HGO766/2013
ID intern unic:  349760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 766
din  26.09.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile
publice folosind sistemul dinamic
Publicat : 04.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 870
    În scopul executării art.55 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470),  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 766. Chişinău, 26 septembrie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 766
din 26 septembrie 2013
REGULAMENT
privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic
    Regulamentul privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic (în continuare – Regulament) transpune parţial Directiva 18/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 30 aprilie 2004.
I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:
    sistem de achiziţie dinamic – proces de achiziţie, în întregime electronic, a bunurilor de uz curent, disponibile în general pe piaţă, ale căror caracteristici îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante, fiind limitat în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care depune o ofertă indicativă, conform caietului de sarcini;
    documentaţia de atribuire – documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de modul de derulare a procedurii, inclusiv instrucţiuni pentru ofertanţi, condiţii de contractare şi caiet de sarcini;
    anunţ de participare – document transmis de autoritatea contractantă, în variantă electronică, prin care invită ofertanţii să participe la sistemul dinamic de achiziţie;
    oferta orientativă – oferta elaborată de către operatorul economic în vederea admiterii în sistemul dinamic de achiziţie;
    ofertă tehnică – document al ofertei, elaborat în baza cerinţelor din documentaţia de atribuire stabilite de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – document al ofertei, prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    mijloc electronic – un mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare (inclusiv compresia digitală) şi stocare a datelor, care sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.
Secţiunea 1. Transparenţa
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţie), a anunţurilor publice, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilite în legislaţia în domeniul achiziţiilor publice şi în documentaţia de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice.
    3. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice, pe pagina web a Agenţiei şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. Autorităţile contractante pot regrupa respectivele anunţuri trimestrial. În acest caz, trimit anunţuri regrupate în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea fiecărui trimestru.
    4. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale, internaţionale sau Internet, dar numai după publicare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei sau numai după publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cînd acest fapt este obligatoriu, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat, în care se va menţiona dacă procedura se va finaliza cu derularea unei faze finale de licitaţie electronică.
Secţiunea 2. Condiţii de aplicare a sistemului
dinamicde achiziţie

    5. Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul sistemului electronic şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante.
    6. În toate fazele sistemului dinamic de achiziţie, pînă la atribuirea contractelor ce vor rezulta în urma aplicării sistemului, grupul de lucru al autorităţii contractante are obligaţia de a respecta regulile licitaţiei deschise.
    7. Valoarea estimată reprezintă valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.
    8. Durata unui sistem de achiziţie dinamic nu poate fi mai mare de 4 ani, decît în cazuri excepţionale, temeinic justificate.
    9. Sistemul dinamic de achiziţie se derulează în două etape:
    1) preselecţia ofertanţilor, proces care rămîne deschis pe toată durata desfăşurării sistemului dinamic de achiziţie;
    2) o fază repetitivă de atribuire a fiecărui contract în cadrul sistemului dinamic de achiziţie sau prin aplicarea procedurii de licitaţie electronică.
    10. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul dinamic de achiziţie astfel încît să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa.
    11. Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări nu pot face obiectul sistemului dinamic de achiziţie.
    12. În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectînd totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor.
    13. Atunci cînd lansează un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia:
    1) de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă;
    2) de a permite prin mijloace electronice, începînd cu momentul publicării anunţului de participare şi pînă la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire.
    14. Atunci cînd intenţionează să utilizeze sistemul dinamic de achiziţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi următoarele precizări specifice:
    1) caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţile şi instrucţiunile de accesare, modalităţile concrete de realizare a conectării;
    2) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul desfăşurării sistemului dinamic de achiziţie;
    3) informaţiile privind utilizarea licitaţiei electronice, dacă se aplică;
    4) modalitatea de finalizare a sistemului dinamic de achiziţie.
    15. Operatorul economic este direct responsabil de înregistrarea în sistemul electronic în scopul participării la sistemul dinamic de achiziţie.
Secţiunea 3. Criteriul de atribuire a contractului
    16. În cazul sistemului dinamic de achiziţie, criteriul de atribuire utilizat poate fi preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere economic.
    17. În cazul în care se alege criteriul de atribuire, oferta cea mai avantajoasă economic, stabilită ca fiind cîştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de criterii de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.
