ECSMC1489/2013
ID intern unic:  349799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 1489
din  04.10.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 523/21 din 3 iulie 2013
cu privire la modificarea şi aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului
onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, Regulamentuluiprivind conferirea
titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”,  Regulamentului cu privire la
condiţiile de acordare a Diplomei CSM, Regulamentului cu privire la
simbolul onorific al CSM
Publicat : 04.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1489
    Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se aprobă Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, Regulamentul cu privire la condiţiile de acordare a Diplomei CSM şi Regulamentul cu privire la simbolul onorific al CSM.
    2. Se abrogă Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”,  Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, Regulamentul cu privire la condiţiile de acordare a Diplomei CSM, aprobate prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 403/16 din 20 decembrie 2007, şi Regulamentul cu privire la simbolul onorific al CSM, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 78/4 din 12 martie 2009.
    3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă tuturor instanţelor judecătoreşti şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                                              Nichifor COROCHII

    Nr.1489.Chişinău, 4 octombrie 2013.


Aprobat
prin hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 523/21 din 3 iulie 2013
R E G U L A M E N T
privind conferirea titlului onorific
„Veteran al sistemului judiciar”
    1. Titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” întruchipează o recunoaştere publică a devotamentului faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului şi a devotamentului lui faţă de profesia aleasă.
    2. Conferirea titlului onorific are ca scop educarea stimei faţă de funcţia de judecător, păstrarea unităţii sistemului judiciar, încurajarea judecătorilor de a-şi aduce contribuţia personală la înfăptuirea încrederii societăţii în actul de justiţie.
    3. Titlul onorific se decernează prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii către întrunirea Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în alte cazuri la decizia Consiliului Superior al Magistraturii.
    4. Titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” se acordă judecătorului care întruneşte următoarele condiţii:
    - are o vechime în funcţia de judecător mai mult de 25 de ani;
    - pe parcursul activităţii în cadrul sistemului a manifestat un comportament ireproşabil;
    - a susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor;
    - nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
    - nu a fost suspendat din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a, c din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    5. Pentru conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, urmează a fi prezentate următoarele documente:
    a) demersul motivat al preşedintelui instanţei în privinţa judecătorului (preşedintelui instanţei superioare în privinţa preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor de judecată şi al Curţilor de Apel);
    b) curriculum vitae al judecătorului;
    c) caracteristica desfăşurată a judecătorului;
    d) informaţia privind existenţa sau inexistenţa sancţiunilor disciplinare.
    6. Materialele se prezintă Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii.
    7. Chestiunea privind conferirea titlului onorific va fi soluţionată la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.
    În procesul examinării Consiliul Superior al Magistraturii este în drept de a solicita informaţii suplimentare în privinţa judecătorului vizat.
     Consiliul Superior al Magistraturii este obligat de a-i aduce la cunoştinţă judecătorului vizat materialele prezentate pentru conferirea titlului onorific.
    8. În urma examinării materialelor, CSM va adopta o hotărîre nesusceptibilă de atac privind conferirea titlului onorific sau respingerea propunerii.
    Hotărîrea CSM privind respingerea propunerii referitoare la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” se aduce la cunoştinţă judecătorului vizat.
     Asupra chestiunii privind conferirea titlului se poate reveni din nou nu mai devreme de 6 luni de la adoptarea hotărîrii în ordinea generală.
    9. Titlul onorific prezintă o mapă asemănătoare cu cea destinată pentru conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    În interiorul mapei se introduce o foaie îndoită cu dimensiunile 40 x 22 x 27 cm.
    Pe foaia deschisă, în partea de sus, se aşază trei linii de la stînga la dreapta – culorile drapelului de stat – cu o lăţime de 3 – 5 mm a fiecărei linii.
    Pe pagina stîngă deschisă sus se aşază inscripţia „Justiţia”: independenţă şi imparţialitate”, iar în centru – emblema instanţelor judecătoreşti.
    Pe pagina deschisă din dreapta sus se imprimă maxima „Calma judecată este strălucitoare ca adevărul”, iar în centru se înscrie următorul text:
Titlul onorific
„Veteran al sistemului judiciar”
    se conferă
    ________________________________
    ________________________________
    ________________________________
    Preşedintele Consiliului
    Superior al Magistraturii  _____________
    Înmînat
     ____ _____________ 20 __

