*OMF113/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  350509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 113
din  15.09.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea
activităţii de audit intern în sectorul public
Publicat : 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 1518     Data intrarii in vigoare : 07.10.2011
    Întru realizarea prevederilor art.28 al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public (Anexă).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

    MINISTRUl FINANŢELOR                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 113. Chişinău, 15 septembrie 2011.


Anexă
la  Ordinul ministrului finanţelor
nr. 113 din 15 septembrie 2011
REGULAMENT
privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public
I. Introducere
    1. Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public (în continuare Regulament) este elaborat întru realizarea prevederilor art.28 din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern, Standardelor Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29.11.2007 şi Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 27.11.2007, Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 29.12.2008 şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern), aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.139 din 20.10.2010.
    2. Regulamentul stabileşte forma, modul şi termenele de prezentare a Raportului privind activitatea de audit intern în sectorul public (în continuare Raport).
    3. Formularul Raportului este expus în anexa la prezentul Regulament.
II. Obiectivul
    4. Obiectivul prezentului Regulament constă în reglementarea modului de întocmire, termenului şi periodicităţii prezentării de către unităţile de audit intern din sectorul public a Raportului.
III. Domeniul de aplicare
    5. Prevederile prezentului Regulament se aplică unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.
    6. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică unităţilor de audit intern din cadrul entităţilor publice care se subordonează şi raportează direct Parlamentului Republicii Moldova.
IV. Structura formularului Raportului
    7. Formularul Raportului include douăsprezece compartimente:
    – I. Informaţii generale;
    – II. Statutul, structura şi organizarea unităţii de audit intern;
    – III. Independenţă şi obiectivitate;
    – IV. Competenţă;
    – V. Asigurarea calităţii;
    – VI. Planificarea activităţii de audit intern;
    – VII. Natura activităţii;
    – VIII. Planificarea misiunii de audit intern;
    – IX. Realizarea misiunii de audit intern;
    – X. Comunicarea rezultatelor misiunii de audit intern;
    – XI. Monitorizarea;
    – XII. Alte informaţii.
    8. Compartimentul I. Informaţii generale este destinat pentru prezentarea informaţiilor cu caracter general cu privire la entitatea publică şi persoana care întocmeşte Raportul.
    9. Compartimentul II. Statutul, structura şi organizarea unităţii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind statutul unităţii de audit intern, structura şi poziţia ierarhică a unităţii de audit intern, de asemenea, aplicarea cadrului normativ aferent organizării unităţii de audit intern.
    10. Compartimentul III. Independenţă şi obiectivitate este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind exercitarea principiilor de independenţă şi obiectivitate în realizarea misiunilor de audit intern.
    11. Compartimentul IV. Competenţă este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind experienţa de lucru, cunoştinţele, priceperea şi competenţele necesare exercitării activităţii de audit intern.
    12. Compartimentul V. Asigurarea calităţii este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind măsurile de monitorizare şi evaluare a eficacităţii generale a activităţii de audit intern.
    13. Compartimentul VI. Planificarea activităţii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind stabilirea priorităţilor pe termen lung şi anual, gradul de realizare a acestora, precum şi motivele nerealizării.
    14. Compartimentul VII. Natura activităţii este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind modul în care activitatea de audit intern contribuie la perfecţionarea sistemului de guvernare a entităţii, cît şi a sistemului de management financiar şi control (inclusiv de management al riscurilor).
    15. Compartimentul VIII. Planificarea misiunii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul şi alocarea resurselor întru desfăşurarea misiunii de audit intern.
    16. Compartimentul IX. Realizarea misiunii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind programul de testare, informaţiile colectate pe parcursul misiunii de audit intern, precum şi constatările de audit.
    17. Compartimentul X. Comunicarea rezultatelor misiunii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind finalizarea lucrului în teren, coordonarea constatărilor şi recomandărilor de audit, precum şi gradul de acceptare şi implementare a recomandărilor de audit.
18. Compartimentul XI. Monitorizarea este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind mecanismele de urmărire a implementării recomandărilor de audit.
    19. Compartimentul XII. Alte informaţii este destinat pentru prezentarea informaţiilor / concluziilor cu privire la eficacitatea sistemului de management financiar şi control din cadrul entităţii publice, propuneri de dezvoltare a funcţiei de audit intern, precum şi alte informaţii.
    20. Ministerul Finanţelor va actualiza prezentul Regulament în funcţie de necesităţile de raportare.
V. Modul de întocmire şi prezentare a formularului
Raportului

    21. Raportul se completează de către conducătorul unităţii de audit intern sau de către persoana care îl înlocuieşte.
    22. Raportul se întocmeşte pentru anul precedent şi se prezintă pînă la data de 1 martie a fiecărui an.
    23. Fiecare punct din Raport se completează în mod obligatoriu şi nu necesită divulgarea nici a unui conţinut al rapoartelor de audit. Întru confirmarea datelor din Raport, Ministerul Finanţelor va solicita, la necesitate, informaţii adiţionale.
    24. Raportul se întocmeşte în limba de stat, la calculator şi se imprimă pe suport de hîrtie, în două exemplare.
    25. Ambele exemplare ale Raportului sînt semnate de către conducătorul unităţii de audit intern (sau persoana care îl înlocuieşte) şi aprobate de către conducătorul entităţii publice.
    26. Primul exemplar, anexat la scrisoarea de însoţire imprimată pe blanchetă cu antetul entităţii publice, se transmite Ministerului Finanţelor (Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern), inclusiv, în format electronic, la următoarea adresă electronică: raport.uai@mf.gov.md.
    27. Al doilea exemplar rămîne la unitatea de audit intern, unde se păstrează într-un dosar separat.

    anexa