LPC162/2013
ID intern unic:  349418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 162
din  28.06.2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1102-XIII
din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 615
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – Anexa nr. 2 la Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 40, art. 337), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul întîi ultima liniuţă, textul „(cu excepţia celor larg răspîndite*)” se înlocuieşte cu textul „(a căror listă se aprobă de Guvern)”;
    textul asteriscului se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 162. Chişinău, 28 iunie 2013.