HGO324/2013
ID intern unic:  348226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 324
din  30.05.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 404
    În vederea executării prevederilor art.6 şi 10  din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 din Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă (se anexează).
    2. Angajatorii vor asigura implementarea prevederilor din Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă ce ţin de locurile de muncă nou-create, către 1 ianuarie 2014, iar cele ce ţin de locurile de muncă existente, către 1 ianuarie 2015.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Valentina Buliga

    Nr. 324. Chişinău, 30 mai 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.324
din 30 mai 2013

REGULAMENTUL SANITAR
privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici la locul de muncă

Capitolul I
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.
    2. În cazul prezenţei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de muncă, prevederile prezentului Regulament se aplică cu respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
    3. Cerinţele de sănătate şi securitate în muncă prevăzute de prezentul Regulament nu se aplică substanţelor chimice radioactive.
    4. Prevederile prezentului Regulament, nu se aplică la transportul agenţilor chimici periculoşi.
    5. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1) agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
    2) agent chimic periculos:
    a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
    b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos, cu excepţia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
    c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit punctului 6 din prezentul Regulament.
    3) activitate care implică agenţi chimici – orice proces de muncă în care sînt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;
    4) valoare-limită de expunere profesională – dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrator, pentru o perioadă de referinţă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
    5) valoare-limită biologică – limita concentratiei, în mediul biologic de referinţă, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului;
    6) supravegherea stării de sănătate – evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în muncă;
    7) pericol – proprietatea specifică a unui agent chimic de a avea un efect nociv;
    8) risc – probabilitatea ca potenţialul de efect nociv să se realizeze în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.
    6. Pentru orice agent chimic se stabileşte o valoare-limită obligatorie naţională de expunere profesională, care este indicată în anexa nr.1 la prezentul Regulament, fără a o depăşi.
    7. Pentru orice agent chimic se stabileşte o valoare-limită biologică obligatorie la nivel naţional, care este indicată în anexa nr.2 la prezentul Regulament, fără a o depăşi.
    8. Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Aceste valori-limită se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.
    9. Valorile-limita biologice obligatorii naţionale se stabilesc în baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sînt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Aceste valori-limită se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.
    10. În cazul în care sînt revizuite sau introduse, după caz, valorile-limită naţionale pentru un agent chimic prevăzute la pct.6, 7, 8 şi 9 ale prezentului Regulament, Ministerul Sănătăţii face expres modificările necesare cu publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    11. Metodele standardizate de investigare şi evaluare a concentraţiilor substanţelor chimice din aer la locul de muncă pentru determinarea valorilor-limită de expunere profesională se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform art.6 alin. (1) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
Capitolul II
Obligaţiile angajatorilor
Secţiunea 1
Determinarea şi evaluarea riscului implicat
de agenţii chimici periculosi
    12. Angajatorul trebuie sa se asigure că riscul pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenţii chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament, şi valorile-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.
    13. În cazul în care se constată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la sănătatea şi securitatea lucrătorilor, care decurge din prezenţa acestor agenţi chimici, luînd în considerare:
    1) proprietăţile lor periculoase;
    2) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate;
    3) nivelul, tipul şi durata expunerii;
    4) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
    5) valorile-limită de expunere profesională sau valorile-limită biologice naţionale;
    6) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează sa fie luate;
    7) concluziile care rezultă din supravegherea stării de sănătate, atunci cînd sînt disponibile.
    14. Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie sa conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit în baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile cu privire la agenţii chimici.
    15. Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica natională (formularul nr.330/e – proces-verbal de investigaţie a aerului din încăperi închise , aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.139 din 28 mai 2002; formularul nr.1-SSM, aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.112 din 25 octombrie 2010), şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.
    16. În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat în baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.
    17. În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.
