*LPO595/1999 Versiunea originala
ID intern unic:  349399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 595
din  24.09.1999
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
Publicat : 02.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 137
    Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege se aplică tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi determină modul de iniţiere, negociere, semnare, intrare în vigoare, aplicare, suspendare, denunţare sau stingere a acestora.
    (2) Iniţierea, negocierea, semnarea, intrarea în vigoare, aplicarea, suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova se exercită în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, cu Convenţia cu privire la dreptul tratatelor (Viena, 1969), Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, precum şi în conformitate cu prevederile tratatelor.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizeaza următoarele noţiuni principale:
    tratat international - orice acord încheiat în scris de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional, perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulara (tratat, acord, convenţie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avînd valoare juridicăegala);
    organul responsabil pentru încheierea tratatului - ministerul, departamentul sau alt organ central de specialitate al administraţiei publice a Republicii Moldova, de atribuţiile directe ale căruia, conform legislaţiei, ţine pregătirea tratatului internaţional sau care este împuternicit pentru aceasta de Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova;
    depline puteri - document emanînd de la autoritatea competentă a Republicii Moldova şi desemnînd una sau mai multe persoane împuternicite sa reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea sau autentificarea textului unui tratat internaţional, pentru a exprima consimţămîntul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat sau pentru a efectua oricare alt act cu privire la tratat;
    iniţierea negocierilor - comunicarea de către partea moldoveneasca celeilalte parţi a intenţiei sale de a încheia un tratat internaţional (fie transmiterea proiectului tratatului sau a schiţei acestuia, fie propunerea de reluare a negocierilor) ori acceptarea unei asemenea iniţiative a celeilalte parti;
    negociere - fază a procesului de încheiere a tratatului internaţional, pe parcursul căreia parţile purced la discutarea elementelor de fond şi de formă ale acestuia, în vederea elaborarii textului final;
    parafare - autentificarea textului unui tratat internaţional la etapa încheierii negocierilor, prin aplicarea pe textul tratatului a iniţialelor numelui împuterniciţilor statelor participante la negocieri;
    semnare - act de autentificare a textului tratatului internaţional, efectuat de către împuterniciţii statelor, sau modul de exprimare a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legata prin tratat;
    ratificare, acceptare, aprobare, aderare - act astfel denumit, îndeplinit, dupa caz, de Parlamentul Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova, prin care Republica Moldova îşi exprima consimţămîntul de a fi legată printr-un tratat internaţional;
    rezerva - declaraţie unilaterală, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa, făcută la momentul semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii unui tratat internaţional multilateral ori aderării la el, prin care Republica Moldova işi exprimă intenţia de a exclude sau modifica efectele juridice ale unor prevederi ale tratatului în ceea ce priveşte aplicarea lor faţă de Republica Moldova;
    încheiere - proces în urma căruia tratatul internaţonal devine obligatoriu pentru Republica Moldova;
    publicare - publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a textului tratatului international intrat în vigoare;
    suspendare - încetarea provizorie a efectelor unui tratat internaţional;
    denuntare - exprimarea unilaterală a voinţei unei părţi de a nu mai fi legată prin tratat internaţional;
    stingere - încetarea efectelor juridice ale unui tratat internaţional;
    tratat internaţional în forma simplificata - tratat internaţional la care Republica Moldova a devenit parte prin simplul fapt al semnarii.


Articolul 3. Categoriile tratatelor internationale

Tratatele internationale se incheie in numele:

a) Republicii Moldova - tratate interstatale;

b) Guvernului Republicii Moldova - tratate interguvernamentale;

c) ministerelor sau departamentelor Republicii Moldova - tratate

interdepartamentale.Articolul 4. Exprimarea consimtamintului Republicii Moldova

de a fi legata printr-un tratat international

(1) Consimtamintul Republicii Moldova de a fi legata printr-un

tratat international se exprima prin semnare, schimbul instrumentelor

care constituie un tratat, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare

la acesta ori prin oricare alt mijloc convenit de confirmare formala a

consimtamintului.

