HGM841/2013
ID intern unic:  350151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 841
din  30.10.2013
privind punerea în aplicare a buletinului de
identitate electronic
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 947
    MODIFICAT
   
HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694


    În temeiul Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării accesului la serviciile electronice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pune în aplicare, începînd cu 1 martie 2014, buletinul de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova.
    2. Buletinul de identitate electronic va conţine mijloacele semnăturii digitale şi va servi drept instrument de identificare şi autentificare a persoanei fizice în resursele şi sistemele informaţionale, precum şi la prestarea serviciilor electronice.
    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
    1) va asigura perfectarea buletinului de identitate electronic şi eliberarea concomitentă cu tipul existent de buletin de identitate, la solicitare;
    2) va asigura crearea, implementarea şi dezvoltarea mijloacelor semnăturii digitale din buletinul de identitate electronic;
    3) va desemna Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” în calitate de centru autorizat pentru emiterea, utilizarea şi actualizarea certificatelor cheilor publice şi semnăturilor digitale la perfectarea şi eliberarea actelor de identitate;
    4) în termen de 5 luni din data publicării prezentei hotărîri, va elabora şi aproba mecanismul de utilizare a buletinului de identitate electronic în resursele şi sistemele informaţionale, precum şi la prestarea serviciilor, inclusiv electronice;
    5) va elabora modificările şi completările în actele normative ale Guvernului ce ţin de reglementarea procedurilor de perfectare şi cheltuielile aferente pentru eliberarea buletinului de identitate electronic;
    6) cu suportul Instituţiei publice „Centrul de Guvernare Electronică   (E-Government)”, în termen de 5 luni din data publicării prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta spre aprobare Guvernului planul de integrare a serviciilor publice electronice prestate, inclusiv în baza buletinului de identitate electronic, ce va conţine şi standartizarea tehnică şi operaţională a conectării de utilizare a semnăturii electronice şi a identităţii digitale pentru aceste servicii.
    [Pct.4 abrogat prin HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]
    5. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, inclusiv structurile subordonate acestora, vor asigura aplicarea buletinului de identitate electronic în resursele şi sistemele informaţionale, precum şi la prestarea serviciilor, inclusiv electronice.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                        Pavel Filip

    Nr. 841. Chişinău, 30 octombrie 2013.