*OIFPS1164/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  347972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1164
din  25.10.2012
cu privire la  aprobarea formularului
Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare
a Declaraţiei privind TVA
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 1375
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) şi întru executarea prevederilor Titlului III “Taxa pe valoarea adăugată” al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Declaraţiei privind TVA, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    3. Formularul Declaraţiei privind TVA şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobate prin prezentul ordin, se aplică începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2013 (01/2013).
    4. Î.S. „Fiscservinform” va aduce în concordanţă produsul informaţional pentru asigurarea utilizării formularului Declaraţiei privind TVA aprobat conform prezentului ordin pînă la 1 decembrie 2012.
    5. Declaraţiile privind TVA corectate, prezentate pentru perioadele fiscale iulie 2006 - decembrie 2012, se vor perfecta conform Ordinului şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  nr.128 din 29.06.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 106-111/377 din 14.07.2006).
    6. Direcţia metodologia administrării fiscale să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Nicolae VICOL

    Nr. 1164. Chişinău, 25 octombrie 2012.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr.1164 din 25.10.2012

MODUL
de completare a Declaraţiei privind TVA
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Declaraţia privind TVA se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la prezentul ordin în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
    2. Obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind TVA, conform art.115 alin.(1) al Codului fiscal o au persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în calitate de plătitor al TVA (subiecţii impozabili specificaţi la art.94 lit.a) al Codului fiscal) şi persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA (subiecţii impozabili specificaţi la art.94 lit.c) al Codului fiscal).
    3.  Declaraţia privind TVA se prezintă organului fiscal pentru fiecare perioadă fiscală în termenul stabilit de art.115 alin.(1) al Codului fiscal, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) al Codului fiscal.
II. MODUL DE COMPLETARE
    4. Declaraţia privind TVA conţine 22 de boxe în care se înscrie următoarea informaţie:
    4.1. Perioada fiscală – se completează sub formă de cod cu următorul format:
    LL/AAAA, unde:
    LL – indică numărul lunii calendaristice ce corespunde perioadei fiscale pentru care se prezintă declaraţia;
    AAAA – indică anul respectiv.
    Exemplu: în declaraţia fiscală pentru luna octombrie 2012 în rubrica “perioada fiscală” se va indica 10/2012.
    4.2. În boxa 1 se indică valoarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate la cota standard efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv sumele primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
    4.3. În boxa 2 se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1, inclusiv suma TVA calculată de la plată anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări.
    4.4. În subboxele 1.1 şi 2.1 se indică respectiv valoarea livrărilor de zahăr  şi suma TVA calculată de la valoarea acestor livrări efectuate, începînd cu darea de seamă prezentată pentru perioada fiscală 01/2013.
    4.5. În boxa 3 se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea TVA la cota redusă, inclusiv sumele primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
    4.6. În boxa 4 se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 3, inclusiv suma TVA calculată de la plata anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări. 
    4.7. În boxa 5 se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea cotei zero a TVA, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
    4.8. În boxa 6 se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii scutite de TVA, conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
    4.9. În boxa 7 se indică:
    - valoarea serviciilor importate;
    - valoarea activelor nemateriale importate, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal;
    - valoarea serviciilor, energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale, apei livrate, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal.
    4.10. În boxa 8 se indică suma TVA calculată de la valoarea serviciilor, activelor nemateriale, mărfurilor reflectate în boxa 7.
    4.11. În boxa 9 se indică sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferente livrărilor efectuate.
    4.12. În boxa 10 se indică volumul total al livrărilor efectuate în perioada gestionară, constituit din suma indicilor din boxele 1, 3, 5, 6.
    4.13. În boxa 11 se indică suma TVA aferentă livrărilor de mărfuri, servicii efectuate în perioada gestionară, constituită din suma indicilor din boxele 2, 4, 9.
    4.14. În subboxa 11.1 se indică  valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozitate cu TVA la cota standard şi cota redusă. Subboxa 11.1 nu se completează în cazul în care plata anticipată (în avans) a fost primită în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
    4.15. În boxa 12 se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    4.16. În boxa 13 se indică suma TVA pentru procurările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, determinate în boxa 12 care în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, este destinată trecerii în cont.
    4.17. În boxa 14 se indică:
    - valoarea mărfurilor şi serviciilor importate;
    - valoarea activelor nemateriale importate, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal;
    - valoarea mărfurilor, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    4.18. În boxa 15 se indică suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14.
    4.19. În boxa 16 se indică sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea sumelor TVA destinate trecerii în cont, inclusiv sumele TVA trecute în cont în cazul datoriilor, considerate conform legislaţiei drept datorii compromise, precum şi în cazul aplicării proratei anuale.
    4.20. În boxa 17 se indică suma trecută în cont din perioada fiscală precedentă şi reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 21.
    4.21. În boxa 18 se indică suma totală a TVA spre deducere, calculată ca suma indicilor din boxele 13, 15, 16, 17.
    4.22. În boxa 19 se indică suma TVA aferentă bugetului, calculată în conformitate cu prevederile art.101 al Codului fiscal. Boxa dată se completează numai în cazurile în care suma totală a TVA pe volumul de livrări efectuate în perioada fiscală dată depăşeşte suma totală a TVA spre deducere şi care se determină ca diferenţa boxelor (11 – 18).
    4.23. În boxa 20 se indică suma TVA aferentă bugetului (echivalentă cu suma TVA reflectată în boxa 8), calculată de la valoarea serviciilor, activelor nemateriale, mărfurilor reflectată în boxa 7.
    4.24. În boxa 21 se indică suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală ulterioară. Boxa dată se completează numai în cazul în care suma totală a TVA spre deducere depăşeşte suma totală a TVA pe valoarea livrărilor efectuate în perioada fiscală dată şi TVA spre restituire care se determină ca diferenţa indicatorilor din boxele (18 – 11 – 22).
    4.25. În boxa 22 se indică suma TVA solicitată spre restituire şi stipulată în cererea de restituire. Completarea boxei se efectuează în Declaraţia privind TVA prezentată în perioada fiscală în care a fost depusă cererea.
    5. La Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
    6. În anexa nr.1 la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, iar în anexa nr.2 se înregistrează toate facturile fiscale eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.
III. PREVEDERI SPECIALE
    7. Pentru livrările pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată (art.4 alin.(15) lit.c) şi alin.(18) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), declararea TVA se efectuează conform ordinii stabilite de prezentul ordin, cu indicarea obligatorie în fereastra din colţul drept de sus al formularului Declaraţiei privind TVA a semnului “X”.
    În cazul în care contribuabilul paralel cu livrările scutite de vărsarea la buget a TVA efectuează şi alte livrări impozitate cu TVA pe principii generale, acesta va prezenta două Declaraţii privind TVA:
    - una în care se vor reflecta livrările scutite de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată şi procurările aferente acestor livrări, cu indicatorul “X”;
    - a doua în care se vor reflecta livrările impozitate cu TVA pe principii generale şi procurările aferente acestor livrări.
    8. Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată:
    - importă servicii (art.94 lit.c) din Codul fiscal);
    - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale, prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare Declaraţii privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, 10, 11 şi 20.

    anexa nr.1

    anexa nr.2