HGC1052/2013
ID intern unic:  350876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1052
din  26.12.2013
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 311     art Nr : 1158     Data intrarii in vigoare : 27.12.2013
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1535 din 27 noiembrie 2002 „Cu privire la aprobarea modelelor de factură şi registre în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.1672).
    3. Prezenta hotărîre de Guvern intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 2, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                           Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                         Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                             Valentina Buliga
    Ministrul justiţiei                                                                            Oleg Efrim

    Nr. 1052. Chişinău, 26 decembrie 2013.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1052
din 26 decembrie 2013


MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 11:
    la litera a) textul „ , a cetăţenilor străini şi apatrizilor, aflaţi pe teritoriul ţării;” se substituie prin textul „şi a străinilor prevăzuţi de Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;”;
    se completează cu trei litere noi, j1 ), j2) şi j3), cu următorul cuprins:
    „j1) să intenteze acţiuni în instanţa de judecată persoanelor fizice pentru neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi persoanelor juridice şi fizice pentru prejudiciul cauzat fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    j2) să verifice respectarea de către angajatori a legislaţiei privind includerea persoanelor angajate în listele de evidenţă nominală şi prezentarea acestora la agenţiile teritoriale;
    j3) să aplice, în persoana directorului general al Companiei şi adjuncţilor săi, directorilor agenţiilor teritoriale şi adjuncţilor lor, sancţiuni contravenţionale subiecţilor asigurării în cazul nerespectării legislaţiei privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;”;
    2) punctul 16 după sintagma „trei reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova” se completează cu sintagma „(inclusiv unul cooptat de la Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova)”.
    2. Contractul-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1792), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la subpunctul 3.1.:
    alineatul unu se completează în final cu textul „ , inclusiv prin încheierea unor contracte cu alţi prestatori, care activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate obiectivă de prestare a acestuia;”;
    la alineatul patru:
    cuvintele „să solicite” se substituie prin cuvintele „să verifice”;
    sintagma „poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se substituie cu sintagma „statutul de persoană asigurată, utilizînd sistemul informaţional al Companiei”;
    după alineatul şase se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
     „să se aprovizioneze cu medicamente şi să asigure existenţa în stoc a produselor farmaceutice necesare pentru a fi eliberate în condiţiile spitaliceşti;”;
    după alineatul opt se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „ să prezinte Companiei pentru coordonare şi aprobare, în termen de 10 zile lucrătoare din data semnării Contractului, devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan), precum şi modificările introduse în acesta, în cazul încheierii unor acorduri adiţionale la Contract;”;
    în alineatul nouă cuvintele „pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune” se substituie prin cuvintele „pînă la data de 18 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, iar în cazul disponibilităţii mijloacelor financiare şi achitării lunare – pînă la data de 18 a următoarei luni de gestiune”;
    după alineatul zece se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
     „să prezinte Companiei, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia privind cazurile tratate cu leziuni corporale şi alte maladii pricinuite persoanelor asigurate din vina persoanelor fizice şi juridice, după modelul solicitat de Companie;”;
    în alineatul şaisprezece sintagma „prevăzute de legislaţie” se substituie cu sintagma „necesare realizării Programului unic;”;
    după alineatul şaisprezece se introduc două alineate noi cu următorul cuprins:
    „ să-şi reînnoiască baza tehnico-materială, după caz, din alocaţiile fondatorului şi mijloacele financiare obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    să utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală numai pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţa medicală şi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenţă medicală specificată în Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune.”;
    2) la subpunctul 4.1., sintagma „Ministerul Sănătăţii” se substituie prin sintagma „Guvern”;
    3) la subpunctul 4.2.:
    cuvîntul „trimestrial” se substituie prin cuvintele „lunar sau trimestrial, în dependenţă de mijloacele financiare disponibile”;
    după sintagma „dărilor de seamă” se introduce sintagma „şi facturilor de plată”;
    se completează cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut:
    „Modalitatea de achitare va fi prevăzută anual în Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune.”;
    4) la subpunctul 4.3.:
    textul „Darea de seamă şi factura de plată pentru trimestrul IV vor fi prezentate de către Prestator pînă la data de 25 decembrie” se substituie cu textul „Prestatorul va prezenta darea de seamă pentru luna decembrie pînă la data de 24 a lunii şi factura de plată pentru trimestrul IV pînă la data de 27 decembrie”;
    cifra „6” se substituie cu cifra „7”;
    5) la subpunctul 5.1.:
    propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele „ inclusiv condiţionarea procurării de către pacient a medicamentelor, investigaţiilor şi achitarea altor plăţi nelegitime.”;
    6) după subpunctul 5.3. se introduce un subpunct nou, 5.3.1, ,   cu următorul cuprins:
    „5.3.1 Nu se admite dezafectarea de către Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislaţiei şi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate în urma controalelor efectuate, se va percepe suma dezafectată şi se va aplica o penalitate în mărime de 0,1 % din sumă pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decît cele stabilite de legislaţie, care se va transfera la conturile Companiei.”;
    7) la subpunctul 6.1.:
    sintagma „după coordonarea prealabilă de către Prestator cu fondatorul” se exclude;
    cifrele „200__” se substituie cu cifrele „20___”;
    8) la subpunctul 6.2.:
    sintagma „1 octombrie” se substituie cu sintagma „1 noiembrie”;
    sintagma „1 decembrie” se substituie cu sintagma „31 decembrie”;
    9) la subpunctul 7.2.:
    alineatul doi după cuvîntul „retragere” se completează cu cuvintele „ sau expirare”;
    se completează în final cu sintagma „precum şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare.”;
    10) subpunctul 7.4. va avea următorul cuprins:
    „7.4. În caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaţiei ce reglementează sistemul ocrotirii sănătăţii, modul de acordare a asistenţei medicale sau condiţiile de contractare a prestatorilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Părţile contractante se obligă în termen de 30 de zile calendaristice din data survenirii modificărilor să modifice prezentul Contract prin acorduri adiţionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adiţionale în termenul stabilit în prezentul subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automată a Contractului.”;
    11) la rubrica „Adresele juridice şi rechizitele bancare ale Părţilor” cuvintele „Coordonat________________ se exclud.
