LPM202/2013
ID intern unic:  349422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 202
din  12.07.2013
privind contractele de credit pentru consumatori
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 619     Data intrarii in vigoare : 06.03.2014
    MODIFICAT
   
LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul legal necesar pentru aplicarea prevederilor Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului UE din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 133/66 din 22 mai 2008.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este dezvoltarea cadrului legal necesar pentru asigurarea protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin crearea de condiţii echitabile pentru obţinerea creditelor de consum, precum şi prin stabilirea unor norme de comportament responsabil al creditorilor în acordarea creditelor pentru consumatori.
    Articolul 2. Domeniul de reglementare
    (1) Domeniul de reglementare al prezentei legi sînt contractele de credit pentru consumatori.
    (2) Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de contracte:
    a) contracte de închiriere sau de leasing operaţional, în cazul cărora obligaţia de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin vreun contract separat; se consideră că există o astfel de obligaţie în cazul în care creditorul decide acest lucru în mod unilateral;
    b) contracte de credit sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi în baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună;
    c) contracte de credit în baza cărora creditul este acordat fără dobîndă şi fără alte costuri;
    d) contracte de credit cu termen de rambursare de 3 luni şi pentru care sînt de plătit numai costuri ce prevăd plata unei dobînzi ce nu depăşeşte rata de bază a dobînzii stabilite de către Banca Naţională la data acordării creditului;
    e) contracte de credit acordate de către un angajator angajaţilor săi cu titlu accesoriu, fără dobîndă sau cu o dobîndă anuală efectivă mai mică decît cea practicată pe piaţă şi care nu se oferă altor persoane, ci numai angajaţilor;
    f) contracte de credit încheiate cu o societate de investiţii cu scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzacţie cu  unul sau mai multe instrumente financiare în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital;
    g) contracte de credit care sînt rezultatul unei hotărîri pronunţate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate instituită conform legii;
    h) contracte de credit privind amînarea, cu titlu gratuit, a plăţii unei datorii existente;
    i) contracte de credit referitoare la creditele acordate unui public restrîns în baza unei dispoziţii legale de interes general, la o rată a dobînzii mai mică decît cea practicată în mod obişnuit pe piaţă sau fără dobîndă, sau în condiţii care sînt mai avantajoase pentru consumator decît cele obişnuite de pe piaţă şi cu dobînzi mai mici decît cele practicate în mod obişnuit pe piaţă;
    j) contracte de credit încheiate de o asociaţie de economii şi împrumut.
    (3) În cazul contractelor de credit sub forma facilităţii de tip „descoperit de cont” (overdraft), conform cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de 3 luni, se aplică art. 1–3, art. 4 alin. (1) şi (2) lit. a)–c) şi alin. (4), art. 6 alin. (1)–(3), art. 7–9,  art. 10 alin. (1) şi (3), art. 16, art. 19, art. 21 şi art. 23–27.
    (4) În cazul contractelor de credit sub forma facilităţii de tip „descoperit de cont” (overdraft) cu aprobare tacită, se aplică art. 1–3, art. 22, art. 24, art. 26 şi art. 27.
    (5) Art.  1–4, art. 6, art. 7, art. 9, art.10 alin. (1) şi alin. (3)  lit. a)–i), l) şi r), art. 11,  art. 17, art. 20 şi art.  22–27 se aplică în cazul contractelor de credit care prevăd acordul creditorului cu consumatorul asupra unor formalităţi privind amînarea la plată sau metodele de rambursare, în cazul în care consumatorul şi-a încălcat deja obligaţiile cuprinse în contractul de credit iniţial şi dacă:
    a) astfel de formalităţi ar fi susceptibile de a elimina  necesitatea unor acţiuni în instanţa de judecată în legătură cu respectiva încălcare;
    b) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai puţin favorabile decît cele din contractul de credit iniţial.
    (6) În cazul în care contractul de credit menţionat la alin. (5) se înscrie în domeniul de aplicare al alin. (3), se aplică numai dispoziţiile alin. (3).
