*OMF150/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  348189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 150
din  22.11.2010
cu privire la aprobarea Normelor de pregătire
profesională a stagiarilor în activitatea de audit
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 861
    Întru executarea prevederilor art. 27 alin.(3) lit.a) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Se aprobă Normele de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit (conform anexei).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                       Veaceslav  NEGRUŢA

    Nr. 150. Chişinău, 22 noiembrie 2010.

Aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 150 din 22.11.2010

NORME
 de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Normele  de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit (în continuare – Norme) sînt elaborate în baza art. 27 alin. (3) lit. a) al Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din  16 martie 2007 şi stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a stagiului pentru admiterea la examenul de calificare pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general.
    2. Normele se extind asupra persoanelor fizice – stagiari, angajaţi pentru stagiu în cadrul unei societăţi de audit, auditor întreprinzător individual, care participă la efectuarea auditului sub conducerea unui auditor.
Secţiunea a 2-a
Înscrierea la stagiu şi evidenţa stagiarilor
    3. Este stagiar în activitatea de audit persoana fizică care întruneşte următoarele condiţii:
    a) are studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic;
    b) este angajat al societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual pe tot parcursul perioadei de stagiu în conformitate cu cerinţele Codului muncii;
    c) corespunde, pe parcursul stagiului, cerinţelor Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor.
    4. Evidenţa stagiarilor în activitatea de audit este ţinută de Ministerul Finanţelor.
    5. Stagiul are o durată de 2 ani. Perioada de stagiu  începe de la data la care stagiarul a depus cererea şi a fost înregistrat în Registrul stagiarilor în activitatea de audit (în continuare – Registrul stagiarilor).
    6. Înscrierea la stagiu se efectuează în baza unei cereri (anexa 1) la care se anexează:
    a) copia actului de identitate (cu prezentarea originalului);
    b) copia diplomei privind studiile superioare în domeniul economico-financiar sau juridic (cu prezentarea originalului);
    c) copia contractului de muncă încheiat cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual (cu prezentarea originalului);
    d) acceptul îndrumătorului de stagiu (anexa 2).
    7. Documentele se prezintă Ministerului Finanţelor pentru verificare şi înregistrare în calitate de stagiar în activitatea de audit în Registrul stagiarilor.
    8. Ministerul Finanţelor după înregistrarea cererii eliberează pentru fiecare stagiar un certificat de stagiu în activitatea de audit (anexa 3). Vizarea anuala a certificatului se face cu condiţia îndeplinirii de către stagiar a tuturor obligaţiilor anuale conform prezentelor Norme.
    9. Registrul stagiarilor se ţine de Ministerul Finanţelor în limba de stat, pe suport de hîrtie şi în format electronic şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    10. Registrul stagiarilor cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii, care  se înscrie pe dosarul stagiarului şi pe orice alt document sau corespondenţă care se referă la stagiar;
    b) numele şi prenumele stagiarului;
    c) numărul şi data eliberării certificatului de stagiu;
    d) denumirea, adresa şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual în care îşi desfăşoară stagiul, seria şi numărul licenţei;
    e) numele, prenumele îndrumătorului de stagiu;
    f) date privind vizarea anuală a stagiului;
    g) date privind prelungirea stagiului;
    h) date privind suspendarea şi reluarea stagiului;
    i)  date privind instruirea profesională continuă;
    j)  date privind finalizarea stagiului.
    11. Evidenţa activităţii de stagiu cuprinde un dosar al stagiarului, care conţine documentele pe care acesta le-a depus la înscrierea la stagiu, confirmări şi alte documente în legătură cu activitatea acestuia, precum şi certificatele de instruire profesională continuă.
    12. Stagiul poate fi prelungit la cererea stagiarului, îndrumătorului de stagiu sau în baza deciziei Ministerului Finanţelor în cazul încălcării prevederilor prezentelor Norme.
    13.  La cererea stagiarului, stagiul poate fi suspendat. Suspendarea poate fi acordată pe un termen de maxim 2 ani.
    14. Fiecare an de stagiu se vizează de către Ministerul Finanţelor cu condiţia respectării de către stagiar a prevederilor prezentelor Norme. Vizarea se efectuează în termen de 30 zile după expirarea fiecărui an calendaristic de la data înregistrării în Registrul stagiarilor.
    15. Pentru vizarea anuală a certificatului de stagiu în activitatea de audit, stagiarul prezintă următoarele documente:
    a)  Caietul de practică;
    b)  confirmarea îndrumătorului de stagiu;
    c)  documentele care atestă efectuarea instruirii profesionale continue.
