*LPC229/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  351204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  23.09.2010
privind controlul financiar public intern
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 730     Data intrarii in vigoare : 26.11.2011
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern.
    (2) Scopul legii este consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări, prin implementarea sistemului de management financiar şi control şi a activităţii de audit intern în sectorul public.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare
    Prevederile legii se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele  noţiuni:
    activităţi de control – politici şi proceduri stabilite pentru abordarea riscurilor şi atingerea obiectivelor entităţii publice;
    audit intern - activitate independentă şi obiectivă care le oferă managerilor asigurare şi consultanţă, desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii publice. Aceasta are menirea să ajute entitatea publică în atingerea obiectivelor sale, evaluînd printr-o abordare sistematică şi metodică sistemul de management financiar şi control şi oferind recomandări pentru consolidarea eficacităţii acestuia;
    buna guvernare – mod de a guverna prin care se asigură atingerea obiectivelor cu respectarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate;
    cartă de audit intern – regulament intern al unităţii de audit intern care defineşte misiunea, competenţele, responsabilităţile şi aria de aplicabilitate a activităţii de audit intern, stabileşte poziţia auditului intern în cadrul entităţii publice, autorizează accesul la documentele, bunurile şi persoanele relevante pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunii de audit intern;
    control intern – sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia, incluzînd auditul intern, în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate;
    control financiar public intern – sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, avînd scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări;
    economicitate – minimizarea costului resurselor  alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
    eficienţă – raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru obţinerea acestora;
    eficacitate – gradul  de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
    entitate publică – autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, instituţie publică sau autoritate/instituţie autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public naţional;
    fraudă – act ilegal caracterizat prin înşelătorie, disimulare sau trădare a încrederii, comis de o persoană sau entitate publică în scopul obţinerii de mijloace băneşti, bunuri/valori sau servicii ori al eschivării de la efectuarea plăţilor, pentru a-şi asigura un avantaj personal ori în afaceri;
    neregularitate – încălcare a cadrului normativ şi a reglementărilor interne relevante ale entităţii publice, ce constă într-o activitate sau o omisiune neintenţionată care afectează sau poate afecta negativ activitatea entităţii publice;
    manager al entităţii publice – conducător al celui mai înalt nivel ierarhic al entităţii publice;
    manager operaţional – conducător responsabil de gestionarea unităţii organizaţionale la fiecare nivel ierarhic al entităţii publice, exceptînd managerul entităţii publice;
    management financiar şi control – sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi de alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace;
    management al riscurilor – proces sistematic de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare şi control al riscurilor, organizat şi efectuat în scopul asigurării rezonabile privind atingerea obiectivelor entităţii publice;
    mediu de control – atitudine şi acţiuni ale managerului entităţii publice privind importanţa controlului intern în cadrul entităţii publice, atmosfera, disciplina şi condiţiile necesare realizării obiectivelor acesteia;
    misiune de audit intern – activitate de evaluare, autorizată prin ordin şi delimitată în timp, cu o arie de aplicabilitate bine determinată, care se finalizează prin emiterea unui raport de audit;
    răspundere managerială – conştientizare şi asumare de către managerul entităţii publice a responsabilităţii pentru acţiunile, deciziile şi politicile promovate, inclusiv pentru maximizarea rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza principiilor bunei guvernări, precum şi obligaţia de a raporta despre obiectivele şi rezultatele atinse;
    risc – eveniment posibil care poate avea impact negativ în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor entităţii publice;
    unitate de audit intern – subdiviziune organizaţională, funcţional independentă, din cadrul entităţii publice abilitată să efectueze auditul intern;
    unitate auditată – subdiviziune organizaţională ori structurală sau proces supus evaluării de către unitatea de audit intern.
    Articolul 4. Principiile bunei guvernări
    (1) Principiile bunei guvernări sînt transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate în activitatea entităţii publice.
