HGM788/2013
ID intern unic:  349841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 788
din  07.10.2013
cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului de Stat al Muncii
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 892
    MODIFICAT
   
HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
 
    Denumirea hotărîrii în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului anexaei nr.2, cuvintele „Muncii, Protecției Sociale și Familiei” și „muncii, protecției sociale și familiei” se substituie cu cuvintele „Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „sănătății, muncii și protecției sociale” prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193    În temeiul Legii nr.139 din 14 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152-158, art.477), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Structura Inspectoratului de Stat al Muncii, conform anexei nr. 1;
    Organigrama Inspectoratului de Stat al Muncii, conform anexei nr. 11;
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, conform anexei nr. 2;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    [Pct.1 modificat prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului de Stat al Muncii în număr de 73 unităţi (din care personal auxiliar – 1 unitate), inclusiv 28 de unităţi ale aparatului central şi 45 de unităţi ale inspecţiilor teritoriale de muncă, cu un fond anual de retribuire a muncii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga

    Nr. 788. Chişinău, 7 octombrie 2013.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 788
din 7 octombrie  2017

STRUCTURA
Inspectoratului de Stat al Muncii
    Aparatul central:
    Director
    Director adjunct
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția monitorizarea controlului în domeniul raporturilor de muncă, în domeniul securității și sănătății în muncă și cercetarea accidentelor de muncă
    Direcția analiza și evaluarea riscurilor, planificarea controalelor și raportare, informare și instruire
    Direcția management instituțional
    Secția resurse umane, managementul documentelor și relații cu publicul
    Serviciul evidenţă contabilă
    Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor
    Serviciul juridic
    Subdiviziuni desconcentrate în teritoriu:
    Inspecţiile teritoriale de muncă.
    [Anexa nr.1 în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]

   
anexa nr.11
   
[Anexa nr.11 introdusă prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 788
din 7 octombrie  2013

