*HGO244/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  349864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 244
din  08.04.2013
privind aprobarea Cerinţelor minime pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la azbest la locul de muncă
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 298     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În temeiul art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul transpunerii Directivei 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 330/28 din 16.12.2009) / Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work/, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii, pînă la 31 decembrie 2013, după consultarea patronatelor şi sindicatelor, va stabili liniile directoare practice pentru definirea expunerilor sporadice şi a expunerilor de mică intensitate, menţionate la punctul  4 din anexa la prezenta Hotărîre.
    3. Ministerul Sănătăţii va asigura ţinerea evidenţei cazurilor recunoscute de azbestoză şi mezoteliom.
    4. Prezenta hotărîre nu împiedică aplicarea sau adoptarea actelor normative care să asigure o protecţie mai mare lucrătorilor, în special a celor cu privire la substituirea azbestului cu produse înlocuitoare mai puţin periculoase.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                     Andrei Usatîi

    Nr. 244. Chişinău, 8 aprilie 2013.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 244
din 8 aprilie 2013

CERINŢE MINIME
pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la azbest la locul de muncă
    1. Cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (în continuare – Cerinţe minime) se aplica activităţilor în care lucrătorii sînt expuşi sau sînt susceptibili de a fi expuşi la praful degajat din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest şi au ca obiectiv protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea lor, care decurg sau pot decurge din expunerea la azbest la locul de muncă, inclusiv prevenirea acestor riscuri.
    2. În sensul prezentelor Cerinţe minime, termenul azbest desemnează următorii silicaţi fibroşi:
    actinolit de azbest CAS (registrul Chemical Abstract Service) nr. 77536-66-4;
    grünerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5;
    antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5;
    crisotil CAS nr. 12001-29-5;
    crocidolit CAS nr. 12001-28-4;
    tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6.
    3. Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la praful provenit din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării acestui risc, astfel încît să se determine natura expunerii, respectiv varietatea mineralogică de azbest şi dimensiunile fibrelor, şi gradul de expunere a lucrătorilor la praful de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest.
    4. În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică şi de mică intensitate şi dacă din rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la punctul 3, reiese în mod clar că limita expunerii la azbest stabilită la pct. 20 din prezentele Cerinţe minime nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, punctele 7–9 şi punctele 44-58 din prezentele Cerinţe minime pot să nu fie aplicate, în cazul în care munca implică:
    activităţi de întreţinere de scurtă durată şi disconti­nue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;
    îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate, în care fibrele de azbest sînt legate strîns într-o matrice;
    încapsularea sau acoperirea cu înveliş protector a unor materiale conţinînd azbest şi care se află în stare bună;
    monitorizarea şi controlul aerului, precum şi prelevarea de probe pentru a stabili dacă un anumit material conţine azbest.
    5. Evaluarea prevăzută la punctul 3 trebuie să facă obiectul unei consultări a lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate şi să fie revizuită, dacă există motive să se considere că este incorectă sau se produce o schimbare materială la locul de muncă.
    6. Cu respectarea punctului 4, trebuie să se adopte măsurile menţionate la punctele 7–9 din prezentele Cerinţe minime.
    7. Activităţile menţionate la punctul 1 trebuie să facă obiectul unui sistem de declarare gestionat de Inspecţia Muncii. Cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţilor menţionate la punctul 1, angajatorul trebuie să prezinte o declaraţie inspectoratului teritorial de muncă şi centrului de sănătate publică teritorial în raza cărora se vor desfăşura activităţile, care va include cel puţin o descriere succintă a:
    amplasamentului şantierului;
    tipurilor şi cantităţilor de azbest utilizate sau manipulate;
    activităţilor şi procedeelor aplicate;
    numărului de lucrători implicaţi;
    datei de începere a lucrărilor şi duratei activităţii;
    măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la azbest.
    8. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate trebuie să aibă acces la declaraţia menţionată la punctul 7 din prezentele Cerinţe minime.
    9. De fiecare dată cînd apare probabilitatea ca o modi­ficare a condiţiilor de muncă să conducă la o creştere semnificativă a expunerii la praful provenit din azbest sau din materiale care conţin azbest, angajatorul va trans­mite inspectoratului teritorial de muncă o nouă declaraţie.
