*OMS309/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  350667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 309
din  26.03.2013
cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de
fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 399
    În temeiul art. 18 al Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52-53, art. 368), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.1352-XV din 3 octombrie 2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 149-150), Foii de parcurs a Agenţiei Medicamentului pentru anii 2012-2014: Reformarea sistemului de reglementare în domeniile medicamentului şi dispozitivelor medicale aprobate prin Dispoziţia Guvernului nr. 28-d din 11.04.2012, Hotărârii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, precum şi în scopul asigurării calităţii, eficienţei şi inofensivităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    1) Regulile de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman (anexa nr.1).
    2) Modelul Certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman (anexa nr. 2).
    2. Se stabileşte termenul-limită de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman în Republica Moldova de 6 luni de la data publicării.
    3. Agenţii economici, fabricanţi de medicamente din Republica Moldova:
    1) vor asigura implementarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman din contul mijloacelor financiare proprii;
    2) vor suspenda activitatea de producere a medicamentelor până la obţinerea Certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman, după expirarea termenului-limită specificat în pct. 2 al prezentului ordin.
    4. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:
    1) va emite şi publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ghidul privind buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman;
    2) va elibera Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman fabricanţilor de medicamente, care corespund cerinţelor Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman expuse conform anexei nr. 1;
    3) va aduce actele sale normative departamentale în corespundere cu prevederile prezentului ordin.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                           Andrei USATÎI

    Nr. 309. Chişinău, 26 martie 2013.


Anexa 1
la Ordinul MS al RM
nr. 309 din 26 martie 2013.
REGULI
de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman
    Prezentele Reguli de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman creează cadrul necesar aplicării Directivei Comisiei Europene nr. 2003/94/CE din 8 octombrie 2003 de stabilire a principiilor şi orientărilor privind buna practică de fabricaţie cu privire la produsele medicamentoase de uz uman şi medicamentele experimentale de uz uman publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 262, 14/10/2003, p. 22 – 26.
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Regulile de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman (în continuare – Reguli) stabilesc cerinţele către fabricarea şi controlul calităţii produselor medicamentoase de uz uman şi produselor medicamentoase experimentale de uz uman.
    2. În sensul prezentelor Reguli noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:
    asigurarea calităţii farmaceutice – totalitatea măsurilor organizatorice aplicate pentru a asigura ca produsele medicamentoase sau medicamentele experimentale să aibă calitatea corespunzătoare destinaţiei lor;
    bună practică de fabricaţie - acea parte a asigurării calităţii care asigură că produsele sunt produse şi controlate în mod constant în conformitate cu standardele de calitate corespunzătoare destinaţiei lor;
    camuflare - camuflarea deliberată a identităţii unui produs medicamentos, medicament experimental în conformitate cu instrucţiunile sponsorului;
    control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare - AMDM) abilitată cu funcţii de control;
    divulgare - divulgarea identităţii produsului care a făcut obiectul camuflării;
    fabricant –  posesorul unei autorizaţii de fabricaţie;
    inspecţie – evaluarea condiţiilor de fabricaţie a medicamentelor de uz uman la solicitarea fabricantului, în conformitate cu prezentul ordin şi Ghidul privind buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman;
    persoană calificată – persoana cu instruire superioară universitară în domeniul farmaciei, care a acumulat o experienţă practică de cel puţin doi ani în una sau mai multe întreprinderi autorizate pentru fabricarea medicamentelor, în activităţi de analiză calitativă a medicamentelor şi de analiză cantitativă a substanţelor active, precum şi în activităţi de testare şi control necesare pentru asigurarea calităţii medicamentelor, abilitată cu funcţia de a lua decizia de acceptare spre fabricaţie a seriilor de materie primă importate şi de eliberare a seriei de produs;
    produs medicamentos - orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentate ca avînd proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau
    orice substanţă sau combinaţie de substanţe care poate fi folosită la om sau îi poate fi administrată, în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru tratamentul, ameliorarea sau modificarea funcţiilor fiziologice la om;
    produs medicamentos experimental – principiu activ sub formă de produs farmaceutic sau placebo experimentat sau utilizat ca reper într-un studiu clinic, inclusiv produsul care beneficiază deja de un certificat de înregistrare, dar care este utilizat sau formulat (prezentare sau ambalare) diferit de forma autorizată sau sunt folosite pentru o indicaţie neautorizată sau în scopul obţinerii unor informaţii suplimentare asupra formei înregistrate;
Secţiunea 2. Inspecţii şi controale
    3. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu procedurile scrise, evaluează condiţiile de fabricaţie a medicamentelor efectuând inspecţii şi, după caz, solicitând Laboratorului pentru Controlul Calităţii Medicamentelor (în continuare - LCCM) al AMDM sau unui laborator desemnat în acest scop să efectueze teste pe eşantioane.
