HCCM3/2013
ID intern unic:  349845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL CONCURENŢEI
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  30.08.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind Registrul ajutorului de stat
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 1500     Data intrarii in vigoare : 11.10.2013
    MODIFICAT
    HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29


    În temeiul art. 41 alin. (1) lit. c) şi art. 46 alin. (6) lit. g) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), art. 19, art. 23 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 565), Plenul Consiliului Concurenţei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind Registul ajutorului de stat (seanexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PLENULUI
    CONSILIULUI CONCURENŢEI                             Viorica CĂRARE

    Nr. 3. Chişinău, 30 august 2013


 Aprobat
prin Hotărîrea Plenului Consiliului
Concurenţei
nr. 3 din 30 august 2013

REGULAMENT
cu privire la Registrul ajutorului de stat
    Prezentul Regulament transpune Anexa III A din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30 aprilie 2004.
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la Registrul ajutorului de stat (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 41 alin.(1) lit. c), art. 45 şi 46 din Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012, art. 19 din  Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat şi Legii nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre.
    2. Prezentul Regulament are drept scop ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat, autorizate de către Plenul Consiliului Concurenţei, în vederea asigurării transparenţei utilizării resurselor de stat, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale persoanelor juridice care administrează, sub orice formă, bunuri ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
    3. Prezentul Regulament stabileşte modul de instituire, ţinere, înregistrare şi păstrare a Registrului ajutorului de stat.
    4. Registrul ajutorului de stat este un sistem informaţional care conţine o bază de date cu privire la ajutoarele de stat acordate, gestionat de către Consiliul Concurenţei.
    5. Consiliul Concurenţei exercită funcţia de posesor al Registrului ajutorului de stat.
    [Pct.5 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    6. Registrul ajutorului de stat funcţionează în baza următoarelor principii:
    1) transparenţa iniţierii şi acordării ajutoarelor de stat;
    2) evidenţa integrată a ajutoarelor de stat;
    3) accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind ajutoarele de stat.
    7. Registrul ajutorului de stat se utilizează în conformitate strictă cu destinaţia lui, sistematizat şi completat astfel încît să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate.
Secţiunea 2. Raportarea ajutoarelor de stat
    8. Furnizorii ajutoarelor de stat au obligaţia de a raporta Consiliului Concurenţei toate ajutoarele de stat acordate.
    9. Raportarea ajutoarelor de stat se va efectua prin completarea datelor şi informaţiilor conţinute în Formularul de raportare a ajutoarelor de stat, prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat.
    [Pct.9 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    10. Furnizorii care au acordat ajutoare de minimis au obligaţia de a prezenta anual Consiliului Concurenţei, informaţii cu privire la ajutoarele de minimis individuale acordate, cît şi informaţii referitoare la schemele de ajutor de minimis, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de minimis.
    [Pct.10 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    11. Raportarea ajutoarelor de minimis se va efectua prin completarea datelor şi informaţiilor conţinute în Formularul de raportare a ajutoarelor de minimis, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stats.
    [Pct.11 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    12. În vederea actualizării şi completării Registrului ajutorului de stat, furnizorii ajutoarelor de stat transmit Consiliului Concurenţei, anulal, pînă la data de 31 martie a anului următor anului de raportare, datele şi informaţiile prevăzute în Formularul de raportare a ajutoarelor de stat.
    13. Formularele de raportare a ajutoarelor de stat acordate se transmit prin intermediul sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”
    [Pct.13 în redacția HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    14. Responsabil pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat din cadrul furnizorului  şi/sau inițiatorului este persoana desemnată conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 378 din 27.05.2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”
    [Pct.14 în redacția HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    15. Răspunderea pentru veridicitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenilor de raportare stabiliţi în prezentul Regulament, revine furnizorilor de ajutor de stat.
    16. Consiliul Concurenţei este în drept să solicite informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele incluse în Formularele de raportare a ajutoarelor de stat sînt incomplete sau există neconcordanţe cu datele primite pentru perioadele de raportare anterioare sau informaţiile primite din alte surse.
    17.  În cazul în care furnizorii nu dispun de date definitive privind valoarea ajutorului de stat, aceştia vor transmite valorile estimative, indicînd expres acest fapt.
    18.  Erorile, corectările, anulările, recalculările, recuperările sau rambursările constatate de către furnizorii ajutorului de stat se raportează Consiliului Concurenţei în termenul prevăzut la pct. 12 din prezentul Regulament.
Secţiunea 3. Registrul ajutoarelor de stat
    19.  În conformitate cu prevederile art. 19 din  Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează Registrul ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova, în baza Formularelor de raportare, informaţiilor şi datelor transmise de către furnizorii ajutoarelor de stat.
    20. Registrul ajutorului de stat se ţine în formă electronică, în limba de stat.
    21.  Administratorul sistemului, împuternicit să exercite controlul asupra ţinerii Registrului ajutorului de stat se numeşte prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    [Pct.21 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    22.  Registrul ajutorului de stat se actualizează periodic cu date referitor la noile scheme de ajutor de stat şi noile ajutoare de stat individuale acordate.
    23.  Registrul ajutorului de stat va cuprinde, în special, următoarele informaţii referitoare la:
    a) furnizorii ajutoarelor de stat;
    b) baza legală (actul legislativ, normativ sau juridic) de acordare a ajutoarelor de stat;
    c) perioada de acordare a ajutoarelor de stat;
    d) măsurile de ajutor de stat (schemă de ajutor de stat sau ajutor individual);
    e) categoriile de ajutor de stat în conformitate cu art.5 alin. (1) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
    f) forma de acordare a ajutoarelor de stat în conformitate cu art.6 alin. (2) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
    g) beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor de stat;
    h) sectorul de activitate al beneficiarilor;
    i) volumul anual al ajutoarelor de stat;
    j) sursele din care s-au acordat ajutoarele de stat (buget central/local, alte surse);
    k) decizia de autorizare a Plenului Consiliului Concurenţei;
    l) alte informaţii, după caz.
    24. Informaţia din Registrul ajutorului de stat, la cerere, se furnizează terţilor persoane cu permisiunea preşedintelui Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile.
    25. Informaţia din Registrul ajutorului de stat este utilizată pentru întocmirea raportului anual privind ajutoarele de stat acordate.
Secţiunea 4. Dispoziţii finale
    26. Furnizorii de ajutor de stat, pînă la 17 august 2014, vor prezenta Consiliului Concurenţei Formularele de raportare a ajutoarelor de stat existente la 16 august 2013, şi acordate în perioada 1 ianuarie 2013 – 16 august 2013, precum şi pentru doi ani anteriori.
    27. Cu derogare de la prevederile pct.12 din prezentul Regulament, Formularul de raportare a ajutoarelor de stat acordate în perioada 17 august 2013 – 31 decembrie 2013 se va prezenta concomitent cu Formularul de raportare a ajutoarelor de stat pentru anul 2014, pînă la data de 31 martie 2015.
    28. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat şi în concordanţă cu actele normative adoptate de Consiliul Concurenţei.

    [Anexa nr.1 exclusă prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]

    anexa nr.2