    18. Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul art. 45 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    19. În afară de preţ, factori de evaluare a ofertei mai pot fi:
    1) caracteristicile privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional;
    2) termenele de garanţie propuse;
    3) caracteristicile de mediu;
    4) costurile de funcţionare;
    5) raportul cost/eficienţă;
    6) serviciile postvînzare şi asistenţă tehnică;
    7) termen de livrare;
    8) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    20. Factorii de evaluare de mai sus nu vor fi folosiţi cu ponderi excesive.
    21. În sensul prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire criteriile de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.
    22. Atunci cînd stabileşte criteriile de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care:
    1) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului care urmează să fie atribuit;
    2) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.
    23. Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare criteriu de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
    1) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    2) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    24. Atunci cînd stabileşte criteriile de evaluare, autoritatea contractantă, prin grupul de lucru, argumentează în procesul-verbal şi în darea de seamă modul în care a fost stabilită ponderea criteriilor de evaluare.
    25. Pentru a asigura respectarea principiului transparenţei, numai elementele care pot fi evaluate automat, prin mijloace electronice, şi anume numai acele elemente cuantificabile, care pot fi exprimate în cifre sau în procente, fără intervenţia şi evaluarea autorităţilor contractante pot face obiectul sistemului dinamic de achiziţie.
II. Iniţierea procedurii sistemului dinamic de achiziţie
Secţiunea 1. Condiţii de iniţiere a procedurii
    26. Decizia privind aplicarea procedurii de sistem dinamic de achiziţie în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică se adoptă cu majoritatea de voturi de către membrii grupului de lucru şi se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care există decizii contrare, membrii grupului de lucru consemnează în procesul-verbal opiniile lor separate.
    27. În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare pentru aplicarea sistemului dinamic de achiziţie intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, respectiv a grupului de lucru desemnat.
    28. Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea sistemului dinamic de achiziţie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    1) contractul/contractele sînt incluse în planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante;
    2) sînt asigurate, integral sau parţial, pentru anul în curs mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziţie publică;
    3) a fost creat grupul de lucru.
Secţiunea 2. Lansarea procedurii
    29. Sistemul dinamic de achiziţie se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare  prin care operatorii economici sînt invitaţi să depună oferte orientative în vederea admiterii în sistemul dinamic de achiziţie.
    30. Accesul operatorilor economici la documentaţia de atribuire se asigură din momentul publicării anunţului de participare.
    31. În anunţul de participare, prin care se solicită depunerea de oferte orientative, se indică:
    1) denumirea, sediul autorităţii contractante, datele de contact;
    2) obiectul contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite;
    3) adresa electronică de la care se poate obţine documentaţia de atribuire;
    4) limba (limbile) în care se întocmesc documentele ce trebuie depuse de ofertanţi ca răspuns la solicitările documentaţiei de atribuire;
    5) modul de depunere a ofertelor;
    6) informaţii referitoare la criteriul de atribuire utilizat (preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă economic), precum şi ponderile factorilor de evaluare.
    32. Anunţul de participare va conţine informaţii clare, astfel încît să se evite pe cît e posibil echivocurile din partea potenţialilor operatori economici.
    33. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita explicaţii privind modul de derulare a procedurii şi/sau documentele ce trebuie prezentate pentru a îndeplini cerinţele de calificare/evaluare impuse de autoritatea contractantă.
    34. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice explicaţie solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
Secţiunea 3. Accesul la procedura de atribuire
    35. Autoritatea contractantă are obligaţia, în perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor orientative, să asigure oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la sistemul dinamic respectiv.
    36. Orice operator economic are dreptul de a-şi depune oferta orientativă pentru a participa la procedură.
    37. Oferta orientativă conţine documentele de calificare, oferta tehnică şi, opţional, oferta financiară (preţul). Documentele electronice vor conţine semnătura digitală, precum şi marca temporală (Timestamp), emise şi aplicate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    38. În cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, oferta orientativă va putea cuprinde şi valorile aferente criteriilor de evaluare.
    39. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună doar în măsura în care această acţiune nu este de natură să distorsioneze concurenţa, fără a fi obligaţi să-şi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă.
