*LPO143/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  349316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  21.06.2012
privind controlul spaţiului aerian
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 512
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
     Art. 1. – Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul gestionării spaţiului aerian, reglementează modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova şi se aplică aeronavelor care operează în spaţiul aerian al Republicii Moldova.
    Art. 2. – Spaţiul aerian al Republicii Moldova reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului său, pînă la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic, asupra căreia Republica Moldova îşi exercită drepturile sale suverane conform normelor dreptului internaţional.
    Art. 3. – În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova – aeronavă moldovenească sau străină care execută activităţi de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova fără a avea permisiune în acest sens sau care se abate de la prevederile permisiunii primite;
    aeronavă interceptoare – aeronavă militară care execută manevre de apropiere faţă de o aeronavă neidentificată sau faţă de o aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia;
    amerizare – manevră a hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafaţa apei, din momentul redresării şi pînă în momentul opririi pe această suprafaţă;
    arme cu autoghidare – rachete de la bordul aeronavei militare, care îşi dirijează de sine stătător mişcarea către ţintă, utilizate pentru lovirea ţintelor aeriene sau terestre;
    aterizare – manevră a aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafaţa solului, din momentul începerii redresării şi pînă în momentul opririi acesteia pe pistă sau pe platforma de aterizare;
    decolare – fază de zbor a unei aeronave care, după rulajul pe sol, se desprinde şi se ridică în aer în vederea efectuării zborului;
    deturnare – acţiunea de schimbare a destinaţiei unei aeronave prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa;
    foc de avertisment – foc executat de o aeronavă interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenţionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, fără ca aceasta să fie lovită;
    foc de nimicire – foc executat de către o aeronavă interceptoare cu armamentul de bord sau de către mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    helidrom – aerodrom sau aeroport utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a elicopterelor;
    muniţii trasoare – proiectile de la bordul aeronavei militare cu glonţ fosforescent, vizibil după lansare pe o mare parte a traiectoriei lui;
    organe de trafic aerian – structuri civile subordonate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi structuri militare subordonate Ministerului Apărării, specializate în supravegherea, coordonarea, controlul şi dirijarea aeronavelor;
    survol – pătrundere şi traversare cu sau fără escală a spaţiului aerian al unui stat;
    traiect de zbor – linie care uneşte poziţiile succesive ocupate sau care urmează sa fie ocupate de o aeronavă în zbor.
    Art. 4. – Utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova se efectuează în baza unei permisiuni scrise date de:
    a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru aeronavele civile moldoveneşti şi străine care efectuează curse regulate;
    b) Autoritatea Aeronautică Civilă:
    – pentru aeronavele civile moldoveneşti şi străine care efectuează curse neregulate;
    – pentru aeronavele civile moldoveneşti care transportă delegaţii oficiale;
    – pentru aeronavele civile moldoveneşti care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a Republicii Moldova – cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării;
    – pentru aeronavele civile moldoveneşti care execută zboruri de aerofotografiere şi filmare a teritoriului naţional – cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării şi cel al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    c) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    – pentru aeronavele civile străine care transportă delegaţii oficiale – cu avizul obligatoriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
    – pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a Republicii Moldova – cu avizul obligatoriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi cel al Ministerului Apărării;
    – pentru aeronavele civile străine care execută zboruri de aerofotografiere şi filmare a teritoriului naţional – cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării şi cel al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    – pentru aeronavele de stat străine – cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării;
    d) Ministerul Apărării, pentru aeronavele de stat moldoveneşti.
    Art. 5. – (1) Responsabilitatea pentru efectuarea măsurilor de suprimare a actelor ilicite legate de utilizarea neautorizată a spaţiului aerian al Republicii Moldova revine Ministerului Apărării, care este abilitat să ia măsurile stabilite de prezenta lege şi să folosească în acest scop forţele şi mijloacele proprii.
    (2) Organele civile de trafic aerian înştiinţează structurile specializate ale Ministerului Apărării despre aeronavele care urmează să opereze în spaţiul aerian al Republicii Moldova, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informaţii că utilizează neautorizat spaţiul aerian.
Capitolul  II
MODUL DE ACŢIUNE ÎMPOTRIVA AERONAVELOR
CARE UTILIZEAZĂ NEAUTORIZAT SPAŢIUL
AERIAN AL REPUBLICII MOLDOVA
    Art. 6. – Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova sînt următoarele:
    a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea permisiune în acest sens de la organele în drept;
    b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin permisiunea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian;
    c) intrarea în spaţiul aerian al Republicii Moldova fără permisiunea dată de organele în drept prevăzute la art. 4;
    d) aterizarea sau amerizarea fără permisiune;
    e) întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă permisiunea primită sau dacă aeronava a fost deturnată;
    f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian.
    Art. 7. – Determinarea momentului şi a locului de producere a situaţiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian.
    Art. 8. – Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova Ministerul Apărării va lua succesiv următoarele măsuri:
    a) stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia;
    b) transmiterea de la sol a informaţiilor şi a dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al Republicii Moldova;
    c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare;
    e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare;
    f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană.