    4. Aceste inspecţii pot fi de asemenea realizate la cererea unei alte autorităţi a statului.
    5. AMDM efectuează inspecţii la un fabricant de materii prime şi medicamente, la cererea expresă a fabricantului însuşi.
    Toate cheltuielile ce ţin de efectuarea inspecţiilor sunt suportate de fabricant în conformitate cu tarifele stabilite prin actele legislative sau normative.
    6. Inspecţiile menţionate sunt efectuate de inspectorii AMDM, care sunt împuterniciţi:
    1) Să inspecteze sediile de fabricaţie, păstrare şi distribuire ale fabricanţilor de medicamente sau de substanţe active, substanţe auxiliare folosite ca materii prime, precum şi laboratoarele folosite de titularul autorizaţiei de fabricaţie. AMDM, la decizia Comisiei Medicamentului, va solicita verificarea condiţiilor de fabricaţie a fabricanţilor de medicamente din alte ţări.
    2) Să preleveze eşantioane, inclusiv în vederea efectuării de analize independente de către LCCM al AMDM sau un laborator desemnat în acest scop de AMDM.
    3) Să examineze toate documentele având legătură cu obiectul inspecţiei.
    7. AMDM va permite fabricanţilor de medicamente din Republica Moldova, în cazuri justificate, să delege unor părţi terţe efectuarea anumitor etape de fabricaţie şi/sau a controlului calităţii. În aceste situaţii verificările efectuate de către AMDM trebuie să aibă loc, de asemenea, şi în unităţile desemnate.
    8. Pentru verificarea respectării regulilor de bună practică clinică AMDM va inspecta locurile în care se fabrică produsele medicamentoase experimentale.
    9. La interpretarea principiilor şi orientărilor privind buna practică de fabricaţie, fabricanţii şi AMDM iau în considerare orientările detaliate menţionate în Ghidul de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman, aprobat prin Ordinul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    10. În vederea efectuării inspecţiilor, AMDM poate să solicite asistenţă de la autorităţile competente internaţionale (OMS, EMA, FDA, PIC/S).
    11. AMDM va planifica şi efectua controale, iar în cazul depistării încălcărilor şi/sau abaterilor de la Reguli va efectua controale inopinate în conformitate cu Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controul de stat asupra activităţii de întreprinzător la sediile fabricanţilor de substanţe active utilizate ca materii prime sau la sediile fabricanţilor de medicamente de uz uman.
Secţiunea 3. Conformitatea cu buna practică de fabricaţie
    12. Fabricantul se asigură că operaţiile de fabricaţie se efectuează în conformitate cu buna practică de fabricaţie şi cu autorizaţia de fabricaţie. Prezenta prevedere se aplică, de asemenea, produselor medicamentoase destinate în exclusivitate exportului.
    13. În ceea ce priveşte produsele medicamentoase şi produsele medicamentoase experimentale importate din alte ţări, importatorul se asigură că produsele au fost fabricate în conformitate cu standarde cel puţin echivalente cu standardele de bună practică de fabricaţie stabilite în Republica Moldova.
    14. În plus, importatorii produselor medicamentoase se asigură că aceste produse au fost fabricate de fabricanţi autorizaţi legal în acest scop. Importatorii produselor medicamentoase se asigură că aceste produse au fost fabricate de fabricanţi notificaţi autorităţilor competente şi acceptaţi de autorităţile respective în acest scop.
Secţiunea 4. Conformitatea cu certificatul de înregistrare
    15. Fabricantul se asigură că toate operaţiile de fabricaţie a produselor medicamentoase care fac obiectul unui Certificat de înregistrare se efectuează în conformitate cu informaţiile furnizate în cererea de autorizare a produsului medicamentos acceptată de autorităţile competente.
    16. În cazul produselor medicamentoase experimentale, fabricantul se asigură că toate operaţiile de fabricaţie se efectuează în conformitate cu informaţiile furnizate de sponsor şi acceptate de autorităţile competente.
    17. Sponsorul, înainte de initierea oricărui studiu clinic, este obligat să depună la AMDM o cerere de autorizare validată în modul stabilit.
    18. Fabricantul îşi revizuieşte periodic metodele de fabricaţie pe baza progresului ştiinţific şi tehnic şi a evoluţiei produsului medicamentos experimental.
