CCGC14/2013
ID intern unic:  350642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 14
din  22.11.2013
(nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Convenţia colectivă
(nivel naţional) nr. 8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”
Publicat : 10.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 290     art Nr : 1088     Data intrarii in vigoare : 10.12.2013
    În vederea realizării Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011 – 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 11 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176 – 181, art. 841), părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Art. 1. – Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor” (se anexează).
    Art. 2. – Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIN PARTEA GUVERNULUI:
    VICEPRIM-MINISTRU                                                            Tatiana POTÎNG

    din partea Patronatelor:
    Preşedintele
    Confederaţiei Naţionale
    a Patronatului din Republica Moldova                                        Leonid CERESCU

    din partea Sindicatelor:
    Preşedintele
    Confederaţiei Naţionale
    a Sindicatelor din Moldova                                                          Oleg BUDZA

    Nr. 14. Chişinău, 22 noiembrie 2013.


Aprobate
prin Convenţia colectivă
(nivel naţional)
nr. 14 din 22 noiembrie 2013
Modificările şi completările
ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8
din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave
forme ale muncii copiilor”
    Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-106 BIS din 24 iulie 2007) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art.1. – În sensul prezentei Convenţii, termenul copil se aplică tuturor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani.”
    2.  Se completează cu un nou articol, 11, cu următorul cuprins:
    „Art.11. – Prezenta Convenţie colectivă are drept scop interzicerea şi eliminarea muncilor care, prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sînt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului (munci periculoase).”
    3. La articolul 2, cuvintele „care fac parte din cele mai grave forme ale muncii copiilor” se substituie cu cuvintele „menţionate la art.11”.
    4. La articolul 5, literele e) şi f) se exclud.