    40. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    41. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.
Secţiunea 4. Preselecţia ofertanţilor
    42. După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.
    43. Evaluarea este efectuată numai de membrii grupului de lucru care au atribuţii în acest sens.
    44. După primirea unei oferte orientative, grupul de lucru are obligaţia de a verifica modul de îndeplinire a cerinţelor de calificare şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele documentaţiei de atribuire.
    45. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, grupul de lucru are dreptul de a solicita oricînd explicaţii sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru a confirma îndeplinirea cerinţelor, prevăzute în documentaţia de atribuire.
    46. Operatorul economic are obligaţia de a răspunde la solicitările de explicaţii ale grupului de lucru în termenul prevăzut în respectiva solicitare, prezentînd documente edificatoare ce confirmă îndeplinirea cerinţelor. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.
    47. Grupul de lucru are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    48. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini inclus în documentaţia de atribuire.
    49. Oferta orientativă va fi respinsă atunci cînd:
    1) nu îndeplineşte cerinţele de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire;
    2) nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică pe care autoritatea contractantă le-a descris, în mod obiectiv, în caietul de sarcini;
    3) nu a răspuns sau nu a răspuns concludent la solicitările de clarificări ale grupului de lucru;
    4) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, prevăzute în documentaţia de atribuire;
    5) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat asupra acestui fapt, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
    6) autoritatea contractantă a constatat comiterea unor acte de corupere.
    50. După finalizarea fiecărei etape de preselectare a ofertanţilor, grupul de lucru are obligaţia de a elabora şi de a aproba un proces-verbal cu privire la operatorul/operatorii economici care au transmis oferta/oferte orientative pînă la momentul respectiv.
    51. Autoritatea contractantă organizatoare, prin grupul de lucru desemnat, are obligaţia evaluării fiecărei oferte orientative în maximum 15 zile de la primirea acesteia, prin verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi a conformităţii ofertei tehnice prezentate cu cerinţele documentaţiei de atribuire.
    52. Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    53. În cazul cînd decizia nu poate fi luată din cauza unor divergenţe de păreri între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia are obligaţia să solicite grupului de lucru analizarea repetată a punctelor de divergenţă în scopul finalizării evaluării ofertei, în termenul prevăzut la pct.51.
    54. Ulterior finalizării etapei de evaluare a unei sau mai multor oferte orientative, sistemul electronic generează o notificare către ofertanţi, conţinînd decizia autorităţii contractante de admitere sau respingere în sistemul dinamic de achiziţie.
    55. Prin notificarea menţionată la pct. 54 ofertanţilor respinşi li se comunică şi motivele concrete care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
    56. Pe întreaga perioadă a desfăşurării sistemului de achiziţie dinamic un ofertant respins are posibilitatea transmiterii unei oferte orientative îmbunătăţite, pentru a fi admis în sistem.
    57. Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.
III. Derularea procedurii de achiziţie publică
prin sistemul dinamic de achiziţie
Secţiunea 1. Faza repetitivă de atribuire
    58. În vederea atribuirii unui contract în cadrul sistemului dinamic de achiziţie, autoritatea contractantă are obligaţia publicării în sistemul electronic a unui anunţ de participare simplificat în care stabileşte, alături de alte elemente, data-limită de depunere a ofertelor orientative aferente respectivei achiziţii.
    59. Dacă este cazul, factorii de evaluare pot fi optimizaţi în cadrul acestui anunţ de participare simplificat.
    60. Un operator economic îşi poate depune oferta orientativă pentru a participa la achiziţia iniţiată prin publicarea anunţului simplificat, doar pînă la data-limită de depunere a ofertelor orientative.
    61. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita explicaţii privind modul de derulare a procedurii şi/sau documentele ce trebuie prezentate pentru a îndeplini cerinţele de calificare/evaluare impuse de autoritatea contractantă.
    62. În măsura în care explicaţiile sînt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” sau transmis operatorilor economici nu mai tîrziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, sau de 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mica decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea sus-menţionată.
    63. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din data trimiterii anunţului simplificat.
    64. Operatorii economici pot depune oferte orientative şi după expirarea acestui termen, însă în cazul admiterii vor putea participa doar la achiziţiile iniţiate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziţie.
