*LPC173/1994* Versiunea originala
ID intern unic:  349397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  06.07.1994
privind modul de publicare şi intrare în vigoare
a actelor oficiale1
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 653     Data intrarii in vigoare : 10.10.2008
   _________________________________
    1Republicată în temeiul Legii nr.253 –XVI din 22 noiembrie 2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.784.

    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:
    1) nr.1254-XIII din16.07.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 66, art.549;
    2) nr.18-XIV din14.05.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr.60-61, art.411;
    3) nr.103-XIV din 23.07.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr.75-76, art.512;
    4) nr.915-XIV din 30.03.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art.323;
    5) nr.401-XV din 17.10.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.45, art.266;
    6) nr.335-XVI din 16.12.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 , nr.1-4, art.22;
    7) nr.55-XVI din 10.03.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.59-62, art.246;
    8) nr.81-XVI din 29.03.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.57-59, art.266 ;
    9) nr.130-XVI din 07.06.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.418;
    10) nr.253-XVI din 22.11.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.784;

     Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
    Art. 1. - (1) Legile, promulgate de Preşedintele Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare* se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova**, editat de Agenţia Naţională de Presă “Moldpres”, în limba de stat cu traducere în limba rusă şi în alte limbi conform legislaţiei. În caz de necesitate, în Monitorul Oficial se publică şi alte acte oficiale.
    ________________________________
    * în continuare - acte oficiale
    ** în continuare - Monitorul Oficial

    (2) Actele oficiale indicate la alin.(1) se publică pe web site-ul oficial al Guvernului.
    (3) Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la Monitorul Oficial.
    (4) Legile promulgate de Preşedintele Republicii Moldova şi decretele pentru promulgarea acestora se remit de către Preşedinte, în termen de 3 zile de la data semnării, Agenţiei Naţionale de Presă “Moldpres” pentru publicarea lor în Monitorul Oficial şi Centrului de Informaţii Juridice pentru publicarea lor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova. Celelalte acte oficiale specificate la alin.(1) din prezentul articol se remit pentru publicare de către autorităţile care le-au adoptat sau le-au emis, în termen de 3 zile de la data semnării. Actele oficiale se publică în Monitorul Oficial în termen de 7 zile de la data primirii lor de către Agenţia Naţională de Presă “Moldpres”, iar în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova - în termen de 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial.
    (5) Actele oficiale nominalizate la alin.(1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial sau la data indicată în text. Actele oficiale ce intră în vigoare la data prevăzută în textul actului respectiv se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la data adoptării. Avînd în vedere specificul pieţei financiare nebancare, prevederea privind termenul limită de publicare din prezentul alineat nu se aplică actelor emise de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (6) Textele tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova care au intrat în vigoare, textele integrale ale anexelor şi documentelor aferente, rezervele sau declaraţiile Republicii Moldova, efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, acceptării sau aprobării, precum şi actele referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se publică, în termen de o lună după intrarea lor în vigoare, în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial. Actele normative care atestă intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale se publică în Monitorul Oficial conform legislaţiei.
    (7) În cazul cînd tratatul internaţional nu conţine un text autentic în limba de stat, se prezintă spre publicare textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba de stat, exactitatea traducerii fiind certificată de Ministerul Afacerilor Externe.
    (8) Rezumatele substanţiale ale deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv partea dispozitivă a acestora, pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît, se publică, în termen de o lună după intrarea în vigoare a deciziilor şi hotărîrilor menţionate, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. 2. - Actele internaţionale intră în vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare sau după remiterea actelor aprobate depozitarului spre păstrare în conformitate cu normele de drept internaţional sau în alt mod şi termen stabilite de părţile contractante.
    Art.3. - Actul oficial al cărui conţinut constituie secret de stat intră în vigoare la data adoptării sau la data prevăzută în el şi se comunică numai instituţiilor interesate. În cazul în care unele titluri, capitole, articole ale actului oficial conţin secret de stat, acestea se omit la publicare, în locul lor indicîndu-se: “Secret de stat”.
    Art.4. - Rectificările la actele oficiale publicate în Monitorul Oficial se publică tot acolo de către Agenţia Naţională de Presă “Moldpres” în baza demersului scris al autorităţii care a adoptat sau a emis actele în cauză, în termen de 3 zile de la data prezentării demersului. Demersul respectiv se transmite concomitent şi Centrului de Informaţii Juridice pentru publicarea rectificărilor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.
    Art. 5 - (1) Monitorul Oficial apare periodic, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă şi este alcătuit din următoarele cinci părţi:
    partea I - legile, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele internaţionale şi rapoartele Centrului pentru Drepturile Omului;
    partea a II-a - hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului cu caracter normativ;
    partea a III-a - actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi Băncii Naţionale a Moldovei;
    partea a IV-a - informaţia cu privire la înregistrarea, sistarea şi încetarea activităţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi a organizaţiilor obşteşti, precum şi a agenţilor economici, informaţia privind aplicarea conform legii a procedurii falimentului întreprinderilor şi organizaţiilor;
    partea a V-a - cereri de dobîndire sau de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova, anunţuri privind pierderi de acte care atestă dreptul de proprietar, starea civilă, profesia şi studiile, precum şi pierderea legitimaţiei de serviciu ş.a.
    (2) Publicarea informaţiilor indicate în alin. (1) subalineatele patru şi cinci în alte ediţii nu are putere juridică.
    Art. 6. - Actele oficiale publicate în Monitorul Oficial se inserează în articole cu numărul de ordine respectiv.
    Art. 7. - Actele oficiale publicate în Monitorul Oficial în decursul unei luni se vor edita în culegeri.
    Art. 8. - Actele oficiale pot fi difuzate la radio, la televiziune şi prin reţeaua Internet, numai făcîndu-se trimitere la Monitorul Oficial.
    Art. 9. - Plată pentru publicarea actelor oficiale nu se încasează.
    Art. 10. - Monitorul Oficial se difuzează prin abonament şi prin vînzare liberă.
    Art.10/1. - Guvernul va asigura accesul liber şi gratuit prin internet la toate actele legislative şi normative publicate, în modul stabilit, după 23 iunie 1990, precum şi actualizarea acestora în măsura modificării şi completării lor.
    Art. 11. - Se abrogă:
    Legea cu privire la modul de publicare şi de intrare în vigoare a legilor R.S.S. Moldova şi a altor acte adoptate de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova şi de organele lui, de Preşedintele R.S.S. Moldova nr. 497-XII din 15 februarie 1991 (Monitorul Oficial, 1991, nr. 3-4-5-6, art. 26);
    Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova despre modul de punere în acţiune a Legii R.S.S. Moldova cu privire la modul de publicare şi de intrare în vigoare a legilor R.S.S. Moldova şi a altor acte adoptate de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova şi de organele lui, de Preşedintele R.S.S. Moldova nr. 498-XII din 15 februarie 1991.
    Art. 12. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Mircea SNEGUR

    Nr. 173-XIII. Chişinău, 6 iulie 1994.