LPC196/2013
ID intern unic:  349000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 196
din  12.07.2013
pentru completarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 556
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) apărare şi reprezentare a intereselor copiilor victime ale infracţiunilor;”.
    2. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul  (11)  cu următorul cuprins:
    „(11) Au dreptul la asistenţă juridică calificată copiii victime ale infracţiunilor.”
    3. La articolul 20 litera a), după textul „lit. b)–d)” se introduce textul „şi la alin. (11)”.
    4. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul prevăzut la art. 19 alin. (11), copilul victimă a infracţiunii sau reprezentantul legal al acestuia poate să depună cerere la oficiul teritorial, la organul de urmărire penală sau la instanţa judecătorească. Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească va remite cererea şi documentele anexate oficiului teritorial în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării. Decizia de acordare a asistenţei juridice calificate se emite de către coordonatorul oficiului teritorial şi se aduce la cunoştinţa solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 196. Chişinău, 12 iulie 2013.