HGC595/2013
ID intern unic:  349251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 595
din  12.08.2013
cu privire la modificarea şi completarea anexelor
nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372
din 23 decembrie 2005

Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 698
    În temeiul art. 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art. 280), cu modificările şi сompletările ulterioare, art. 18 şi 181 din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art. 1477), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) la punctele 6 şi 8, cuvintele „medicii neurologi şi medicii psihiatri” se substituie cu cuvintele „medicii neurologi, medicii psihiatri şi medicii endocrinologi”;
    b) la punctul 7, cuvintele „medicilor neurologi şi a medicilor psihiatri” se substituie cu cuvintele „medicilor neurologi, medicilor psihiatri şi a medicilor endocrinologi”;
    c) punctul 9:
    în prima propoziţie, cuvintele „şi anticonvulsivante” se substituie cu cuvintele „ , anticonvulsivante şi antidiabetice injectabile”;
    se completează, înainte de ultima propoziţie, cu următorul text: „Prescrierea medicamentelor antidiabetice injectabile incluse în listă se efectuează de către medicul endocrinolog şi/sau medicul de familie, după caz.”;
    d) punctul 11:
    după cuvintele „Medicul de familie” se completează cu cuvintele „medicul endocrinolog,”;
    cuvintele „Medicamentele psihotrope şi anticonvulsivante” se substituie cu cuvintele „Medicamentele psihotrope, anticonvulsivante şi antidiabetice injectabile”;
    e) la punctul 12, cuvintele „a medicului psihiatru sau a medicului neurolog” se substituie cu cuvintele „a medicului psihiatru, medicului neurolog sau a medicului endocrinolog, conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină”;
    f) la punctele 14, 15 şi 17, după cuvintele „medicul de familie” se completează cu cuvintele „ , medicul endocrinolog”;
    g) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. După completarea formularului reţetei, medicul de familie şi/sau medicul neurolog, medicul psihiatru, medicul endocrinolog, după caz, va detaşa exemplarele 1 şi 2 ale reţetei şi le va înmîna persoanei înregistrate la medicul de familie pentru prezentare la farmacie.”;
    h) la punctul 20, cuvintele „şi, după caz, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală valabile” se exclud;
    i) la punctele 25 şi 26, după cuvintele „medicii de familie” se completează cu cuvintele „ , medicii endocrinologi”;
    j) la punctul 26, după cuvîntul „lunar” se completează cu cuvintele „ , pînă la data de 25 a lunii respective de gestiune,”;
    2) anexa nr. 2:
    a) punctul 2.2:
    la litera b), cuvintele „şi, după caz, a poliţei de asigurare valabile” se exclud;
    la litera d), cuvintele „în ambalaje integrale şi” se exclud;
    b) la punctul 3.1 litera a), cuvîntul „prescrierea şi” se exclud;
    c) la punctul 3.2 litera b), cuvintele „în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepţionării ei” se substituie cu cuvintele „timp de o lună de la data recepţionării ei”;
    d) punctul 5 se completează cu subpunctul 5.31 cu următorul cuprins:
    „5.31. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte pretenţii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri de soluţionare amiabilă. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate conform legislaţiei în vigoare.”

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                     Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 595. Chişinău, 12 august 2013.