(2) Actul cu privire la consimtamintul Republicii Moldova de a fi

legata printr-un tratat international se adopta de catre autoritatile

abilitate ale Republicii Moldova in conformitate cu atributiile

acestora, stabilite prin Constitutia Republicii Moldova si prin prezenta

lege.Articolul 5. Elaborarea textelor tratatelor internationale

(1) Textele tratatelor internationale se elaboreaza de organele

centrale de specialitate ale administratiei publice a Republicii

Moldova, care au initiat incheierea tratatelor internationale in

limitele competentei stabilite de legislatie. Textele se elaboreaza,

pornindu-se de la interesele Republicii Moldova in domeniul respectiv,

in conformitate cu prevederile legislatiei interne, in limba de stat, cu

traducere intr-o limba de circulatie internationala in care vor fi

purtate negocierile.

(2) Textele tratatelor internationale pot fi elaborate de parteneri

oficiali straini, din initiativa acestora. In acest caz, organul central

de specialitate al administratiei publice a Republicii Moldova poate

prezenta un proiect de alternativa, elaborat conform prevederilor

alin.(1) al prezentului articol.

(3) Textele tratatelor internationale pot fi elaborate in cadrul

conferintelor internationale sau in cadrul organizatiilor internationale.Articolul 6. Structura textului tratatului international

(1) Tratatul international are, de obicei, urmatoarea structura:

- titlu, care contine denumirea documentului si, de regula, partile

si obiectul reglementarii, intr-o formula concisa;

- preambul, care enumera, de regula, partile contractante, expune

motivele incheierii tratatului si scopurile urmarite de parti prin

incheierea acestuia;

- dispozitiv (partea principala), care contine prevederile de fond

ale tratatului;

- clauze finale, care cuprind dispozitii referitor la termenul de

valabilitate a tratatului, modul de intrare in vigoare ori de incetare a

efectelor acestuia, informatii referitor la locul si data semnarii, la

limbile in care a fost elaborat tratatul.

(2) Tratatul international poate contine anexe care completeaza,

detaliaza ori interpreteaza continutul acestuia.Capitolul II

INCHEIEREA TRATATELORArticolul 7. Initierea negocierilor

(1) Propunerile cu privire la initierea negocierilor in vederea

incheierii unui tratat international se prezinta:

a) Presedintelui Republicii Moldova - in cazul tratatelor care

urmeaza a fi incheiate in numele Republicii Moldova;

b) Guvernului Republicii Moldova - in cazul celorlalte tratate.

(2) Presedintele Republicii Moldova sau Guvernul Republicii Moldova

adopta decizia cu privire la initierea negocierilor. In cazul tratatelor

internationale specificate la art. 11 alin. (1), adoptarea deciziei cu

privire la initierea negocierilor, precum si semnarea, dupa finalizarea

negocierilor, a acestor tratate sint precedate de consultarea Comisiei

parlamentare pentru politica externa.[Alin.2 art.7 in redactia Legii nr.137-XV din 10.05.2001](3) Propunerea cu privire la initierea negocierilor este prezentata

de catre organul responsabil pentru incheierea tratatului international,

de comun acord cu si prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al

Republicii Moldova. Propunerea contine argumentarea necesitatii

incheierii tratatului, cu specificarea eventualelor consecinte de ordin

politic, financiar-economic sau de alta natura, pe care le implica

incheierea tratatului, proiectul acestuia, avizele ministerelor si

departamentelor de resort. Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

prezinta avizul privind compatibilitatea proiectului tratatului cu

legislatia interna.

(4) Initierea negocierii unui tratat international se efectueaza

prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova,

in baza decretului Presedintelui Republicii Moldova sau a hotaririi

Guvernului Republicii Moldova.Articolul 8. Delegatiile pentru negociere

(1) Negocierea unui tratat international, cu exceptia tratatelor

specificate la art.13 al prezentei legi, se efectueaza de catre

delegatiile oficiale, desemnate si imputernicite in acest scop prin

decret al Presedintelui Republicii Moldova sau prin hotarire a

Guvernului Republicii Moldova.

(2) Organul responsabil pentru incheierea tratatului international

asigura, in strinsa cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe al

Republicii Moldova, participarea la pregatirea si negocierea tratatului

a specialistilor de calificare corespunzatoare, in particular, in

domeniul dreptului tratatelor.Articolul 9. Depline puteri

(1) Deplinele puteri se acorda prin decret al Presedintelui

Republicii Moldova sau prin hotarire a Guvernului Republicii Moldova si

se certifica de catre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii

Moldova.