    (2) Managerului entităţii publice i se atribuie răspunderea managerială pentru asigurarea principiilor bunei guvernări.
    Articolul 5. Componentele controlului
                       financiar public intern
    (1) Pentru promovarea unei bune guvernări a entităţilor publice, se implementează controlul financiar public intern, care include:
    a) managementul financiar şi controlul;
    b) auditul intern;
    c) coordonarea şi armonizarea centralizată.
    (2) Responsabil pentru asigurarea prevederilor menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) este managerul entităţii publice, iar pentru executarea prevederii de la alin. (1) lit. c) – Ministerul Finanţelor.
Capitolul  II
MANAGEMENT  FINANCIAR  ŞI  CONTROL
    Articolul 6. Scopul managementului financiar
                        şi controlului
    Managerul entităţii publice organizează sistemul de management financiar şi control pentru a asigura atingerea obiectivelor entităţii publice prin:
    a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
    b) conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne;
    c) siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor;
    d) siguranţa şi integritatea informaţiei.
    Articolul 7. Obiectul managementului financiar
                        şi controlului
    Obiecte ale managementului financiar şi controlului sînt toate activităţile şi procesele din cadrul entităţii publice, inclusiv elaborarea şi executarea bugetelor, elaborarea programelor, evidenţa contabilă, raportarea şi monitorizarea.
    Articolul 8. Implementarea sistemului de
                       management financiar şi control
    Managerul entităţii publice implementează sistemul de management financiar şi control conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, ţinînd cont de complexitatea şi domeniul de activitate al entităţii publice, în baza următoarelor componente:
    a) mediul de control;
    b) managementul performanţelor şi al riscurilor;
    c) activităţile de control;
    d) informarea şi comunicarea;
    e) monitorizarea şi evaluarea.
    Articolul 9. Mediul de control
    Managerul entităţii publice menţine un mediu de control favorabil funcţionării sistemului de management financiar şi control prin:
    a) integritatea personală, profesională şi etica conducerii şi personalului;
    b) stilul de conducere;
    c) structura organizaţională;
    d) divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor;
    e) politici şi practici privind resursele umane;
    f) competenţa personalului.
    Articolul 10. Managementul performanţelor
                          şi al riscurilor
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc obiective şi indicatori de performanţă pentru activitatea entităţii publice, fiind responsabili de realizarea acestora.
    (2) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali identifică, evaluează, înregistrează şi monitorizează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborează măsuri de diminuare a probabilităţii riscurilor şi/sau a impactului acestora.
    Articolul 11. Activităţi de control
    (1) Activităţile de control se organizează şi se realizează în toate procesele operaţionale şi la toate nivelurile entităţii publice.
    (2) Personalul entităţii publice, inclusiv managerul acesteia şi managerii operaţionali, efectuează activităţi de control care includ proceduri de autorizare şi aprobare, divizarea sarcinilor, verificări, supravegheri, reconcilieri, controale privind accesul la resurse, fără a se limita la acestea.
    (3) În cadrul proceselor operaţionale se realizează activităţi de control eficiente din punctul de vedere al costului, care pot fi, în funcţie de momentul efectuării:
    a) controale ex-ante (preventive), care se organizează pînă la realizarea unei operaţiuni, prin proceduri de control intern, pentru prevenirea erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare;
    b) controale curente, care se organizează în timpul unei operaţiuni pentru detectarea şi excluderea erorilor sau neregularităţilor;
    c) controale ex-post (ulterioare), care se organizează după realizarea unei operaţiuni.
    Articolul 12. Informarea şi comunicarea
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc principalele surse de informaţii necesare îndeplinirii atribuţiilor, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi destinatarii informaţiilor.
    (2) Managerul entităţii publice organizează sisteme de informare şi comunicare internă şi externă, care asigură circulaţia rapidă, completă şi în timp util a informaţiilor.