    10. Se interzice aplicarea azbestului prin pulverizare şi procedurile de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm3), care conţin azbest.
    11. Se interzic activităţile care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul fabricării şi prelucrării produselor din azbest sau al fabricării şi prelucrării produselor care conţin azbest adăugat în mod deliberat, cu excepţia tratării şi eliminării produselor provenite din demolare şi îndepărtarea azbestului.
    12. Pentru toate activităţile prevăzute la punctul 1, expunerea lucrătorilor la praful provenit din azbest sau din materiale care conţin azbest la locul de muncă trebuie redusă la minim şi, în orice caz, sub valoarea limită prevăzută la punctul 20 din prezentele Cerinţe minime, în special prin următoarele măsuri:
numărul lucrătorilor expuşi sau care ar putea fi expuşi la praful provenit din azbest sau din materialele care conţin azbest trebuie limitat cît mai mult posibil;
procesele de lucru trebuie concepute astfel încît să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer;
toate construcţiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curăţate şi întreţinute cu regularitate şi eficacitate;
azbestul sau materialele care conţin azbest care pot produce praf trebuie depozitate şi transportate în ambalaje etanşe adecvate;
deşeurile trebuie colectate şi eliminate de la locul de muncă cît mai rapid cu putinţă, în ambalaje etanşe adec­vate, prevăzute cu etichete indicînd că acestea conţin azbest;
deşeurile prevăzute la subpunctul 5) trebuie tratate ulterior în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la deşeurile toxice şi periculoase.
    13. În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale a riscului profesional şi pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la punctul 20 din prezentele Cerinţe minime, angajatorul va asigura efectuarea cu regularitate a măsurărilor concentraţiei de fibre de azbest în aer la locul de muncă.
    14. Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la praful provenit din azbest sau din materiale care conţin azbest.
    15. Prelevarea de probe trebuie să se realizeze de către personalul cu calificările necesare, după consultarea lucră­torilor şi/sau a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    16. Probele prelevate trebuie să fie ulterior analizate în conformitate cu punctele 18 şi 19 din prezentele Cerinţe minime, în laboratoare dotate cu echipamente de numărare a fibrelor.
    17. Durata prelevării trebuie să fie astfel încît să se poată sta­bili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referinţă de 8 ore prin măsurări sau prin calcule ponde­rate în timp.
    18. Numărarea fibrelor trebuie să fie realizată de preferinţă cu microscopul cu contrast de fază (PCM), în conformitate cu metoda recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 1997 (microscopia optică cu contrast de fază (numărare pe membrană filtrantă), ISBN 9241544961, OMS, Geneva, 1997) sau cu orice altă metodă cu rezultate echivalente.
    19. În scopul măsurării concentraţiei de azbest în aer, prevăzută la punctul 13 din prezentele Cerinţe minime, trebuie să se ia în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lăţimea mai mică de 3 micrometri şi raportul lungime/lăţime mai mare de 3:1.
    20. Angajatorii trebuie să se asigure că nici un lucrător nu este expus la o concentraţie de azbest în suspensie în aer de peste 0,1 fibre pe cm3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).
    21. În cazul în care valoarea limită prevăzută la punctul 20 din prezentele Cerinţe minime este depăşită, trebuie identificate cauzele depăşirii şi trebuie luate măsuri adecvate de remediere a situaţiei cît mai curînd posibil.
    22. Nu pot fi continuate activităţile în sectoarele afectate pînă cînd nu au fost luate măsurile specifice de protecţie a lucrătorilor în cauză.
    23. Pentru verificarea eficienţei măsurilor menţionate la punctul 21 din prezentele Cerinţe minime, angajatorul va asigura imediat efectuarea a încă unei determinări a concentraţiilor de azbest din aer.
    24. În cazul în care expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace, iar respectarea valorii limită impune utilizarea echipamentului respirator de protecţie individuală, această utilizare nu poate fi permanentă şi trebuie să fie menţinută la minimul necesar pentru fiecare lucrător.
