OMTIDC197/2013
ID intern unic:  349330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 197
din  06.08.2013
cu privire la operarea unor modificări la
Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi
evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto
internaţional
Publicat : 30.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 187-190     art Nr : 1290
    În scopul facilitării procedurii de eliberare a autorizaţiilor unitare, eliberarea cărora se efectuează prin prisma prevederilor Instrucţiunii provizorii privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin ordinul MTID nr.11 din 16.01.2010, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
O R D O N:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, conform anexei nr. 1.
    2. Î.S. „Gările şi Staţiile Auto” va asigura traducerea în limba rusă a prezentului ordin şi a anexei nr. 1 la acesta, cu ulterioara publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Cebotari Vladimir, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                 Vasile BOTNARI

    Nr. 197. Chişinău, 6 august 2013.

 Anexa nr. 1
 la ordinul MTID
nr. 197 din 6 august 2013
1. Capitolul II. Definiţii
    lit.b) se completează cu o nouă definiţie, avînd următorul cuprins:
     „- autorizaţii BSEC - autorizaţie multilaterală de transport de mărfuri pe teritoriul Statelor Membre” participante;
    propoziţia a doua a definiţiei „autorizaţii deficitare” se expune în următoarea redacţie:
    „Lista autorizaţiilor deficitare se întocmeşte de către Instituţia publică “ANTA” (în continuare I.P. “ANTA”) la începutul fiecărui an calendaristic şi  poate fi modificată, după analiza solicitărilor de autorizaţii”.
    2. Capitolul IV. Plata pentru eliberarea autorizaţiilor unitare
    se modifică după cum urmează:
    la pct.4.1., în dispoziţie, sintagma „fondului rutier” se substituie cu textul  „privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    3. Capitolul VII. Înregistrarea agenţilor transportatori şi a unităţilor de transport în baza de date a I.P. „ANTA”
    se modifică după cum urmează:
    la pct.7.1.
    „la lit. b), se exclude sintagma „în domeniul transportului auto internaţional de mărfuri şi/sau” şi cuvintele „după caz””;
    „textul lit.c) se expune în următoarea redacţie: „Extras din registrul de stat al persoanelor juridice” al Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, pentru operatorii de transport antrenaţi la transportul auto internaţional de marfă””.
    „lit.f) cuvintele „telefoanele de contact” se substituie cu sintagma „date de contact””
    lit.g) se exclude;
    la pct.7.2.
    lit.a), sintagma „după caz” se substituie cu sintagma „în domeniul transportului auto de călători în folos public”;
    lit.c) se exclude;
    la lit.d), se exclude cifra romană „I”;
    la pct.7.3. lit.a), sintagma „după caz” se substituie cu sintagma „în domeniul transportului auto de călători în folos public”;
    lit. c) se exclude;
    lit. d) devine respectiv c).
    la pct.7.4. lit.c), sintagma „telefoanele de contact” se substituie cu sintagma „date de contact”;
    lit.d) se exclude.
    4. Capitolul VIII. Eliberarea şi restituirea autorizaţiilor unitare
    se modifică după urmează:
    la pct.8.1. se exclud sintagmele „pentru activitatea în domeniul transportului auto internaţional de mărfuri şi” şi „după caz”.
    La pct.8.2., textul „Hotărîrea de Guvern nr. 920 din 30.08.2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor” se substituie cu sintagma „Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    Pct.8.3. se expune într-o nouă redacţie: „Autorizaţiile unitare se eliberează la ghişeu agenţilor transportatori înregistraţi în baza de date a I.P. „A.N.T.A.” în temeiul cererii depuse de către agentul transportator sau reprezentantul împuternicit al acestuia, cu condiţia restituirii autorizaţiilor unitare utilizate, eliberate anterior. Cererile de solicitare a autorizaţiilor unitare se înregistrează în registrul de evidenţă a autorizaţiilor cu indicarea datei şi orei de primire”.
    La pct.8.4., a doua propoziţie se modifică după cum urmează:  „Numărul de înmatriculare a autovehiculului se indică în cazul autorizaţiilor Italia bilateral/tranzit”.