    10. Mapa cu titlul onorific se înmînează judecătorului în mod solemn în faţa colectivului de muncă sau la Adunarea generală a judecătorilor.
    Informaţia despre conferirea titlului onorific însoţită cu fotografia lui se publică în mijloacele de informare în masă de specialitate.
    11. Decernarea titlului onorific poate servi ca temei pentru:
    - promovarea judecătorului într-o instanţă ierarhic superioară;
    - înaintarea pentru decorare cu distincţii de stat;
    - acordarea unui premiu bănesc.
    12. Schiţa de proiect pentru mapa cu titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” şi devizul de cheltuieli se efectuează din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
    11. Confecţionarea şi tipărirea mapei cu titlul onorific aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii se efectuează din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

Aprobat
prin hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 523/21 din 3 iulie 2013
R E G U L A M E N T
privind conferirea titlului onorific
„Decan al autorităţii judecătoreşti”
    1. Titlul onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” semnifică o recunoaştere publică a devotamentului faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului, o măsură de încurajare a consolidării puterii judecătoreşti.
    2. Conferirea titlului onorific are ca scop educarea stimei faţă de funcţia de judecător, păstrarea unităţii sistemului judiciar, încurajarea judecătorilor şi cimentarea devotamentului faţă de profesie.
    3. Titlul onorific se decernează prin hotarîrea Consiliului Superior al Magistraturii către întrunirea Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în alte cazuri la decizia Consiliului Superior al Magistraturii.
    4. Titlul onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” se acordă judecătorului care întruneşte următoarele condiţii:
    - are o vechime în funcţie de judecător mai mult de 30 de ani;
    - pe parcursul activităţii în cadrul sistemului a manifestat un coportament ireproşabil;
    - a susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor;
    - nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
    - nu a fost suspendat din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a, c din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    5. Pentru conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, urmează a fi prezentate următoarele documente:
    a) demersul motivat al preşedintelui instanţei în privinţa judecătorului (preşedintelui instanţei superioare în privinţa preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor de judecată şi a Curţilor de Apel).
    b) curriculum vitae al judecătorului;
    c) caracteristica desfăşurată a judecătorului;
    d) informaţia privind existenţa sau inexistenţa sancţiunilor disciplinare.
    6. Materialele se prezintă Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii.
    7. Chestiunea privind conferirea titlului onorific va fi soluţionată la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.
    În procesul examinării, Consiliul Superior al Magistraturii este în drept de a solicita informaţii suplimentare în privinţa judecătorului vizat.
    Consiliul Superior al Magistraturii este obligat de a-i aduce la cunoştinţă judecătorului vizat materialele prezentate pentru conferirea titlului onorific.
    8. În urma examinării materialelor, CSM va adopta o hotărîre nesusceptibilă de atac privind conferirea titlului onorific sau respingerea propunerii.
    Hotărîrea CSM privind respingerea propunerii referitoare la conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” se aduce la cunoştinţă judecătorului vizat. Asupra chestiunii privind conferirea titlului se poate reveni din nou nu mai devreme de 6 luni de la adoptarea hotărîrii în ordinea generală.
    9. Titlul onorific prezintă o mapă asemănătoare cu cea destinată pentru conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    În interiorul mapei se introduce o foaie îndoită cu dimensiunile 40 x 22 x 27 cm.
    Pe foaia deschisă, în partea de sus, se aşază trei linii de la stînga la dreapta – culorile drapelului de stat – cu o lăţime de 3–5 mm a fiecărei linii.
    Pe pagina stîngă deschisă sus stă  înscripţia „Justiţia: independenţă şi imparţialitate”, iar în centru se aşază emblema instanţelor judecătoreşti.
    Pe pagina deschisă din dreapta sus se imprimă maxima „Noi sîntem ceea ce faptele noastre sînt”, iar în centru se înscrie următorul text:
Titlul onorific
„Decan al autorităţii judecătoreşti”
    se conferă
    ________________________________
    ________________________________
    ________________________________
    Preşedintele Consiliului
    Superior al Magistraturii _____________
    Înmînat
    ____ _____________ 20__
    10. Mapa cu titlul onorific se înmînează judecătorului în mod solemn în faţa colectivului de muncă sau la Adunarea Generală a judecătorilor.
    Informaţia despre conferirea titlului onorific judecătorului însoţită cu fotografia lui se publică în mijloacele de informare în masă de specialitate.
    Fotografia titularului se expune în sala de şedinţe a Consiliului Superior al Magistraturii în „Galeria decanilor”.
    11. Decernarea titlului onorific poate servi ca temei pentru:
    - adresarea publică a judecătorilor către titular cu expresia „excelenţă”;
    - afişarea pe uşa cabinetului judecătorului a următoarei inscripţii: „Excelenţa sa Decan al autorităţii judecătoreşti judecătorul ___________________”
    - înaintarea pentru decorare cu distincţii de stat;
    - înaintarea cu prioritate titularului în calitate de candidatură în organele de autoadministrare a judecătorilor şi la conducerea lor;
    - oferirea priorităţii de a lua cuvîntul şi a-şi expune opinia la şedinţe, întruniri, discuţii etc. ale judecătorilor, cu excepţia înfăptuirii nemijlocite a justiţiei;
    - instalarea fotografiei în „Galeria Decanilor”;
    - acordarea unui premiu bănesc.
    12. Schiţa de proiect pentru mapa cu titlul onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” şi devizul de cheltuieli se efectuează din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
    13. Confecţionarea şi tipărirea mapei cu titlul onorific aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii se efectuează din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