    25. Pentru orice perioadă care necesită purtarea unui echipament individual respirator de protecţie, trebuie să se prevadă pauze pentru odihnă în funcţie de constrîngerile fizice şi climaterice şi, dacă este cazul, în consultare cu lucrătorii sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit dispoziţiilor legale.
    26. Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, angajatorii trebuie să ia toate măsurile, la nevoie prin obţinerea de informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a identifica materialele care pot conţine azbest.
    27. Dacă există cea mai mică îndoială privind prezenţa azbestului într-un material sau într-o construcţie, trebuie să se respecte dispoziţiile din prezentele Cerinţe minime.
    28. În cazul în care anumite activităţi precum demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea şi întreţinerea, pentru care se estimează că valoarea limită prevăzută la punctul 20 din prezentele Cerinţe minime va fi depăşită în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a conţinutului de azbest în aer, angajatorul trebuie să definească măsurile destinate să asigure protecţia lucrătorilor pe durata activităţilor, în special următoarele:
    lucrătorii să fie dotaţi cu echipament individual respirator de protecţie adecvat şi cu alte echipamente de protecţie individuală, pe care trebuie să le poarte;
    să se monteze panouri de avertizare prin care să se indice că se estimează depăşirea valorii limită prevăzute la punctul 20 din prezentele Cerinţe minime;
    să se împiedice răspîndirea prafului provenit din azbest sau din materiale care conţin azbest în afara construcţiei sau a zonei de lucru.
    29. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate trebuie să fie consultaţi de către angajatori cu privire la măsurile respective înainte de desfăşurarea activităţilor în cauză.
    30. Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de evacuare a azbestului şi a produselor ce conţin azbest din clădiri, structuri, echipamente de muncă sau instalaţii, sau de pe nave, angajatorii trebuie să elaboreze un plan de lucru, care să prevadă măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
    31. Planul menţionat la punctul 30 din prezentele Cerinţe minime trebuie să prevadă în special că:
azbestul şi/sau produsele care conţin azbest vor fi eliminate înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care aceasta ar conduce la un risc mai mare pentru lucrători decît dacă azbestul şi/sau materialele care conţin azbest ar fi lăsate unde sînt;
    în caz de necesitate, se va furniza echipamentul de protecţie individuală prevăzut la punctul 28 subpunctul 1) din prezentele Cerinţe minime;
    atunci cînd se vor încheia lucrările de îndepărtare a azbestului sau de demolare, se va verifica absenţa riscurilor profesionale dato­rate expunerii la azbest la locul de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    32. Planul menţionat la punctul 30 din prezentele Cerinţe minime va cuprinde suplimentar informaţii despre următoarele:
    natura şi durata probabilă a lucrărilor;
    locul unde se desfăşoară lucrările;
    metodele aplicate atunci cînd lucrările presupun manipularea azbestului sau a unor materiale care conţin azbest;
    caracteristicile echipamentului folosit pentru:
    a) protecţia şi decontaminarea lucrătorilor ce efectuează lucrările;
    b) protecţia altor persoane prezente la locul de muncă sau în apropierea acestuia.
    33. Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa inspectoratului teritorial planul menţionat la punctul 30 din prezentele Cerinţe minime, înainte de începerea activităţii avute în vedere.
    34. Angajatorii au obligaţia de a asigura o formare profe­sională adecvată pentru toţi lucrătorii care sînt sau pot fi expuşi la praful provenit din azbest sau din materiale care conţin azbest.
    35. Formarea profesională menţionată la punctul 34 din prezentele Cerinţe minime trebuie asigurată la intervale regulate. Costul formării profesionale se suportă de către angajator.
    36. Conţinutul formării profesionale menţionate la punctul 34 din prezentele Cerinţe minime trebuie să fie uşor de înţeles pentru lucrători şi să permită acestora să-şi însuşească cunoştinţele şi competenţele necesare în materie de prevenire şi de securitate, în special în ceea ce priveşte:
    proprietăţile azbestului şi efectele sale asupra sănătăţii, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul;
    tipurile de produse şi materiale care pot conţine azbest;
    operaţiunile care pot conduce la expunerea la azbest şi importanţa controalelor preventive pentru reducerea la minimum a expunerii;
    practicile profesionale sigure, controalele şi echipamentele individuale de protecţie;
    rolul adecvat, alternativele, alegerea, limitările şi modul corect de utilizare a echipamentelor individuale respiratoare de protecţie;
    procedurile de urgenţă;
    procedurile de decontaminare;
    eliminarea deşeurilor;
    cerinţele în materie de control medical.
