HGC313/2013
ID intern unic:  348090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 313
din  28.05.2013
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 382
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 313. Chişinău, 28 mai 313.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 313
din 28 mai 2013
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 11 al  Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.488 din 4 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Standardului naţional de contabilitate N-21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    2. La alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.31 din 22 ianuarie 1999 „Cu privire la metodele de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.7-9, art.73), sintagma „standardului naţional de contabilitate nr.2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    3. Punctul 162 din Statutul-tip al cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 „Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.907), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “162. Cooperativa ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoarte financiare în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardele de contabilitate, precum şi întocmeşte rapoarte specifice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor.”
    4. Punctul 48 al Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.663 din 3 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.699), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, sintagma „Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995, standardele naţionale de contabilitate şi instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.85, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor din 9 octombrie 1996” se substituie cu sintagma „Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele de contabilitate, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.135-137, art.487).”;
    la alineatul şase, sintagma „Departamentul Vamal” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”;
    la alineatul şapte, sintagma „Departamentul Statistică şi Sociologie” se substituie cu sintagma „Biroul Naţional de Statistică”.
    5. Anexa la Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9 litera e), sintagma „Standardele Naţionale de Contabilitate” se substituie cu cuvintele „standardele de contabilitate”;
    2) la punctul 48, sintagma „evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, aprobat şi pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.16 din 29 ianuarie 1999 şi în temeiul Comentariilor privind aplicarea SNC 13, aprobate şi puse în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 28 noiembrie 2001” se substituie cu sintagma „contabilitate conform prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardelor de contabilitate”;
    3) la punctul 49, sintagma „aprobat şi pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.36 din 5 martie 2001” se exclude.
    6. La punctul 11.3 subpunctul 1) din Regulamentul-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.924), cu modificările ulterioare, sintagma „Standardele naţionale de contabilitate şi comentariile la ele, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu alte acte normative” se substituie cu sintagma „standardele de contabilitate, Planul general de conturi contabile”.
    7. La punctul 9 al Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.305), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Standardului Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (leasingului)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    8. La punctul 8 al  Regulamentului fondului de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 10 septembrie 2007 „Privind fondul de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1042), cu modificările ulterioare, cuvintele „standardele naţionale de contabilitate” se substituie cu cuvintele „şi standardele de contabilitate”.
    9. Punctul 35 alineatul doi al Regulamentului privind recreditarea de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1216), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la subalineatul doi, cuvintele „independent anual profund, conform standardelor internaţionale de raportare financiară şi standardelor naţionale de contabilitate” se substituie cu cuvintele „rapoartelor financiare anuale conform standardelor de audit”;
    la subalineatul trei, cuvintele „şi standardelor naţionale de contabilitate” se exclud.
    10. Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 21:
    sintagma „S.N.C. şi îndeosebi a S.N.C. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”;
    cuvintele „şi în evidenţa financiară” se exclud;
    2) punctul 39:
    la litera h) subalineatul patru, sintagma „Standardului Naţional de Contabilitate 13 „Contabilitatea activelor nemateriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”;
    litera r):
    la subalineatul unu, sintagma „(S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182 )” se exclud;
    la subalineatul doi, sintagma „specificate în S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182)” se substituie cu cuvintele „determinate conform standardelor de contabilitate”;
    sintagma „specificate în S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” (cu excepţia proprietăţii investiţionale) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182)” se substituie cu cuvintele „determinate conform standardelor de contabilitate”;
    la litera t), sintagma „apreciate conform S.N.C. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „stabilite conform standardelor de contabilitate”.
    11. Punctul 18 alineatul doi al Regulamentului Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.927 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.5-7, art.25), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Celelalte instituţii ale Asociaţiei ţin contabilitatea şi prezintă rapoarte financiare conform modului stabilit de Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardele de contabilitate.”