HGC334/2013
ID intern unic:  348573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 334
din  07.06.2013
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea accizelor
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 516
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr. 157, art. 1211), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 5 prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „5. Restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct. 72 din prezentul Regulament  prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili a IFPS (în continuare – DGMC).”
    2. Pe tot parcursul textului abrevierea „DACM” se substituie cu abrevierea „DGMC”.
    3. La punctul 7, primul alineat va avea următorul cuprins:
    „7. Cererea privind restituirea accizelor, depusă la organul fiscal de stat, este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la organul fiscal declaraţia privind accizele pentru perioada  fiscală corespunzătoare.”
    4. Se completează cu punctele 71 - 73 cu următorul cuprins:
    „71. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea accizelor, organul fiscal examinează şi decide asupra modului de realizare a restituirii, luînd în considerare cerinţele stipulate la punctul 72  din prezentul Regulament.”
    72 . În cazurile prevăzute în pct. 11, 12, 13 şi 141, cererea de restituire a accizelor este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea verificării tematice sau totale, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:
    a) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;
    b)  subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;
    c) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;
    d) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;
    e) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile.
    73. Sumele accizelor restituite subiecţilor impozabili, în modul stabilit la punctul 72 din prezentul Regulament, sînt supuse de către organul fiscal verificării tematice sau totale după expirarea termenului de 1 an după emiterea primei decizii de restituire fără control şi, ulterior, în termen de pînă la un an de la ultima verificare tematică sau totală privind restituirea accizelor.”
    5. Punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Restituirea accizelor, în cazurile prevăzute în pct.16, 18 şi 201 ale prezentului Regulament, se efectuează lunar (sau pentru cîteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase), în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale, facturilor), copiilor documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget, depuse de solicitant în urma controlului cameral efectuat de către IFS teritoriale (DGMC). Verificarea ulterioară a sumelor accizelor restituite se efectuează obligatoriu prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale, o dată în semestru. Dacă restituirea accizelor a fost solicitată pentru o perioadă anterioară ce depăşeşte şase perioade fiscale, atunci restituirea pentru perioada respectivă se efectuează numai prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale.
    6. La punctul 15 alineatul doi, textul „(pct.16 şi 31 ale Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri, servicii impozabile cu TVA, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 11 martie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.95)” se substituie cu textul “(punctul 10 subpunctele 5) şi 19) ale Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.656)”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 334. Chişinău, 7 iunie 2013.