    Art. 9. – (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, a legăturii radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sînt puse în funcţiune special în acest scop.
    (2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, la solicitarea Ministerului Apărării, pot participa aeronave moldoveneşti civile şi de stat.
    Art.10. – Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al Republicii Moldova.
    Art. 11. – (1) În cazul imposibilităţii stabilirii legăturii radio cu aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, aceasta se interceptează cu aeronave militare.
    (2) Interceptarea se realizează şi în situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de trafic aerian.
    (3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenţă în caz de necesitate, dirijarea în vederea părăsirii zonelor interzise, restricţionate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau helidromul indicat.
    (4) Pe timpul interceptării, pentru transmiterea dispoziţiilor, aeronavele interceptoare vor folosi frecvenţele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio, vor folosi semnale vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale stabilite în acest scop.
    Art. 12. – (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)–c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia.
    (2) Focul de avertisment are drept scop atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare.
    (3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzîndu-se utilizarea muniţiei trasoare şi a armelor cu autoghidare.
    Art. 13. – (1) Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)–d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise.
    (2) Mijloacele terestre de apărare aeriană vor executa foc de nimicire numai în situaţia în care prin măsurile prevăzute la alin. (1) aeronava nu a fost distrusă.
    Art. 14. – (1) Împotriva aeronavei civile care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova se pot lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)–c).
    (2) În cazul în care aceste măsuri nu au avut drept rezultat intrarea sau reintrarea în legalitate a aeronavei civile care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, aeronavele interceptoare o vor însoţi şi supraveghea pe durata în care aceasta se află în spaţiul aerian al Republicii Moldova, pînă la aterizarea pe un aeroport sau pînă la ieşirea din spaţiul aerian al Republicii Moldova.
    (3) În cazuri excepţionale, cînd se cunoaşte cu certitudine că aeronava civilă a fost deturnată, capturată sau asupra ei se exercită un control ilegal şi există presupuneri întemeiate că aceasta poate fi întrebuinţată pentru comiterea unui act terorist, se permite luarea măsurilor prevăzute la art. 8 lit. d)–f).
    Art. 15. – (1) În cazul în care o aeronavă nu respectă prevederile permisiunii de zbor ca urmare a unor cauze de forţă majoră (calamităţi naturale şi dezastre industriale, condiţii meteorologice periculoase, defecţiuni tehnice sau avarii, situaţii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării), se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)–c).
    (2) Măsurile luate în condiţiile alin. (1) vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-şi continua zborul sau de a ateriza în siguranţă.
    Art. 16. – (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova pînă la obţinerea de la organele abilitate a permisiunii de a-şi relua zborul.
    (2) Pînă la obţinerea permisiunii de reluare a zborului, faţă de aeronavă se vor lua următoarele măsuri:
    a) parcarea în locul indicat;
    b) supravegherea şi paza aeronavei;
    c) stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la permisiunea deţinută.
    (3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) o au:
    a) comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă;
    b) conducătorii aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea;
    c) organele Ministerului Afacerilor Interne, în cazul aterizării aeronavei pe alte terenuri decît aerodromuri şi aeroporturi.
    (4) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) lit. c) o au:
    a) comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă;
    b) organele Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv Poliţia de Frontieră;
    c) Autoritatea Aeronautică Civilă.
    (5) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a conducătorilor aeroporturilor civile, organele Ministerului Afacerilor Interne vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (2) lit.a) şi b).
Capitolul  III
COMPETENŢELE PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII
MĂSURILOR ÎMPOTRIVA AERONAVELOR CARE UTILIZEAZĂ
NEAUTORIZAT SPAŢIUL AERIAN AL REPUBLICII MOLDOVA

    Art. 17. – Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)–c) îl are comandantul Forţelor Aeriene ale Armatei Naţionale.
    Art. 18. – (1) Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl are ministrul apărării, iar în lipsa acestuia – şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
    (2) Aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (3) are loc doar după aprobarea acestora de către Comandantul Suprem al Forţelor Armate.
    Art. 19. – Despre fiecare caz de utilizare neautorizată a spaţiului aerian al Republicii Moldova, Ministerul Apărării va informa imediat Comandantul Suprem al Forţelor Armate şi Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    Art. 20. – În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării, prin structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al Republicii Moldova.
    Art. 21. – Transmiterea datelor, dispoziţiilor şi ordinelor cu privire la clarificarea situaţiei aeriene şi la acţiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova are prioritate în toate sistemele de comunicaţii naţionale.
    Art. 22. – (1) Datele obţinute, demersurile făcute, dispoziţiile şi ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specială din dotare sau vor fi consemnate şi păstrate pînă la finalizarea cercetării evenimentului.
    (2) Aceste date vor fi puse la dispoziţie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Distrugerea, falsificarea sau divulgarea către instituţii sau persoane neautorizate a datelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte conform legii.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 23. – Prezenta lege se implementează în limita alocaţiilor financiare.
    Art. 24. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, materială, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art. 25. – Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 143. Chişinău, 21 iunie 2012.