    16. Stagiarul care nu prezintă certificatul de stagiu pentru vizarea anuală în termenul prevăzut în pct. 14 а prezentelor Norme îşi pierde calitatea de stagiar în activitatea de audit.
Secţiunea a 3-a
Organizarea stagiului
    17. Stagiarul în activitatea de audit  are obligaţia de a-şi găsi un îndrumător de stagiu, care să ofere garanţii suficiente în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea perioadei de pregătire profesională practică.
    18. Stagiul se efectuează în cadrul unei societăţi de audit, auditor întreprinzător individual care a avut în derulare cel puţin 2 angajamente de audit în anul precedent. Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual trebuie să ofere garanţii suficiente în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru activitatea stagiarului şi respectarea normelor şi principiilor Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor.
    19. Lista societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali, care pot avea stagiari, se stabileşte de Consiliul de supraveghere a activităţii de audit (în continuare - Consiliu) în baza Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit. Lista se publică anual pe pagina web a Consiliului conform situaţiei la 1 iulie.
    20. Îndrumătorul de stagiu este un auditor angajat al societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, incluşi în lista menţionată în pct. 19 a prezentelor Norme.
    21. Îndrumătorul de stagiu poate fi persoana fizică care corespunde următoarelor cerinţe:
    a) deţine certificat de auditor pentru auditul general;
    b) este angajat al unei societăţi de audit, auditor întreprinzător individual;
    c) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în activitatea de audit;
    d) participă la misiuni de audit;
    e) are o reputaţie bună.
    22. Un îndrumător de stagiu nu poate avea concomitent sub îndrumare mai mult de 3 stagiari în activitatea de audit.
    23. Despre înlocuirea îndrumătorului de stagiu şi angajarea la altă societate de audit, auditor întreprinzător individual (după caz), stagiarul informează Ministerul Finanţelor în scris, în termen de 30 zile de la data efectuării modificării. În acest caz se prezintă următoarele documente:
    a) cererea pentru înlocuirea îndrumătorului de stagiu cu indicarea cauzei înlocuirii;
    b) acceptul noului îndrumător de stagiu (anexa 2);
    c) copia contractului de muncă (cu prezentarea originalului) în cazul angajării la altă societate de audit, auditor întreprinzător individual.
    24. Îndrumătorul de stagiu este obligat se asigure stagiarului condiţiile necesare pentru a urma pregătirea prevăzută în prezentele Norme. Îndrumătorul de stagiu trebuie să mărească, treptat, nivelul de dificultate al lucrărilor încredinţate stagiarului.
    25. Modul de desfăşurare a stagiului este apreciat de îndrumătorul de stagiu. Îndrumătorul de stagiu trebuie să verifice activităţile desfăşurate de stagiar şi să confirme activităţile teoretice şi practice înregistrate în Caietul de practică de către stagiar.
Secţiunea a 4-a
Desfăşurarea stagiului
    26. Stagiul se desfăşoară în două module:
    a) pregătirea teoretică;
    b) activităţi practice sub supravegherea îndrumătorului de stagiu.
    27. Activităţile privind pregătirea teoretică includ studierea subiectelor pe următoarea tematică:
    a) auditul:
    - activitatea de audit;
    - cerinţele legislative şi standardele de audit;
    - conduita profesională şi independenţa;
    b) contabilitatea financiară:
    - principiile şi teoria generală a contabilităţii;
    - cerinţele legislative privind întocmirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
    c) contabilitatea de gestiune:
    - gestionarea riscurilor şi controlul intern;
    - principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
    d) managementul financiar:
    - analiza financiară;
    - economia afacerilor, economia generală şi financiară;
    - matematica şi statistica;
    e) dreptul:
    - legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
    - legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
    - legislaţia privind societăţile comerciale;
    - legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
    f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate.
    28. Activităţile privind pregătirea teoretică pot fi efectuate de sine stătător sau în cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual. Durata minimă a acestora trebuie să constituie 80 de ore pentru fiecare an de stagiu.
    29. Pregătirea practică constă în participarea stagiarului la misiuni de audit şi efectuarea lucrărilor sub supravegherea îndrumătorului de stagiu şi cu implicarea directă a stagiarului. Stagiarul este obligat să efectueze anual un număr minim de 80 de zile de activităţi practice.
    30. Activităţile privind pregătirea teoretică şi practică desfăşurate de stagiar se înregistrează în Caietul de practică.