    Articolul 3. Noţiunile principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    bonitatea consumatorului – capacitatea consumatorului de a restitui, la scadenţă, creditul conform contractului de credit, inclusiv dobînda şi costurile aferente;
    consumator – persoană fizică care intenţionează să comande ori să procure sau care comandă, procură ori foloseşte produse şi servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de antreprenor sau cea profesională;
    creditor – persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau împrumuturi fiind în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale;
    contract de credit pentru consumatori –  contract prin care un creditor acordă sau se angajează să acorde unui consumator un credit sub forma de amînare la plată, împrumut sau alte facilităţi similare, cu excepţia contractului pentru prestarea de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci cînd consumatorul plăteşte pentru acestea în rate, pe toată durata furnizării lor;
    contract de credit legat/unit – contract de credit care, din punct de vedere obiectiv, constituie o unitate comercială/economică şi serveşte exclusiv finanţării unui contract ce are ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea unui serviciu;
    costul total al creditului pentru consumatori – toate costurile, inclusiv dobînda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sînt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sînt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii;
    dobînda anuală efectivă (DAE) – costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile menţionate la art. 23 alin. (2), după caz;
    facilitate de tip „descoperit de cont” (overdraft) – contract de credit explicit în baza căruia un creditor pune la dispoziţia unui consumator mijloace băneşti care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului;
    facilitate de tip „descoperit de cont” (overdraft) cu aprobare tacită – facilitate de tip „descoperit de cont” (overdraft), acceptată în mod tacit, prin care un creditor pune la dispoziţia unui consumator mijloace băneşti care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau facilitatea de tip „descoperit de cont” (overdraft) convenită;
    grafic de plăţi conform contractului de credit pentru consumatori – informaţia cu privire la sumele şi datele (perioadele) de plată ce revin consumatorului conform  contractului de credit pentru consumatori, care se coordonează între creditor şi consumator şi este  parte integrantă a contractului de credit pentru consumatori;
    intermediar de credit – persoană fizică sau juridică care nu acţionează în calitate de creditor şi care, în timpul exercitării activităţii sale comerciale sau profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi:
    a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;
    b) oferă asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare privind contractele de credit, altele decît cele de la lit. a); sau
    c)  încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
    rata dobînzii aferente creditului – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat anual  sumei trase din credit;
    rata fixă a dobînzii aferente creditului – convenirea părţilor, în contractul de credit, asupra unei rate a dobînzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobînzii aferente creditului pentru termene parţiale, aplicînd exclusiv un procentaj fix stabilit. În cazul în care nu sînt fixate toate ratele dobînzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobînzii aferente creditului este fixă numai pentru termene parţiale pentru care ratele dobînzii aferente creditului sînt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;
    servicii accesorii – servicii care apar în legătură cu acordarea, administrarea şi stingerea creanţei debitorului;
    suport durabil – orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţii ce îi sînt adresate personal, inclusiv cele transmise pe cale electronică, în aşa fel încît acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adaptată scopului informaţiilor, şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;
    valoarea totală a creditului – sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit;
    valoarea totală plătibilă de către consumator  – suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator.
Capitolul II
INFORMAŢII ŞI PRACTICI PRELIMINARE ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU CONSUMATORI

    Articolul 4. Informaţii standard care trebuie incluse
                        în publicitate
    (1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobînzii sau alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde informaţii standard în conformitate cu prevederile din prezentul articol.
    (2) Informaţiile standard specifică, într-un limbaj clar, concis şi lizibil, în acelaşi cîmp vizual şi cu caractere de aceeaşi dimensiune, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:
    a) rata dobînzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, împreună cu informaţiile privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
    b) valoarea totală a creditului;
    c) dobînda anuală efectivă, care se indică în mod evidențiat (cu caractere aldine);
    [Art.4 al.(2), lit.c) modificată prin LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374]
    d) dacă este cazul, durata contractului de credit;
    e) în cazul unui credit sub formă de amînare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans; şi
    f) dacă este cazul, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor de plată;
    g) atenţionarea consumatorului de către creditor asupra responsabilităţii de rambursare a creditului.
    (3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special referitor la o asigurare, este obligatorie pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligaţia de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, menţionată în mod clar, concis şi lizibil, împreună cu dobînda anuală efectivă.
    (4) Prezentul articol se aplică luîndu-se în considerare normele cu privire la publicitate şi cele cu privire la practicile comerciale incorecte.
    Articolul 5. Informaţii precontractuale
    (1) Creditorul şi, dacă este cazul, intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.
    (2) Informaţiile precontractuale sînt furnizate:
    a) cu suficient timp înainte, dar cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului;
    b) imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
    c) prin intermediul formularului prezentat în anexa nr. 1.
    (3) Informaţiile precontractuale cuprind:
    a) tipul de credit;
    b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;
    c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
    d) durata contractului de credit;
    e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;
    f) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate diferite ale dobînzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
    g) dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente; în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobînzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza de la pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2, acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobînzi anuale efective mai mari;
    h) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului;
    i) unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cît şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
    j)  dacă este cazul, informaţia privind obligativitatea consumatorului de a plăti taxe notariale la încheierea contractului de credit;
    k) obligaţiile referitoare la încheierea unui contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o poliţă de asigurare, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract privind acest serviciu;
    l) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, mărimea penalităţilor aplicate în caz de neachitare;
    m) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
    n) unde este cazul, garanţiile solicitate;
    o) dreptul de revocare;
    p) dreptul de rambursare anticipată, dacă acesta există, şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită în conformitate cu art. 20;
    q) dreptul consumatorului de a fi informat  gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2), asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
    r) dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu consumatorul;
    s) dacă este cazul, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă obligatorie pentru creditor.
    (4) Orice alte informaţii suplimentare creditorul le furnizează consumatorului într-un document separat, care poate fi anexat la formularul prezentat în anexa nr. 1.
    (5) În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferită va cuprinde cel puţin elementele menţionate la alin. (3) lit. c)–f) şi h) şi dobînda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ, precum şi valoarea totală plătibilă de către consumator.
    (6) În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul de credit a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite furnizarea informaţiilor conform alin. (1)–(3), creditorul pune la dispoziţia consumatorului toate informaţiile precontractuale folosind formularul prezentat în anexa nr. 1  imediat după încheierea contractului de credit.
    (7) La cerere, în plus faţă de informaţiile prevăzute la anexa nr. 1, consumatorului i se va furniza gratuit şi un exemplar din proiectul de contract de credit.
    (8)  Creditorii şi, unde este cazul, intermediarii de credit oferă consumatorului explicaţii corespunzătoare, pentru a-i permite să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară, unde este cazul, prin  explicarea:
    a) informaţiilor precontractuale care sînt furnizate conform alin. (1)–(3);
    b) caracteristicilor esenţiale ale produselor propuse (rata dobînzii, numărul de comisioane, costurile creditului, condiţiile rambursării anticipate, valoarea totală de plătit), precum şi a consecinţelor neonorării clauzelor contractuale;
    c) costurilor incluse în costul total al creditului pentru consumator (costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a  primelor de asigurare).
    Articolul 6. Cerinţe precontractuale de informare
                        pentru contractele de credit sub forma
                        facilităţii de tip „descoperit de cont”
                        (overdraft) şi pentru anumite contracte
                        specifice de credit
    (1) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5), creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a datelor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.
    (2) Informaţiile precontractuale sînt furnizate:
    a) cu suficient timp înainte, dar cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului;
    b) imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
    c) prin intermediul formularului prevăzut la anexa nr. 3.
    (3) Informaţiile precontractuale cuprind:
    a) tipul de credit;
    b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;
    c) valoarea totală a creditului;
    d) durata contractului de credit;
    e) rata dobînzii aferente creditului şi condiţiile care reglementează aplicarea acesteia, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit;
    f) dobînda anuală efectivă prin intermediul unor exemple reprezentative care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective;
    g) condiţiile şi procedura pentru revocarea contractului de credit;
    h) atunci cînd este cazul, pentru contractele de credit de tipul celor menţionate la art. 2 alin. (3), o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului;
    i) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, orice penalităţi aplicate în caz de neplată;
    j) dreptul consumatorului de a fi informat gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
    k) pentru contractele de credit de tipul celor menţionate la art. 2 alin. (3), informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri;
    l) dacă este cazul, termenul de valabilitate a ofertei.
    (4) În cazul unui contract de credit în sensul art. 2 alin. (5), informaţiile precontractuale includ şi:
    a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; şi
    b) dreptul de rambursare anticipată şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;
    c) menţiunea privind durata contractului de credit.
    (5) În cazul în care contractul de credit intră în domeniul de aplicare al art. 2 alin. (3), se aplică numai dispoziţiile menţionate la alin. (1)–(3) din prezentul articol.
    (6) În cazul comunicării prin intermediul telefonului şi în cazul în care consumatorul solicită ca facilitatea de tip „descoperit de cont” (overdraft) să fie disponibilă imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele menţionate la alin. (3) lit. c)–f) şi h) din prezentul articol;
    (7) Fără a aduce atingere derogării prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în cazul contractelor de credit acordate sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale creditului include cel puţin elementele prevăzute la alin. (3) lit. с), e), f) şi h) din prezentul articol.
    (8) La cerere, în plus faţă de informaţiile menţionate la alin. (1)–(6) din prezentul articol, consumatorului i se furnizează gratuit un exemplar din proiectul de contract de credit, care include informaţiile contractuale prevăzute la art. 10, în măsura în care se aplică articolul respectiv.
    (9) În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor în conformitate cu alin. (2)–(4) din prezentul articol, inclusiv în cazurile menţionate la alin. (6) din prezentul articol, creditorul îşi îndeplineşte, imediat după încheierea contractului de credit, obligaţiile în temeiul alin. (2)–(4) din prezentul articol, prin furnizarea de informaţii contractuale consumatorului în conformitate cu art. 10, în măsura în care acest articol este aplicabil.
    (10)  În cazul unui contract de tipul celui prevăzut la art. 2 alin. (3),  în informaţia precontractuală nu se specifică dobînda anuală efectivă.
    Articolul 7. Excepţii de la obligaţia de informare
                       precontractuală
    Articolele 5 şi 6 nu se aplică furnizorilor de bunuri sau servicii care acţionează cu titlu auxiliar în calitate de intermediari de credit. Această excepţie nu aduce atingere obligaţiei creditorului de a se asigura că informaţiile precontractuale menţionate în articolele respective au fost primite de consumator.
    Articolul 8.  Evaluarea bonităţii consumatorului
    (1) Înainte de încheierea unui contract de credit, creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute inclusiv de la consumator şi, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante. 
    (2) În cazul în care părţile convin să majoreze valoarea totală a creditului după încheierea contractului de credit, creditorul actualizează informaţiile financiare aflate la dispoziţia sa privind consumatorul şi evaluează bonitatea consumatorului.
Capitolul III
ACCESUL LA BAZE DE DATE
    Articolul 9. Accesul la baze de date
    (1) În scopul evaluării bonităţii consumatorilor, creditorii utilizează sistemele de evidenţă şi, după caz, birourile istoriilor de credit.
    (2) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, creditorul informează consumatorul timp de 7 zile calendaristice,  în mod gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a acestuia, în forma aleasă de consumator şi agreată de creditor (poşta electronică, fax, telex), în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu caracteristicile bazei de date consultate.
Capitolul IV
CERINŢE REFERITOARE LA INFORMAŢII ŞI
DREPTURI PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT
PENTRU CONSUMATORI

    Articolul 10. Cerinţe faţă de contractele de credit
    (1) Contractele de credit sînt redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.