    19. În cazul în care este necesară o modificare a dosarului de înregistrare (Certificatului de înregistrare) sau a cererii de iniţiere a oricărui studiu clinic, cererea de modificare se înaintează la AMDM.
Secţiunea 5. Sistemul de asigurare a calităţii
    20. Fabricantul stabileşte şi pune în practică un sistem eficace de asigurare a calităţii farmaceutice, care implică participarea activă a conducerii şi personalului diverselor servicii (subdiviziuni) în cauză.
Secţiunea 6. Personalul
    21. Fabricantul dispune, pentru fiecare unitate de fabricaţie, de personal în număr suficient, competent şi calificat pentru a-şi atinge obiectivul de asigurare a calităţii farmaceutice.
    22. Sarcinile personalului de conducere şi supraveghere, cât şi ale persoanelor calificate care răspund de instituirea şi aplicarea bunei practici de fabricaţie sunt stabilite în fişa postului. Relaţiile de subordonare ierarhică sunt stabilite în organigramă. Organigramele şi fişele postului se aprobă în conformitate cu procedurile interne ale fabricantului.
    23. Personalul menţionat la pct. 22 dispune de suficientă autoritate pentru aşi îndeplini sarcinile în mod corespunzător.
    24. Personalul trebuie să posede formare profesională iniţială şi continuă, a cărei eficacitate este verificată şi care se referă în special la teoria şi practica conceptului de asigurare a calităţii şi de bună practică de fabricaţie cât şi, dacă este cazul, la cerinţele speciale de fabricaţie a produselor medicamentoase experimentale.
    25. Se întocmesc şi se respectă programe de igienă adaptate activităţilor care urmează să fie efectuate. Aceste programe includ în special procedurile referitoare la sănătatea, practicile de igienă şi îmbrăcămintea personalului.
Secţiunea 7. Incintele şi echipamentele
    26. Incintele şi echipamentele de fabricaţie trebuie să fie amplasate, concepute, construite, adaptate şi întreţinute în aşa fel încât să corespundă destinaţiei prevăzute.
    27. Incintele şi echipamentele trebuie să fie dispuse, concepute şi exploatate în aşa fel încât să reducă la minim riscul de eroare şi să permită curăţarea şi întreţinerea eficace pentru a se evita contaminarea, contaminarea încrucişată şi în general orice efecte adverse asupra calităţii produsului.
    28. Incintele şi echipamentele care urmează să fie utilizate la operaţiile de fabricaţie care sunt decisive pentru calitatea produselor sunt supuse condiţiilor şi omologării corespunzătoare.
Secţiunea 8. Documentaţia
    29. Fabricantul instituie şi menţine un sistem de documentaţie bazat pe specificaţii, formule de fabricaţie şi instrucţiuni de prelucrare şi ambalare, proceduri şi evidenţe care cuprind diversele operaţii de fabricaţie efectuate. Documentele trebuie să fie întocmite fără greşeli şi actualizate cu regularitate. Fabricantul dispune de proceduri prestabilite pentru operaţiile şi condiţiile generale de fabricaţie, cât şi de documente specifice privind fabricaţia fiecărui lot (serie). Acest set de documente permite trasarea istoricului fabricaţiei fiecărui lot cât şi a modificărilor introduse în timpul elaborării a unui produs medicamentos experimental.
    30. În cazul unui produs medicamentos, documentaţia de lot se păstrează timp de cel puţin un an după data de expirare a termenului valabilităţii loturilor la care se referă sau cel puţin cinci ani după data certificării acestora, în cazul în care această perioadă este mai mare.
    31. În cazul unui produs medicamentos experimental, se păstrează documentaţia de lot pe o perioadă de cel puţin cinci ani după încheierea sau întreruperea oficială a ultimului studiu clinic în care a fost utilizat lotul respectiv. Sponsorul sau titularul certificatului de înregistrare, în cazul în care este vorba de persoane diferite, răspunde de păstrarea evidenţelor în conformitate cu cerinţele certificatului de înregistrare, şi standardele şi protocoalele analitice, farmacotoxicologice şi clinice cu privire la testarea produselor medicamentoase, în cazul în care aceste evidenţe sunt necesare pentru obţinerea utlerioară a unui certificat de înregistrare.
    32. În toate situaţiile, în special în cazul în care medicamentele sunt livrate pentru vânzare, persoana calificată trebuie să consemneze într-un registru sau într-un document echivalent prevăzut în acest scop că fiecare lot a fost fabricat şi verificat în corespundere cu actele normative în domeniu şi în conformitate cu certificatul de înregistrare a medicamentului. Registrul sau documentul echivalent menţionat trebuie actualizat pe măsură ce se îndeplinesc noi operaţii şi trebuie să rămână la dispoziţia AMDM pe o perioada nu mai mică de cinci ani.
