HGM726/2013
ID intern unic:  349660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 726
din  16.09.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului
Fondului Viei şi Vinului
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 822
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616    În temeiul prevederilor art.32³ alin. (2) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art.193), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Fondului Viei şi Vinului (se anexează).
    2. Obligativitatea plăţii contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului intervine de la data livrării (facturării) produselor vitivinicole, specificate în art. 32³ alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, pe piaţa internă (destinate consumului uman direct sau în scopul plantării viţei-de-vie) şi/sau la export.
    3. Plata contribuţiei în Fondul Viei şi Vinului prevăzute la art. 32³ alin.(5) lit.b) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 se efectuează de la sursa de plată de către unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
    4. Contribuabilii calculează de sine stătător sumele datorate către Fondul Viei şi Vinului şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice de la ziua intervenirii obligativităţii plăţii contribuţiilor. În acelaşi termen, contribuabilul prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Serviciul Fiscal de Stat, dar nu mai tîrziu de data de 20 a lunii următoare după încheierea perioadei de raportare de 120 de zile.
    [Pct.4 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                                    Anatol Arapu

    Nr. 726. Chişinău, 16 septembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 726
din 16 septembrie 2013
REGULAMENTUL
Fondului Viei şi Vinului
I. Dispoziţii generale
    1.  Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi gestionare a mijloacelor Fondului Viei şi Vinului (în continuare – Fond), precum şi modalitatea de utilizare şi evidenţă de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (în continuare – Oficiu) a mijloacelor acumulate în Fondul Viei şi Vinului.
    2. Fondul nu dispune de personalitate juridică, avînd o destinaţie specială – finanţarea măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol în strictă conformitate cu prezentul Regulament şi Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    3. Mijloacele Fondului se acumulează la contul trezorerial al Oficiului.
II. Modul de formare şi gestionare a Fondului
    4. Fondul se formează în conformitate cu art. 32³ alin.(2)-(12) al Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    5. Mijloacele Fondului sînt repartizate şi utilizate în conformitate cu prevederile art.323  alin. (13) al Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    6. Mijloacele Fondului sînt utilizate în strictă corespundere cu bugetul anual al Oficiului şi cu planul de activitate al acestuia, aprobate de Consiliul de coordonare, pentru:
    a) promovarea exportului de produse vitivinicole, cercetarea şi analiza pieţelor de desfacere;
    b) realizarea programelor de dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei;
    c) elaborarea şi implementarea proiectelor, programelor investiţionale şi de asistenţă tehnică în sectorul vitivinicol;
    d) transfer de tehnologii şi de know-how;
    e) efectuarea analizelor sectoriale;
    f) executarea programelor de instruire;
    g) elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a conformităţii şi calităţii produselor vitivinicole;
    h) gestionarea producerii vinurilor cu indicaţie geografică protejată, cu denumire de origine protejată şi cu brand de ţară;
    i) salarizarea personalului şi finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a Oficiului;
    j)  acordarea de consultanţă referitor la sectorul vitivinicol.
    7. Excedentele financiare neutilizate de către Oficiu pe parcursul anului nu pot fi supuse prelevării şi se transferă în contul anului următor, în scop de realizare a sarcinilor Oficiului.
III. Modul de finanţare a cheltuielilor din contul Fondului
    8. Oficiul transferă lunar (pe măsura necesităţii) mijloacele Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului.
    9. Finanţarea de la buget a cheltuielilor din Fond se efectuează în conformitate cu art. 32³ alin. (3) lit.b) al Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat în acest scop.
IV. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor Fondului
    10. Oficiul efectuează evidenţa contabilă şi evidenţa statistică a mijloacelor Fondului, conform legislaţiei în vigoare.
    11. Darea de seamă privind bugetul anual al Oficiului include veniturile acumulate în Fond pe surse şi cheltuielile efectuate din Fond pe articole de cheltuieli pentru perioada de raportare. Darea de seamă anuală este plasată pe pagina web a Oficiului.
    12. Controlul legalităţii operaţiunilor, procedurilor şi modului de utilizare a mijloacelor Fondului este efectuat de autorităţile de stat, conform competenţei. Rezultatele controalelor se aduc la cunoştinţa Consiliului de coordonare, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Finanţelor.