    31. Caietul de practică se întocmeşte de stagiar şi conţine următoarele elemente obligatorii:
    a) date personale, care includ: numele şi prenumele, datele din actul de identitate, adresa, numărul certificatului de stagiu, data începerii stagiului;
    b) numele şi prenumele îndrumătorului de stagiu, seria şi numărul certificatului de calificare a auditorului;
    c) denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual unde este angajat stagiarul, adresa, numele prenumele conducătorului, seria şi numărul licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    d) specificarea activităţilor privind pregătirea teoretică cu indicarea denumirii subiectelor şi tematicii studiate, numărului de ore, perioadei (luna) şi confirmarea de către îndrumătorul de stagiu a activităţilor efectuate prin semnătură;
    e) specificarea activităţilor privind pregătirea practică cu indicarea lucrărilor efectuate, numărului de zile, perioadei (luna) şi confirmarea de către îndrumătorul de stagiu a activităţilor efectuate prin semnătură.
    32. Repartizarea timpului de stagiu pe activităţi teoretice şi practice se efectuează de îndrumător pentru asigurarea condiţiilor optime de efectuare a stagiului.
    33. Stagiarul este obligat în fiecare an să efectueze cursuri de instruire profesională continuă în domenii relevante pentru activitatea de audit în număr minim de 20 ore în organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă care deţin licenţă în domeniul dat.
    34. Îndrumătorul de stagiu în termen de 10 zile după expirarea fiecărui an calendaristic de la data înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor, întocmeşte confirmarea anuală a stagiului. Confirmarea anuală reprezintă un raport scris de evaluare a stagiarului care cuprinde următoarea informaţie:
    a) progresele înregistrate de stagiar;
    b) deficienţele constatate în activitatea stagiarului;
    c) opinia generală privind evoluţia profesională a stagiarului;
    d) confirmarea orelor de activităţi teoretice şi a zilelor de activităţi practice acumulate de către stagiar pe parcursul anului ţinînd cont de prevederile pct. 28 şi pct. 29 ale prezentelor Norme.
    35. La sfîrşitul perioadei de stagiu după vizarea anului doi de stagiu, stagiarul susţine în cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual un test final de verificare a cunoştinţelor în scris, care va conţine subiecte teoretice şi practice conform tematicii indicate în pct. 27 al prezentelor Norme.
    36. Evaluarea finală cuprinde informaţia privind rezultatul testului final de verificare a cunoştinţelor şi aprecierea activităţii stagiarului conform următoarelor criterii:
    a) cunoştinţele şi aptitudinile în domeniul activităţii de audit;
    b) gradul de însuşire a experienţei profesionale;
    c) raţionamentul profesional;
    d) respectarea condiţiilor de stagiu.
    37. Rezultatul evaluării finale poate fi exprimat prin unul din calificativele: satisfăcător sau nesatisfăcător.
    38. În cazul evaluării finale cu calificativul satisfăcător societatea de audit, auditorul întreprinzător individual întocmeşte recomandarea care se eliberează stagiarului în termen de 45 zile de la data expirării anului doi de stagiu. Stagiarul prezintă Ministerului Finanţelor certificatul de stagiu în activitatea de audit, recomandarea şi Caietul de practică în termen de 60 zile de la data expirării anului doi de stagiu.
    39. În cazul evaluării finale cu calificativul nesatisfăcător îndrumătorul de stagiu poate prezenta Ministerului Finanţelor cererea de prelungire a stagiului pentru o perioadă de maxim un an în termen de 60 zile de la data expirării anului doi de stagiu.
    40. Ministerul Finanţelor prezintă informaţia privind stagiarii care au finalizat stagiul, la cererea Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
Secţiunea a 5-a
Controlul stagiului
    41. Monitorizarea procesului de desfăşurare a stagiului se efectuează de Ministerul Finanţelor şi cuprinde: înregistrarea stagiarilor, ţinerea Registrului stagiarilor, eliberarea şi vizarea anuală a certificatului de stagiu, verificarea Caietului de practică.
    42. Consiliul organizează, din propria iniţiativă sau în cazul existenţei unei sesizări, controlul activităţii stagiarului. Specialiştii Serviciului de control şi verificare  din cadrul Consiliului verifică procedurile care asigură faptul că stagiarii implicaţi în efectuarea angajamentelor ce necesită exprimarea unei opinii, corespund cerinţelor de competenţă, de asemenea procedurile de recrutare, angajare, instruire profesională continuă şi evaluare a stagiarilor.
    43. În urma controlului efectuat specialişti Serviciului de control şi verificare întocmesc un raport care cuprinde o evaluare a activităţii stagiarului, precum şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii stagiarului sau de prelungire a perioadei de stagiu, în cazul în care s-a constatat nerespectarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit. Consiliul remite copii ale raportului Ministerului Finanţelor şi societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în care stagiarul efectuează stagiul.
    44. Prezentele Norme se pun în aplicare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3