    33. Atunci când se utilizează sisteme electronice, fotografice sau alte sisteme de prelucrare a datelor în locul documentelor scrise, fabricantul validează în primul rând aceste sisteme, demonstrând că datele vor fi stocate în mod corespunzător pe durata prescrisă. Datele stocate cu ajutorul acestor sisteme trebuie să fie posibil a fi accesate rapid în formă lizibilă, pentru a fi oferite autorităţilor competente, la cerere. Datele stocate pe suport electronic trebuie să fie protejate împotriva pierderii sau deteriorării cu ajutorul unor metode precum realizarea unor copii de rezervă şi transferul pe un alt sistem de stocare, iar pistele de audit trebuie să fie menţinute şi actualizate în permanenţă.
Secţiunea 9. Fabricaţia
    34. Diferitele operaţii de fabricaţie trebuie să fie efectuate în conformitate cu instrucţiunile şi procedurile prestabilite şi cu buna practică de fabricaţie. Mijloace suficiente şi adecvate trebuie să fie disponibile pentru realizarea controlului în procesul de fabricaţie. Toate abaterile de la procedee şi toate defectele produsului trebuie să fie documentate şi investigate în profunzime.
    35. Se iau măsuri tehnice sau/şi organizatorice necesare pentru a se evita contaminarea încrucişată şi încurcăturile. În cazul produselor medicamentoase experimentale, se acordă o atenţie deosebită manipulării produselor în timpul şi după orice operaţie de camuflare.
    36. În cazul produselor medicamentoase, toate procedeele de fabricaţie noi şi toate modificările importante ale unui procedeu de fabricaţie vor fi validate. Etapele critice ale procedeelor de fabricaţie sunt revalidate în mod regulat.
    37. În cazul produselor medicamentoase experimentale, procesul de fabricaţie este validat în întregime sau dacă este cazul, ţinând seama de etapa de fabricaţie a produsului. Se validează cel puţin etapele critice ale procesului de fabricaţie, precum sterilizarea. Toate etapele de proiectare şi elaborare a procesului de fabricaţie trebuie să fie documentate în întregime.
Secţiunea 10. Controlul calităţii
    38. Fabricantul stabileşte şi menţine un sistem de control al calităţii, aflat sub autoritatea unei persoane care are calificările necesare şi este independentă de fabricaţie.
    39. Persoana respectivă are la dispoziţie sau are acces la unul sau mai multe laboratoare de control al calităţii cu personalul şi dotarea necesară pentru a efectua examinările şi verificările necesare ale materiilor prime, ale materialelor de ambalare precum şi testarea produselor intermediare şi finale.
    40. În cazul produselor medicamentoase, inclusiv cele importate din alte ţări, pot fi utilizate laboratoare externe pe bază de contract, în cazul în care acestea sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentelor reguli.
    41. În cazul produselor medicamentoase experimentale, sponsorul se asigură că laboratorul angajat pe bază de contract respectă cerinţele menţionate în Regulamentul privind autorizarea desfăşurării studiilor clinice al medicamentelor de uz uman, astfel cum au fost acceptate de autoritatea competentă. Atunci când produsele sunt importate din ţări terţe, controlul analitic nu este obligatoriu.
    42. În timpul controlului final al produsului finit, înainte ca el să fie lansat pentru vânzare sau distribuţie sau utilizare în studii clinice, sistemul de control al calităţii ia în considerare, suplimentar rezultatelor analitice, informaţiile esenţiale precum condiţiile de fabricaţie, rezultatele controalelor din timpul fabricaţiei, examinarea documentelor de fabricaţie şi conformitatea produsului cu specificaţiile, inclusiv ambalajul finit.
    43. Mostre din fiecare lot de produse medicamentoase finite se păstrează timp de minim un an după data expirării.
    44. În cazul unui produs medicamentos experimental, se păstrează suficiente mostre din fiecare lot de produse formulate în vrac, precum şi de componente esenţiale de ambalare utilizate pentru fiecare lot de produse finite, timp de minim doi ani după încheierea sau întreruperea oficială a ultimului studiu clinic în care a fost utilizat lotul respectiv. În cazul prezenţei a câteva opţiuni se va alege data care determină perioada mai mare de păstrare.
    45. Mostrele materiilor de bază, altele decât solvenţii, gazele sau apa, utilizate în procesul de fabricaţie se păstrează minim doi ani după lansarea produsului. Această perioadă poate fi redusă în cazul în care perioada de stabilitate a materialului, indicată în specificaţia corespunzătore, este mai scurtă. Toate mostrele sunt ţinute în permanenţă la dispoziţia AMDM.
