LPC86/2013
ID intern unic:  348057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  19.04.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 368     Data intrarii in vigoare : 01.06.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii pentru informare.”
    2. Articolul 27 se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), după cuvintele „de prezenta lege” se introduce textul „(anexa nr. 6)”;
    la alineatul (2), cuvintele „ , care nu poate fi mai mare de 50 de lei” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „ , care nu poate fi mai mare de 100 de lei” se exclud.
    3. După anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 6, prevăzută în anexa la prezenta lege.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 iunie 2013.
    (2) În termen de 3 luni de la data adoptării prezentei legi, Guvernul:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Liliana PALIHOVICI

    Nr. 86. Chişinău, 19 aprilie 2013.


    anexă