Secţiunea a 2-a
Exigenţe generale pentru prevenirea riscurilor
asociate cu agenţii chimici
    18. Angajatorul este obligat sa ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sînt implicaţi agenţi chimici periculoşi, în special prin:
    1) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;
    2) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure sănătatea şi securitatea lucrătorilor în procesul de muncă;
    3) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
    4) reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere;
    5) măsuri corespunzătoare de igienă;
    6) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;
    7) proceduri adecvate de lucru care includ, în special, reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă a agenţilor chimici periculoşi şi a deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.
    19. Dacă rezultatele evaluării riscurilor indică prezenţa unui risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere a sănătăţii prevăzute la pct.21-33 şi la pct.52-61 din prezentul Regulament.
    20. Dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu pct. 18, 21 şi 25 din prezentul Regulament sînt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile pct.21-33 şi pct.52-61 din prezentul Regulament nu se aplică.
Secţiunea a 3-a
Măsuri specifice de protecţie şi prevenire
    21. Angajatorul va asigura că riscul pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.
    22. La aplicarea pct.21 din prezentul Regulament se recurge de preferinţă la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, după caz.
    23. Atunci cînd tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinînd cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la pct.13-17 ale prezentului Regulament, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire.
    În ordinea priorităţii, aceste măsuri includ:
    1) proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încît să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru sănătatea şi siguranta lucrătorilor la locul de muncă;
    2) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare;
    3) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.
    24. Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sînt elaborate potrivit pct.62 ale prezentului Regulament.
    25. Măsurile prevăzute la pct.22 din prezentul Regulament sînt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform pct.52-61 ale prezentului Regulament, dacă natura riscului o cere.
    26. Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu pct.22 al prezentului Regulament, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, cu regularitate şi ori de cîte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională.
    27. La îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct.13-17 ale prezentului Regulament sau care decurg, pe cale de consecinţă, din acestea, angajatorul ţine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la pct.26 al prezentului Regulament.
    28. În situaţia în care o valoare-limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinînd cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.
    29. În baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la pct.13-17 ale prezentului Regulament angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurînd protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.
    30. Informaţiile prevăzute la pct.29 al prezentului Regulament sînt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:
    1) prevenirea prezenţei la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau ale cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
    2) evitarea prezenţei surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina că substantele chimice instabile ori amestecurile de substanţe generează efecte fizice dăunătoare; şi
    3) diminuarea efectelor negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori a efectelor fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.
    31. Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie sa fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avîndu-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.
    32. Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare şi sa fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente individuale de protecţie în categorii prevăzute în Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.40 din 16 august 2001.
    33. Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor, sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.
Secţiunea a 4-a
Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente,
incidente sau urgenţe
    34. În vederea protejării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor impotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci cînd se produce un asemenea eveniment, astfel încît să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.
    35. În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la pct.34 al prezentului Regulament, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi.
    36. Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie:
    1) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei căt mai rapid posibil;
    2) sa permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sînt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.
    37. Lucrătorilor cărora li se permite sa lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie sa le utilizeze atît timp cît situaţia se menţine.
    38. Persoanelor neprotejate nu li se permite sa rămînă în zona afectată.
    39. Angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru sănătate şi securitate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.
    40. Angajatorul asigura disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile, în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculosi.
    41. Serviciile interne şi externe competente, în caz de accident şi urgenţă, au acces la informaţiile prevăzute la pct.39 al prezentului Regulament.
    42. Informaţiile prevăzute la pct.39 al prezentului Regulament includ:
    1) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
    2) măsurile de identificare a pericolelor;
    3) măsurile de precautie şi procedurile pertinente, astfel încît serviciile de urgenţă să îşi poată pregati propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie;
    4) informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci cînd se produce un accident ori o situaţie de urgenţă;
    5) informaţiile despre măsurile de aplicare a prezentului punct.
Secţiunea a 5-a
Informarea şi instruirea lucrătorilor
    43. Angajatorul asigură lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora:
    1) datele obţinute în baza prevederilor pct.13-17 ale prezentului Regulament şi informaţii suplimentare ori de cîte ori schimbările majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
    2) informaţiile despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile-limită de expunere profesională şi prevederile legale;
    3) instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă;
    4) acces la orice fişă tehnică de securitate, asigurat de către furnizor.