(2) Procedura solicitarii si atribuirii deplinelor puteri este

determinata de legislatia Republicii Moldova.Articolul 10. Reprezentarea fara depline puteri

(1) In conformitate cu dreptul international si Constitutia

Republicii Moldova, Presedintele Republicii Moldova, in calitate de sef

al statului, reprezinta Republica Moldova in relatiile internationale,

poarta tratative si ia parte la negocieri, incheie tratate

internationale in numele Republicii Moldova fara prezentarea deplinelor

puteri.

(2) In conformitate cu dreptul international si in virtutea

functiilor lor stabilite de legislatie, Prim-ministrul Republicii

Moldova si ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova pot

exercita orice acte referitoare la incheierea tratatelor internationale

fara prezentarea deplinelor puteri.

(3) In conformitate cu dreptul international, sefii misiunilor

diplomatice ale Republicii Moldova acreditati in alte state si

reprezentantii Republicii Moldova acreditati la o conferinta

internationala, pe linga o organizatie internationala sau pe linga un

organ al acesteia, au dreptul sa adopte textul unui tratat ce se incheie

intre Republica Moldova si statul in care sint acreditati sau al unui

tratat din cadrul unei conferinte internationale, unei organizatii

internationale sau al unui organ al acesteia fara prezentarea deplinelor

puteri.Articolul 11. Tratatele internationale prezentate

Parlamentului spre examinare

(1) Parlamentul Republicii Moldova decide asupra ratificarii,

acceptarii, aprobarii sau aderarii Republicii Moldova la:

a) tratatele internationale incheiate in numele Republicii Moldova;

b) tratatele internationale care sint semnate la nivel de guvern si

se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

- tratate de pace;

- tratate politice sau care implica un angajament politic;

- tratate cu caracter militar, care vizeaza capacitatea de aparare a

Republicii Moldova, problemele dezarmarii sau ale controlului

international asupra armamentului, asigurarea pacii si securitatii;

- tratate cu privire la teritoriu;

- tratate care fac necesara adoptarea unor legi noi sau revizuirea

legilor in vigoare;

- tratate care vizeaza participarea Republicii Moldova in

organizatiile internationale;

- tratate care implica un angajament financiar;

- tratate care vizeaza statutul persoanelor, drepturile si

libertatile fundamentale ale omului;

- orice tratate a caror ratificare este specificata in dispozitiile

acestora.

(2) Daca tratatul international prezentat Parlamentului Republicii

Moldova spre examinare implica adoptarea unor legi noi sau modificarea

legilor in vigoare, proiectul legii privind ratificarea, acceptarea,

aprobarea sau aderarea la tratatul international si proiectele legilor

privind modificarile in legislatie se prezinta concomitent.

(3) Nu se admite ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la

un tratat international care limiteaza caracterul suveran, independent

sau unitar al statului, precum si la cele care afecteaza neutralitatea

permanenta a statului, exprimate, in particular, prin cedare sau schimb

de teritoriu, transfer al competentei nationale in favoarea unei

structuri supranationale sau aderare la organizatiile de securitate

colectiva, decit dupa examinarea problemei in cadrul unui referendum

republican.Articolul 12. Forma ratificarii, acceptarii, aprobarii

sau aderarii la tratatele internationale

(1) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un tratat

international se efectueaza de catre Parlamentul Republicii Moldova prin

adoptarea unei legi organice.

(2) Tratatele internationale, altele decit cele prevazute la art.11

al prezentei legi, cu exceptia tratatelor specificate la art.13 al

prezentei legi, se aproba de catre Guvernul Republicii Moldova.Articolul 13. Tratatele internationale in forma simplificata

(1) Incheierea tratatelor internationale in forma simplificata are

caracter de exceptie si este autorizata in cazul:

a) tratatelor a caror realizare revine Ministerului Afacerilor

Externe al Republicii Moldova;

b) tratatelor incheiate in vederea realizarii unor tratate deja

intrate in vigoare;

c) tratatelor incheiate pe un termen de pina la un an si care nu

implica un angajament financiar.

(2) Incheierea tratatelor internationale in forma simplificata,

altele decit cele specificate la alin.(1) al prezentului articol, se

considera contrara prezentei legi.

