comunice ori să prezinte comisiei, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele justificative ce ar putea conduce la soluţionarea cauzei.
    48. După începerea procedurii de control, persoana supusă controlului are dreptul:
    a) să ia cunoştinţă de actele şi de materialele dosarului;
    b) să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant;
    c) să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.
    49. Dacă, în urma comparării datelor din declaraţii şi examinării documentelor suplimentare primite, se constată că există o diferenţă vădită între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă, Comisia:
    a) suspendă controlul şi sesizează organele de urmărire penală – în situaţia în care se constată existenţa unor probe sau indicii temeinice privind săvîrşirea unor fapte penale;
    b) sesizează organele fiscale în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale, potrivit legii.
    50. Dacă, în urma comparării datelor din declaraţii şi examinării documentelor suplimentare primite, se constată că între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă nu există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată sau, după caz, dacă diferenţa vădită există, dar este justificată, Comisia dispune clasarea cauzei.
    51. În cazurile specificate la pct. 49 şi pct. 50 se adoptă un act de constatare.
    52. Dacă, în urma controlului, Comisia constată că persoana supusă controlului a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese sau că persoana dată s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate, Comisia adoptă un act de constatare.
    53. Actul de constatare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii se aduce la cunoştinţa persoanei supuse controlului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
    54. În termen de 15 zile lucrătoare de la data cînd i s-a adus la cunoştinţă actul de constatare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii, persoana supusă controlului îl poate contesta în instanţa de contencios administrativ competentă.
    55. Actul de constatare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii rămîne definitiv după expirarea termenului specificat la pct. 54, în cazul în care nu a fost contestat, sau la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti emise ca urmare a examinării contestaţiei.
    56. După rămînerea definitivă a actului de constatare a conflictului de interese, Comisia  sesizează instanţa de judecată competentă în vederea anulării actului administrativ emis/adoptat, actului juridic încheiat sau deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. Sesizarea se depune în instanţă şi în cazul cînd persoana care a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic sau a luat o decizie cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine funcţia respectivă. Comisia sesizează şi organele competente în vederea atragerii persoanei la răspundere disciplinară sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia.
    57. După rămînerea definitivă a actului de constatare a incompatibilităţii, Comisia sesizează organele competente în vederea atragerii la răspundere disciplinară a persoanei supuse controlului sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia.
    58. Acţiunile şi actele efectuate de Comisie în cadrul controlului nu sînt publice, cu excepţia actului de constatare.
Anexa nr. 2
STRUCTURA
Comisiei Naţionale de Integritate

Comisia Naţională de Integritate are următoarea structură:
    preşedinte
    vicepreşedinte
    membri ai Comisiei
    aparatul Comisiei