    Pct.8.5. se expune în următoarea redacţie: „Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizaţii de acelaşi tip pentru fiecare ţară, excepţie fiind autorizaţiile terţe ţări, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul”.
    Pct.8.6. va avea următorul conţinut: „Autorizaţiile tip “terţe ţări” Rusia, Grecia şi Turcia se eliberează numai unităţilor de transport ce corespund normelor tehnice şi de siguranţă EURO III, IV sau V, cu masa totală de peste 12 tone. Autorizaţiile deficitare şi Italia bilateral/tranzit se eliberează pentru autovehicule cu capacitatea de încărcătură mai mare de 3,5 tone sau capacitatea totală mai mare de 6 tone”.
    Pct. 8.7. se expune în următoarea redacţie: „Autorizaţiile deficitare se eliberează agenţilor transportatori, cu confirmarea încărcăturii (copiile de pe CMR şi TIR sau declaraţie vamală, perfectate de organele vamale cu aplicarea ştampilei) sau, după necesitate, cu prezentarea comenzii de transport (confirmarea încărcăturii fiind prezentată la restituire), în număr de:
    a. 1 (una) autorizaţie pentru agenţii transportatori deţinători de 1-5 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod concret în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    b. 2 (două) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 6-10 unităţi de transport, care sunt antrenate real în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    c. 3 (trei) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 11-20 unităţi de transport, care sunt antrenate real în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    d. 4 (patru) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 21-30 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod direct în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    e. 5 (cinci) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de peste 31 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod incontestabil în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator”.
    Pct. 8.8. se exclude.
    La pct.8.9 devine respectiv 8.8 şi după sintagma „mai multe cereri” se completează cu sintagma „concomitent...” şi mai departe în text;
    alineatul al doilea se exclude.
    5. Capitolul. Condiţii impuse:
    la pct.9.1., propoziţia a 2-a, sintagma „primului nu i se va elibera” se substituie cu sintagma „ambilor agenţi transportatori nu li se vor elibera” şi în propoziţia a 3-a, sintagma „nu i se” de după cuvîntul „repetată” se substituie cu sintagma „nu li se vor”.
    La pct.9.2., sintagma „se interzice” se substituie cu sintagma „Este inadmisibilă...”.
    La pct.9.3., sintagma „deteriorări, ştersături” se substituie cu textul „carenţe de ordin tehnic, dacă eu deteriorări fizice, ştersături precum şi modificări efectuate în mod independent...” mai departe în text;
    la a 2-a propoziţie, sintagma „de acest tip” se substituie cu cuvîntul „deficitare”.
    La pct.9.4., sintagma „unitare” se substituie cu sintagma „deficitare”,
    după cuvîntul „anterioare”, se introduce sintagma „nerestituite”, şi
    sintagma „pentru acelaşi autovehicul” se substituie cu sintagma „aceluiaşi agent transportator”.
    Pct.9.6. se expune în următoarea redacţie: „În cazul nerespectării prevederilor p. 8.6 al prezentei Instrucţiuni, operatorului de transport îi vor fi eliberate autorizaţii deficitare, cu înscrierea numărului de înmatriculare a unităţii de transport, pentru o perioadă de un an calendaristic, din momentul constatării încălcării.”
    Pct.9.8. după cuvîntul  „pierdere” se completează cu cuvintele „sau furt”, textul „prezintă I.P. “ANTA” anunţul din Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „informează în scris I.P. “ANTA” despre cazul de pierdere sau furt (după caz, cu confirmarea de la organele de poliţie, unde a fost declarat furtul autorizaţiei) şi despre cazul de găsire”;
    sintagma „...pe o perioadă de 3 luni” se substituie cu sintagma „pe o perioadă de 6 luni din momentul constatării”.
    Pct.9.9  şi 9.12 se exclud, punctele 9.10, 9.11 şi 9.13 - devenind  respectiv 9.9, 9.10. şi 9.11.
    Pct. nou 9.10 se expune în următoarea redacţie: „Se eliberează autorizaţii unitare în cazul importării unei unităţi de transport, cu prezentarea documentelor de confirmare a cumpărăturii (contractul de vînzare-cumpărare, factura comercială etc.)”.