LPC118/2013
ID intern unic:  348379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  23.05.2013
pentru completarea Codului fiscal
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 421
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 1182 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1182. Modul şi termenele de eliberare
                              a formularelor de facturi fiscale
    (1) Formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se  indică numărul de formulare solicitat, depusă de către plătitorul de TVA la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de TVA – la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare, organul fiscal examinează cererea depusă şi asigură eliberarea numărului solicitat al formularelor de facturi  fiscale sau informează contribuabilul despre respingerea cererii dacă, în cadrul termenului stabilit în prezentul alineat, a fost iniţiată procedura de anulare a înregistrării contribuabilului în calitate de plătitor de TVA.
    (3) Prima zi a termenului stabilit la alin. (2) se consideră următoarea zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost depusă cererea de eliberare a formularelor de facturi fiscale.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Liliana PALIHOVICI

    Nr. 118. Chişinău, 23 mai 2013.