    46. Atunci când, depozitarea materiilor prime şi a produselor fabricate individual sau în cantităţi mici impune condiţii de păstrare deosebite, întreprinderea va stabili condiţii coordonate cu AMDM privind eşantionarea şi păstrarea acestora.
Secţiunea 11. Activităţile pe bază de contract
    47. Orice operaţie de fabricaţie sau operaţie aferentă fabricaţiei care este efectuată pe bază de contract face obiectul unui contract scris.
    48. Contractul defineşte în mod clar obligaţiile fiecăreia dintre părţi şi, în special, respectarea bunei practici de fabricaţie care trebuie să fie urmată de către contractant, cât şi felul în care persoana calificată responsabilă de certificarea fiecărui lot trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile sale.
    49. Contractantul nu subcontractează nici o parte a activităţii care i-a fost încredinţată pe bază de contract fără acordul scris al părţii care atribuie contractul.
    50. Contractantul respectă principiile şi orientările privind buna practică de fabricaţie şi se supune inspecţiilor efectuate de AMDM şi menţionate în Secţiunea 2 a prezentelor reguli.
Secţiunea 12. Reclamaţiile, retragerea produsului
şi divulgarea de urgenţă

    51. Fabricantul produselor medicamentoase trebuie să pună în aplicare un sistem de înregistrare şi analiză a reclamaţiilor, cât şi un sistem eficace de retragere promptă şi în orice moment a produselor medicamentoase aflate în reţeaua de distribuţie. Fiecare reclamaţie privind defectele trebuie să fie înregistrată şi examinată de fabricant.
    52. Fabricantul va informa autoritatea competentă cu privire la orice defect depistat, care poate conduce la retragerea produsului sau la limitarea anormală a ofertei şi indică, pe cât posibil, ţările de destinaţie a produsului.
    53. În cazul medicamentelor experimentale, fabricantul pune în aplicare împreună cu sponsorul un sistem de înregistrare şi analiză a reclamaţiilor, cât şi un sistem eficace de retragere promptă şi în orice moment a produselor medicamentoase care au ajuns deja în reţeaua de distribuţie, precum şi informează AMDM despre orice defect care ar putea conduce la retragerea produsului sau la limitarea ofertei.
    54. În cazul medicamentelor experimentale, se indică toate instituţiile unde se efectuează probe şi, pe cât e posibil, ţările de destinaţie.
    55. În cazul unui produs medicamentos experimental pentru care s-a emis un certificat de înregistrare, fabricantul respectivului medicament, împreună cu sponsorul, informează pe titularul certificatului de înregistrare despre orice defect care ar putea să aibă legătură cu medicamentul autorizat.
    56. Sponsorul pune în aplicare o procedură de divulgare rapidă a produselor camuflate, atunci când acest lucru este necesar pentru o retragere promptă în conformitate cu
pct. 53–55, precum şi sponsorul se asigură că procedura nu divulgă identitatea produsului camuflat decât în măsura în care acest lucru este necesar.
    57. Titularul certificatului de înregistrare a medicamentului este obligat să notifice de îndată AMDM cu privire la orice acţiune luată de acesta pentru a suspenda punerea pe piaţă a unui medicament sau pentru a retrage un medicament de pe piaţă, împreună cu motivele acestei acţiuni în cazul în care aceasta din urmă se referă la eficacitatea medicamentului sau la protecţia sănătăţii publice.
    58. AMDM va emite ordine de rechemare a medicamentelor în cazul depistării şi comunicării deficienţelor de calitate, cu plasarea acestora pe pagina web a AMDM. De asemenea, va publica o listă a medicamentelor, care pe parcursul anului au fost rechemate şi/sau interzise în Republica Moldova.
Secţiunea 13. Autoinspecţia
    59. Fabricantul efectuează autoinspecţii repetate în cadrul sistemului de asigurare a calităţii pentru a urmări punerea în aplicare şi respectarea bunei practici de fabricaţie şi pentru a propune măsurile de remediere necesare. Fabricantul ţine evidenţa acestor autoinspecţii şi a măsurilor de remediere luate ulterior.
Secţiunea 14. Etichetarea
    60. În cazul unui produs medicamentos experimental, etichetarea trebuie să asigure protecţia subiectului şi trasabilitatea, să permită identificarea produsului şi a probei şi să uşureze utilizarea corectă a produsului medicamentos experimental.

   
anexa nr.2