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii
I. Dispoziţii generale
    1. Domeniul de aplicare
    Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii.
    2. Statutul juridic al Inspectoratului de Stat al Muncii
    Inspectoratul de Stat al Muncii (în continuare – Inspectorat) este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
    [Pct.2 în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    3. Cadrul legal de activitate a Inspectoratului
    1) În activitatea sa Inspectoratul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, alte acte legislative şi normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.3 subpct.1) modificat prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    2) Inspectoratul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat.
    3) În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile oficiale ale statelor străine, Inspectoratul acţionează în limitele competenţelor atribuite prin lege.
    4) În subordinea Inspectoratului funcţionează inspecţii teritoriale de muncă, fără personalitate juridică. Fiecare inspecţie teritorială de muncă dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale
şi drepturile generale ale Inspectoratului
    4. Misiunea
    Inspectoratul coordonează la nivel naţional respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă și asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă.
    [Pct.4 în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    5. Funcţiile de bază ale Inspectoratului
    Funcţiile de bază ale Inspectoratului sînt următoarele:
    a) exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, cu excepția securității și sănătății în muncă, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale (în continuare – angajatori);
    [Pct.5 lit.a) în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    b) difuzarea informaţiilor privind cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
    c) informarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre deficienţele legate de aplicarea legislaţiei muncii.
    [Pct.5 lit.c) în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    6. Atribuţiile principale ale Inspectoratului
    În realizarea misiunii sale Inspectoratul de Stat al Muncii are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează controlul de stat asupra respectării actelor normative cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
    b) ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
    c) analizează riscurile, planifică și controlează respectarea dispoziţiilor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă referitoare la:
    contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
    timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    retribuirea muncii;
    normele de muncă;
    garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
    disciplina muncii;
    particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi, inclusiv a muncii minorilor și femeilor;
    răspunderea materială potrivit actelor normative în domeniul muncii;
    completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă;
    crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile actelor normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
    prezentarea de către angajatori, pe adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor lor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile actelor normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
    corectitudinea stabilirii, calculării și a plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, a indemnizației pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav;
    d) înregistrează comunicările despre accidentele în muncă;
    e) cercetează accidentele de muncă, potrivit cadrului normativ;
    f) informează autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale despre cauzele și circumstanțele producerii accidentelor de muncă cercetate;
    g) participă, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
    h) după necesitate, prezintă Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale propuneri de modificare a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă și al securității şi sănătății în muncă;
    i) realizează activităţi de pregătire, instruire, informare și consultare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor și a salariaţilor angajați în unitățile din domeniile lor de competență;
    j) examinează petiții ale cetățenilor și sesizări parvenite de la unități economice, instituții și organizații;
    k) creează, întreţine şi actualizează permanent sistemul e-learning, precum și instruiește, prin intermediul acestuia, inspectori de muncă, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    l) organizează şi efectuează, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea iniţială şi continuă a inspectorilor de muncă şi verificarea cunoştinţelor acestora la finele fiecărui curs de instruire, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    m) asigură desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;
    n) ţine şi actualizează informaţia privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale întreprinse de autorităţile competente în domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;
    o) participă, în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor, la examinarea contestațiilor depuse de persoanele controlate împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    p) examinează contestaţiile depuse de persoanele controlate care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător, de salariați și de alte persoane împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control;
    q) elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării actelor normative cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
    r) colaborează cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, cu patronatele şi sindicatele, modalităţile de colaborare fiind stabilite prin acordul comun al părţilor;
    s) colaborează cu organele similare din alte state la realizarea prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul de competenţă;
    t) exercită alte atribuţii prevăzute de actele normative.
    [Pct.6 în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    7. Drepturile generale ale Inspectoratului
    1) Inspectoratul este în drept:
    a) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;
    b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Inspectoratului, directorul adjunct al Inspectoratului, şefii inspecţiilor teritoriale de muncă şi şefii adjuncţi ai inspecţiilor teritoriale de muncă, inspectorii de muncă.
III. Organizarea activităţii Inspectoratului
    8. Conducerea Inspectoratului
    1) Inspectoratul este condus de un director, numit în condițiile legii.
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    2) Directorul Inspectoratului:
    a) exercită conducerea Inspectoratului;
    b) coordonează şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale de muncă;
    c) poartă răspundere personală în faţa ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului şi prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale rapoarte privind activitatea Inspectoratului;
    d) organizează sistemul de management financiar şi control în Inspectorat;
    e) stabileşte atribuţiile directorului adjunct al Inspectoratului;
    f) aprobă fişele de post ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului şi alte acte privind administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici;
    g) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici ai Inspectoratului;
    h) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Inspectoratului;
    i) conferă grade de calificare funcţionarilor publici ai Inspectoratului, stabileşte spor la salariu, premii, ajutoare materiale şi aplică sancţiuni personalului Inspectoratului, conform legislaţiei;
    j) semnează acte pe chestiuni ce ţin de competenţa Inspectoratului;
    k) organizează și asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor, precum şi examinarea în cadrul acestuia a contestațiilor depuse de persoanele controlate împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    [Pct.8 subpct.1), lit.k) în redacția HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
   
