HGC1/2014
ID intern unic:  351040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1
din  03.01.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 4-8     art Nr : 7
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                   Vasile Botnari

    Nr. 1. Chişinău, 3 ianuarie 2014.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1
din 3 ianuarie 2014
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008 „Cu privire la crearea Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 82, art.521) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexelor, sintagmele „Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto” şi „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu sintagmele „Agenţia Naţională Transport Auto” şi „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) punctele 1, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „1. Se creează autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto, aflată la autogestiune, cu statut de persoană juridică şi cu un efectiv de 107 unităţi de personal.”;
    „3. Finanţarea Agenţiei Naţionale Transport Auto se efectuează din mijloacele acumulate din plăţile pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute de Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    4. Sistemul de remunerare a muncii personalului Agenţiei Naţionale Transport Auto se stabileşte conform Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”;
    b) la punctul 2, alineatul trei se exclude;
    c)  punctele 5 şi 7 se exclud;
    2) în anexa nr.1:
    a) punctele 2 şi 6 vor avea următorul cuprins:
    „2. Agenţia este o autoritate publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, activează în baza principiilor de autogestiune şi autofinanţare, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutare, ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet.”;
    „6. Sediul Agenţiei se află în Republica Moldova, MD-2068, municipiul Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1.”;
    b) punctul 3 se exclude;
    c) punctul 7:
    la subpunctele 8), 10) şi 14), după cuvîntul „monitorizarea” se introduc cuvintele „şi controlul”;
    subpunctul 16) se exclude;
    la subpunctul 17), cuvintele „aprobat în modul stabilit de Guvern” se substituie cu cuvintele „conform legii”;
    se completează cu subpunctele 24)–29) cu următorul cuprins:
    „24) monitorizarea şi controlul în trafic şi la sediu, de către inspectorii împuterniciţi, a îndeplinirii de către agenţii transportatori autohtoni şi străini, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, a prevederilor legislaţiei naţionale şi acordurilor internaţionale din domeniu, la care Republica Moldova este parte, precum şi întreprinderilor care prestează activităţi conexe transporturilor rutiere;
    25) eliberarea autorizaţiilor, permiselor de activitate pe rută şi certificatelor pentru prestarea serviciilor de transport rutier sau activităţilor conexe acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    26) monitorizarea şi controlul activităţii de transport rutier şi activităţilor conexe acesteia, care se efectuează în trafic şi/sau la sediile agenţilor transportatori şi/sau la sediile de desfăşurare a activităţilor, inclusiv conexe acestora, conform legislaţiei în vigoare, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop prin deciziile conducerii Agenţiei;
    27) conlucrarea cu autorităţile similare din cadrul altor state, inclusiv pentru încheierea acordurilor bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate;
    28) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţei, conform legii;
    29) monitorizarea şi controlul respectării efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise”;
    d) la punctul 8, subpunctele 1) şi 5) vor avea următorul cuprins:
    „1) să elibereze, să suspende, să retragă, parţial sau total, autorizaţii, permise de activitate pe rută şi certificate, conform legii”;
    „5) să emită prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în urma controalelor efectuate”;
    e) punctele 9 şi 11 vor avea următorul cuprins:
    „9. Bugetul Agenţiei se elaborează de Agenţie, se coordonează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi se aprobă de Guvern. Mijloacele neutilizate din devizul aprobat de către Guvern în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor.
    Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, conform articolului 2 alineatul (1) litera c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, ce nu vor constitui  bugetul anual al Agenţiei, se transferă în fondul rutier, pînă la data de 20 decembrie a anului curent.
    Anual, pînă la data de 1 mai, Agenţia prezintă spre examinare Guvernului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerului Finanţelor raportul financiar pe anul precedent.”;
    „11. Agenţia este condusă de un director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului.”;
    f) la punctul 12, sintagma „ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor” se substituie cu sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor”;
    g) se completează cu punctul 14 cu următorul cuprins:
    „14. Structura organizaţională internă şi statele de personal ale Agenţiei se aprobă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Sistemul de remunerare a muncii personalului Agenţiei se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.”;
    3) anexa nr. 2 se exclude.
    2. Punctul 11 litera i) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următorul alineat:
    „- colaboratorilor abilitaţi cu funcţii de control în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane”.
    3. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude.