HGM1068/2013
ID intern unic:  350974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1068
din  27.12.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare
şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin
metoda organoleptică
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1178
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    În temeiul prevederilor art. 178 alin.(2) al Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art.293), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Vasile Bumacov

    Nr. 1068. Chişinău, 27 decembrie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1068
din 27 decembrie 2013

REGULAMENT
privind modul de organizare şi procedura de evaluare
a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile şi cerinţele faţă de modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de evaluare organoleptică a calităţii berii, a produselor pe bază de bere şi a producţiei alcoolice (alcool etilic, vodcă, brandy, distilate de altă origine decît cea viticolă, rachiuri, aperitive, balsamuri, lichioruri, băuturi slab alcoolice), termenii şi calificativele de apreciere organoleptică utilizate în procedura de evaluare.
    2. Calitatea berii, a produselor pe bază de bere şi a producţiei alcoolice (în continuare – produse) se testează prin metoda organoleptică de către Comisia centrală de degustare (în continuare – Comisie), instituită prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului în număr de 21 persoane. Selectarea membrilor Comisiei se efectuează prin concurs, la care pot participa specialişti cu experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani.
   [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    3. Evaluarea produselor prin metoda organoleptică de către Comisie poartă caracter benevol.
    4. Deciziile adoptate de Comisie în urma evaluării calităţii produselor prin metoda organoleptică poartă caracter de recomandare.
II. Scopul evaluării calităţii prin metoda organoleptică
    5. Scopul evaluării organoleptice a produselor este în aprecierea calităţilor senzoriale ale acestora în raport cu calificativele stipulate în prezentul Regulament.
    6. În cadrul procesului de evaluare a calităţii produselor prin metoda organoleptică se efectuează, la solicitare, următoarele aprecieri:
    1) evaluarea mostrelor prelevate de către organele de control pentru stabilirea corespunderii calităţilor organoleptice cu tipul dat de produs;
    2) evaluarea calităţii senzoriale a produselor cu denumire de marcă proprietate a statului;
    3) evaluarea calităţii senzoriale a produselor autohtone;
    4) evaluarea calităţii senzoriale a produselor importate;
    5) evaluarea calităţii senzoriale a produselor utilizate în calitate de materii prime pentru fabricarea producţiei alcoolice;
    6) evaluarea de arbitraj a calităţii senzoriale a produselor;
    7) evaluarea senzorială a calităţii produselor în cadrul concursurilor.
III. Modul de organizare a evaluării produselor
prin metoda organoleptică
    7. Evaluarea calităţii produselor prin metoda organoleptică se realizează prin intermediul degustaţiilor, în termen de cel mult 10 zile de la data prezentării la Comisie a mostrelor de produse.
    8. Pentru evaluarea calităţii organoleptice a produselor, mostrele se prezintă însoţite de:
    1) scrisoarea de solicitare;
    2) actul de prelevare;
    3) raportul de încercări, certificatul de calitate, prezentate de către producător/importator.
    9. La evaluarea calităţii alcoolului etilic şi a produselor alcoolice se aplică scara de 10 puncte, iar la evaluarea calităţii berii – scara de 21 de puncte. În cadrul concursurilor poate fi utilizată şi scara de 100 de puncte.
    10. Evaluarea organoleptică a mostrelor de produse din import este similară evaluării produselor autohtone.
    11. La şedinţele de apreciere senzorială mostrele se prezintă codate. Şedinţele de apreciere senzorială sînt închise.
    12. Pentru evaluarea calităţii produselor şi pentru acordarea dreptului de folosire a mărcii proprietate a statului, numărul mostrelor se reglementează la solicitarea producătorului.
    13. În scopul evaluării calităţii produselor cu denumiri noi, se admite prezentarea la Comisie a mostrelor de laborator.
    14. Mostrele de laborator care nu s-au încadrat în calificativul respectiv, conform anexelor la prezentul Regulament, pot fi prezentate la şedinţa Comisiei de cel mult 3 ori, după care se resping şi se consideră lipsite de valabilitate.
    15. Cantitatea de produse necesară pentru aprecierea senzorială este de:
    1) 0,5 l pentru alcoolul etilic şi producţia alcoolică, cu excepţia berii şi produselor pe bază de bere;
    2) 1,5 l pentru bere şi produsele pe bază de bere.
    16. Codarea mostrelor prezentate pentru determinarea caracteristicilor senzoriale se efectuează în ziua degustării. Fiecărei mostre i se atribuie un număr stabilit.
    17. Codarea mostrelor este însoţită de întocmirea unui act de cifrare, în care se indică numerele mostrelor, denumirea produsului şi a producătorului, data fabricării (în cazul determinării calităţilor senzoriale ale mostrelor de produse experimentale se anexează o informaţie despre procedeele tehnologice noi, tipurile de materie prime utilizate etc.), starea mostrelor (integritatea sigiliului pe ambalaj, prezenţa etichetelor etc.) şi prezenţa actului de prelevare a mostrelor. Actul de codare se semnează şi se sigilează în plic.
    18. Codarea mostrelor nu se admite în prezenţa membrilor Comisiei şi a altor specialişti în afară de mandatar.
    19. Mostrele codate se prezintă la degustare după înlăturarea informaţiei despre producător, fiind introduse într-un ambalaj depersonalizat. La cunoştinţa degustătorilor se aduce doar tipul produsului prezentat la degustare, documentul normativ potrivit căruia este produs, precum şi caracteristicile de bază ale produsului.
    Actul de codare este deschis de către preşedintele Comisiei după terminarea degustaţiei şi calcularea mediei aritmetice a punctajului atribuit mostrelor supuse degustării.
    20. Analiza senzorială a mostrelor de produse se efectuează în încăperi curate, lipsite de mirosuri, trepidaţii sau zgomote şi cu posibilităţi de aerisire. Pereţii încăperii şi mobilierul trebuie să fie de culoare deschisă, de preferinţă albă.
    Încăperea trebuie să fie iluminată natural, evitîndu-se razele solare directe (se poate folosi şi lumina artificială, cu o intensitate de 550 lx/m2 – 800 lx/m2, la fiecare loc de examinare, astfel încît aceasta să permită aprecierea corectă a culorii), să fie prevăzută cu un termometru şi un hidrometru. Temperatura încăperii trebuie să fie constantă, la nivel de 18 oC – 22 oC, iar umiditatea relativă a aerului la nivel de 70% − 75%.
    21. Degustătorii trebuie să dispună de mese individuale de acelaşi model, distanţate corespunzător, ca să permită lucrul independent, şi de scaune comode. Mesele trebuie să fie confecţionate din material uşor lavabil, de culoare deschisă. Pentru ca degustătorii să lucreze independent, se recomandă cabine individuale cu lăţimea de 50-60 cm, lungimea de 80-90 cm şi înălţimea 75-80 cm de la nivelul mesei. În cazul în care nu este posibilă montarea cabinelor, pot fi utilizate mese cu perete despărţitor sau mese aranjate în rînd una după alta.
    Spaţiul acordat unui degustător este de aproximativ 4 m2.
    22. Pe masa fiecărui degustător se distribuie următoarele materiale şi documente:
    1) calificativele pentru evaluarea calităţii, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) fişa de analiză senzorială, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    3) pahare pentru probe şi pentru apă;
    4) vase netransparente pentru colectarea resturilor de băuturi.
    23. Alături de încăperea în care se efectuează evaluarea organoleptică trebuie să fie amenajată o cameră pentru pregătirea probelor, prevăzută cu instalaţii de apă (caldă şi rece) şi de păstrare a mostrelor (frigider), precum şi cu masă acoperită cu faianţă sau cu alt material uşor lavabil. Această încăpere nu trebuie să aibă alte destinaţii decît aceea pentru care a fost amenajată.
    24. Paharele de degustare în care sînt prezentate mostrele de produse trebuie să fie identice ca formă, culoare şi dimensiuni şi să fie confecţionate din sticlă total incoloră, cu un conţinut de plumb de maximum 9 %, rezistentă la fluctuaţii de temperatură. Ele trebuie spălate bine după fiecare utilizare.
    25. Degustătorii efectuează analiza în condiţii de linişte deplină, fără consultări.
    26. Înainte de organizarea şedinţelor de degustare, degustătorii nominalizaţi conform ordinului de instituire a Comisiei semnează declaraţia de confidenţialitate.
    27. Şedinţa de degustare se desfăşoară între orele 1000 şi 1200 sau între orele 1500 şi 1700.
    28. La fiecare şedinţă de degustare se prezintă spre examinare cel mult 20 de mostre de alcool sau băuturi alcoolice tari şi cel mult 50 de mostre de alte produse alcoolice, în serii de cîte cel mult 10 mostre.
    29. Fiecare mostră în volum de pînă la 50 cm3 este prezentată individual.
    30. Între seriile de mostre se face o pauză de minimum 10 minute, timp în care încăperea se aeriseşte.
    31. Mostrele cu defecte de închidere a ambalajelor, cu opalescenţă accentuată, cu sediment sau cu diferite impurităţi nu sînt admise spre degustare.
    32. Ordinea de prezentare a mostrelor de produse la degustare se stabileşte înainte de începerea şedinţei. Mostrele se prezintă în cadrul şedinţei pe categorii, ţinînd seama de concentraţia de zahăr, de concentraţia alcoolică, de vîrsta şi de aroma acestora, care trebuie să fie în ordine crescătoare.
    În primul rînd se prezintă rachiurile, băuturile tari, brandy-urile, lichiorurile, distilatele, alcoolurile.
    Berea se prezintă în felul următor: în primul rînd tipurile de bere blondă în ordinea de creştere a extractului în mustul de malţ, apoi tipurile de bere semibrună şi brună în aceeaşi ordine.
    33. Temperatura la care se prezintă mostrele de produse trebuie să corespundă tabelului de mai jos.
Sortimentul de băuturi
Temperatura, oC