    44. Angajatorul se asigura că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este:
    1) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la pct.13-17 ale prezentului Regulament. Acesta poate merge de la comunicare orală pînă la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc;
    2) actualizată astfel încît să ţină cont de modificarea condiţiilor.
    45. În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţii chimici periculosi folosiţi la locul de muncă nu sînt marcate în conformitate cu legislaţia natională privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute în legislaţia naţională, ia măsuri, astfel încît conţinutul containerelor şi conductelor, precum şi natura acestui conţinut să poată fi identificate clar.
    46. Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană juridică, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi.
    47. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la sanatatea si securitatea la locul de muncă.
Capitolul III
Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate
Secţiunea I
Interdicţii
    48. Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr.3 la prezentul Regulament, în condiţiile prevăzute în această anexă, pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiţi agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implică agenţi chimici.
    49. Se pot permite derogări de la cerinţele pct.48 al prezentului Regulament în următoarele situaţii:
    1) pentru scopul exclusiv al cercetării ştiinţifice şi testarii, inclusiv al analizării;
    2) pentru activităţile menite să elimine agenţii chimici care sînt prezenţi sub formă de produse secundare sau deşeuri;
    3) pentru producerea agenţilor chimici prevăzuţi la pct.48 al prezentului Regulament în scopul de a fi folosiţi ca materiale şi produse intermediare.
    50. Expunerea lucrătorilor la agenţii chimici prevăzuţi în pct.48 al prezentului Regulament trebuie să fie prevenită, în special prin măsuri care prevăd că producerea şi cea mai rapidă utilizare a acestor agenţi chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenţii chimici respectivi pot fi scoşi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreţinerea sistemului.
    51. Cînd se permit derogări în temeiul pct.48 al prezentului Regulament, Ministerul Sănătăţii cere angajatorului sa prezinte următoarele date:
    1) motivul pentru care se solicita derogarea;
    2) cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual;
    3) activităţile şi/sau reacţiile sau procesele implicate;
    4) numărul lucrătorilor care pot fi implicaţi;
    5) măsurile de persecuţie prevăzute pentru a se proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor implicaţi;
    6) măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.
Secţiunea a 2-a
Supravegherea stării de sănătate
    52. Ministerul Sănătăţii va efectua modificările necesare în legislaţie şi în documentaţia medicală de evidenţă pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la pct.13-17 ale prezentului Regulament, indica un risc pentru sănătate şi pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a acestor lucratori.
    53. Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la locul de muncă respectiv, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    1) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încît se poate stabili o legatura între o boala identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii;
    2) exista posibilitatea ca boala sau efectul sa apară în condiţiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului;
    3) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.
    54. Suplimentar faţă de prevederile pct.52-53 ale prezentului Regulament, pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor de boală sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.
    55. În situaţia în care este stabilită o valoare-limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr.2 la prezentul Regulament, supravegherea stării de sănătate este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu un agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă.
    56. Lucrătorii, înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos, trebuie sa fie informaţi în legatură cu cerinţa prevăzută la pct.55 al prezentului Regulament.
    57. Registrele medicale (fişa medicală f.025/e) cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.
    58. Registrele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie păstrate la întreprindere, ţinute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectîndu-se cerinţa confidenţialităţii.
    59. Lucrătorul , la cerere, are acces la registrele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere care îl privesc personal.
    60. În cazul în care o întreprindere îşi încetează activitatea, registrele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere sînt puse la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică teritoriale.
    61. Angajatorul realizează, simultan, următoarele:
    1) ţine seama de sfaturile specialistului în sănătatea ocupaţională, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform pct.27-29 ale prezentului Regulament, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;
    2) revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform pct.18-28 din prezentul Regulament;
    3) continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrator care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în sănătatea ocupaţională, ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.
    62. Ministerul Sănătăţii elaborează ghiduri practice, cu referire la subiectele reglementate la pct.6-29 din prezentul Regulament şi la pct.1 din anexa nr.2 la prezentul Regulament, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3