LPC108/2013
ID intern unic:  347864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  03.05.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 346
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunile „circumscripţie naţională” şi „circumscripţie uninominală” se exclud.
    2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă, iar alineatul (1) devine alineat unic.
    3. La articolul 10, textul „şi are dreptul la un singur vot atît în circumscripţia naţională, cît şi în circumscripţia uninominală” se exclude.
    4. La articolul 22:
    litera c1) se abrogă;
    la litera t), textul „art. 89, 91 şi 92” se substituie cu textul „art. 87 şi 88”.
    5. La articolul 27 alineatul (1), textele „ , de regulă,” şi „Excepţiile de la această regulă sînt prevăzute de prezentul cod.” se exclud.
    6. La articolul 39 alineatul (9), textul „În cazul alegerilor parlamentare, certificatul pentru drept de vot se eliberează dacă alegătorul doreşte să voteze în altă secţie de votare din circumscripţia uninominală unde este înscris în lista electorală de bază.” se exclude.
    7. La articolul 42 alineatul (1), cuvintele „parlamentare pe circumscripţii uninominale şi în cazul alegerilor” se exclud.
    8. La articolul 46 alineatul (6), cuvintele „modificări în interiorul listelor” se substituie cu cuvintele „orice modificări în listele”, iar cifra „81” – cu cifra „79”.
    9. La articolul 48 alineatul (1), cuvîntul „buletinelor” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „buletinului”.
    10. Articolul 53:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „în circumscripţia respectivă” se exclud;
    alineatul (3) se completează cu literele b) şi c) cu următorul cuprins:
    „b) paşaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
    c) paşaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, fără număr de identificare de stat (IDNP), cu menţiunile „valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu – pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase.”
    alineatul (6) se abrogă.
    11. Titlul III va avea următorul cuprins:
„Titlul III
ALEGERILE PARLAMENTARE
    Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 72–art. 94) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor Parlamentului.
    Articolul 73. Alegerile Parlamentului
    (1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi.
    Articolul 74. Circumscripţiile electorale administrative
                         şi secţiile de votare.Consiliile electorale
                         de circumscripţie şi birourile electorale
                         ale secţiilor de votare
    (1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscripţii electorale administrative care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art. 27 care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele expuse la art. 28, cu excepţia celor de la lit. g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
    (2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29 şi ale art. 291, care se aplică în modul corespunzător.
    (3) La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii sînt prevăzute la art. 29, art. 291 şi art. 30, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament
    Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului sau de la dizolvarea Parlamentului.
    (2) Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
    (3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.
    Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electorali
    Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, concurenţii electorali depun actele indicate la art. 44.
    Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
    (1) Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent se întocmesc şi se verifică în condiţiile art. 42 şi ale art. 43, care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de susţinători cu drept de vot.
    (3) În cazul în care, la verificarea de către Comisia Electorală Centrală, în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective se exclud.
    (4) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, după excluderea semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. (2), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 44.
    Articolul 79. Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor
                         de candidaţi
    Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 51 de persoane şi nici mai mare decît numărul de deputaţi în Parlament, prevăzut de Constituţie, plus doi candidaţi supleanţi. Dacă după înregistrare numărul de persoane incluse în lista de candidaţi se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, concurentul electoral fiind avertizat de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi
    (1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.
    (2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat.
    Articolul 81. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 82. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului
    Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art. 45 – art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 83. Buletinele de vot
    (1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul independent se înscrie în buletin într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi se face menţiunea “Candidat independent”.
    Articolul 84. Votarea
    Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art. 50 – art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art. 56 – art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
    (1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, de fiecare bloc electoral şi candidat independent, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.
    (2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
    a) pentru un partid, o organizaţie social-politică – 6 la sută;
    b) pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută;
    c) pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 11 la sută;
    d) pentru un candidat independent – 2 la sută.
    (3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin. (2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor.
    Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute de
                         concurentul electoral
    (1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare stabilit la art. 86.
    (2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează numai după ce se stabileşte numărul candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate ale alegătorilor şi se scade numărul respectiv de candidaţi independenţi din numărul total de mandate de deputat în Parlament.
    (3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate se scade din numărul total de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii independenţi, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral al alegerilor parlamentare respective.
    (4) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86 se împarte la coeficientul electoral, obţinîndu-se astfel numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc în partea descrescîndă.
    (5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă.
    Articolul 88. Atribuirea mandatelor
    (1) Mandatele se atribuie concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înscrierii lor în liste.
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    (3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid, acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de candidaţi din listă.
    (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 87 alin. (5). La fel se va proceda în caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are candidaţi supleanţi ori dacă devine vacant mandatul de deputat obţinut de candidatul independent.
    Articolul 89. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea
                          mandatelor de către Curtea Constituţională
    (1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 48 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art. 60 şi listele deputaţilor aleşi şi candidaţilor supleanţi.
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    (3) În cazul în care alegerile sînt declarate legale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.
    Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor de
                         către Comisia Electorală Centrală
    (1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat se transmit Parlamentului în termen de 2 zile. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.
    Articolul 91. Alegerile nevalabile
    Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.
    Articolul 92. Alegerile nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor, alegerile sînt declarate nule.
    Articolul 93. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, votarea repetată, în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.
    (2) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor prezentului cod se sancţionează sau se exclud din buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.
    (3) Votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul de alegători care au participat la vot.
    Articolul 94. Alegerile noi
    (1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile sau nule.
    (2) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat la art. 76 alin. (3).
    (3) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.”
    Art. II. – Articolul 2 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Curtea Constituţională, în termen de 30 de zile de la declararea vacanţei mandatului de deputat, va valida următorul mandat.”
    alineatul (12) se abrogă.
    Art. III. – Art. III din Legea nr. 94 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 91, art. 302) se abrogă.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Liliana  PALIHOVICI

    Nr. 108. Chişinău, 3 mai 2013.