HGM1074/2013
ID intern unic:  350978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
HOTĂRÎRE Nr. 1074
din  30.12.2013
pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la
înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală
şi modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1080
    MODIFICAT
   
HG284 din 22.04.14, MO99-102/25.04.14 art.310

    În scopul executării prevederilor art.16 lit.c), art.30 alin.(6) din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443) şi art.29 alin.(1) lit.l1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-tip cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală, conform anexei nr.1;
    modificările şi completările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009, conform anexei nr. 2.
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe regulamentele proprii cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală în conformitate cu Regulamentul-tip aprobat.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                             Vasile Bumacov
    Ministrul afacerilor interne                                                      Dorin Recean
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                          Vasile Botnari

    Nr. 1074. Chişinău, 30 decembrie 2013.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1074
din 30 decembrie 2013

REGULAMENTUL-TIP
cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor
cu tracţiune animală
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-tip cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală (în continuare – Regulament-tip) stabileşte:
    a) procedura de înregistrare şi evidenţă a vehiculelor cu tracţiune animală aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice, domiciliate sau cu sediu în raza unităţii administrativ-teritoriale, precum şi verificarea corespunderii acestor vehicule normelor de securitate şi admiterii lor la trafic.
    b) lista documentelor necesare pentru înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală;
    c) modalitatea de ţinere a registrului evidenţei vehiculelor cu tracţiune animală.
    2. În sensul prezentului Regulament-tip, noţiunile şi termenii enunţaţi semnifică următoarele:
    vehicul cu tracţiune animală (în continuare – vehicul) – căruţe, trăsuri, sănii trase de animale de tracţiune (cai, măgari, bivoli etc.) care sînt utilizate de către persoane fizice sau juridice în activitatea agricolă şi administrativ-gospodărească;
    registru – totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual şi/sau în sistem informaţional automatizat de către autoritatea publică locală în scopul ţinerii evidenţei datelor cu referinţă la vehicule cu tracţiune animală înregistrate, a proprietarilor acestora şi a animalelor care participă la trafic;
    certificat de înregistrare a vehiculului – document oficial care confirmă înregistrarea vehiculului şi permite posesorului ori uzufructuarului exploatarea acestuia;
    înregistrare – procedură tehnică de înscriere a datelor referitoare la vehiculele cu tracţiune animală existente în unităţile administrativ-teritoriale şi efectuată la solicitarea persoanei interesate;
    număr de înregistrare – numărul atribuit unui vehicul în vederea identificării acestuia în circulaţie, format din litere majuscule ale alfabetului latin şi din cifre arabe de culoare albă, conform anexei nr. 1 la Regulamentul-tip.
II. Înregistrarea vehiculelor
    3. Proprietarii de vehicule sînt obligaţi să le înregistreze/reînregistreze înainte de a le pune în circulaţie, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, la autoritatea administraţiei publice locale unde îşi au domiciliul sau sediul.
    4. Înregistrarea/reînregistrarea vehiculelor se face contra plată, mărimea căreia este stabilită de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale respective.
    5. Cererea privind înregistrarea vehiculului se depune de către solicitant sau persoana împuternicită de acesta, conform modelului cererii expuse în anexa nr. 2 la prezentul Regulament-tip, la autoritatea administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau sediul.
    6. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) actul de identitate;
    b) actul de identitate al persoanei împuternicite şi copia procurii, după caz;
    c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul de intrare în posesia respectivului vehicul, conform modelului din anexa nr.3 la prezentul Regulament-tip;
    d) certificatul de înregistrare a vehiculului în cazul reînregistrării;
    e) actul atestator (recipisa) cu privire la transmiterea vehiculului în folosinţă;
    g) dovada de plată a taxelor stabilite pentru înregistrare sau reînregistrare.
    7. Reînregistrarea vehiculului ca urmare a înstrăinării acestuia se efectuează în baza solicitării în scris a cumpărătorului conform procedurii stabilite de prezentul Regulament-tip.
    8. Actele ce au servit ca bază la înregistrarea, reînregistrarea şi radierea din evidenţă a vehiculelor se păstrează timp de 3 ani.
    9. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale (primarul) desemnează prin dispoziţie o persoană responsabilă (secretarul consiliului local) pentru efectuarea înregistrării vehiculelor şi în sarcina căruia va intra examinarea şi verificarea documentelor prevăzute la pct. 5 din prezentul Regulament-tip.
    Respectarea acestor cerinţe va constitui temei pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatului respectiv posesorului acestuia. În cazul nerespectării acestor cerinţe înregistrarea va fi posibilă doar după înlăturarea neajunsurilor depistate.
    10. La înregistrare, registratorul înscrie pe vehicul, într-un singur rînd, un număr unic de înregistrare compus de 2 litere (pentru municipiul Chişinău din o singură literă) care indică codul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, urmate de 2 litere ce indica abrevierea localităţii şi numărul de ordine începînd cu 001.
    11. Numărul de înregistrare trebuie să fie înscris prin aplicarea vopselei de culoare albă în spatele vehiculului, pe axa de simetrie a acestuia folosind un şablon.
    În cazul în care vehiculul nu are obloane, în partea din spate trebuie fixat un panou cu dimensiunile care vor permite aplicarea numărului de înregistrare.
    12. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament-tip şi se execută înscrierea numărului de înregistrare atribuit.
    13. În schimbul certificatelor de înregistrare pierdute se eliberează duplicatele acestora. Eliberarea duplicatelor se efectuează numai după verificarea vehiculelor, contra plată.
    14. Certificatele şi duplicatele se vor confecţiona de către agenţii economici la comanda autorităţilor administraţiei publice locale.
III. Evidenţa vehiculelor
    15. Evidenţa vehiculelor înregistrate sau radiate din registru se ţine de persoana responsabilă (secretarul consiliului local), datele fiind introdu-se într-un registru special, conform modelului din anexa nr.5 la prezentul Regulament-tip.
    16. Registrul se ţine în formă manuală şi/sau electronică, în limba de stat şi/sau în limba rusă, după caz.
    17. Înscrierile în registru se fac imediat în baza datelor din documentele prezentate pentru înregistrare şi acestea se efectuează astfel încît să fie eliminată posibilitatea radierii, ştergerii, distrugerii lor prin metode mecanice, chimice sau în alt mod, iar filele trebuie să fie numerotate, şnuruite şi sigilate.
    18. Rectificările, modificările şi completările care pot apărea pe perioada ţinerii evidenţei datelor din registru, ca urmare a înstrăinării, distrugerii, uzurii, lichidării, pierderii, radierii obiectului înregistrat se introduc în registrul de bază în rubrica respectivă.
    19. Registratorul este obligat:
    a) să nu admită distrugerea datelor din registru;
    b) să prezinte informaţia necesară cu privire la datele din registru la solicitarea autorităţilor publice şi a persoanelor interesate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    20. Extrasul din registru se prezintă şi se autentifică prin semnătura registratorului, cu aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei publice locale, şi se eliberează gratuit.
    21. Ţinerea evidenţei în formă manuală şi/sau electronică se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
IV. Radierea din registru a vehiculelor
    22. Radierea din registru a vehiculelor se efectuează gratuit de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, în baza cererii simple depuse de posesorul vehiculului sau a persoanei împuternicite.
    23. Proprietarii de vehicule înregistrate sînt obligaţi să solicite radierea acestora din registru în următoarele cauze:
    a) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
    b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei autorităţi administrativ-teritoriale;
    c) la scoaterea definitivă din Republica Moldova;
    d) dacă vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.
    24. În cazul radierii vehiculului din registru în legătură cu trecerea într-o localitate deservită de altă autoritate a administraţiei publice locale, proprietarului i se restituie certificatul de înregistrare cu menţiunea respectivă.
    25. La radierea vehiculului din registru, în fişa de evidenţă se efectuează înscrierea respectivă.
   