                                                                                                                                            (semnătura)  L.Ş.”
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1163), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, anexa nr.1:
    a) după punctul 4 se introduc două puncte noi,  41 şi 42,  cu următorul cuprins:
    „41. Poliţele de asigurare facultativă de sănătate, procurate de străini pe teritoriul Republicii Moldova anterior obţinerii dreptului de şedere provizorie, pot fi folosite de către aceştia în limitele termenului indicat în ele, fără obligaţia de a achita primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
    42. Străinii, care au obţinut statutul de persoană angajată ulterior  procurării poliţei de asigurare facultativă de sănătate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru obţinerea dreptului de şedere provizorie nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sub formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada valabilităţii poliţei de asigurare facultativă de sănătate. În acest caz nu se calculează nici prime ce urmează să fie achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.”;
    b) la punctul 6 alineatul doi, cuvintele „sau invalizilor” se substituie prin cuvintele „sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii”;
    c) la punctul 9, sintagma „şomajului tehnic,” se exclude;
    d) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Agenţia va verifica respectarea de către angajatori a legislaţiei privind includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi prezentarea în termenele stabilite de legislaţie a  listelor şi modificărilor la ele şi va trage persoanele responsabile la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiunilor stabilite de prevederile legale.”;
    e) punctul 13:
    la litera a):
    cuvîntul „invalizii” se substituie prin cuvintele „persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii”;
    textul „persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I pînă la atingerea vîrstei de 16 ani” se substituie cu textul „persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani”;
    la litera b), sintagma „invalizii atestaţi” se substituie prin cuvintele „persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii atestate”;
    la litera c), sintagma „ce beneficiază de ajutor de şomaj” se substituie prin cuvîntul „înregistraţi”;
    la litera e), cuvintele „persoanele care îngrijesc la domiciliu un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de la 16 ani” se substituie prin cuvintele „persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane cu vîrsta de la 18 ani,”;
    la litera g), cuvintele „şi localităţile limitrofe liniei administrative” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „şi localităţile limitrofe acestora”;
    punctul se completează cu o literă nouă, i), cu următorul cuprins:
    „i) Biroul migraţie şi azil – pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia şi pentru străinii care au obţinut dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova.”;
    f) la punctul 14, sintagma „şi literei h)” se substituie cu sintagma „şi literei i)”;
    g) punctul 141 se expune în redacţie nouă:
    „141. Prin derogare de la punctele 12 şi 14:
    a) Casa Naţională de Asigurări Sociale va prezenta CNAM listele de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, prevăzute la pct. 13 lit.a);
    b) Biroul migraţie şi azil va prezenta CNAM listele de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, prevăzute la pct. 13 lit.i), şi ale străinilor care au obţinut dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova,
 precum şi modificările la acestea, în modul stabilit de acordul încheiat între instituţiile vizate.”;
    h) la punctul 17 litera a), propoziţia a doua se exclude;
    i) punctul 171 va avea următorul cuprins:
    „171. Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi, înregistraţi la agenţia teritorială a CNAM ca plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, vor prezenta, personal sau prin scrisoare recomandată, la agenţia teritorială a CNAM dovada achitării primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.”;
    î) denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:
„III. STRUCTURA ŞI MODUL DE COMPLETARE,
 ELIBERARE (ACTIVARE/DEZACTIVARE)
 A POLIŢEI
DE ASIGURARE”
    j) la punctul 19:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) numărul poliţei de asigurare;”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    d) numărul de identificare de stat – se transcrie din rubrica respectivă din actul de identitate al persoanei în cauză şi conţine 13 cifre. În cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, în rubrica respectivă se va indica numărul şi seria actului de identitate valabil în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) locul de lucru – la rubrica respectivă se va înscrie “Conform bazei de date a CNAM”;”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) categoria persoanelor asigurate – se va înscrie numărul categoriei de persoane compus din două cifre arabe, conform bazei de date a CNAM.”;