    (2) În cazul în care contractul este redactat pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
    (3) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis:
    a) tipul de credit;
    b) numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului părţilor contractante, precum şi, dacă este cazul, cele ale intermediarilor de credit implicaţi;
    c) durata contractului de credit;
    d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează acordarea tranşei din credit;
    e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu sau în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul actual al acestuia;
    f)  rata dobînzii aferente creditului, condiţiile care reglementează aplicarea ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobînzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobînzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
    g) dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul acestei rate;
    [Art.10 al.(3), lit.g) modificată prin LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374]
    h) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului;
    i) în cazul unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, conform periodicităţii stabilite în contractul de credit, pe hîrtie sau pe alt suport durabil, la decizia consumatorului, un extras de cont/situaţia de plăţi sub forma unui grafic de rambursare care indică ratele datorate, precum şi termenele şi condiţiile de plată a acestor sume. Graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care indică rambursarea valorii totale a creditului, dobînda calculată în baza ratei dobînzii aferente creditului şi orice costuri suplimentare. În cazul în care rata dobînzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate în baza contractului de credit, graficul de rambursare indică în mod clar şi concis că datele cuprinse în grafic vor rămîne valabile numai pînă la schimbarea următoare a ratei dobînzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit;
    j) în cazul în care costurile şi dobînzile trebuie plătite fără a se rambursa o parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile pentru plata dobînzii şi a oricăror costuri asociate creditului;
    k) unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cît şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
    l) rata dobînzii, în cazul plăţilor expirate, aplicabilă la data încheierii contractului de credit, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, dacă este cazul, orice penalităţi datorate în caz de neplată;
    m) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
    n)  după caz, o menţiune potrivit căreia este necesară plata unor taxe notariale şi costuri în legătură cu încheierea şi înregistrarea contractului de credit şi a documentelor aferente acestuia;
    o) garanţiile şi asigurările necesare;
    p) dreptul de revocare, termenul în care acel drept poate fi exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobînda  în conformitate cu art. 18 alin. (3) lit. b), precum şi cuantumul dobînzii plătibile pe zi;
    q) informaţii privind drepturile care rezultă din art. 19, precum şi condiţiile pentru exercitarea acestor drepturi;
    r) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care va fi determinată această compensaţie;
    s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a cere revocarea contractului de credit;
    t) existenţa posibilităţii de a recurge la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acestea;
    u) după caz, denumirea şi adresa autorităţii de supraveghere competente.
    (4) În cazul contractelor de credit sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft) de tipul celor menţionate la art. 2 alin. (3), următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis:
    a) tipul de credit;
    b) numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului şi ale locului în care îşi desfăşoară activitatea părţile contractante,  precum şi, după caz, numele şi adresa domiciliului/sediului şi/sau a locului desfăşurării activităţii intermediarului de credit implicat ori, după caz, adresa de domiciliu a acestuia;
    c) durata contractului de credit;
    d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
    e) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a acesteia şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedura şi condiţiile pentru modificarea ratei dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate ale dobînzii aferente creditului diferite în circumstanţe diferite, informaţiile menţionate se specifică în privinţa tuturor ratelor aplicabile;
    f) dobînda anuală efectivă şi costurile totale ale creditului pentru consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective, aşa cum este menţionat la art. 23 alin. (2) coroborat cu art. 3 la noţiunile ,,costul total al creditului pentru consumatori” şi “dobînda anuală efectivă”;
    [Art.10 al.(4), lit.f) modificată prin LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374]
    g) o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu înainte de expirarea a 15 zile calendaristice de la data înaintării solicitării în cauză;
    h) informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri.
    Articolul 11. Informaţii privind rata dobînzii aferente
                         creditului
    (1)  Atunci cînd este cazul, consumatorul este informat, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare. Informaţiile cuprind:
    a) valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobînzii aferente creditului;
    b) în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în legătură cu acestea.
    (2)  În contractul de credit părţile pot conveni ca informaţiile la care se face referire la alin. (1) să fie transmise periodic consumatorului în cazurile în care modificarea ratei dobînzii aferente creditului este cauzată de o modificare a indicelui de referinţă şi noul indice de referinţă este făcut public, iar informaţiile privind noul indice de referinţă sînt puse la dispoziţie la sediul creditorului.
    Articolul 12. Costuri aferente contractelor de credit 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobînzii, pe parcursul derulării contractului de credit nu se admite:
    a) introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife sau a oricăror alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract şi care nu erau oferite consumatorului la data încheierii acestuia. Aceste costuri vor fi percepute numai în baza unor acte adiţionale acceptate de consumator;
    b) majorarea mărimii costurilor stabilite la încheierea contractelor;
    c) perceperea unui  comision de retragere pentru sumele trase din credit;
    d) perceperea unui comision, a unui tarif sau a oricărui alt cost în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a creditului cu cel mult 30 de zile;
    e) perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorul solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.
