*HGO557/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  348959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 557
din  17.07.2013
pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la organizarea activităţii mediatorului comunitar
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 651
    În scopul executării articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.114-116, art. 565), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, conform anexei.
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi să aprobe regulamente proprii cu privire la activitatea mediatorului comunitar din localităţile compact sau mixt populate de romi.
    3. Cheltuielile pentru asigurarea realizării prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare destinate acestui scop.
    4. Controlul asupra implementării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                           Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                       Veaceslav Negruţa
    Ministrul educaţiei                                                                        Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                                         Andrei Usatîi

    Nr. 557. Chişinău, 17 iulie 2013.

   
regulament