(3) Semnarea tratatelor internationale specificate la alin.(1)

lit.b) si c) din prezentul articol necesita imputerniciri exprese din

partea Presedintelui Republicii Moldova sau a Prim-ministrului

Republicii Moldova, in forma de depline puteri, pentru exprimarea

definitiva a consimtamintului Republicii Moldova de a fi legata

printr-un tratat prin simplul fapt al semnarii.Articolul 14. Procedura inaintarii tratatelor

internationale spre ratificare,

acceptare, aprobare sau aderare la ele

(1) Procedura inaintarii tratatelor internationale spre ratificare,

acceptare, aprobare sau aderare la ele este stabilita de prezenta lege,

de alte acte normative si se efectueaza de catre organul responsabil

pentru incheierea tratatelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor

Externe al Republicii Moldova.

(2) In conformitate cu art.86 alin.(1) din Constitutia Republicii

Moldova, Presedintele Republicii Moldova se pronunta asupra tratatului

international incheiat in numele Republicii Moldova, propus spre

ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, in termen ce nu depaseste

60 de zile de la data prezentarii acestuia de catre Guvernul Republicii

Moldova.

(3) Tratatele internationale specificate la art.11 alin.(1) lit.a)

sint prezentate Parlamentului Republicii Moldova printr-un demers scris

al Presedintelui Republicii Moldova.

(4) Tratatele internationale specificate la art.11 alin.(1) lit.b)

sint prezentate Parlamentului Republicii Moldova prin hotarire a

Guvernului Republicii Moldova.

(5) Tratatele internationale care nu sint supuse examinarii de catre

Parlamentul Republicii Moldova sint prezentate acestuia spre informare.Articolul 15. Formularea rezervelor

(1) In conformitate cu normele si principiile dreptului

international, la momentul semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii

sau aderarii la un tratat international multilateral, Republica Moldova

poate formula rezerve, cu conditia ca:

a) rezerva sa nu fie interzisa de tratat;

b) tratatul sa nu dispuna ca pot fi facute numai anumite rezerve

printre care nu figureaza rezerva respectiva; sau

c) in alte cazuri decit cele prevazute la lit.a) si b) ale

prezentului alineat, daca rezerva nu este incompatibila cu obiectul si

scopul tratatului.

(2) Rezervele pot fi retrase in orice moment, respectindu-se

procedura prin care acestea au fost formulate, in cazul in care tratatul

international nu prevede altceva.Articolul 16. Aplicarea provizorie a tratatelor internationale

(1) In conformitate cu normele si principiile dreptului

international, tratatul international sau o parte a acestuia se poate

aplica in mod provizoriu, pina la intrarea in vigoare.

(2) Clauza privind aplicarea provizorie a tratatului international

sau a unei parti a acestuia de la data semnarii se accepta in baza

deciziei autoritatii care a acordat depline puteri pentru semnarea

tratatului in conformitate cu art.9 al prezentei legi.

(3) In cazul in care tratatul international care urmeaza a fi

prezentat Parlamentului Republicii Moldova sau Guvernului Republicii

Moldova spre examinare prevede aplicarea provizorie a tratatului sau a

unei parti a acestuia, tratatul se prezinta intr-un termen ce nu

depaseste 30 de zile de la data semnarii lui.

(4) Daca tratatul international nu dispune altfel sau daca partile

contractante nu au convenit altfel, aplicarea provizorie a unui tratat

sau a unei parti a acestuia de catre Republica Moldova inceteaza cu

conditia notificarii de catre Republica Moldova celorlalte state, intre

care tratatul se aplica in mod provizoriu, a intentiei sale de a nu

deveni parte la tratat.Articolul 17. Instrumentul de ratificare, acceptare,

aprobare sau aderare

Presedintele Republicii Moldova semneaza instrumentul de ratificare,

acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internationale

interstatale, care se autentifica prin aplicarea sigiliului statului si

se contrasemneaza de catre ministrul afacerilor externe al Republicii

Moldova.Articolul 18. Intrarea in vigoare a tratatelor internationale

(1) Tratatele internationale intra in vigoare, pentru Republica

Moldova, in conformitate cu modul si termenele stabilite de tratat sau

cu acordul comun al partilor.