    37. Formarea profesională a lucrătorilor care se ocupă de îndepărtarea azbestului, menţionată la punctul 34 din prezentele Cerinţe minime, trebuie să se efectueze conform practicii existente în Uniunea Europeană.
    38. Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, unităţile trebuie să facă dovada capacităţii lor în acest domeniu, care se confirmă prin prezentarea planului menţionat la punctul 30 şi a documentelor privind formarea profesională menţionată la punctul 34 din prezentele Cerinţe minime.
    39. Pentru toate activităţile menţionate la punctul 1 şi cu respectarea punctului 4 din prezentele Cerinţe minime, angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că:
    1) locurile în care se desfăşoară activităţile menţionate anterior îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sînt demarcate în mod clar şi semnalizate cu panouri de avertizare;
    b) nu sînt accesibile lucrătorilor, alţii decît cei care, prin natura activităţii sau îndatoririlor lor, trebuie să intre acolo;
    c) constituie sectoare în care ar trebui să nu se fumeze;
    2) se amenajează sectoare separate unde lucrătorii pot mînca şi bea, fără riscul contaminării cu praf de azbest;
    3) lucrătorii sînt dotaţi cu îmbrăcăminte de lucru sau de protecţie specifică;
    4) îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie respectivă rămîne în unitate; îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie poate fi totuşi curăţată în unităţi din afara unităţii care sînt utilate pentru acest tip de activitate, dacă unitatea însăşi nu efectuează curăţarea; în această situaţie, îmbrăcămintea este transportată în recipiente închise;
    5) sînt prevăzute locuri separate de păstrare pentru îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie şi pentru îmbrăcămintea de stradă;
    6) se asigură punerea la dispoziţia lucrătorilor a instalaţiilor sanitare corespunzătoare şi specifice incluzînd duşuri, în cazul operaţiunilor cu praf;
    7) echipamentul individual de protecţie se lasă într-un loc bine stabilit şi se verifică şi se curăţă după fiecare utilizare; se iau măsurile corespunzătoare pentru repararea sau înlocuirea echipamentului individual de protecţie defect înainte de o nouă utilizare.
    40. Costul măsurilor adoptate în temeiul  punctului 39 din prezentele Cerinţe minime se suportă de către angajator.
    41. Pentru activităţile menţionate la punctul 1 din prezentele Cerinţe minime, angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate primesc informaţiile specifice cu privire la:
    posibilele riscuri pentru starea de sănătate datorită expunerii la praful provenit din azbest sau din materialele care conţin azbest;
    existenţa valorilor limită legale şi necesitatea supravegherii atmosferei;
    condiţiile de igienă, inclusiv necesitatea abţinerii de la fumat;
    precauţiile necesare cu privire la purtarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie şi îmbrăcămintei de protecţie;
    precauţii speciale destinate minimizării expunerii la azbest.
    42. În afară de măsurile menţionate la punctul 41 şi cu respectarea punctului 4 din prezentele Cerinţe minime, angajatorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a garanta că:
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora din unitate au acces la rezultatele determinărilor de concentraţie a azbestului din aer şi primesc explicaţii cu privire la importanţa acestor rezultate;
dacă rezultatele depăşesc valoarea limită stabilită la punctul 20 (din prezentele Cerinţe minime), lucrătorii în cauză şi reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate vor fi informaţi cît mai repede posibil despre aceste depăşiri şi cauzele lor; lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţii vor fi consultaţi cu privire la măsurile care urmează să fie luate sau, în situaţii de urgenţă, vor fi informaţi despre măsurile adoptate.
    43. Cu respectarea punctului 4, angajatorul trebuie să adopte măsurile menţionate la punctele 44 – 51 din prezentele Cerinţe minime.