    Articolul 13. Monitorizarea şi evaluarea
    (1) Managerul entităţii publice organizează monitorizarea în vederea evaluării, actualizării oportune a sistemului de management financiar şi control, precum şi în vederea realizării activităţilor necesare pentru înregistrarea şi corectarea neregularităţilor constatate.
    (2) Monitorizarea şi evaluarea se realizează prin supraveghere continuă, autoevaluare şi audit intern.
    Articolul 14. Modalităţi de organizare a sistemului
                         de management financiar şi control
    (1) Pentru implementarea sistemului de management financiar şi control, managerul entităţii publice constituie, prin ordin, un grup de lucru format din manageri operaţionali. Coordonarea activităţii grupului de lucru poate fi delegată adjunctului managerului entităţii publice.
    (2) Managerul entităţii publice asigură instruirea persoanelor implicate în procesul implementării sistemului de management financiar şi control.
    (3) Sistemul de management financiar şi control se organizează prin:
    a) stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi elaborarea planurilor anuale şi strategice;
    b) managementul riscurilor asociate atingerii obiectivelor şi realizării performanţelor planificate;
    c) planificarea, administrarea şi raportarea privind realizarea obiectivelor şi performanţelor în raport cu resursele;
    d) managementul eficient al resurselor umane şi asigurarea competenţelor necesare îndeplinirii sarcinilor;
    e) elaborarea şi aprobarea structurii organizaţionale corespunzătoare atingerii obiectivelor şi realizării performanţelor;
    f) delegarea responsabilităţilor ce ţin de luarea deciziilor, control şi implementare;
    g) documentarea şi descrierea proceselor operaţionale de bază, operaţiunilor şi procedurilor de lucru;
    h) asigurarea eticii, integrităţii şi transparenţei în cadrul entităţii publice;
    i) divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor;
    j) întreprinderea măsurilor adecvate de prevenire, depistare şi corectare a neregularităţilor, fraudelor şi de recuperare a pagubelor produse de acestea;
    k) proceduri anticorupţie;
    l) elaborarea reglementărilor interne privind managementul financiar şi controlul, ţinînd cont de specificul activităţii entităţii publice.
    Articolul 15. Responsabilităţi în organizarea sistemului
                         de management financiar şi control
    (1) Managerul entităţii publice este responsabil de organizarea sistemului de management financiar şi control în entitatea publică.
    (2) Managerii operaţionali sînt responsabili în faţa conducerii ierarhic superioare pentru organizarea sistemului de management financiar şi control în subdiviziunile pe care le administrează.
    (3) Fiecare angajat din cadrul entităţii publice contribuie la organizarea sistemului de management financiar şi control, deţinînd responsabilităţi şi sarcini stabilite de managerul entităţii publice.
    Articolul 16. Raportarea sistemului de management
                          financiar şi control
    (1) Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare.
    (2) Ministerul Finanţelor reglementează modul de raportare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control, precum şi modul de auto-
evaluare şi întocmire a declaraţiei privind buna guvernare.
Capitolul  III
AUDIT  INTERN
    Articolul 17. Scopul şi obiectul auditului intern
    (1) Scopul auditului intern este acordarea consultanţei şi asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.
    (2) Obiectul auditului intern cuprinde toate activităţile şi procesele operaţionale ale entităţii publice.
    Articolul 18. Principiile fundamentale ale activităţii
                         de audit intern
    (1) Activitatea de audit intern se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) integritate;
    c) obiectivitate;
    d) competenţă profesională;
    e) confidenţialitate;
    f) respectarea standardelor profesionale.
    (2) Principiile fundamentale ale activităţii de audit intern se aplică în conformitate cu Codul etic al auditorului intern şi cu Standardele naţionale de audit intern.
    Articolul 19. Organizarea auditului intern
    (1) Managerul entităţii publice organizează funcţia de audit intern instituind o unitate de audit intern în structura organizaţională a entităţii publice, dacă aceasta este organ central de specialitate al administraţiei publice sau autoritate a administraţiei publice locale de nivelul doi sau a municipiului Bălţi.
