LPC139/2013
ID intern unic:  348789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  14.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 477
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma  „Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    2. La articolul 10 alineatul (2) litera c), la articolul 40 alineatul (1), la articolul 283 alineatul (3) litera a) şi la articolul 326 alineatul (2), cuvintele „inspectoratul teritorial de muncă” se substituie cu cuvintele „inspecţia teritorială de muncă”.
    3. Articolul 372:
    la alineatul (1), textul „este organul central de specialitate, aflat în subordinea” se substituie cu textul „este autoritate administrativă, subordonată”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „Regulamentul” se introduc cuvintele „de organizare şi funcţionare a”.
    4. În titlul şi în cuprinsul articolului 373, cuvîntul „Obiectivele” se substituie cu cuvintele „Funcţiile de bază ale”.
    5. La articolul 374 alineatul (1) şi la articolul 375, cuvîntul „obiectivelor” se substituie cu cuvîntul „funcţiilor”.
    6. La articolul 376 alineatul (2) litera b), textul „actelor normative privind protecţia, igiena şi mediul de muncă” se substituie cu textul „minime de securitate şi sănătate în muncă”.
    7. La articolul 380 alineatele (1) şi (2), sintagma „Inspectorul General de Stat” se substituie cu cuvintele „directorul Inspectoratului de Stat al Muncii”.
    Art. II. – Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul  legii, sintagma „Inspecţia Muncii”  se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    2. În cuprinsul legii, cuvintele „inspectorate”, „inspector general de stat”, „inspector general de stat al muncii”, „inspectorate teritoriale de muncă” şi „inspector-şef al inspectoratului teritorial” se substituie, respectiv, cu cuvintele „inspecţii”, „director”, „director al Inspectoratului de Stat al Muncii”, „inspecţii teritoriale de muncă” şi „şef al inspecţiei teritoriale”.
    3. În articolul 1 alineatul (1), textul  „este organ al administraţiei publice centrale, se află” se substituie cu textul „este autoritate administrativă”.
    4. Articolul 7:
    la alineatul (1), după cuvîntul „numit” se introduc cuvintele „în condiţiile legii”;
    alineatul (2) se completează în final cu  textul „ , precum şi din personal auxiliar”.
    5. La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „de stat” se substituie cu cuvintele „de muncă”.
    6. La articolul 111, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează  conform legislaţiei.”
    7. La articolul 112:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează în baza deciziei şi delegaţiei de control emise de:
    a) directorul Inspectoratului de Stat al Muncii;
    b) directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii;
    c) şeful inspecţiei teritoriale de muncă;
    d) şeful adjunct al inspecţiei teritoriale de muncă.”
    alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Deciziile şi delegaţiile de control se înregistrează în registrul controalelor. Copia de pe decizia şi de pe delegaţia de control se păstrează în actul de control.”
    8. La articolul 113 alineatul (3), cuvîntul „recomandată” se substituie cu cuvintele „cu aviz de recepţie”.
    Art. III. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    2. La articolul 14 alineatul (3) litera c) şi la articolul 15 alineatul (7), cuvintele „inspectoratul teritorial de muncă” se substituie cu cuvintele „inspecţia teritorială de muncă”.
    Art. IV. – Articolul 409 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumire şi în alineatul (1), sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”;
    la alineatul (2), cuvintele „inspectorul general de stat al muncii” şi „inspectoratelor” se substituie, respectiv, cu cuvintele „directorul Inspectoratului de Stat al Muncii” şi „inspecţiilor”.
    Art. V. – La poziţia 27 din anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspecţia Muncii”  se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

    Nr. 139. Chişinău, 14 iunie 2013.