HGC264/2013
ID intern unic:  347528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 264
din  17.04.2013
privind aprobarea  modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 92-95     art Nr : 331
    În scopul realizării acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 264. Chişinău, 17 aprilie 2013.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 264
din 17 aprilie 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 51 din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) în tabelul de la anexa nr.8, poziţia „Ingineri de alte specialităţi, economist, jurisconsult, contabil-revizor, traducător, traducător dactilolog, psiholog, redactor, sociolog, metodist, fiziolog, pictor” se completează cu cuvintele „ , specialist serviciu personal”;
    3) anexele nr.18 şi nr.19 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.18

    anexa nr.19

    2. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 9 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 8

    3. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) anexa nr.3  va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 3

    4. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) la anexa nr.1:
    în denumire, cuvintele „Aparatului Guvernului” se substituie cu cuvintele „Cancelariei de Stat”;
    la poziţia unu şi doi din tabel, cuvîntul „general” se exclude;
    3)  anexa nr.12  va avea următorul cuprins:

    anexa nr.12

    5. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la  punctul 7 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „ 2013”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 3

    6. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 5, cuvintele  „funcţionarii aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi al Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic” se exclud;
    la punctul 17  alineatul doi, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 5

    7. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 10 din hotărîre, cifra „2012” se substituie cu cifra „2013”;
    2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 3

    8. Tabelul 2 la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.245) va avea următorul cuprins:

    Tabelul 2