    (2) Costurilor aferente contului curent nu le sînt aplicabile interdicţiile prevăzute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora şi să nu conducă la obţinerea de venituri suplimentare pentru acesta.
    (3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condiţiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta şi agreată de creditor,  de asemenea să pună la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare.
    Articolul 13. Reguli privind contractele de credit cu
                         dobîndă flotantă
    În contractele de credit cu dobîndă flotantă se vor aplica următoarele reguli:
    a) dobînda va fi compusă dintr-un indice de referinţă, stabilit conform metodologiei Băncii Naţionale a Moldovei, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă fixă pe toată durata derulării contractului;
    b) modul de calcul al dobînzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante, atît în sensul majorării, cît şi în cel al reducerii acesteia;
    c) elementele care intră în formula de calcul al dobînzii flotante şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate oficiile creditorilor.
    Articolul 14. Modul de calcul al ratei lunare
    (1) Calculul ratei lunare a dobînzii se va face pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile, luînd în calcul, la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii – 365 sau, respectiv, 366 de zile.
    (2) Dobînda de întîrziere se calculează în bază de procent fix şi se aplică la sumele restante în conformitate cu prevederile contractului de credit, cu excepţia sumelor provenite din calculul dobînzii.
    Articolul 15. Cerinţe privind clauzele contractuale
    (1) Sînt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.
    (2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actului adiţional.
    (3) În cazul modificărilor impuse prin legislaţie, nesemnarea de către consumator a actului adiţional prevăzut la alin. (1) este considerată acceptare tacită. În acest caz, se interzice introducerea în actul adiţional a altor prevederi decît cele impuse prin legislaţie, iar introducerea în actul adiţional a oricăror alte prevederi decît cele impuse prin legislaţie este considerată nulă de drept.
    (4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
    a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale;
    b) creditorul poate declara scadent sau poate denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului;
    c) creditorul poate  declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori;
    d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor puse drept garanţie cu un asigurator agreat de creditor.
    (5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul.
    (6) Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de aplicarea acestora, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor.
    Articolul 16. Obligaţii aplicabile în cazul contractelor
                         de credit sub forma facilităţii de tip
                         „descoperit de cont” (overdraft)
     (1) Dacă un contract de credit vizează un credit acordat sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft), consumatorul este informat cu regularitate, prin intermediul unui extras de cont/situaţie de plăţi, pe hîrtie sau pe alt suport durabil, care conţine următoarele informaţii:
    a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont;
    b) cuantumurile şi datele tragerilor;
    c) soldul din extrasul anterior şi data acestuia;
    d) noul sold;
    e) datele şi sumele plăţilor efectuate de consumator;
    f) rata dobînzii aferente creditului aplicată;
    g) orice costuri care au fost aplicate;
    h) dacă este cazul, suma minimă de plată.
    (2) În plus faţă de informaţiile prevăzute la alin. (1), consumatorul este informat, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, asupra modificărilor ratei dobînzii aferente creditului sau ale oricăror costuri datorate înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare.
    (3) Părţile pot conveni în contractul de credit ca informaţiile privind modificările ratei dobînzii aferente creditului să fie comunicate, în conformitate cu alin.(1), în cazurile în care:
    a) modificarea indicilor sau a ratei dobînzii aferente creditului este cauzată de o modificare a  indicelui de referinţă;
    b) noul indice de referinţă este făcut public prin mijloacele prevăzute de prezenta lege;
    c) informaţiile privind noul indice de referinţă sînt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul îşi desfăşoară activitatea.
    Articolul 17. Cerinţele specifice pentru contractele
                         de credit pe durată nedeterminată
    (1) Consumatorul poate decide rezilierea unui contract de credit pe durată nedeterminată în orice moment, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit o perioadă de preaviz, care nu poate depăşi o lună.
    (2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide rezilierea unui contract de credit pe durată nedeterminată prin notificarea consumatorului în scris, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, cu cel puţin 2 luni înainte.
    (3) În cazul în care s-a convenit în contractul de credit, creditorul enumeră în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri.
    (4) Pot constitui motive justificate obiectiv pentru retragerea dreptului consumatorului de a efectua trageri suspiciunea unei utilizări neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sînt limitative. În mod excepţional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sînt prevăzute în contract, cu informarea prealabilă a consumatorului.