    44. Angajatorul trebuie să asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de expunerea la praful provenit din azbest sau din materialele care conţin azbest la locul de muncă.
    45. Evaluarea prevăzută la punctul 44 din prezentele Cerinţe minime trebuie să includă un examen specific al plămînilor. Anexa la prezentele Cerinţe minime oferă recomandări practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor.
    46. Angajatorul trebuie să asigure o nouă evaluare a stării de sănătate cel puţin o dată pe an, pe întreaga durată a expunerii.
    47. Medicul răspunzător de supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la azbest va întocmi fişe medicale individuale, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru fiecare lucrător menţionat la punctul 44 din prezentele Cerinţe minime.
    48. Ca urmare a supravegherii medicale menţionate la punctele 44 – 47 din prezentele Cerinţe minime, medicul răspunzător de supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să se pronunţe, în conformitate cu dispoziţiile legale, cu privire la eventualele măsuri individuale de protecţie sau de prevenire care trebuie adoptate sau determină respectivele măsuri. Aceste măsuri pot include, după caz, retragerea lucrătorului în cauză de la orice expunere la azbest.
    49. Lucrătorilor trebuie să li se furnizeze informaţii şi consi­liere privind orice evaluare a stării lor de sănătate la care pot fi supuşi după încheierea expunerii la azbest.
    50. Medicul răspunzător de supravegherea medicală a lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea expunerii la azbest, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauză. Continuarea supravegherii medicalе trebuie să aibă loc în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
    51. Lucrătorul sau angajatorul în cauză pot solicita revizuirea evaluărilor menţionate la punctul 48 din prezentele Cerinţe minime, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    52. Cu respectarea punctului 4, trebuie să se adopte măsurile menţionate la punctele 53 - 58 din prezentele Cerinţe minime.
    53. Angajatorul trebuie să înscrie lucrătorii abilitaţi să desfăşoare activităţile menţionate la punctul 1 din prezentele Cerinţe minime într-un registru, în care să se precizeze natura şi durata activităţii şi expunerea la care sînt supuşi aceştia.
    54. Medicul responsabil de supravegherea medicală trebuie să aibă acces la registrul menţionat la punctul 53 din prezentele Cerinţe minime.
    55. Fiecare lucrător trebuie să aibă acces la informaţia din registrul menţionat la punctul 53 din prezentele Cerinţe minime referitoare la propria persoană.
    56. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să aibă acces la informaţiile colective anonime din registrul menţionat la punctul 53 din prezentele Cerinţe minime.
    57. Registrul menţionat la punctul 53 şi fişele medicale individuale prevăzute la punctul 47 din prezentele Cerinţe minime trebuie să fie păs­trate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    58. În cazul în care unitatea îşi încetează activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale, documentele prevăzute la punctele 47 şi 53 din prezentele Cerinţe minime trebuie să fie puse de către angajator la dispoziţia inspectoratului teritorial de muncă.

Anexă
la  Cerinţele  minime pentru protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la azbest la locul
de muncă
RECOMANDĂRI  PRACTICE
pentru supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la praful
care provine din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest
    1. Cunoştinţele actuale demonstrează că expunerea la fibre de azbest libere poate conduce la următoarele maladii:
    azbestoză;
    mezoteliom;
    cancer pulmonar;
    cancer gastrointestinal.
    2. Medicul responsabil de supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la azbest trebuie să cunoască condiţiile sau circumstanţele expunerii fiecărui lucrător.
    3. Examinarea sănătăţii lucrătorilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu principiile şi practicile medicinei muncii.
    4. Examinarea sănătăţii lucrătorilor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele măsuri:
    întocmirea dosarului medical şi profesional al lucrătorului;
    o discuţie personală;
    o examinare medicală generală, în special a toracelui;
    teste ale funcţiei respiratorii (spirometrie şi curba debit-volum).
    5. Medicul responsabil de supravegherea medicală hotărăşte cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei sau o radiografie toracică sau o tomodensitometrie, pe baza celor mai recente cunoştinţe în materie de medicină a muncii.