LPC216/2013
ID intern unic:  349102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 216
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 590
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 53 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rînd la secţia de votare respectivă să-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.”
    2. La articolul 84:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
    a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
    b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
    c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
    (3) Alegătorii specificaţi la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 216. Chişinău, 12 iulie 2013.