k1) organizează și asigură examinarea contestațiilor depuse de persoanele controlate care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător, de salariați și de alte persoane împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control;
    [Pct.8 subpct.1), lit.k1) introdusă prin HG163 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.193]
    l) emite ordine şi dispoziţii;
    m) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu organele administraţiei publice, persoanele juridice şi fizice, precum şi cu organele similare din alte state.
    3) Directorul Inspectoratului este asistat de un director adjunct.
    4) Directorul adjunct al Inspectoratului este numit prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale în condiţiile legii şi activează în baza fişei postului, aprobate de directorul Inspectoratului.
    5) În lipsa directorului Inspectoratului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.
    9. Personalul Inspectoratului
    1) Personalul Inspectoratului, inclusiv al inspecţiilor teritoriale de muncă, se formează din inspectori de muncă şi din alţi specialişti, care sînt funcţionari publici, al căror statut le asigură stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară, şi din personal de deservire tehnică şi personal auxiliar.
    2) Inspecţia teritorială de muncă este condusă de un şef, care asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în Regulamentul-tip inspecţiilor teritoriale de muncă.
    3) În lipsa şefului inspecţiei teritoriale de muncă, atribuţiile acestuia sînt exercitate de unul dintre şefii adjuncţi ai inspecţiei teritoriale de muncă.
    4) Directorul Inspectoratului, directorul adjunct al Inspectoratului, şefii direcţiilor, şefii adjuncţi ai direcţiilor, şefii inspecţiilor teritoriale de muncă, şefii adjuncţi ai inspecţiilor teritoriale de muncă sînt şi ei inspectori de muncă.
    5) În funcţia de inspector de muncă se angajează persoane cu studii superioare tehnice, juridice şi/sau economice.
    6) Încadrarea în Inspectorat se va face în modul stabilit de legislaţie.
    7) Drepturile şi obligaţiile inspectorului de muncă sînt stabilite de lege.
    8) Atribuţiile funcţionarilor Inspectoratului se stabilesc în fişa postului, aprobată de directorul Inspectoratului.
    10. Structura Inspectoratului
    1) Inspectoratul este constituit din aparatul central şi inspecţiile teritoriale de muncă.
    2) Subdiviziunile interne ale aparatului central activează în baza propriilor regulamente, aprobate de directorul Inspectoratului.
    3) Inspecţiile teritoriale de muncă sînt servicii publice ale Inspectoratului desconcentrate în teritoriu şi funcţionează în baza prezentului Regulament şi a Regulamentului-tip al inspecţiilor teritoriale de muncă, aprobat prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.
    11. Corespondenţa
    1) Corespondenţa Inspectoratului este semnată de directorul Inspectoratului, directorul adjunct al Inspectoratului. În anumite cazuri corespondenţa Inspectoratului poate fi semnată şi de alţi funcţionari cu funcţii de răspundere abilitaţi cu acest drept prin ordinul directorului Inspectoratului.
    2) Semnăturile pe actele oficiale ale Inspectoratului sînt aplicate de directorul Inspectoratului, directorul adjunct al Inspectoratului sau persoanele abilitate în următoarele forme:
    semnătură personală în formă scrisă;
    semnătură digitală.
IV. Dispoziţii speciale
    Nu se admite implicarea, sub orice formă, în activitatea inspectorului de muncă cu scopul de a-i impune o executare necorespunzătoare a atribuţiilor.

 Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 788
din 7 octombrie  2013

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Pe parcursul textului Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9-12, art. 51), sintagmele „Inspecţia Muncii” şi „inspectoratul teritorial de muncă” se substituie cu sintagmele „Inspectoratul de Stat al Muncii” şi, respectiv, „inspecţia teritorială de muncă”, la cazul gramatical respectiv.
    3. În anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr.166-168, art.769), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii”, la cazul gramatical respectiv.
    4. Pe parcursul textului  Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art.544), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma  „Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    5. La anexa nr. 1 capitolul II secţiunea a II-a litera j) din Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 ”Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspecţia Muncii”  se substituie cu sintagma  „Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    6. La punctul 45 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 9 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 34-37, art. 105), cuvîntul „inspectoratului” se substituie cu cuvîntul „inspecţiei”.
    7. Pe parcursul textului Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 8 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 298), sintagmele „Inspecţia Muncii” şi „inspectoratul teritorial de muncă” se substituie cu sintagmele „Inspectoratul de Stat al Muncii” şi, respectiv, „inspecţia teritorială de muncă”, la cazul gramatical respectiv.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 788
din 7 octombrie  2013

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 9-10, art. 61).
    2. Punctul 1 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1268 din 1 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1359).
    3. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.458 din  27 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 121-123, art. 522).
    4. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.234 din 17 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81,  art.270).