    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG284 din 22.04.14, MO99-102/25.04.14 art.310]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

 Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1074
din  30 decembrie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr.357 din 13 mai 2009
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    la punctul 9, după cuvintele „cu excepţia” se completează cu cuvintele „vehiculelor cu tracţiune animală”;
    punctul 110:
    la subpunctul 1), cuvintele” placa cu” se exclud;
    subpunctul 4) va avea următorul  cuprins:
    „4) Conducătorului de vehicul cu tracţiune animală îi este interzis:
    a) să circule fără aplicarea numărului de înregistrare pe vehicul;
    b) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza cu braţul şi a se asigura că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
    c) să circule în galop prin localităţi;
    d) să transporte obiecte care depăşesc cu mult lungimea, lăţimea şi înălţimea vehiculului (lungimea nu va depăşi 0,5 m în ambele sensuri, lăţimea – 0,5 m în ambele sensuri, iar înălţimea – 1,5 m de la suprafaţa interioară a vehiculului);
    e) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;
    f) să circule cu vehiculul murdar pe drumurile modernizate;
    g) să transporte pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă încărcături ce depăşesc limitele de gabarit ale vehiculului;
    h) să transporte în vehicul persoane în picioare;
    i) în timpul staţionării, să lase animalele dezlegate şi fără supraveghere.”