ECSMC1733/2013
ID intern unic:  350426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 1733
din  22.11.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 739/31 din 15 octombrie 2013 cu privire la aprobarea
modificărilor la Regulamentul cu privire la criteriile de
selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1733
    Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A aproba modificările la Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 5 martie 2013, după cum urmează:
    I. Punctul 5 din Capitolul I va avea următorul conţinut:
    „5. Candidaţii la funcţia de judecător pot acumula un punctaj maxim de 100 de puncte. Judecătorii care solicită promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă pot acumula maximum 125 de puncte. Judecătorii care solicită promovarea într-o instanţă ierarhic superioară sau transferul într-o instanţă ierarhic inferioară sau de acelaşi nivel pot acumula maximum 100 de puncte.”.
    II. La punctul 6 din Capitolul I după sintagma „cel puţin”, cifra „75” se înlocuieşte cu cifra „70”.
    III. Litera a) din punctul 10 al Capitolului II va avea următorul conţinut:
    „ a) rezultatele instruirii iniţiale în cadrul INJ, precum şi rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei de absolvire a INJ ale candidaţilor se apreciază cu maximum 30 de puncte şi minimum 5 puncte după cum urmează:
    pentru nota 10 - 30 de puncte;
    pentru nota 9 - 25 de puncte;
    pentru nota 8 - 20 de puncte;
    pentru nota 7- 15 puncte;
    pentru nota 6 - 10 puncte;
    pentru nota 5 - 5 puncte.
    Dacă nota va conţine zecimi, valoarea punctelor acordate va creşte cu 1 unitate la fiecare 0,2 zecimi din notă. De exemplu: pentru nota 9,00 – 25 de puncte; pentru nota 9,2 - 26 de puncte; pentru nota 9,4 – 27 de puncte; pentru nota 9,6 – 28 de puncte; pentru nota 9,8 – 29 de puncte.”.
    IV. La litera b) din punctul 10 al Capitolului II după sintagma ,,echivalează cu” sintagma „0,5 puncte” se înlocuieşte cu sintagma „1 punct”.
    V. La litera f) din punctul 10 al Capitolului II după sintagma „se oferă pînă la”, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „5”.
    VI. Litera h) din punctul 10 al Capitolului II va avea următorul conţinut:
    „h) motivarea perfectată în scris şi interviul candidatului la funcţia de judecător sînt susţinute verbal în faţa Colegiului pentru selecţie şi se apreciază cu maximum 20 de puncte.”
    VII. Litera a) din punctul 12 al Capitolului III va avea următorul conţinut:
    „a) vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin carnetul de muncă. Pentru fiecare an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 de puncte;”.
    VIII. Literele c), d) şi e) din punctul 12 al Capitolului III vor avea următorul conţinut:
    „c) cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, confirmată prin certificatele sau documentele corespunzătoare, se estimează cu maximum 5 puncte;
    d) gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţiile şi articolele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor la actele normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale urmează a fi reflectate în dosarul personal şi se confirmă prin diplome, carnet de muncă, certificate, publicaţii şi articole sau alte acte relevante se estimează cu maximum 10 puncte;
    e) motivarea candidatului de a fi promovat la o instanţă ierarhic superioară se perfectează în scris şi se susţine verbal în faţa Colegiului pentru selecţie şi se estimează cu maximum 25 de puncte”.
    IX. Literele f) şi g) din punctul 12 al Capitolului III se exclud.
    X. Punctul 15 din Capitolul IV va avea următorul conţinut:
    „15. Candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă urmează a fi apreciaţi sub aspectul capacităţilor manageriale, de control şi conducere conform următoarelor criterii:
    a) elaborarea de către candidat a unui plan sau stabilirea unei strategii de activitate a instanţei pentru următorii 4 ani se va aprecia cu pînă la 10 puncte;
    b) participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţelor (comisii, activităţi decizionale, de concurs, comisii de evaluare a performanţelor colectivului, grup de lucru pentru achiziţii, grupuri de lucru în cadrul instanţei ş.a.) se va aprecia cu pînă la 5 puncte;
    c) prezentarea de propuneri pivind îmbunătăţirea activităţii organizatorice şi administrative a instanţelor pentru ultimii 3 ani se va aprecia cu pînă la 5 puncte;
    d) activitatea (anterioară) în funcţii administrative (inclusiv exercitarea interimatului de post administrativ) se va aprecia cu pînă la 5 puncte;”.
    XI.  Punctul 16 din Capitolul IV se exclude.
    XII. Punctul 19 din Capitolul V se exclude.
    XIII. Anexa Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor se modifică după cum urmează:
    - la punctul 1.1 din secţiunea „Condiţii obligatorii” sintagma „cu cel puţin 7,5 puncte” se înlocuieşte cu sintagma „cel puţin cu nota 5”;
    - la punctul 1.1 în secţiunea „Sursa de verificare” sintagma „Hotărîrea Colegiului de evaluare” se înlocuieşte cu sintagma „Hotărîrea Colegiului de Calificare/Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei”;
    - la punctul 1.2 în secţiunea „Criterii de evaluare a candidaţilor la funcţia de judecător” după cuvîntul „Motivarea” se completează cu sintagma „şi interviul”;
    - la punctul 1.2 în secţiunea „Numărul maxim de puncte” cifra „10” care corespunde criteriului de verificare „Gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţii şi articole tematice” se înlocuieşte cu cifra „5”;
    - la punctul 1.2 în secţiunea „Numărul maxim de puncte ” cifra „15” care corespunde criteriului de verificare „Motivarea şi interviul” se înlocuieşte cu cifra „20”.
    2. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                                        Nichifor COROCHI