    (2) Entităţile publice care nu cad sub incidenţa alin. (1) au dreptul să-şi creeze unitate de audit intern conform prevederilor alin. (4), (5) şi (6).
    (3) Entităţile publice subordonate autorităţii administraţiei publice centrale sau locale au dreptul să-şi creeze unitate de audit intern cu acordul organului ierarhic superior, conform prevederilor alin. (4), (5) şi (6).
    (4) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a managerului entităţii publice şi îi raportează în mod direct acestuia.
    (5) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal al entităţii publice.
    (6) Managerul entităţii publice informează în scris Ministerul Finanţelor despre crearea în cadrul entităţii publice a unităţii de audit intern.
    (7) Unităţile de audit intern ale autorităţilor administraţiei  publice centrale şi locale au dreptul să efectueze auditul intern şi în entităţile publice subordonate.
    Articolul 20. Tipurile de audit intern
    În cadrul activităţii de audit intern se desfăşoară următoarele tipuri de audit:
    a) auditul de sistem, care examinează sistemul de management financiar şi control pentru a evalua eficienţa funcţionării acestuia;
    b) auditul de conformitate, care verifică respectarea cadrului normativ, a politicilor şi a procedurilor aplicate şi, după caz, necesitatea îmbunătăţirii procedurilor de control intern utilizate pentru a asigura respectarea legislaţiei;
    c) auditul financiar, care evaluează funcţionarea adecvată şi eficientă a procedurilor de control intern aferente sistemelor financiare;
    d) auditul performanţei, care examinează utilizarea resurselor în cadrul unui program, funcţii, operaţiuni sau sistem de management pentru a determina dacă resursele sînt utilizate în cel mai economic, eficient şi eficace mod pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii publice;
    e) auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează eficacitatea managementului financiar şi controlului sistemelor informaţionale.
    Articolul 21. Etapele activităţii de audit intern
    Organizarea activităţii de audit intern include următoarele etape:
    a) planificarea strategică şi anuală;
    b) realizarea misiunii de audit intern;
    c) raportarea;
    d) supravegherea implementării recomandărilor.
    Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile conducătorului
                         unităţii de audit intern
    (1) Conducătorul unităţii de audit intern are următoarele drepturi:
    a) să dispună de acces liber la bunurile, persoanele, informaţiile, inclusiv în format electronic, necesare pentru atingerea scopului şi obiectivelor misiunii de audit intern;
    b) să informeze managerul entităţii publice despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi să propună măsuri de aliniere la acestea în scopul atingerii unui nivel înalt de performanţă a entităţii publice;
    c) să elaboreze, în caz de necesitate, instrucţiuni proprii de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, specifice sectorului de activitate;
    d) să propună soluţii de optimizare a activităţii unităţii de audit intern.
    (2) Conducătorul unităţii de audit intern are următoarele obligaţii:
    a) să elaboreze şi să înainteze spre aprobare managerului entităţii publice carta de audit intern;
    b) să elaboreze şi să înainteze spre aprobare managerului entităţii publice planul strategic şi planul anual al activităţii de audit intern;
    c) să monitorizeze implementarea planului anual al activităţii de audit intern;
    d) să organizeze şi să coordoneze activităţile de audit intern şi să supravegheze realizarea acestora;
    e) să prezinte managerului entităţii publice rapoarte ale misiunilor de audit intern, precum şi raportul anual al activităţii de audit intern;
    f) să informeze periodic, cel puţin trimestrial, managerul entităţii publice despre rezultatele activităţii de audit intern;
    g) să monitorizeze procesul implementării recomandărilor de audit;
    h) să asigure încadrarea auditorilor interni care au suficiente cunoştinţe şi aptitudini, conform Standardelor naţionale de audit intern;
    i) să informeze în scris managerul entităţii publice şi managerul unităţii auditate în cazul descoperirii unor indicii de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
    j) să remită Ministerului Finanţelor spre avizare proiectul cartei de audit intern şi al instrucţiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
    k) să remită Ministerului Finanţelor copia cartei de audit intern, copia planului strategic al activităţii de audit intern, copia planului anual al activităţii de audit intern, instrucţiunile proprii de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, precum şi raportul anual al activităţii de audit intern;
    l) să păstreze confidenţialitatea informaţiei acumulate în legătură cu efectuarea auditului intern.