    (5) Creditorul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului de a efectua trageri şi cu motivele acesteia, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, dacă este posibil înainte de retragere şi cel mai tîrziu imediat ulterior, cu excepţia cazului în care furnizarea acestor informaţii este interzisă de legislaţia în vigoare ori furnizarea acestei informaţii contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
    Articolul 18. Dreptul de revocare
    (1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care  poate revoca contractul de credit fără a invoca motive.
     (2) Termenul de revocare prevăzut la alin. (1) începe să curgă:
    a)  de la data încheierii contractului de credit; sau
    b) de la data la care consumatorului îi sînt aduse la cunoştinţă clauzele şi condiţiile contractuale şi informaţiile prevăzute la art. 10, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a) din prezentul alineat.
    (3) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare, acesta are următoarele obligaţii:
    a) pentru ca revocarea să fie efectivă înainte de expirarea termenului menţionat la alin.(1), de a-l notifica pe creditor ca urmare a informaţiilor oferite de acesta conform art. 10 alin. (3) lit. p), prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării. Termenul este considerat a fi respectat în cazul în care respectiva notificare este expediată înainte de expirarea termenului, cu condiţia să fie pe hîrtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul şi accesibil acestuia; şi
    b) de a-i plăti creditorului principalul şi dobînda aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras pînă la data la care principalul a fost rambursat, fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către creditor. Dobînda se calculează în baza ratei dobînzii aferente creditului convenite. Creditorul nu este îndreptăţit la nici o altă compensaţie din partea consumatorului în cazul revocării, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.
    (4) În cazul prestării unui serviciu accesoriu aferent contractului de credit de către creditor sau de către un terţ pe baza unui contract între terţ şi creditor, consumatorul nu mai are obligaţii care decurg din serviciul respectiv, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare a contractului de credit în conformitate cu prezentul articol.
    Articolul 19. Dreptul de revocare a contractelor
                         de credit legate
    (1) În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un drept de revocare a unui contract de furnizare de bunuri sau servicii, acesta nu mai are obligaţii în temeiul unui contract de credit legat.
    (2) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sînt furnizate sau sînt furnizate numai în parte, sau nu sînt conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care consumatorul s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar nu a reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau serviciilor.
    (3) În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau serviciile ori bunurile sau serviciile nu sînt conforme cu contractul de furnizare, acesta se poate îndrepta împotriva comerciantului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
    Articolul 20. Rambursarea anticipată
    (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constînd în dobînda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.
    (2) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:
    a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
    b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.
    (3) Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în cazul în care:
    a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;
    b) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft); sau
    c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului nu este fixă.
    (4) Orice compensaţie nu depăşeşte cuantumul dobînzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.
    Articolul 21. Cesiunea de drepturi
    (1) În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit sau contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul la compensare în cazul în care aceasta este prevăzută de legislaţie.
    (2) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la alin. (1) prin notificarea adresată acestuia de către cedent în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, într-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu excepţia cazurilor în care creditorul iniţial, prin acord cu cesionarul, administrează în continuare creditul către consumator.
    Articolul 22. Facilitatea de tip „descoperit de cont”
                         (overdraft) cu aprobare tacită
    (1) În cazul existenţei unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci cînd există posibilitatea să i se ofere consumatorului o facilitate de tip „descoperit de cont” (overdraft) cu aprobare tacită, contractul conţine şi informaţiile menţionate la  art. 6 alin. (3) lit. e). În orice situaţie, creditorul trebuie să furnizeze aceste informaţii în mod periodic, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.
    (2) În cazul depăşirii cu peste 15% a limitei de credit  pentru o perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator fără întîrziere, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, despre:
    a) depăşirea limitei de credit şi suma acesteia;
    b) rata dobînzii aferente creditului;
    c) orice penalităţi, costuri sau dobînzi aplicabile restanţelor.
Capitolul V
DOBÎNDA ANUALĂ EFECTIVĂ
    Articolul 23. Calcularea dobînzii anuale efective
    (1) Dobînda anuală efectivă care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator, este calculată în conformitate cu formula matematică stabilită în anexa nr. 2.