(2) Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova notifica

celeilalte parti contractante sau depozitarului tratatului international

indeplinirea conditiilor necesare intrarii in vigoare a tratatului,

efectueaza schimbul de documente corespunzatoare sau le transmite

depozitarului.Capitolul III

EXECUTAREA TRATATELOR INTERNATIONALEArticolul 19. Respectarea tratatelor internationale

Tratatele internationale se executa cu buna-credinta, in

conformitate cu principiul pacta sunt servanda. Republica Moldova nu

poate invoca prevederile legislatiei sale interne ca justificare a

neexecutarii unui tratat la care este parte.Articolul 20. Aplicarea tratatelor internationale

Dispozitiile tratatelor internationale care, dupa modul formularii,

sint susceptibile de a se aplica in raporturile de drept fara adoptarea

de acte normative speciale, au caracter executoriu si sint direct

aplicabile in sistemul juridic si sistemul judiciar ale Republicii

Moldova. Pentru realizarea celorlalte dispozitii ale tratatelor, se

adopta acte normative corespunzatoare.Articolul 21. Interpretarea tratatelor internationale

(1) Interpretarea tratatelor internationale urmeaza a fi efectuata

in conformitate cu normele si principiile dreptului international,

astfel incit sa se evite eventualele contradictii dintre prevederile

legislatiei Republicii Moldova si dispozitiile tratatului.

(2) Pozitia partii moldovenesti fata de interpretarea tratatului

international, in cazul eventualelor contradictii dintre partile la

tratat, se determina luindu-se in considerare opinia altor ministere si

departamente, de atributiile carora tine obiectul tratatului, precum si

opinia Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.Articolul 22. Examinarea compatibilitatii prevederilor

tratatelor internationale cu Constitutia

Republicii Moldova

(1) Curtea Constitutionala, sesizata in conformitate cu legislatia,

exercita controlul constitutionalitatii prevederilor tratatelor

internationale la care Republica Moldova este parte sau al unor

dispozitii ale acestora.

(2) Tratatele internationale la care Republica Moldova este parte,

recunoscute de Curtea Constitutionala ca incompatibile cu Constitutia

Republicii Moldova, nu sint puse in vigoare si nu sint aplicate.Articolul 23. Asigurarea executarii tratatelor internationale

(1) Guvernul Republicii Moldova intreprinde masurile necesare pentru

a asigura executarea tratatelor internationale.

(2) Autoritatile publice de atributiile carora tine obiectul

tratatului international asigura executarea obligatiilor, precum si

realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezulta din prevederile

tratatului, si urmaresc executarea acestuia de catre cealalta parte la

tratat.

(3) Controlul asupra executarii legislatiei referitoare la

incheierea tratatelor internationale este exercitat de catre Ministerul

Afacerilor Externe al Republicii Moldova care, in caz de necesitate,

informeaza Guvernul Republicii Moldova asupra carentelor existente in

domeniu.

(4) Ministerele si departamentele de atributiile directe ale carora

tine executarea prevederilor tratatului international informeaza

Guvernul Republicii Moldova asupra problemelor, pe care le implica

aplicarea tratatului, in vederea solutionarii lor operative in deplina

concordanta cu interesele Republicii Moldova si cu normele dreptului

international.Capitolul IV

SUSPENDAREA, DENUNTAREA SAU STINGEREA TRATATELOR INTERNATIONALEArticolul 24. Propunerile cu privire la suspendarea,

denuntarea sau stingerea tratatelor internationale

(1) Propunerile cu privire la suspendarea, denuntarea sau stingerea

tratatelor internationale se prezinta:

a) Parlamentului Republicii Moldova - in cazul tratatelor

specificate la art.11 alin.(1) al prezentei legi;

b) Guvernului Republicii Moldova - in cazul celorlalte tratate.

(2) Propunerile cu privire la suspendarea, denuntarea sau stingerea

tratatelor internationale sint pregatite de catre organul responsabil

pentru incheierea tratatului, de comun acord cu ministerele si

departamentele de atributiile carora tine obiectul tratatului, si sint

prezentate autoritatilor mentionate la alin.(1) lit.a) si b) din

prezentul articol prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al

Republicii Moldova.

(3) Propunerile cu privire la suspendarea, denuntarea sau stingerea

tratatului international contin: argumentarea oportunitatii suspendarii,

denuntarii sau stingerii acestuia, aprecierea eventualelor consecinte

politice, financiar-economice sau de alta natura ale suspendarii,

denuntarii sau stingerii tratatului, precum si copia textului tratatului.

(4) Deciziile cu privire la suspendarea, denuntarea sau stingerea

tratatului international se adopta de catre autoritatea care a luat

decizia cu privire la consimtamintul Republicii Moldova de a fi legata

prin tratatul in cauza.Articolul 25. Consecintele suspendarii, denuntarii

sau stingerii tratatelor internationale

(1) Suspendarea actiunii tratatului international exonereaza

Republica Moldova de obligatia de a executa tratatul, pentru perioada

suspendarii, in relatiile sale cu acele parti contractante, fata de care

se suspenda tratatul, si nu afecteaza raporturile juridice ale

Republicii Moldova cu celelalte parti contractante, daca insusi textul

tratatului nu prevede altceva sau nu exista alte intelegeri intre

partile contractante.