    Articolul 23. Drepturile şi obligaţiile personalului
                          unităţii de audit intern
    (1) Personalul unităţii de audit intern are următoarele drepturi:
    a) să dispună de acces liber în încăperile entităţii publice;
    b) să primească şi să examineze documentele şi datele relevante în format electronic, să solicite copiile şi extrasele documentelor menţionate şi să ridice documentele în original, eliberînd, pentru fiecare, o copie şi o notă de recepţionare;
    c) să solicite şi să primească informaţii şi explicaţii verbale sau scrise de la angajaţii şi managerul unităţii auditate;
    d) să obţină suportul necesar din partea personalului unităţii auditate.
    (2) Personalul unităţii de audit intern are următoarele obligaţii:
    a) să activeze în conformitate cu cadrul normativ şi principiile fundamentale ale activităţii de audit intern;
    b) să întocmească o declaraţie de interese înainte de începerea fiecărei misiuni de audit intern, conform legislaţiei în vigoare;
    c) să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare printr-o pregătire profesională continuă;
    d) să informeze imediat în scris conducătorul unităţii de audit intern în cazul descoperirii unor indicii de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;
    e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei acumulate în legătură cu efectuarea auditului intern.
    Articolul 24. Drepturile şi obligaţiile managerului unităţii auditate
    (1) Managerul unităţii auditate are următoarele drepturi:
    a) să solicite şi să primească explicaţii privind constatările şi recomandările expuse în proiectul raportului de audit;
    b) să-şi exprime în scris dezacordul privind constatările şi recomandările expuse în proiectul raportului de audit şi să ofere explicaţiile relevante;
    c) să primească un exemplar al raportului de audit.
    (2) Managerul şi personalul unităţii auditate au următoarele obligaţii:
    a) să ofere suport şi să coopereze cu personalul unităţii de audit intern;
    b) să ofere informaţii verbale şi scrise, precum şi explicaţiile solicitate de personalul unităţii de audit intern;
    c) să prezinte documentele solicitate de personalul unităţii de audit intern şi copiile acestora;
    d) să elaboreze planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor expuse în proiectul raportului de audit;
    e) să asigure implementarea recomandărilor conform planului de acţiuni;
    f) să informeze managerul entităţii publice şi conducătorul unităţii de audit intern despre implementarea recomandărilor conform planului de acţiuni;
    g) să asigure condiţii adecvate de lucru pentru personalul unităţii de audit intern.
    Articolul 25. Drepturile şi obligaţiile managerului
                         entităţii publice
    (1) Managerul entităţii publice are următoarele drepturi:
    a) să organizeze funcţia de audit intern conform art. 19;
    b) să solicite şi să primească de la unitatea de audit intern informaţii privind activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul entităţii publice.
    (2) Managerul entităţii publice are următoarele obligaţii:
    a) să organizeze auditul intern şi să asigure resursele necesare pentru ca acesta să fie eficient;
    b) să ofere independenţă organizaţională şi funcţională unităţii de audit intern, inclusiv prin subordonarea directă a acesteia faţă de  managerul entităţii publice;
    c) să asigure independenţa unităţii de audit intern în realizarea şi raportarea activităţilor de audit intern;
    d) să autorizeze personalul unităţii de audit intern printr-un ordin privind efectuarea misiunii de audit intern;
    e) să solicite, în scris, de la persoane terţe informaţia necesară pentru efectuarea auditului intern, la cererea conducătorului unităţii de audit intern;
    f) să aprobe carta de audit intern, planul strategic şi planul anual al activităţii de audit intern.
