HGM835/2013
ID intern unic:  350127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 835
din  29.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa
şi raportarea apei folosite
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 941
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind evidenţa şi raportarea apei folosite (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                   Gheorghe Şalaru

    Nr. 835. Chişinău, 29 octombrie 2013
.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 835
din 29 octombrie 2013


REGULAMENTUL
privind evidenţa şi raportarea apei folosite
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind evidenţa şi raportarea apei folosite (în continuare – Regulament) stabileşte modalitatea de evidenţă şi raportare a apei folosite de către utilizatorii de apă, care activează în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, indiferent de forma de proprietate şi sursa de apă utilizată.
    2. Determinarea volumului de apă folosită se efectuează la punctele de evidenţă a consumului de apă, la prizele de apă şi punctele de evacuare a apelor, inclusiv în sistemele de canalizare, precum şi la punctele de distribuire (primire) a apelor altor utilizatori de apă.
    3. Componenţa şi proprietăţile apelor uzate se stabilesc la fiecare punct de evacuare a apelor uzate în receptorul natural şi în reţeaua centralizată de canalizare.
    4. Controlul de laborator asupra evacuării apelor uzate (densitatea, punctele de recoltare, tipurile şi cantitatea de noxe evacuate odată cu apele uzate, precum şi metodele de determinare a lor) este efectuat conform unui program elaborat de utilizatorul de apă, şi coordonat cu organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, prin intermediul instituţiilor sale desconcentrate în teritoriu.
    5. Consumul de apă se determină în baza indicilor înregistraţi de aparatele de măsurare.
    6. Pentru perioada în care aparatele de măsurare a folosinţei apei au fost defectate sau demontate pentru verificare sau reparare, utilizatorii calculează consumul apei prin metode indirecte, conform:
    a) volumului de producţie şi normelor specifice ale consumului de apă şi de evacuare a apelor folosite;
    b) normelor specifice de consum al energiei electrice la pomparea apelor folosite şi parametrilor tehnici ai utilajului după următoarea formulă:
,
    unde:
    Van – volumul pompat al apelor folosite (mii m³);
    W – cantitatea energiei electrice utilizată la pomparea apelor folosite (kw/oră);
    Wo – norma specifică la pomparea apelor folosite cu utilizarea utilajului (kw oră/m³);
    c) orelor de lucru al utilajului, după formula:
Van= h X Q,
    unde:
    Van – volumul pompat al apelor folosite (m³);
    h – orele de lucru al utilajului de pompare (ore);
    Q – debitul utilajului de pompare (m³/oră).
II. Evidenţa apei folosite cu aparate de măsurare
    7. Evidenţa apei folosite presupune:
    a) evidenţa consumului de apă cu aparate de măsurare;
    b) evidenţa consumului de apă prin metode indirecte;
    c) evidenţa calităţii apei uzate;
    d) atribuirea de coordonate geografice surselor de captare a apei şi punctelor de deversare.
    8. Pentru evidenţa consumului de apă cu aparate de măsurare se utilizează formularul din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, în baza căruia se determină:
    a) apa captată din corpuri de apă sau alte sisteme de distribuire a apei;
    b) apa repartizată altor beneficiari sau apa deversată;
    c) apa evacuată în cîmpiile de infiltrare, în bazinele de acumulare etc.;
    d) apa utilizată în sistemele de alimentare, în sistemele de alimentare repetată, precum şi la punctele de racordare a apei brute.
    9. Formularul de evidenţă a consumului de apă cu aparate de contorizare se completează în felul următor:
    Coloana 2 se completează în baza datelor aparatelor de măsurare. În cazul în care evidenţa apei folosite se efectuează cu ajutorul contoarelor cu dispozitive de totalizare, în rubrică se înscriu indicii preсedenţi şi cei finali, calculaţi în metri cubi. Diferenţa lor se înscrie în coloana 4, calculîndu-se apa folosită pentru fiecare lună şi pentru anul întreg.
    10. Dacă evidenţa consumului de apă se efectuează cu ajutorul contoarelor cu instalaţie secundară de înregistrare, atunci în formularul de evidenţă a apei folosite se înscrie numărul de rînd al diagramei. După planimetrarea diagramei, în coloana 4 se indică debitul zilnic al apei, în m³/zi.
