*HGC399/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  348656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 399
din  12.06.2012
cu privire la Premiul Naţional
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 441
    În scopul stimulării activităţii de creaţie şi al promovării valorilor autentice în domeniul ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Premiul Naţional, în valoare de 100 mii lei, care se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au avut un aport deosebit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.
    2. Anual Guvernul acordă 10 premii naţionale personalităţilor din domeniile:
    a) ştiinţă;
    b) tehnologii;
    c) cultură şi artă;
    d) sport.
    3. Premiul Naţional are caracter personal şi se decernează la 27 august, de Ziua Independenţei.
    4. În scopul selectării candidaţilor, al evaluării şi al pregătirii propunerilor în vederea decernării Premiului Naţional, se instituie Comisia pentru decernarea Premiului Naţional şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr.1.
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    6. Se aprobă Regulamentul cu privire la Premiul Naţional, conform anexei nr.2.
    7. Cheltuielile aferente realizării prezentei hotărîri vor fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului.
    8. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Mihail Moldovanu

    Nr. 399. Chişinău, 12 iunie 2012.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 399
din 12 iunie 2012
 COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional
    FILAT Vladimir                         -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    MOLDOVANU Mihail             -    viceprim-ministru, vicepreşedinte al Comisiei
    USATÎI Andrei                          -    ministru al sănătăţii
    BUMACOV Vasile                   -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    FOCŞA Boris                           -    ministru al culturii
    ŞLEAHTIŢCHI Mihail              -    ministru al educaţiei
    CEBANU Ion                           -    ministru al tineretului şi sportului
    DUCA Gheorghe                      -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CANŢER Valeriu                     -    preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
                                                          şi Atestare
    BOSTAN Ion                           -    rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    BELOSTECINIC Grigore        -    rector al Academiei de Studii Economice din
                                                          Moldova
    DOGA Eugen                           -    compozitor
    GHIDIRIM Gheorghe               -    şef de catedră, Universitatea de Stat de Medicină
                                                          şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    SUCEVEANU Arcadie            -    preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
    JUCOV Titus                           -    director al Teatrului Republican de Păpuşi „Licurici”
    ZBÎRNEA Tudor                     -    director al Muzeului Naţional de Arte Plastice
    SÎRGHI Constantin                  -    director general al Societăţii pe Acţiuni „Romăneşti”
    POPOVA Larisa                      -    antrenor
    OSTAF Serghei                       -    director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor
                                                          Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
    MARDAROVICI Ecaterina     -    director al Clubului politic al femeilor 50/50
    BUCINSCHI Iurii                    -    şef al Direcţiei dezvoltare socială, Cancelaria de Stat,
                                                          secretar al Comisiei

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 399
din 12 iunie 2012
REGULAMENT
cu privire la Premiul Naţional
I. Dispoziţii generale
    1. Premiul Naţional reprezintă recunoaşterea supremă de către stat a meritelor oamenilor de ştiinţă, cultură, artă şi sport.
    2. Premiul Naţional are caracter personal şi se decernează cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au avut un aport deosebit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.
    3. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi recompensa bănească corespunzătoare, achitată prin intermediul Cancelariei de Stat.
    4. Data demarării concursului, termenele de prezentare a lucrărilor şi a materialelor aferente acestora, precum şi cerinţele privind prezentarea lor se stabilesc de Comisia pentru decernarea Premiului Naţional (în continuare – Comisie). Informaţia respectivă, inclusiv anunţul privind depunerea documentelor pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional, se dau publicităţii şi se mediatizează la nivel naţional prin intermediul mass-mediei, surselor scrise şi electronice cu acoperire republicană, inclusiv de Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
    5. La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, Premiul Naţional sau Premiul de Stat în perioada ce a urmat după proclamarea independenţei Republicii Moldova.
    6. Membrii Comisiei nu pot candida şi nu pot înainta candidaţi la Premiul Naţional pe perioada deţinerii mandatului.
II. Atribuţiile Comisiei
    7. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) examinează candidaturile înaintate la concurs;
    b) formează comisii de experţi pentru examinarea candidaturilor înaintate la concurs;
    c) cooptează în activitatea sa experţi independenţi (savanţi şi specialişti, care nu sînt membri ai Comisiei);
    d) adoptă decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    e) adoptă decizii privind decernarea Premiului Naţional.
    8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sînt prezente nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor acesteia. Şedinţele sînt consemnate în procese-verbale validate prin semnăturile preşedintelui şi secretarului Comisiei.
III. Modalitatea de înaintare a candidaţilor la
concursul pentru decernarea Premiului Naţional
    9. Înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.
    10. Scrisoarea de recomandare privind candidatul la Premiul Naţional va fi prezentată Comisiei şi va conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, locul de muncă sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia candidatului la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/culturii/artei/sportului, precum şi date despre premii şi alte distincţii ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului.
    11. Candidaţii la Premiul Naţional prezintă instituţiilor menţionate la pct. 9 al prezentului Regulament lucrările ştiinţifice, de creaţie, indicii de producţie, rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi, operele literare publicate şi alte tipuri de lucrări ce sînt cunoscute publicului larg şi specialiştilor din domeniu de cel puţin un an pînă la înaintarea lor.
IV. Modul de examinare a dosarelor candidaţilor
la Premiul Naţional
    12. În cadrul Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, dosarele candidaţilor la Premiul Naţional sînt examinate în două etape:
    a) etapa I – examinarea prealabilă a dosarelor în vederea întrunirii cerinţelor stipulate în prezentul Regulament şi selectarea candidaţilor ce sînt admişi la concurs;
    b) etapa II – desfăşurarea concursului şi aprobarea hotărîrii cu privire la decernarea Premiului Naţional.
    13. Decizia în vederea admiterii la concurs a candidaţilor la Premiul Naţional se adoptă prin vot deschis în cadrul şedinţei Comisiei.
    14. La concurs se admit candidaţii care au obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
V. Modul de determinare a candidaţilor
pentru decernarea Premiului Naţional
    15. Comisia examinează candidaturile înaintate, antrenînd în acest scop, după necesitate, experţi independenţi cu renume şi comisii de experţi în domenii concrete ale ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului.
    16. În şedinţa specială a Comisiei sînt examinate toate materialele cu referire la candidaţii pentru decernarea Premiului Naţional: dosarele recepţionate în termenul-limită stabilit, precum şi avizele comisiilor pe domenii.
    17. Procedura de votare este secretă. Premiul Naţional se decernează candidatului care a obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
    18. În cazul în care numărul candidaţilor care au acumulat numărul necesar de voturi pentru decernarea Premiului Naţional depăşeşte cantitatea stabilită a premiilor (este mai mare de 10), atunci se organizează turul doi de votare.
    19. În cadrul turului doi, din numărul celor care au obţinut 50+1 din voturi se aleg primii 10 candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi obţinute.
    20. Deciziile Comisiei se transmit Guvernului spre aprobare.
    21. Materialele referitoare la decernarea Premiului Naţional se păstrează, în modul stabilit, la secretarul Comisiei. Membrii Comisiei au acces la materialele menţionate.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 399
din 12 iunie 2012
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006 „Cu privire la Premiul de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art.594).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 396 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art.422).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 16 mai 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 91, art.605).
    4.  Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 1 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.291).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 789 din 30 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art.873).
    6. Punctul 9 din modificările şi completările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 14 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 40-42, art.180).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.592 din 1 august 2011 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art.662).