LPC203/2013
ID intern unic:  349430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 621     Data intrarii in vigoare : 06.03.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1241, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în cazul contractelor de credit pentru consumatori, reglementate prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori.”
    2. Articolul 1245:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazul contractelor de credit pentru consumatori, prejudiciul se repară prin compensare, a cărei mărime se stabileşte prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori.”
    Art. II. – Articolul 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori prin:
    a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) neincluderea în contract a informaţiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori; sau
    c) neinformarea, în termen  de 7 zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    e) majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decît cele prevăzute în contractul de credit; sau
    f) lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale; sau
    g) neindicarea în mod expres în contract a modului de calcul al dobînzii, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante; sau
    h) încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobînzii sau a regulilor de calculare a dobînzii anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau eronat al acesteia,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Igor CORMAN

    Nr. 203. Chişinău, 12 iulie 2013.