    Articolul 26. Conflictul de interese
    Personalul unităţii de audit intern va informa conducătorul acesteia despre existenţa unui conflict de interese în următoarele cazuri:
    a) pe parcursul ultimului an, auditorul intern a fost angajat în unitatea auditată;
    b) pe parcursul ultimului an, soţul/soţia sau rudele de pînă la al doilea grad ale auditorului intern au deţinut funcţii de conducere în unitatea auditată;
    c) în alte circumstanţe ce generează conflicte de interese.
    Articolul 27. Restricţii
    (1) Se interzice imixtiunea în activitatea de audit intern în ceea ce priveşte definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.
    (2) Conducătorul şi personalul unităţii de audit intern nu au dreptul:
    a) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, cum ar fi: avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile sau elaborarea procedurilor de control intern;
    b) să dirijeze activitatea personalului entităţii publice, exceptînd cazurile de participare a acestuia la realizarea misiunii de audit intern;
    c) să efectueze inspecţii (revizii) financiare;
    d) să investigheze fraude.
    Articolul 28. Raportarea activităţii de audit intern
    Unitatea de audit intern prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte cu privire la activitatea de audit intern în forma şi termenele stabilite de minister.
Capitolul  IV
COORDONARE ŞI ARMONIZARE CENTRALIZATĂ
    Articolul 29. Coordonarea controlului financiar
                          public intern
    Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează, promovează şi monitorizează politicile în domeniul controlului financiar public intern;
    b) elaborează şi actualizează cadrul normativ în domeniul controlului financiar public intern;
    c) monitorizează şi evaluează calitatea activităţii unităţilor de audit intern;
    d) monitorizează şi evaluează calitatea sistemului de management financiar şi control;
    e) prezintă Guvernului, pînă la data de 1 iunie a fiecărui an, raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul precedent;
    f) coordonează şi/sau organizează instruirea în domeniul managementului financiar şi controlului, precum şi instruirea auditorilor interni din sectorul public;
    g) elaborează şi dezvoltă mecanismele de certificare a auditorilor interni;
    h) avizează cartele de audit intern, instrucţiunile de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public şi reglementările interne privind managementul financiar şi controlul, specifice sectoarelor de activitate;
    i) armonizează cadrul normativ în domeniul controlului financiar public intern cu bunele practici internaţionale;
    j) colaborează cu organismele internaţionale şi instituţiile de specialitate din domeniul controlului financiar public intern.
    Articolul 30. Consiliul controlului financiar
                          public intern
    (1) În scopul monitorizării controlului financiar public intern, se instituie Consiliul controlului financiar public intern ca organ consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, cu următoarele atribuţii de bază:
    a) avizarea proiectelor de acte normative în domeniul controlului financiar public intern;
    b) avizarea raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern;
    c) examinarea aspectelor problematice privind funcţionarea sistemului de control financiar public intern şi înaintarea propunerilor pentru remedierea acestora.
    (2) Din Consiliu fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, ai unităţilor de audit intern ale entităţilor publice, cadre didactice cu titluri ştiinţifice şi alţi specialişti din domeniu.
    (3) Regulamentul de funcţionare şi componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului finanţelor. Sursele de finanţare a Consiliului sînt prevăzute distinct în planul de finanţare al Ministerului Finanţelor.
    Articolul 31. Interacţiunea cu auditul public extern
    În scopul informării adecvate a auditului public extern, unităţile de audit intern colaborează cu Curtea de Conturi şi remit acesteia:
    a) copia planului anual al activităţii de audit intern;
    b) copia raportului anual al activităţii de audit intern.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 32. Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării.
    Articolul 33. Organizarea executării legii
    Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 34. Abrogarea unor reglementări
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    a) noţiunile de „Bună guvernare” şi „Managementul riscurilor” din art. 1 şi titlul IX1 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare;
    b) noţiunea de „audit intern” din art. 1 şi capitolul XIII din Legea  nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 229. Chişinău, 23 septembrie 2010.