    65. După finalizarea procesului de evaluare aferent achiziţiei iniţiate, grupul de lucru are obligaţia de a redacta un proces-verbal cu privire la operatorii economici participanţi, aşa cum apare în reglementările specifice procedurii de licitaţie deschisă.
    66. Procesul-verbal va conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului/contractelor;
    2) denumirea ofertanţilor selectaţi şi argumentarea alegerii lor;
    3) denumirea ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii lor;
    4) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;
    5) denumirea adjudecatarului şi justificarea selectării ofertei sale, precum şi, dacă se cunoaşte, partea din contract pe care acesta intenţionează să o subcontracteze unor terţi;
    6) după caz, motivele pentru care autoritatea contractantă a renunţat să iniţieze un sistem dinamic de achiziţie.
    67. După finalizarea fazei respective, sistemul transmite o notificare către ofertanţi, conţinînd decizia autorităţii contractante de admitere sau respingere în sistemul dinamic de achiziţie.
    68. Ofertanţilor respinşi trebuie să li se comunice şi motivele argumentate care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
    69. Darea de seama privind respectiva fază se întocmeşte în baza prevederilor art. 70 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi se înregistrează la Agenţia Achiziţii Publice, conform prevederilor legale.
    70. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele intermediare ale procedurii de achiziţie, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament şi prevederile Legii privind achiziţiile publice.
    71. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună oferte ferme decît după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la pct. 63 şi numai după ce darea de seama este înregistrată de către Agenţia Achiziţii Publice.
Secţiunea 2. Faza finală de atribuire
    72. Ulterior finalizării evaluării tuturor ofertelor orientative primite şi după înregistrarea dării de seamă la Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă are posibilitatea configurării şi publicării fazei finale de atribuire sau de licitaţie electronică.
    73. În cazul aplicării licitaţiei electronice, grupul de lucru va continua procedura în deplină conformitate cu Regulamentul privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.
    74. Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată-limită pentru depunere.
    75. Sistemul electronic va transmite automat invitaţii de participare tuturor operatorilor economici admişi în sistemul dinamic de achiziţie, care şi-au depus oferta orientativă anterior datei-limită de depunere a ofertelor orientative aferentă achiziţiei respective.
    76. Participarea acestor ofertanţi la faza finală de atribuire este condiţionată de înscrierea la procedura respectivă.
    77. În cazul în care un ofertant nu a inclus oferta de preţ în cadrul ofertei orientative, va trebui să o depună la înscrierea la faza finală de atribuire.
    78. Oferta fermă depusă în cadrul fazei finale de atribuire este formată din oferta de preţ şi, în cazul criteriului de atribuire, oferta cea mai avantajoasă economic, din valorile de răspuns la factorii de evaluare electronici, inclusiv  dacă autoritatea contractantă a configurat desfăşurarea de runde în cadrul licitaţiei electronice pentru îmbunătăţirea acestora.
    79. Depunerea ofertei ferme sau îmbunătăţirea acesteia în cadrul fazei finale de atribuire nu influenţează valorile de pornire ale ofertantului la faza finală de atribuire sau la faza de licitaţie electronică a unei achiziţii publicate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziţie.
    80. Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă, pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de achiziţie.
    81. După ce a finalizat procesul de evaluare, grupul de lucru are obligaţia de a redacta un proces-verbal cu privire la rezultatele procedurii respective şi informează participanţii la procedură despre conţinutul acestuia în cel mult 3 zile lucrătoare de la emitere.
    82. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa fiecare ofertant asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, privind caracteristicile şi avantajele ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa.
Secţiunea 3. Încheierea contractului
    83. Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării fazei de atribuire sau fazei de licitaţie electronică.
    84. După ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă acestuia decizia în termen de 3 zile calendaristice.
    85. În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului în conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    86. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, dacă va constata că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament şi prevederile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    87. Publicarea unui nou anunţ de participare simplificat în cadrul sistemului dinamic de achiziţie se poate face doar după atribuirea achiziţiei curente, prin publicarea unui anunţ de atribuire.
    88. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încît întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile legale, să nu fie afectată.
    89. Operatorii economici interesaţi sau părţile la sistem nu achită nici o sumă pentru cheltuieli administrative.