    k) punctul 20:
    la litera a), cuvintele „de la – se va indica data eliberării efective a poliţei de asigurare, după cum urmează”  se substituie prin cuvintele:
    „a) de la – se va indica:
    data achitării efective a primei de asigurare în sumă fixă - în cazul achitării acesteia în termenele prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sau termenul calculat în conformitate cu prevederile art.231 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - în cazul achitării primei de asigurare în sumă fixă cu încălcarea termenului prevăzut de legislaţie;”;
    la alineatul 1), sintagma „data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune” se substituie cu sintagma „Conform bazei de date a CNAM”;
    la alineatul 4), sintagma „ce beneficiază de ajutor de şomaj, pensionari şi invalizi” se substituie cu sintagma „înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pensionari şi persoane cu dizabilităţi de grad sever, accentuat sau mediu”;
    la alineatul 6):
    sintagma „carnetul medical perinatal” se substituie cu sintagma „Trimiterea-extras Formular 027/e ” ;
    se completează în final cu sintagma „sau medicul obstetrician – ginecolog, care a stabilit diagnosticul;”;
    alineatul 61) va avea următorul cuprins:
    „61) pentru persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane - pe termenul valabilităţii actului ce confirmă apartenenţa acestora la categoria respectivă de persoane asigurate;”;
    se completează cu un alineat nou, 8), cu următorul cuprins:
    „8) pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare – pe perioada desfăşurării programului de integrare.”;
    1) la punctul 24, sintagma „în anexa nr.3, ţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare” se substituie cu sintagma „ de CNAM, ţinute în mod electronic”;
    m) punctele 25 şi 26 se exclud;
    n) la punctul 28, sintagma „nr.426-XIII din 4 aprilie 1995” se substituie cu sintagma „nr.113-XVI din 27 aprilie 2007”.
    2) în Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, anexa nr.2:
    a) la punctul 3, sintagma „listele remise” se substituie cu sintagma „baza de date şi actele contabile ale Agenţiei, precum şi informaţia furnizată”;
    b) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. După verificarea bazei de date şi a actelor contabile ale Agenţiei, precum şi a listelor prezentate de instituţiile menţionate în pct.3, şi identificarea persoanelor ce nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit de legislaţie, Agenţia va verifica şi informaţia ce confirmă aflarea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul anului bugetar respectiv.
Pentru a stabili aflarea unei persoane pe teritoriul Republicii Moldova timp de cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar), Agenţia va accesa Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră.
    Dacă pe parcursul anului bugetar respectiv o persoană s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile şi nu confirmă achitarea primei de asigurare în sumă fixă, Agenţia va iniţia procedura de încadrare a acesteia în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Procedura de înmînare a înştiinţărilor şi efectele refuzului de primire a acestora sînt prevăzute în art.105 şi art.106 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003.”; 
    d) la punctul 7, sintagma „ , care se remite spre examinare în fond instanţei de judecată competente”, se exclude;
    e) la punctul 8, cuvintele „se stabileşte anual prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv” se substituie prin cuvintele „este stabilită în art.30 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”;
    f) la punctul 9:
    cuvintele „a avea” se substituie prin cuvintele „a prezenta”;
    textul „se va deplasa la domiciliul sau locul de muncă al persoanei fizice, pentru întocmirea procesului-verbal” se substituie prin sintagma „va întocmi procesul-verbal”;
    sintagma „cu remiterea ulterioară a acestuia spre examinare în fond instanţei de judecată competente” se exclude;
    g) punctul 11 se exclude.
    4. În tot cuprinsul textului Hotărîrii Guvernului nr.567 din 21 mai 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ratate în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol de plata impozitului funciar, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.602), sintagma „Agenţia teritorială Chişinău” se substituie prin sintagma „Agenţia teritorială Sud-Est (cu sediul în or. Căuşeni)”, la cazul gramatical corespunzător.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.906 din 24 septembrie 2010 „Privind crearea şi activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei administrative din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 1001), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi în tot cuprinsul textului, cuvintele „localităţile limitrofe frontierei administrative” se substituie prin cuvintele „localităţile limitrofe acestora”;
    2) la punctul 21, după sintagma „Vasilievca din raionul Dubăsari,” se completează cu cuvintele „şi Chiţcani, Mereneşti, Zahorna, Cremenciug, Gîsca din raionul Căuşeni,”.