HGM763/2013
ID intern unic:  349739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 763
din  23.09.2013
cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 866
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    În temeiul prevederilor art. 14 al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Cadastrului de stat al apelor (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
     prin intermediul Agenţiei „Apele Moldovei”, va asigura crearea bazei de date  –  Cadastrul de stat al apelor;
    va aproba modalitatea de ţinere a Cadastrului de stat al apelor.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 18 august 1994 „Privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr. 3, art. 30);
    punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.900 din 4 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1073).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   [Pct.4 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                     Gheorghe Şalaru

    Nr. 763. Chişinău, 23 septembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 763
din 23 septembrie 2013


REGULAMENTUL
Cadastrului de stat al apelor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Cadastrului de stat al apelor stabileşte structura şi conţinutul Cadastrului de stat al apelor (în continuare - Cadastru).
    2. Scopul Cadastrului îl constituie gestionarea, protecţia şi folosirea eficientă a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în baza evidenţei de stat a datelor cadastrale şi asigurarea autorităţilor publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor fizice şi juridice interesate cu informaţie cadastrală.
II. Structura şi conţinutul Cadastrului
    3. Cadastrul constituie un sistem informaţional de stat, care conţine evidenţa datelor referitoare la reţeaua hidrografică, la resursele de apă, la prelevările şi la restituţiile de apă, la patrimoniul hidrotehnic, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea şi la starea corpurilor de apă, la zonele şi fîşiile de protecţie şi ariile protejate situate în aceste zone.
    4. Cadastrul are următoarea structură:
    1) Capitolul I. APELE DE SUPRAFAŢĂ – va include informaţii referitoare la lista şi locul de amplasare a punctelor de observaţii hidrologice şi hidrochimice, caracteristicile hidrografice, nivelurile caracteristice ale apei, temperatura apei, fenomenele de îngheţ, grosimea gheţii, cu următoarele secţiuni:
    a)  Resurse de apă ale rîurilor;
    b) Acumulări de apă de suprafaţă (lacuri naturale, lacuri de acumulare, iazuri);
    2) Capitolul II. APELE SUBTERANE – va include informaţii referitoare la rezervele de exploatare şi resursele prognozate ale apelor subterane;
    3) Capitolul III. CALITATEA APEI – va include informaţii referitoare la criteriile de poluare a apelor şi criteriile ameliorării calităţii apelor, caracterizarea gradului de poluare a apelor, compoziţia chimică a apelor, cu următoarele secţiuni:
    a) Calitatea apelor de suprafaţă;
    b) Calitatea apelor subterane;
    4) Capitolul IV. UTILIZAREA APELOR – va include informaţii referitoare la datele gospodăririi apelor, indicatorii generali de gospodărire a apelor, utilizarea apei pentru diferite necesităţi, utilizarea apei în funcţie de sursele de alimentare şi categoriile apei, informaţii privind captarea, utilizarea, transmiterea şi evacuarea apei, deversarea apelor reziduale şi altor ape, datele privind deversarea substanţelor poluante în ape;
    5) Capitolul V. CONSTRUCŢIILE HIDROTEHNICE – va include informaţii privind construcţiile hidrotehnice şi starea acestora;
    6) Capitolul VI. TERENUL FONDULUI APELOR – va conţine informaţii referitoare la terenurile aflate sub ape, albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apă, mlaştinilor, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, terenurile pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte structuri ale serviciului  apelor, terenurile repartizate  pentru fîşiile  de deviere (de pe maluri) a rîurilor, a bazinelor de apă, a canalelor magistrale şi a colectoarelor, precum şi terenurile folosite pentru  construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, de apă tehnică, de apă curativă şi altor necesităţi de interes public.