Alcool etilic şi băuturi alcoolice

20±2
Bere
10-12
 
    34. Înainte de începerea şedinţei de degustare, fiecare degustător primeşte o fişă de analiză senzorială, pe care îşi scrie numele.
    35. Fişa de analiză senzorială urmează a fi completată cu descrierea proprietăţilor organoleptice:
    limpiditate;
    culoare;
    aromă (buchet);
    gust;
    tipicitate.
    36. Termenii descriptivi şi definiţiile utilizate la aprecierea senzorială, în funcţie de categoria produselor, trebuie să corespundă anexelor nr.3-4 la prezentul Regulament.
    37. Degustătorul apreciază în ordinea stabilită fiecare proprietate organoleptică a produsului expus spre degustare şi completează fişa de analiză senzorială, acordînd puncte pentru fiecare criteriu.
    În funcţie de calificativul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament pentru produsul examinat, degustătorii evaluează în puncte calitatea organoleptică a produsului, îl descriu în conformitate cu termenii şi definiţiile de analiză senzorială (în cazul prezenţei obiecţiilor sînt notate şi acestea), semnează fişa şi o transmit preşedintelui Comisiei după încheierea degustării tuturor mostrelor.
    38. Organizarea procedurii de evaluare a calităţii organoleptice a produselor se desfăşoară sub egida preşedintelui, ales prin vot deschis de către membrii Comisiei.
    39. Locul de lucru al preşedintelui Comisiei trebuie să îi permită supravegherea şedinţei de degustare.
IV. Constatarea rezultatelor
    40. Prelucrarea rezultatelor aprecierii organoleptice a produselor prin degustarea mostrelor se efectuează în modul următor:
    1) se calculează valoarea aritmetică medie a tuturor aprecierilor făcute de către degustători pentru fiecare mostră, rotunjindu-se rezultatul pînă la primul semn după virgulă;
    2) nu se iau în calcul aprecierile degustătorilor care diferă de valoarea medie calculată cu peste 0,3 puncte pentru produsele care se apreciază în baza scării de 10 puncte şi cu peste 3 puncte pentru produsele apreciate în baza scării de 21 de puncte;
    3) din numărul aprecierilor rămase se calculează încă o dată valoarea medie, care reprezintă aprecierea definitivă a mostrei. Produsele care au obţinut la degustare un calificativ mai mic decît minimumul stabilit pentru aprecierea calităţii producţiei alcoolice, a berii şi a produselor pe bază de bere, conform anexei 1, se consideră necalitative din punctul de vedere al aprecierii organoleptice.
    41. Deciziile Comisiei se prezintă în formă de proces-verbal, semnat de preşedintele Comisiei şi de secretar.
    În procesul-verbal al şedinţei Comisiei se notează:
    1) data efectuării degustării;
    2) lista nominală a degustătorilor participanţi la şedinţă (numele, prenumele, funcţia);
    3) scopul degustării;
    4) lista mostrelor prezentate la degustare, cu indicarea denumirii produselor şi a producătorului;
    5) media în puncte a mostrelor în baza rezultatelor degustării;
    6) în caz de necesitate (tipuri noi de produse), se indică caracteristica lor calitativă;
    7) obiecţiile principale şi propunerile făcute pe parcursul deliberării.
    42. Secretarul Comisiei anunţă solicitantul despre rezultatele evaluării calităţii produselor degustate prin eliberarea, în termen de 3 zile, a extrasului din procesul-verbal.
V. Cantitatea produselor (mostrelor)
pentru aprecierea organoleptică
    43. Norma de consum al producţiei alcoolice pentru aprecierea organoleptică este de pînă la 50 ml pentru fiecare participant la şedinţă, iar în cazul berii – pînă la 100 ml.
    44. Suma mijloacelor băneşti pentru organizarea şi efectuarea degustării va constitui pînă la 40 lei/per degustător la o şedinţă şi 5 lei/per mostră de produs supus evaluării organoleptice pentru fiecare degustător în calitate de remunerare, cheltuielile fiind suportate de către Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4