LPC106/2013
ID intern unic:  347858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  03.05.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 342
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, punctul 2) se completează cu poziţia „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. II. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatele (3) şi (5), cuvîntul „Parlament” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    2. La articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Centrul este condus de un director, numit în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului, pe un termen de 4 ani.”
    alineatele (5), (6) şi (7) se abrogă;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Directorul Centrului se eliberează din funcţie de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Prim-ministrului.”
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Guvern la propunerea directorului. Adjuncţii directorului Centrului trebuie să întrunească cerinţele stabilite la alin. (4). Eliberarea din funcţie a adjunctului directorului se aprobă de Guvern la propunerea directorului.”
    3. La articolul 9:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) participă la şedinţele Guvernului;”
    la litera d), cuvîntul „Parlament” se substituie cu cuvîntul „Guvern”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „ e) aprobă planurile de finanţare în limita alocaţiilor prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv şi le înaintează Ministerului Finanţelor spre coordonare;”.
    4. La articolul 10 alineatul (3) literele a) şi f), textul
    „ , avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil” se exclude.
    5. La articolul 12 alineatul (2), textul „persoane cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,” se exclude.
    6. La articolul 15 alineatul (1) litera b), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (4), cuvîntul „Parlament” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    7. La articolul 36 alineatul (2), propoziţia a doua se exclude.
    Art. III. – Din anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie” se exclude.
    Art. IV. – Guvernul:
    a) va asigura numirea conducerii Centrului Naţional Anticorupţie conform modificărilor la articolul 8 din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, prevăzute la  art. II pct. 2 din prezenta lege;
    b) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Liliana PALIHOVICI

    Nr. 106. Chişinău, 3 mai 2013.