LPC262/2013
ID intern unic:  350518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  01.11.2013
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 778
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 298:
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Generarea unor cheltuieli suplimentare pentru retribuirea muncii ca urmare a includerii nejustificate în calcul a componentelor salariului sau a altor plăţi
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanelor cu funcţii de răspundere.”
    la alineatul (5), textul „divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii din banii publici prin contracte separate;” se exclude;
    la alineatul (51), cuvîntul „arabile” se exclude;
    la alineatul (52), cuvintele „ , precum şi” se substituie cu cuvîntul „sau”, iar după cuvîntul „nefinalizate,” se introduce textul „precum şi a terenurilor proprietate publică care nu sînt aferente obiectivelor privatizate sau construcţiilor nefinalizate,”.
    2. Articolul 3271:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3271. Încălcarea regulilor de iniţiere
                               şi desfăşurare a procedurilor
                               de achiziţii publice”;
    la alineatul (2), după cuvintele „dările de seamă” se introduc cuvintele „şi explicaţiile oficiale pe marginea contestaţiilor”;
    articolul se completează cu alineatele (3)–(8) cu următorul cuprins:
    „(3) Neplanificarea achiziţiilor publice sau planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative, nepublicarea invitaţiei de participare şi a anunţului de intenţie, divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziţie decît cea care ar fi fost utilizată conform  actelor normative
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Restricţionarea în orice mod a accesului operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Nesemnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii grupului de lucru, neîntocmirea proceselor-verbale de deschidere şi evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, neexpedierea, în termenele stabilite, pe adresa ofertanţilor a informaţiilor privind rezultatul procedurii de achiziţie sau a altor informaţii prevăzute de actele normative
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Încălcarea regulilor de întocmire şi păstrare a dosarului de achiziţii publice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (7) Refuzul de a transmite Agenţiei Achiziţii Publice informaţiile privind procedurile de achiziţii publice, solicitate de Agenţie în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut de actele normative  ori, după caz, în termenul solicitat
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Neexecutarea deciziilor Agenţiei Achiziţii Publice emise cu privire la procedurile de achiziţii publice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. La articolul 349 alineatul (l), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 262. Chişinău, 1 noiembrie 2013.