    (2) În scopul calculării dobînzii anuale efective, se determină costul total al creditului pentru consumator, cu excepţia costurilor suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contractul de credit şi a altor costuri în afara preţului de achiziţie, pe care, pentru achiziţii de bunuri şi servicii, este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacţia este efectuată în numerar sau pe credit. Costurile administrării unui cont care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile, costurile de utilizare a unui mijloc de plată atît pentru operaţiunile de plată, cît şi pentru trageri, precum şi alte costuri privind operaţiunile de plată sînt incluse în costul total al creditului către consumator, cu excepţia cazului în care deschiderea contului este opţională, iar costurile contului au fost indicate clar şi separat în contractul de credit sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul.
    (3) Calculul dobînzii anuale efective se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de credit urmează să rămînă valabil pe perioada convenită, iar creditorul şi consumatorul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în contractul de credit.
    (4) În cazul contractelor de credit ce cuprind clauze care permit variaţii ale ratei dobînzii aferente creditului şi, dacă este cazul, ale cheltuielilor incluse în dobînda anuală efectivă, dar necuantificabile la momentul calculării, dobînda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobînzii aferente creditului şi celelalte costuri vor rămîne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pînă la încetarea contractului de credit.
    (5) Dacă este necesar, ipotezele  suplimentare prevăzute în anexa nr. 2  pot fi utilizate la calculul dobînzii anuale efective.
Capitolul VI
CREDITORII ŞI INTERMEDIARII DE CREDIT
    Articolul 24. Obligaţiile specifice ale creditorilor
                          faţă de consumatori
    (1) La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente necesare pentru acordarea creditului, creditorul informează consumatorul despre faptul că i s-a predat  setul  de  acte  necesare  pentru  acordarea creditului. În procesul examinării cererii, creditorul are  dreptul, în caz de necesitate, să solicite documente suplimentare ce ţin de acordarea creditului. În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului de credit, creditorul informează  consumatorul cu privire la acordarea sau neacordarea creditului. Termenul de 30 de zile poate fi extins în cazul în care consumatorul nu a transmis creditorului toate documentele solicitate suplimentar de către creditor.
    (2) La momentul semnării contractului, toate părţile contractante primesc cîte un exemplar original al contractului de credit, cu excepţia cazului în care contractul este încheiat la distanţă.
    (3) Creditorii au obligaţia de a primi şi a înregistra reclamaţiile de la consumatori şi de a lua toate măsurile necesare pentru a răspunde reclamaţiilor depuse de consumatori în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.
    (4) La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, la cererea expresă a acestuia, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile părţilor decurgînd din contractul respectiv. Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată şi înregistrată.
    Articolul 25. Obligaţiile specifice ale intermediarilor
                         de credit faţă de consumatori
    (1) Intermediarul de credit indică în materialele publicitare şi în documentele destinate consumatorilor sfera atribuţiilor deţinute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai mulţi creditori sau ca broker independent.
    (2) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu înainte de încheierea contractului, acesta face cunoscut consumatorului onorariul perceput; consumatorul şi intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.
    (3) Onorariul datorat de consumator intermediarului de credit se comunică creditorului de către intermediarul de credit în vederea calculării dobînzii anuale efective.
Capitolul VII
MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE
    Articolul 26. Autoritatea de supraveghere privind
                          respectarea legislaţiei în domeniul
                          contractelor de credit pentru consumatori
    Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la contractele de credit pentru consumatori este Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.
    [Art.26 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 27. Cerinţe de punere în aplicare a prezentei legi
    (1)  Consumatorii nu pot renunţa la drepturile ce le-au fost conferite prin prezenta lege.
    (2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerinţele în materie de informare prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea
                         prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea în  conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 29. Soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară
    Litigiile privind contractele de credit pentru consumatori pot fi soluţionate prin aplicarea procedurii de mediere.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 30
    Prezenta lege nu se aplică contractelor de credit existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 31
    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
    Articolul 32
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Banca Naţională a Moldovei, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege sau, după caz, va adopta actele normative necesare aplicării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 202. Chişinău, 12 iulie 2013.

  
  anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3