(2) Denuntarea sau stingerea tratatului international exonereaza

Republica Moldova de orice obligatie cu privire la executarea tratatului

si nu afecteaza drepturile, obligatiile sau situatia juridica a

Republicii Moldova, aparute ca rezultat al executarii tratatului pina la

denuntare sau stingere, daca insusi textul tratatului nu prevede altceva

sau nu exista alte intelegeri intre partile contractante.Articolul 26. Notificarile oficiale referitoare la suspendarea,

denuntarea sau stingerea tratatelor internationale

Notificarile oficiale sau alte actiuni similare referitoare la

suspendarea, denuntarea sau stingerea tratatelor internationale se

efectueaza de catre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.Capitolul V

DEPOZITAREA, INREGISTRAREA SI PUBLICAREA TRATATELOR INTERNATIONALEArticolul 27. Depozitarea si inregistrarea tratatelor

internationale

(1) Originalele textelor tratatelor internationale se depoziteaza la

Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii

Moldova. Persoana imputernicita cu semnarea tratatului transmite

Ministerului Afacerilor Externe, in termen de cel mult 5 zile de la data

semnarii acestuia, originalul tratatului sau copia certificata a

tratatului multilateral. In cazul in care copia certificata a tratatului

multilateral nu este eliberata imediat dupa semnare, ea se transmite in

termen ce nu depaseste 5 zile de la data obtinerii acesteia.

(2) Sistemul unic de stat al inregistrarii tratatelor

internationale, in forma de registru de stat, se afla in administrarea

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

(3) Modul tinerii Registrului de stat al tratatelor internationale

ale Republicii Moldova si pastrarii originalelor tratatelor este

determinat de Regulamentul cu privire la Arhiva tratatelor a

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, aprobat de

ministrul afacerilor externe.Articolul 28. Inregistrarea tratatelor la organizatiile

internationale

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova intreprinde

actiunile necesare pentru inregistrarea tratatelor internationale ale

Republicii Moldova la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, in

conformitate cu art.102 al Cartei O.N.U., precum si la alte organizatii

internationale.Articolul 29. Functiile de depozitar al tratatelor

internationale multilaterale

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova exercita functii

de depozitar al tratatelor internationale multilaterale daca, in

conformitate cu prevederile acestor tratate, Republica Moldova este

abilitata cu asemenea functii.Articolul 30. Publicarea tratatelor internationale

(1) Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, in termen

ce nu depaseste 15 zile, va prezenta spre publicare in Monitorul Oficial

al Republicii Moldova textele tratatelor internationale care au intrat

in vigoare, textele integrale ale anexelor sau altor documente aferente,

rezervele sau declaratiile Republicii Moldova facute la momentul

semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii, precum si

actele referitoare la suspendarea, denuntarea sau stingerea tratatelor

cu participarea Republicii Moldova.

(2) In cazurile in care tratatul international nu contine un text

autentic in limba de stat, se prezinta spre publicare textul autentic al

acestuia intr-o limba straina si traducerea oficiala in limba de stat,

autentificata de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.Capitolul VI

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORIIArticolul 31

(1) Prezenta lege se aplica in egala masura atit fata de tratatele

internationale la care Republica Moldova a devenit parte ca rezultat al

succesiunii, cit si fata de tratatele aflate in stadiu de negociere sau

deja incheiate, dar fata de care nu au fost indeplinite procedurile

interne corespunzatoare, necesare intrarii lor in vigoare.

(2) Guvernul Republicii Moldova, in termen de 6 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei in

vigoare in concordanta cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea

nr.1137-XII din 4 august 1992 privind modul de incheiere, aplicare,

ratificare si denuntare a tratatelor, conventiilor si acordurilor

internationale si Legea nr.1361-XII din 18 martie 1993 pentru

modificarea Legii privind modul de incheiere, aplicare, ratificare si

denuntare a tratatelor, conventiilor si acordurilor internationale.PRESEDINTELE

PARLAMENTULUI Dumitru DIACOVChisinau, 24 septembrie 1999.

Nr. 595-XIV.