    Totalurile lunare şi anuale se indică în m³.
    11. Dacă evidenţa consumului de apă se efectuează cu ajutorul aparatelor de măsurare cu indicarea momentană a debitelor, în coloana 2 la numărător se înscriu datele de la instalaţiile secundare de înregistrare, iar la numitor – datele debitului de apă pe oră – m³/oră. Consumul zilnic se calculează prin înmulţirea volumului mediu pe oră cu numărul de ore de funcţionare a contorului în decurs de 24 de ore şi se notează în coloana 3.
    Totalurile lunare şi anuale se indică în m³.
    12. Formularul de evidenţă a consumului de apă cu aparate de măsurare este semnat de persoana responsabilă a utilizatorului de apă, după efectuarea măsurărilor de control a debitelor de apă.
III. Evidenţa apei folosite prin metode indirecte
    13. Evidenţa apei folosite prin metode indirecte este ţinută de utilizatorii de apă, în cazurile specificate la pct.6 din prezentul Regulament.
    14. Pentru evidenţa consumului de apă prin metode indirecte se utilizează formularul din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    15. Evidenţa primară a apei se efectuează conform consumului de energie electrică necesară pentru pomparea a 1 m³ de apă, astfel, în coloana 3 se indică consumul total de energie electrică în perioada raportată (luna, anul) în mii kWh. Volumul apei utilizate este calculat prin raportul dintre indicii în coloana 3 şi cei din coloana 2, iar rezultatul obţinut se înscrie în coloana 4.
    16. La staţiile de pompare, debitele de apă se determină conform numărului de ore de funcţionare şi debitul pompelor.
    17. Pentru evidenţa consumului de apă după volumul producţiei livrate, în coloana 3 se înscrie volumul producţiei livrate în 24 de ore, în unităţile de măsură respective, iar în coloana 2 – cantitatea specifică de apă la o unitate de producţie (debitul specific). Volumul zilnic de apă este calculat prin înmulţirea mărimilor din coloanele 2 şi 3, iar rezultatul obţinut se înscrie în coloana 4.
IV. Evidenţa calităţii apei uzate
    18. Evidenţa calităţii apei uzate se efectuează în scopul stabilirii cantităţii de noxe care sînt deversate în corpurile de apă, reţele de canalizare etc. odată cu apele uzate.
    19. Pentru evidenţa calităţii apei uzate se completează formularul din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, în baza rezultatelor analizelor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei, care se înscriu în coloana 2.
    20. Formularul de evidenţă a calităţii apei uzate se completează conform rezultatelor investigaţiilor de laborator medii lunare/anuale, efectuate de laboratoare autorizate în acest sens.
    21. În cazul în care analiza apei uzate se efectuează zilnic, cantitatea noxelor evacuate concomitent cu apa uzată se determină ca produs al substanţei poluante respective consumată în decurs de 24 de ore, iar rezultatele se înscriu în coloana 5.
    22. În cazul în care analiza apei uzate se efectuează periodic, cantitatea noxelor evacuate concomitent cu apa utilizată se determină ca produs al concentraţiei medii a substanţei poluante respective şi al volumului total de apă uzată evacuată în perioada de raportare.
    23. Cantitatea lunară şi anuală de noxe se înscrie în coloana nr. 5.
    24. Tipurile substanţelor toxice, metodele de determinare a lor, punctele şi frecvenţa de recoltare a acestora se stabilesc de comun cu laboratoarele din cadrul autorităţii de protecţie a mediului şi se anexează la formularul de evidenţă a calităţii apei uzate.
V. Raportarea apei folosite
    25. Datele înscrise în formularele de evidenţă a apei folosite, conform anexelor nr. 1-3 la prezentul Regulament, sînt folosite la întocmirea de către utilizatorii de apă a Raportului anual nr. 1 – „Utilizarea apelor”, prezentat autorităţii de gestionare a apelor.
    26. Formularul de evidenţă a apei folosite este elaborat şi aprobat de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în comun cu organul central de statistică.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3