Aprobat
prin hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 523/21 din 3 iulie 2013
R E G U L A M E N T
cu privire la condiţiile de acordare
 a Diplomei de Onoare
a Consiliului Superior al Magistraturii
    1. Diploma de Onoare întruchipează o evidenţiere şi o recunoaştere publică a măiestriei judecătorului, o măsură de încurajare în creşterea profesionalismului şi autorităţii corpului judecătoresc, o stimulare morală şi materială a muncii judecătorului.
    2. Diploma de Onoare se decernează prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii către întrunirea Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de către Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în alte cazuri la decizia Consiliului Superior al Magistraturii.
    3. Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii colectează materialele necesare în privinţa candidaţilor.
    4. La evidenţierea candidaţilor se iau în consideraţie următoarele condiţii:
    - numărul de cauze civile, administrative şi penale examinate pe parcursul anului în termen rezonabil;
    - calitatea actului de justiţie;
    - calitatea lucrărilor de secretariat şi a întocmirii actelor judiciare;
    - corectitudinea faţă de părţi, de cetăţeni, de colaboratori, de alţi judecători;
    - lipsa petiţiilor;
    - autoinstruirea, păstrarea în stare de control a actelor legislative;
    - participarea activă la seminare de instruire, conferinţe şi training-uri internaţionale, mese de lucru.
    5. Diploma de Onoare se înmînează judecătorului în mod solemn în faţa colectivului de muncă sau la Adunarea Generală a judecătorilor.
    Conferirea Diplomei de Onoare poate servi drept temei pentru acordarea unui premiu bănesc.

Aprobat
prin hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 523/21 din 3 iulie 2013
REGULAMENT
cu privire la simbolul onorific
al Consiliului Superior al Magistraturii
    1. Simbolul onorific al CSM reprezintă o placă ovală de culoare vişinie, în partea de sus a căreia este amplasată grafic Stema de Stat a Republicii Moldova, de culoare aurie, încadrată într-un cerc dublu segmentat, de culoare aurie. Cercul dublu segmentat continuă pe perimetrul ovalului, partea externă a căruia este înconjurată de o cunună de frunze stilizate de lauri, de culoare aurie. În partea de jos a plăcii după cununa de frunze stilizate de lauri este inscripţionat cu litere aurii textul
    „Consiliul Superior al Magistraturii”.
    2. În centrul simbolului este amplasată figura stilizată a Femidei (Themis), de culoare aurie. Între Stema de Stat a Republicii Moldova şi figura stilizată este amplasat pe o panglică textul inscripţionat cu litere de culoare aurie „Moldova”.
    3. Stema justiţiei este reprezentată prin Femida (Themis), care încă din antichitate era numită zeiţa justiţiei,  simbolul dreptăţii şi imparţialităţii. Ea este reprezentată în chip de femeie, legată la ochi cu o eşarfă, ţinînd în mîna dreaptă o balanţă, iar în mîna stîngă – o sabie.
    4. Simbolul este amplasat într-o ramă de culoare maro cu dimensiunile: lăţimea -215 mm şi lungimea 245 mm.
    5. Simbolul CSM se decernează:
    -  membrilor CSM;
    - deţinătorilor titlurilor onorifice „Decan al autorităţii judecătoreşti” şi „Veteran al sistemului judiciar”;
    -  judecătorilor la atingerea vîrstei de 50 de ani şi 65 de ani;
    -  în cazul întrevederilor protocolare în ţară şi peste hotare;
    -  în alte cazuri.
    6. Simbolul Consiliului Superior al Magistraturii se înmînează într-o atmosferă solemnă la întrunirile oficiale ale judecătorilor, la întrevederi oficiale cu diferiţi reprezentanţi oficiali din ţară şi de peste hotare.
    7. Orice imitaţie sau copiere a simbolului CSM în întregime se face doar cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.